Visa överblick        Färgkodning:        EJ publicerad            ÄR publicerad            SaknasÄmne

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Liberalerna

Miljöpartiet de gröna

Moderaterna

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet
331 st

 152 st 

 188 st 

 161 st 

 49 st 

 48 st 

 97 st 

 41 st 

 70 st 

A-kassa/ArbetslöshetsförsäkringenPartiets text:
För oss är det viktigt att a-kassan är en försäkring som fokuserar på omställning. Det vill säga då du går från att vara anställd i en organisation till att hitta ett nytt jobb. Den ska uppmuntra rörlighet och underlätta för människor att byta jobb. Ett flexibelt arbetsliv där människor vågar byta jobb utan rädsla att bli långvarigt arbetslösa är den flexibla arbetsmarknadsmodell vi vill se.

Partiet vill:
- Att a-kassan ska vara allmän och omfatta alla som har kvalificerat sig.
- Höja nivån på a-kassan under de tre första månaderna av arbetslösheten för att sedan snabbt trappas ned.
- Att arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen ska vara två separata försäkringar.

Länk »
Partiets text:
Alla som arbetar och uppfyller villkoren för försäkringen bör omfattas av en arbetslöshetsförsäkring med rätt till inkomstrelaterad ersättning för den som blir arbetslös. Kristdemokraterna vill göra arbetslöshetsförsäkringsavgiften avdragsgill   motsvarande 25 procent av avgiften. Det gör anslutningen till försäkringen mindre kostsam vilket stimulerar till en högre anslutningsgrad.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Med egna pengar får du större frihet över ditt liv. Att bli av med jobbet ska inte innebära en livskris. En a-kassa för alla och moderna turordningsregler gör byten mellan jobb enklare.

Partiet vill:
- A-kassan ska vara statlig och obligatorisk
- Fler ska kunna få a-kassa. Ta bort kravet på arbetstid för att få a-kassa och ersätt det med ett inkomstvillkor
- Ändra turordningsreglerna så att kompetens går före anställningstid
- Inrätta en omställningspeng

Länk »
Partiets text:
A-kassan ska vara en omställningsförsäkring. Den ska tydligt uppmuntra till att söka och skaffa jobb.

Partiet vill:
- Vi värnar a-kassans roll som omställningsförsäkring.
- A-kassan sänks till 760 kronor per dag under de första hundra dagarna, och därefter till 680 kronor per dag. Dessutom kortas a-kassan till ett år, eller 265 ersättningsdagar, och aktivitetsstödet begränsas så att det upphör vid en arbetslöshet som är längre än tre år.
- Moderaternas utformning av a-kassan leder till ytterligare cirka 21 000 jobb jämfört med dagens a-kassa.

Länk »
Partiets text:
I den globala konkurrensen är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig efter nya förutsättningar och ta till sig ny kompetens. I vårt starka samhälle har vi en väl fungerande och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring. Det är nödvändigt för ett tryggare Sverige.

Partiet vill:
- att a-kassan ska stimulera till omställning på arbetsmarknaden. Den som är arbetslös ska få ut ersättning från försäkringen under en omställningsperiod
- att det ska bli billigare att vara med i a-kassan och att detska vara en frivillig försäkring som är gemensamt finansierad
- att fler ska vara med i a-kassan
- att a-kassan ska administreras av de fackliga organisationerna.
- höjta-kassan. Den som tjänar 25 000 kronor i månaden får 80 procents ersättning
- infört bättre möjlighet till ersättning för deltidsarbetslösa
- minskat antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen
- infört avdragsrätt för fackföreningsavgift.

Länk »
Partiets text:
Sett ur såväl rättviseperspektiv som matchningsperspektiv menar Sverigedemokraterna att det är viktigt att höja taket i a-kassan. Partiet förordar en höjning av a-kassettaket till 1200 kr de 100 första dagarna, därefter 800 kr per dag. SD vänder sig också emot att den arbetslöse redan från dag ett i arbetslöshet förväntas söka arbeten i hela landet. Initialt, under en period om 100 dagar, bör man kunna söka arbeten endast i hemregionen och inte tvingas flytta för att säkra sin inkomst. Inte heller bör den arbetslöse få sin rätt till a-kassa inskränkt för att denne tar en deltidsanställning. Deltidsarbete är ofta en språngbräda till en heltidsanställning och det är därför olyckligt att dagens regler avskräcker människor från att söka deltidsarbeten. Vi vill också reformera a-kassan och göra den statlig, samt kostnadsfri, för att säkerställa tillgängligheten för alla arbetslösa människor.

Partiet vill:


Länk »
AbortPartiets text:
Att bestämma över sin egen kropp är en mänsklig rättighet. Därför är det självklart att kvinnor ska ha möjlighet till fri och säker abort. Vi tycker att den svenska abortlagstiftningen fungerar bra och vill inte förändra den.

Partiet vill:
- Satsa på förebyggande arbete för att minska antalet aborter
- Att fria och säkra aborter ska vara en mänsklig rättighet.
- Arbeta för att aborter ska tillåtas i alla EU:s medlemsstater så att kvinnor i hela Europa får rätt att bestämma över sina egna kroppar och säkra aborter.

Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna står bakom den svenska abortlagstiftningen där kvinnan själv har rätt att besluta om hon vill göra abort till och med graviditetsvecka 18, och att det därefter är Socialstyrelsens rättsliga råd som beslutar om tillstånd för abort. Kristdemokraterna menar att samhället ska arbeta förebyggande och ge stöd för att minska antalet oönskade graviditeter och aborter. Både kvinnan och fostret är skyddsvärda individer. Bästa möjliga hjälp ska erbjudas så att inte praktiska, ekonomiska eller sociala svårigheter hindrar en kvinna att fullfölja sin graviditet. Vi vill också att kommuner och landsting ska satsa mer på stödjande och förebyggande verksamhet, såsom ungdomsmottagningar, subventionerade preventivmedel och elevhälsa.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Det är kvinnan själv som ska bestämma om hon vill göra abort. Liberalerna vill behålla dagens abortlagstiftning. Bra sex- och samlevnadsundervisning, tillgängliga preventivmedel och ungdomsmottagningar är viktigt för att undvika oönskade graviditeter.

Partiet vill:
- Vi vill behålla dagens abortlagstiftning.
- Vi vill minska oönskade graviditeter genom bra sex- och samlevnadsundervisning.
- Alla ska erbjudas kuratorsamtal både före och efter abort.

Länk »
Partiets text:
Vi ser med stor oro på de höga aborttalen. Vi vill få till stånd en nationell handlingsplan för att minska aborttalen. Partiet förordar, liksom de flesta länderna i Europa, fri abort fram till den 12:e graviditetsveckan. För abort efter den 12:e veckan till följd av medicinska eller andra tungt vägande skäl ska det krävas tillstånd av Socialstyrelsen.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Alla kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp. Fri abort är en förutsättning för att alla barn som föds ska vara välkomna men är också en hälsofråga för kvinnor, både fysiskt och psykiskt. Det är kvinnans rätt att avgöra om och när hon vill ha barn.

Partiet vill:


Länk »
AdoptionPartiets text:
Idag ges alla människor samma rätt att bli prövade om de är lämpliga som föräldrar till ett adoptivbarn. Oavsett om man är man, kvinna eller icke-binär eller vilken sexuell läggning man har. Vi tog tidigt ställning för att homosexuella skulle få samma möjlighet att prövas för adoption som heterosexuella. Det var en självklarhet för oss att det skulle vara så.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vid alla adoptioner ska barnets behov och rättigheter komma först. Ingen vuxen har rätt till barn, men varje barn har rätt till kännedom om sitt ursprung och att, så långt som möjligt, få bli omvårdad av sina föräldrar. När de biologiska föräldrarna av någon anledning inte kan ta hand om sitt barn ska samhället eftersträva att ge barnet en ny familj som ersätter barnet för den mamma och pappa som gått förlorade. Gifta par, ensamstående och samkönade par (gifta eller som ingått registrerat partnerskap) ska kunna prövas som adoptivföräldrar. Vi vill höja adoptionsbidraget till 90 000 kr samt införa kostnadsfria föräldrautbildningar till presumtiva adoptivföräldrar.

Partiet vill:


Länk »
Afghanistan
Alkohol och narkotikaPartiets text:
För att undvika att människor hamnar i alkoholmissbruk behövs ett väl fungerande förebyggande arbete. Det handlar till exempel om att det finns bra information om riskerna med en hög alkoholkonsumtion. För den som har fastnat i ett alkoholmissbruk måste det också finnas bra behandling att få. Då personer med missbruksproblem ofta lider av en sjukdom, tycker vi att det är sjukvården som ska ha ansvaret för missbruksvården.

Partiet vill:
- Behålla Systembolaget som statligt monopol
- Att barn och unga ska prioriteras i alkohol- och drogförebyggande arbete
- Att tullen ska jobba mer med att förhindra smuggling av alkohol och droger
- Motverka att man tar in alkohol olagligt i Sverige genom att sänka skatten på öl och vin
- Verka för högre minimiskatter inom EU, sänkta införselkvoter samt möjligheten att förbjuda alkoholreklam i Sverige
- Skärpa rättstillämpningen gällande straffen för langning och rattonykterhet
- Att alla nya bilar ska vara utrustade med alkolås
- Att det ska bli enklare för lanthandlare att bli systembolagsombud
- Göra det enklare för små bryggerier och dryckesproducenter att sälja sina varor på Systembolaget
- Att det ska bli tillåtet med gårdsförsäljning av alkohol

Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna värnar om Systembolagets försäljningsmonopol samt om en aktiv prispolitik som via punktskatter gör alkohol dyrare än andra drycker. En solidarisk och restriktiv svensk alkoholpolitik syftar till ett samhälle med måttfulla alkoholvanor. Alkoholens skadeverkningar är såväl medicinska som sociala. Över 300 000 barn lever i miljöer med missbruk eller där så kallat riskbruk, förekommer. Våld och brottslighet, ekonomisk misär och otrygghet drabbar ofta dessa familjer. Detta är huvudmotivet till att vi vill begränsa alkoholkonsumtionen. Nolltolerans ska råda för ungdomar, för gravida, på arbetsplatsen och i trafiken. Vi anser att alla nya bilar ska vara utrustade med teknik som avslöjar förarens alkoholpåverkan. Inom primärvården ska alkoholfrågan vara en naturlig del i vårdens ansvar för folkhälsoarbetet

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Den som är fast i ett alkoholmissbruk är inte fri. Vi vill skydda unga från tidig kontakt med alkohol och arbeta för att minimera alkoholskador, som har ett högt pris både för individen och för samhället.

Partiet vill:
- Vi vill behålla Systembolagets monopol
- Alkoholskatten är ett viktigt redskap för att hålla alkoholskadorna nere, därför vill vi behålla den
- Missbruksproblem kan upptäckas tidigt genom förebyggande arbete
- De med riskbruk ska få hjälp från sjukvården tidigt

Länk »
Partiets text:
Alkohol är en vanlig orsak bakom social utslagning, våld och ohälsa. Därför behöver vi minska alkoholkonsumtionen och förebygga missbruk av alkohol. Vi värnar den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Partiet vill:
- förbättra missbrukarvården och stärka psykiatrin
- slå vakt om Systembolagets monopol eftersom det motverkar okontrollerad försäljning av alkohol. vi säger nej till så kallad gårdsförsäljning då det inte är förenligt med EU:s regler för att kunna ha detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker
- åldersgränsen för att kunna köpa alkohol på Systembolaget ska även fortsättningsvis vara 20 år
- skärpta bestämmelser om näthandel med alkohol i syfte att värna Systembolagets ensamrätt
- skärpta insatser mot smuggling av alkohol.
- tagit fram en ny ANDT-strategi
- tagit fram förslag för hur alkoholreklamen i sociala medier riktat mot unga ska minska
- en historiskt stor satsning på hälso- och sjukvården genom 13 miljarder kr i ökade satsningar bara under 2018.

Länk »
Partiets text:
Sverigedemokraterna förespråkar en restriktiv alkoholpolitik och ett bevarande av Systembolagets försäljningsmonopol. Vi önskar dock införa tillstånd för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker samt arbeta för att konsumenterna ska ges bra service genom Systembolaget.

Partiet vill:


Länk »
AlkolåsPartiets text:
Kristdemokraterna arbetar för att alkolås eller annan teknik som förhindrar rattfylleri ska bli standard i alla fordon. Vi driver även frågan på EU-nivå.

Partiet vill:


Länk »
AmorteringskravPartiets text:
Nuvarande amorteringskrav är för stränga och gör tröskeln till det ägda boendet för hög för många hushåll. Amorteringskrav bör vara flexibla så att hushåll kan klara sina boendekostnader även vid oförutsedda omständigheter. Undantag ska kunna göras vid till exempel arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa eller dödsfall. För att inte bromsa byggandet av nya bostäder bör nya bostadslån vid köp av nyproducerade bostäder undantas från amorteringskravet.

Partiet vill:


Länk »
AnhöriginvandringPartiets text:
Vi tycker att det är viktigt att barn och föräldrar som separerats ska kunna återförenas. Idag finns det barnfamiljer som splittrats på grund av krig och konflikt som inte har rätt att återförenas Sverige.

Partiet vill:
- Att det ska bli lättare för barn att återse sina föräldrar
- Att humanitära visum införs för anhöriginvandrare

Länk »
Partiets text:
Vår utgångspunkt är att familjer ska kunna återförenas. Vi tycker inte att det är rimligt att barn och föräldrar ska hållas åtskilda under lång tid. Ensamkommande barn ska så snart som möjligt återförenas med sina föräldrar. Om det är möjligt för barnet att återförenas med sin familj i hemlandet ska det ske skyndsamt. Rätten till anhöriginvandring ska gälla för de anhöriga som den asylsökande informerat om vid ankomsttillfället.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Sverigedemokraterna vill kraftigt begränsa anhöriginvandringen genom att ställa tydliga krav på anhöriga som vill invandra. Detta bl a för att motverka tvångsäktenskap, människohandel samt samhällsekonomiska kostnader till följd av att anhöriginvandrare inte klarar av att försörja sig själva.

Partiet vill:


Länk »
AnhörigvårdPartiets text:
Dygnet runt, år ut och år in, görs vård- och omsorgsinsatser av anhöriga. Anhörigvårdarna avlastar stat, landsting och kommuner och det är hög tid att erkänna deras insatser och ge dem de verktyg och det stöd de behöver för att vilja och orka fortsätta i sin ovärderliga gärning. Kommunerna SKALL nu ge stöd till dem som är anhörigvårdare. Stödet ska vara individuellt, utformat tillsammans med vårdaren och utifrån dennes önskemål och förutsättningar.

Partiet vill:


Länk »
Anonyma vittnenPartiets text:
Möjligheten att vittna anonymt i vissa specifika typer av brottmål bör prövas i Sverige. Det kan exempelvis vara där hot från gäng föreligger. En sådan ordning kan bland annat underlätta för tidigare gängmedlemmar att vittna.

Partiet vill:


Länk »
AntibiotikaPartiets text:
I många år har både sjukvården och djuruppfödningen i Europa överdrivit användningen av antibiotika.

Partiet vill:
- Skärpa EU:s regler om antibiotikaförskrivning med möjligheter till sanktioner mot enskilda länder.
- Förbjuda veterinärer i EU att sälja antibiotika eftersom försäljningen driver användningen.
- Skapa ett gemensamt EU-register för all antibiotikaanvändning
- Göra det möjligt att vid offentlig upphandling ställa krav på hållbar antibiotikaanvändning i produktionen

Länk »
Partiets text:
I Sverige får djuren betydligt mindre antibiotika än i andra länder. Den genomsnittliga antibiotikaanvändningen per djur inom EU ligger cirka 14 gånger högre än i Sverige. Vi vill få till ett tydligt förbud inom EU mot all förebyggande antibiotikaanvändning. Det har varit förbjudet i Sverige sedan länge. Det bör finnas en internationell överenskommelse om nationella kvoter för mängden antibiotika till djur inom respektive land. Dessa kvoter behöver minska över tid, tvärtemot den ökning med 67 procent som annars väntas mellan 2010 och 2030.

Partiet vill:


Länk »
AntirasismPartiets text:
Socialdemokraterna är ett antirasistiskt parti som strävar efter jämlikhet oavsett hudfärg, etnicitet, kulturell tillhörighet eller religion. Vi socialdemokrater står upp för alla människors lika värde och kan aldrig tolerera rasism och främlingsfientlighet.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet vill ha ett samhälle för alla, fritt från rasism. Rasism sorterar och underordnar människor och därför är rasism ett hinder för rättvisa och jämlikhet.

Partiet vill:


Länk »
ApotekPartiets text:
Apoteken ska vara en del av vården och de ska fungera på ett tryggt och säkert sätt i kedjan vård-apotek-patient. Därför har vi ändrat reglerna för apoteksmarknaden för att stärka patienternas rättigheter. Dessa förändringar bidrar till ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Partiet vill:
- att apotek ska finns tillgängliga i hela landet
- att alla patienter ska ha tillgång till läkemedelskunnig personal på apoteken för rådgivning
- att du ska få de receptbelagda läkemedel du behöver inom 24 timmar
- att apoteken genom rådgivning och andra tjänster ska bidra till att alla får en trygg vård och en säker läkemedelsanvändning.
- en bestämmelse har införts i den nya apotekslagen om en huvudregel att farmaceut ska vara dem som lämnar information och rådgivning vid expediering av recept
- ansvaret för att läkemedel för en enskild kund ska kunna expedieras inom 24 timmar från beställning flyttas till läkemedelsleverantörerna för att du snabbare ska få dina läkemedel
- beslutat att apotekens huvuduppdrag tydligt ska slås fast i lag och vara kopplat till läkemedel
- infört mer generösa regler för apoteksombud på glesbygden.

Länk »
ArbetePartiets text:
I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar och känner sig trygga.

Partiet vill:
- göra stora satsningar på utbildningoch att arbetsmarknadens parter och staten utvecklar bättre system för kompetensförsörjning, omställning och rehabilitering
- skapa jobb genom framtidsinvesteringar i bostäder, infrastruktur och klimat
- anställa 14 000 i vården de kommande fyra åren
- införa heltid som norm och öka tryggheten på arbetsmarknaden
- förbättra systemet med korttidsarbete vid en lågkonjunktur så att löntagare kan kompetensutveckla sig samtidigt som de behåller sin anställning.
- 300 000 fler jobbar, varav 100 000 fler arbetar i välfärden
- avskaffat Fas 3
- skapat tiotusentals extratjänster med kollektivavtalade villkor
- mer resurser till Arbetsförmedlingen och till arbetslivsforskningen
- förbättrat a-kassan så att fler får 80 procent av sin lön och förlängt möjligheten till deltidsstämpling.

Länk »
Partiets text:
Genom att försämra villkoren för arbetslösa och sjuka samtidigt som man genom en helt ansvarslös invandringspolitik har fyllt på utbudet av lågkvalificerad arbetskraft har man fört en konsekvent lönedumpnings politik och förstärkt utanförskapet. De långtidsarbetslösa gömmer man undan i FAS 3 som i praktiken handlar om en slutförvaring av långtidsarbetslösa enligt socialdemokratisk modell med den skillnaden att de arbetslösa har ännu sämre ekonomiska villkor. Sverigedemokraterna vill ha till stånd en ny jobbskapande politik med fokus på utbildningssatsningar samt en omfördelning av resurser från ineffektiva jobbsatsningar till satsningar som vi vet skapar fler jobb. Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik syftar både till att skapa trygghet och välstånd för landets arbetstagare och till att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling för företagen.  

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Alla människor som kan jobba ska ha rätt till ett arbete. En trygg inkomst ger människor större frihet. Men man ska inte behöva ta ett jobb till vilket pris som helst. Goda arbetsvillkor, anställningstrygghet och inflytande på jobbet är avgörande för att människor ska må bra och samhället utvecklas.

Partiet vill:


Länk »
ArbetsförmedlingenPartiets text:
Vi vill att den arbetsförmedlande delen av Arbetsförmedlingen avvecklas. Istället vill vi att många olika aktörer släpps in för att arbeta med matchning genom en arbetsförmedlarpeng.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna vill reformera Arbetsförmedlingen och lägga ner den i sin nuvarande form. Vi vill att den arbetssökande själv ska få välja jobbförmedlare. Vi vill minska antalet arbetsmarknadsåtgärder, avskaffa arbetsmarknadsutbildningarna och istället göra en kraftfull satsning på ytterligare platser i yrkesvux.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Liberalerna föreslår att Arbetsförmedlingen läggs ned i sin nuvarande form. Ska människor känna tillit krävs en fungerande myndighet med ett uppdrag som motsvarar dagens arbetsmarknad.

Partiet vill:
- Gör om Arbetsförmedlingen i grunden – mer kontakt med arbetsgivare och arbetssökande
- Rikta om stöd till de som står längst ifrån arbetsmarknaden
- Minska antalet arbetsmarknadsprogram och satsa på de som fungerar
- Minska den administrativa bördan för arbetsgivare och för myndigheten.
- Inför inträdesjobb där arbetsgivare inte behöver gå via arbetsförmedlingen för att anställa personer från utsatta grupper långt från arbetsmarknaden
- Inför obligatorisk a-kassa
- Låt privata aktörer konkurrera i större utsträckning med matchningen
- Kommuner och andra offentliga aktörer bör ta ett större ansvar för utbildningsinsatser

Länk »
Partiets text:
Företagen behöver kompetent personal. I ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige ska Arbetsförmedlingen ha tid, resurser och möjligheter till utbildningsinsatser så att fler har möjlighet att få och behålla ett arbete.

Partiet vill:
- göra Arbetsförmedlingen till en matchningsspecialist som gör att arbetssökande kan ta de jobb som finns
- attArbetsförmedlingen tillsammans med andra aktörer ska jobba för ökad kompetens
- att Arbetsförmedlingen ska ge alla individuellt stöd från dag ett och ha tid att arbeta utifrån de behov som finns
- att näringslivets behov ska styra insatserna. Det ska vara möjligt att köpa upp branschspecifika utbildningar inom det reguljära utbildningssystemet
- ha ett nationellt system för validering och komplettering av utländsk utbildning.
- underlättat regelbördan så att arbetsförmedlarna får vara proffs. Äntligen har arbetsförmedlarnas professionella bedömningar möjlighet att styra val av insatser utifrån de arbetslösas behov
- breddat och fördjupat samarbete med andra myndigheter, utbildningssystemet och olika marknadsaktörer.

Länk »
ArbetsgivaravgiftenPartiets text:
Att kunna försörja sig själv är vägen till ett självständigt liv. Idag är det alldeles för svårt att få sitt första jobb i Sverige, särskilt för den som nyss kom hit eller saknar utbildning. Inträdesjobb för unga och nyanlända – där arbetsgivaravgiften slopas och lönen är lägre – skulle öppna fler dörrar in på arbetsmarknaden.

Partiet vill:
- Vi vill införa inträdesjobb för nyanlända och ungdomar, där arbetsgivarnas kostnad för att anställa halveras genom att arbetsgivaravgiften slopas och ingångslönen är lägre
- Vi vill avskaffa den särskilda löneskatten för äldre

Länk »
ArbetskraftsinvandringPartiets text:
Migrationspolitik rör mer än bara flyktingar. Sveriges tillväxt är beroende av utländsk kompetens. Vi vill därför värna och utveckla dagens regler för arbetskraftsinvandring samt underlätta för studenter och andra grupper. Företag kan avgöra vilka personer de vill anställa bättre än vad Arbetsförmedlingen eller ett fackförbund kan. Det är i företagen jobben växer fram och det är företagen som bäst kan avgöra vilken kompetens de behöver rekrytera. Vår utgångspunkt är att den som försörjer sig själv ska få stanna i Sverige.

Partiet vill:
- Problemen med orimliga utvisningar av arbetskraftsinvandrare som bidrar till samhället måste lösas snabbt.
- Att värna företagarnas möjlighet att rekrytera kompetent personal från andra länder.

Länk »
Partiets text:
Sverige behöver fler företag som startar, växer och anställer. Det ställer krav på ett konkurrenskraftigt näringsklimat men också på att det finns en god tillgång till kvalificerad arbetskraft. Arbetskraftsinvandring bidrar därigenom till att ett land utvecklas och till en växande ekonomi. Kristdemokraterna vill se fler vägar in till Sverige för den som vill komma hit och arbeta, vilket inte minst gäller inom yrken där det i dag råder brist på arbetskraft i Sverige. Det är angeläget att stoppa kompetensutvisningarna av utländsk arbetskraft samt alla former av missbruk av regelverket.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Arbetskraftinvandring – att människor kommer hit för att jobba är bra för vår ekonomi och vår gemensamma välfärd. Studenter från hela världen ska kunna plugga på svenska universitet och söka jobb efter studierna. Krångliga regler och långa väntetider för att få arbetstillstånd måste bort.

Partiet vill:
- Svenska företag måste enkelt kunna anställa nyckelkompetens från andra länder.
- Det behövs enklare regler och kortare väntetider för att få arbetstillstånd.
- Mindre misstag ska inte tvinga människor som jobbar att lämna Sverige.
- Inför startup-visum.
- Utländska studenter ska kunna söka jobb under ett år efter avslutade studier.

Länk »
Partiets text:
I vårt starka samhälle är arbetskraftsinvandring ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.

Partiet vill:
- att arbetskraftsinvandring bara ska tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb som kräver kort eller ingen utbildning ska i första hand gå till arbetslösa personer som redan bor i Sverige
- att det ska ske en prövning av behovet på arbetsmarknaden. Ambitionen är att det inte ska vara möjligt att erbjuda jobb till personer utanför EES i yrken där det inte råder brist på arbetskraft i Sverige
- öka trycket på oseriösa arbetsgivare och inför tuffare förhandskontroller av företag som ansöker om tillstånd för arbetskraftsinvandring. Arbetstagare som utnyttjas eller drabbas av att arbetsgivare missköter sig ska ha rätt till skadestånd
- bekämpa arbetslivskriminalitet och osund konkurrens
- huvudentreprenören bör vara ansvarig för att underleverantörerna betalar kollektivavtalsenliga löner, följer skattelagstiftningen och betalar arbetsgivaravgifter.
- rivit upp Lex Laval så att svenska fackförbund alltid kan kräva ett svenskt kollektivavtal av utländska arbetsgivare.Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige
- krävt krav på kollektivavtal vid upphandlingar.
- gett mer resurser till Arbetsmiljöverket så att över 100 nya inspektörer kunnat anställas
- gett Polisen bättre förutsättningar att komma åt oseriösa arbetsgivare genom arbetsplatsinspektioner.

Länk »
Partiets text:
När det gäller invandring måste man skilja på olika sorters invandring. Arbetskraftsinvandringen kan rätt utformad bedrivas i enlighet med svenska intressen. Vi är således öppna för en behovsprövad arbetskraftsinvandring som grundar sig på högkvalificerade yrken där det råder brist på arbetskraft. Vi vänder oss däremot kraftfullt emot den fria arbetskraftsinvandring av lågutbildade yrkesgrupper som bedrivs idag och som skapar ett överutbud på arbetskraft med lönedumpning som följd.

Partiet vill:


Länk »
ArbetslöshetPartiets text:
Arbetslöshet motverkas främst genom att nya jobb skapas genom satsningar på nya företag och att få befintliga att växa. Många får sitt första jobb inom tjänstesektorn, det är viktigt att tjänstemarknaden får möjlighet att utvidgas. Vi vill förenkla för de som står långt från arbetsmarknaden eller behöver få sitt första jobb genom inträdesjobb. Vi vill göra det lönsamt att gå från bidrag till arbete genom ett dubbelt jobbskatteavdrag för unga under 25 år, de som tagit en examen innan de fyllt 25 år, för nyanlända under deras första fem år i Sverige och för personer som kommer från en långvarig arbetslöshet.

Partiet vill:


Länk »
ArbetsmiljöPartiets text:
Därför ser vi arbetsmiljöfrågor som en naturlig del av livet på jobbet. Det kan handla om allt från hur du trivs med dina kollegor, till ont i huvudet på grund av höga ljudnivåer.

Partiet vill:
- Ha ett hälsofokus och inte bara förhindra att människor blir sjuka
- Att arbetsmiljön ska vara en naturlig del i vår vardag på jobbet
- Satsa på skolan för att underlätta för lärarna och förbättra deras arbetsmiljö
- Uppmuntra nytänkande för en bättre arbetsmiljö inom vård och omsorg

Länk »
Partiets text:
Arbetslösheten på arbetsmarknaden begränsas idag nästan uteslutande av personer som av olika anledningar befinner sig i en utsatt ställning. Det är ett utanförskap som riskerar att cementeras ifall det inte blir enklare för människor att få ett första jobb.

Partiet vill:
- Fler enkla jobb
- Inträdesjobb
- En ny arbetsförmedling med ett tydligare fokus på personer som står längst ifrån arbetsmarknaden
- Ökat stöd för personer med någon form av funktionsnedsättning
- Rätt till vidareutbildning under arbetstid
- Förbättrad validering
- 10-årig grundskola
- Flexiblare arbetsrätt
- Utveckla RUT
- Förlängd provanställning

Länk »
Partiets text:
Bra arbetsvillkor och arbetsmiljö skapar ett tryggare Sverige. En stark arbetsmiljölagstiftning behövs, som betonar det förebyggande arbetet så att små problem inte blir stora och allvarliga.

Partiet vill:
- förbättra den fysiska och psykosocialaarbetsmiljön genom stärkt arbetsmiljöarbete och satsningar på förebyggande arbete, tillsynsarbete och arbetslivsforskning
- minska antalet osäkra anställningar genom att ta bort allmän visstidsanställning
- att alla anställda i vård och äldreomsorg ska få kostnadsfria arbets­kläder
- uppvärdera skyddsombudens roll
- förbättra Företagshälsovården.
- tagit fram en nollvision för dödsolyckor på jobbet
- minskat möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra
- kraftigt ökat resurserna till Arbetsmiljöverket
- startat en arbetsmiljökunskapsmyndighet i Gävle för att samla och utveckla kunskap.

Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet vill ha ett hållbart arbetsliv där människor orkar jobba till pensionsålder utan att slitas ut i förtid. Alla ska ha rätt till en utvecklande arbetsmiljö som gör det möjligt att avsluta ett långt yrkesverksamt liv med bibehållen fysisk och psykisk hälsa.

Partiet vill:


Länk »
ArbetsrättPartiets text:
De regler som styr på arbetsmarknaden har inte följt med i utvecklingen. Reglerna stoppar oss från att byta jobb. Medan näringslivet förändrats ser konfliktreglerna fortfarande i stort sett ut som de gjorde när de skapades, för en helt annan typ av arbetsmarknad, en arbetsmarknad med stora arbetsplatser såsom fabriker. Idag finns många olika sorters arbetsplatser och företag. Näringslivet är ett helt annat och konfliktreglerna behöver anpassas.

Partiet vill:
- Att det ska bli billigare att anställa så att fler jobb kan skapas
- Att LAS (lagen om anställningsskydd) ska utgå från vilken kompetens de anställda har istället för hur länge man jobbat
- Se självständiga fackföreningar som driver frågor som rör jobben, inte politik.

Länk »
Partiets text:
Lönesättning och regler på arbetsmarknaden är i stor utsträckning en fråga för arbetsmarknadens parter. Samtidigt är det nödvändigt att överväga förändringar som underlättar inträdet på arbetsmarknaden och ökar rörligheten i syfte att uppnå en högre sysselsättning. I dag kan ett företag med högst tio anställda undanta två personer från turordningsreglerna vid uppsägning. Kristdemokraterna vill utöka undantaget i LAS så att fyra personer kan undantas oavsett företagets storlek.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Att gå till ett jobb och komma hem med en egen lön är en nyckel till frihet för varje människa. Det måste bli enklare att anställa för att fler ska kunna gå till sitt första jobb. Med en mer flexibel arbetsrätt kan fler småföretagare skapa jobb för andra.

Partiet vill:
- Inträdesjobb öppnar upp den svenska arbetsmarknaden för fler
- Inför en proportionalitetsprincip för sympatiåtgärder
- Fredsplikt skall gälla på arbetsplatser med kollektivavtal
- Öka kompetensens vikt i turordningsreglerna
- Utöka tiden för provanställning till ett år
- Inför obligatorisk a-kassa

Länk »
Partiets text:
En stark arbetsrätt är en del av den svenska modellen och en förutsättning för ett tryggare Sverige. Vår arbetsmarknad ska ha trygga jobb med schyssta villkor för alla som arbetar och gör rätt för sig.

Partiet vill:
- att normen på svensk arbetsmarknad ska vara fasta heltidsanställningar
- avskaffa allmän visstid, hyvling och begränsa möjligheten till delade turer
- att företrädesrätten vid återanställning inte gå att sätta ur spel när arbetsgivare hyr in personal från bemanningsföretag
- ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad och få stopp på lönedumpning, skattefusk och utnyttjandet av svensk och utländsk arbetskraft.
- stärkt den svenska modellen och infört avdrag för fackavgiften
- förbjudit missbruk ochstapling av visstidsanställningar
- rivit upp lex Laval så att svenska villkor ska gälla i Sverige
- skärptentreprenörsansvaret
- bekämpat arbetslivskriminalitet och osund konkurrens.

Länk »
Partiets text:
Hundratusentals människor som lever i Sverige har otrygga arbeten. Värst drabbade av detta är unga, kvinnor och människor med utländsk bakgrund. Arbetslivet måste funka för alla människor. Därför vill Vänsterpartiet minska de otrygga anställningarna och stärka rätten till fast anställning. Att vara tidsbegränsat anställd innebär otrygghet.

Partiet vill:


Länk »
ArbetstidsförkortningPartiets text:
Vänsterpartiet vill ha ett mänskligt och rättvist samhälle där människor har reella möjligheter att utvecklas och leva berikande liv.

Partiet vill:


Länk »
Assisterad befruktningPartiets text:
Alla familjer är lika värda. Det är bra att ensamstående och lesbiska har rätt att göra assisterad befruktning och vara föräldrar på samma villkor alla som andra. Vi vill också tillåtavärdmoderskap utan kommersiellt syfte i Sverige.

Partiet vill:
- Sverige ska tillåta värdmoderskap utan ersättning
- Förenkla reglerna för bekräftande av föräldraskap

Länk »
BarnPartiets text:
Allt fler barn och unga mår dåligt. Samtidigt är det för få unga som får den hjälp de behöver. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är idag oacceptabelt långa. Alldeles för få landsting klarar av det nationella målet om att 90 procent av de barn och unga som söker vård får komma på sitt första besök inom 30 dagar.

Partiet vill:
- Att samhällets olika aktörer samverkar för att tidigt kunna upptäcka barn och unga som riskerar att fara illa
- Att en särskild kommission tillsätts med uppgift att öka kunskapen kring orsakerna till den försämrade psykiska ohälsan bland barn och unga.
- Se ett nytt barnmisshandelsbrott som inkluderar fysisk och psykisk misshandel.
- Att människor som utsätter barn för brott ska straffas i högre omfattning än idag.
- Instifta ett nytt barnfridskränkningsbrott

Länk »
Partiets text:
Alla barn förtjänar en bra start i livet med kärlek, trygghet och omsorg. För en del barn och ungdomar är livet dock inte så enkelt. När föräldrarna sviktar i sin omsorg har kommunernas socialtjänst det yttersta ansvaret att se till att barn som far illa får skydd och stöd.

Partiet vill:
- Öka samverkan för att minska risken för att barn faller mellan stolarna
- Följ upp placerade barns hälsa
- Stärk socialsekreterarna – höj lönen och öka kraven på erfarenhet i barnärenden
- Inför mellantvång. Ge socialtjänsten rätt att kräva t ex att föräldrar deltar i behandling
- Satsa på skolan
- Tryggare familjehem genom utbildning och stöd. Större möjligheter för familjehem att bli vårdnadshavare eller adoptera

Länk »
Partiets text:
Förskolan och barnomsorgen är första steget i ett livslångt lärande. Här, när nyfikenheten vaknar och de sociala färdigheterna utvecklas, lägger vi grunden för ett aktivt liv.

Partiet vill:
- ge statligt stöd för mindre barngrupper och mer personal på förskolor och fritidshem i hela landet,
- rusta upp skollokaler och skolgårdar,
- stimulera barnens lust att läsa redan i förskolan.

Länk »
Partiets text:
Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi. Vi socialdemokrater vill införa en familjevecka - en extra veckas ledighet per år för föräldrar.

Partiet vill:
- införa en extra veckas ledighet per år för alla föräldrar -en familjevecka
- ge unga som mår dåligt psykiskt snabb hjälp genom att öka resurserna till barn- och ungdomspsykiatrin
- ge unga snabbt stöd i mobilen genom en digital vårdtjänst för unga som mår dåligt
- göra så att screeningen inom elevhälsan i skolan till att även omfatta psykisk hälsa
- införa allmän förskola från två års ålder.
- fattat beslut om attgöra FN:s barnkonvention till svensk lag
- höjt underhållsstödet och höjt barnbidraget med 200 kr i månaden
- investerat i mindre klasser, fler lärare och andra vuxna i skolan samt insatser för att minska de sociala klyftorna
- satsat på att stärka elevhälsan med fler anställda
- minskat barngrupperna i förskolan och anställt fler förskollärare.

Länk »
BarnbidragPartiets text:
Vi tycker också det är bra att barnbidraget delas lika mellan föräldrarna, eftersom båda föräldrarna har ansvaret för barnet. Det ska inte spela någon roll om föräldrarna bor tillsammans eller inte. Ett delat barnbidrag utgår från vår syn på familjepolitiken, en politik som säger att alla barn har samma värde.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Barnbidrag finns för att täcka merkostnader som följer av barn i hushållet och utgår till alla barnhushåll oavsett inkomst. Sedan 2014 är huvudregeln att barnbidraget delas lika när föräldrarna har gemensam vårdnad, något Kristdemokraterna då föreslagit. Det tydliggör att mammor och pappor är lika mycket föräldrar och lika viktiga för sina barn.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Alla barn ska ges lika bra förutsättningar i livet, inte bara de barn som har föräldrar med höga inkomster. I Sverige har vi ett generellt barnbidrag vilket betyder att alla barn får samma summa. Det har bidragit till ökad ekonomisk jämlikhet.

Partiet vill:


Länk »
BarnfattigdomPartiets text:
Att skapa möjligheter för föräldrar att få arbete är grundläggande för att minska risken för att barn ska leva i ekonomisk utsatthet. Men det behövs också riktade insatser. För att stötta de sämst ställda barnfamiljerna vill vi höja barndelen i bostadsbidraget med 350 kr för familjer med ett barn, 425 kr för familjer med två barn och 600 kr för familjer med tre barn. Vi vill också återinföra den fritidspeng som vänsterregeringen har tagit bort, som gjorde det möjligt för barn som har föräldrar med försörjningsstöd att delta i fritidsaktiviteter. Fritidspengen ska även gälla under sommarloven.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Mer än vart tionde barn är fattigt i Sverige. Miljöpartiet föreslår en nationell handlingsplan för att minska barnfattigdom.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Alla barn ska ges bra förutsättningar i livet, inte bara de som har rika föräldrar. Ett ekonomiskt jämlikt samhälle skapar bättre chanser och valmöjligheter för alla barn.

Partiet vill:


Länk »
BarnomsorgPartiets text:
Barnomsorgen finns till för barnen och inte tvärtom. För att alla föräldrar ska hitta ett alternativ som passar just dem och deras barn måste det finnas en väl utbyggd barnomsorg med olika alternativ. Det ska finnas en mångfald av barnomsorgsformer med olika inriktning och huvudmän; förskolor, familjedaghem, öppna förskolor och fritidshem. Det ställer krav på att kommunerna kan erbjuda likvärdiga villkor för alla godkända barnomsorgs- och förskoleverksamheter. Målet för all barnomsorg bör vara att möta varje barns behov av trygg omsorg, stimulans, lek, gemenskap och utveckling. Barngrupperna i förskolan måste minska. Kommunerna ska vara skyldiga att tillhandhålla familjedaghem för de föräldrar som önskar det. Föräldrar som själva ansvarar för barnomsorgen ska kunna få del av barnomsorgspengen.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
En trygg och modern barnomsorg är öppen och tillgänglig oavsett när föräldrarna arbetar. Föräldrar som arbetar på kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra kunna lämna sina barn i trygghet innan jobbpasset.

Partiet vill:
- att kommuner ska ha lagstadgad skyldighet att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger.
- mer än fördubblat statsbidraget för att kommuner ska erbjuda barnomsorg på kvällar, helger och nätter
- investerat i mer personal och minskade barngrupper i förskolan och fritidshemmet.

Länk »
Barns rättigheter & barnkonventionPartiets text:
Kristdemokraterna vill göra FN:s Barnkonvention till svensk lag för att ytterligare stärka barns rättigheter. Erfarenheter från andra länder visar att det ökar kunskapen i samhället om konventionen och hos de myndighets- och samhällsföreträdare som arbetar med barns rättigheter. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Familjen har huvudansvaret för sina barn men varje stat är skyldig att stötta familjerna att ta hand om sina barn.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Barndomen är mer än en transportsträcka till vuxenlivet. Alla barn förtjänar en bra start i livet med kärlek, trygghet och omsorg. Barn är egna individer, med egna rättigheter till liv, lycka och att i takt med ålder och mognad få ta ansvar för sin egen tillvaro.

Partiet vill:
- Stärk barns rättigheter genom att göra FN:s barnkonvention till svensk lag
- Stärk barns rättigheter genom att komplettera föräldrabalken med en barnbalk
- Barn ska inte tvingas träffa en förälder som behandlat dem illa

Länk »
Partiets text:
Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit initiativ till att FN:s barnkonvention nu blir svensk lag.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
I ett jämlikt samhälle är allas rättigheter lika viktiga och därför måste barns rättigheter stärkas. I Sverige har vi förbundit oss att följa barnkonventionen i syfte att ge barn skydd, se till att barn får komma till tals och möjliggöra barns aktiva deltagande.

Partiet vill:


Länk »
BarnäktenskapPartiets text:
Sedan 2019 slutar Sverige att erkänna äktenskap där någon part är under 18 år även om äktenskapet var giltigt i det land där det ingicks. Kristdemokraterna vill förstärka arbetet mot barnäktenskap. Genom avtal och samarbete med andra länder ska Svenska UD förstärka sina avtal och samarbete med andra länder för att kunna hämta hem barn som förts ut ur Sverige för att giftas bort. Vid misstanke om att ett barn förts bort för tvångsgifte ska en domstol kunna utfärda en order om att barnet ska återföras eller påbörja hemresa innan en viss tid (ofta 48 timmar). Om föräldrarna vägrar ska de kunna dömas till fängelse.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Barnäktenskap och tvångsäktenskap kan aldrig accepteras. Den som är under 18 år har rätt till sin frihet och svensk lag ska aldrig erkänna barn som gifta.

Partiet vill:
- Vi vill att svensk lag alltid ska stå på den ungas sida
- Vi vill att personer under 18 år aldrig ska räknas som gifta i Sverige, även om de blev bortgifta utomlands
- Vi vill stärka det förebyggande arbetet mot barn- och tvångsäktenskap
- Vi vill se en haverikommission mot barnäktenskap
- Vi vill förbättra skyddet till den som hotas av barn- eller tvångsäktenskap

Länk »
BensinskattPartiets text:
Sverigedemokraterna vill ha ett stopp för fortsatta höjningar av drivmedelsskatterna. Samtidigt som vi ser med oro på utsläppen av växthusgaser inser vi att lösningen på problemet inte är att straffbeskatta människor på landsbygd som idag inte har något annat alternativ till bilen. Vi förordnar också en höjning av milersättning med 4 kr per mil.

Partiet vill:


Länk »
Betyg i skolanPartiets text:
är ett viktigt verktyg för att ge elever och föräldrar information om hur eleven klarar kunskapsmålen. Betygen ska bidra till att elevernas kunskaper kontinuerligt följs upp och utvärderas, att resultaten kommuniceras med hemmen och att stöd sätts in tidigt. De nationella proven ska utgöra ett stöd vid betygsättningen men läraren ska även beakta resultat på egna prov, uppgifter och annat vid betygsättning. Skolverket bör ta fram en modell för hur betygen ska korreleras mot resultaten i de nationella proven, inte på individnivå men väl på gruppnivå för respektive skola. Betyg ska ges första gången i årskurs 6.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Kunskap är biljetten vidare i livet. En skola med kunskapsfokus är grunden för att alla elever ska få de kunskaper som behövs för att vara fri att uppnå sina drömmar. Det kräver att skolan tidigt mäter elevens kunskaper för att så snabbt som möjligt kunna sätta in stödinsatser.

Partiet vill:
- Skolstarten ska ske vid sex års ålder i en tioårig grundskola
- Betyg ska ges från årskurs 4. Föräldrar och elever ska ha rätt till skriftliga omdömen från årskurs 1
- Elevens kunskaper i läsning, skrivning och räkning ska testas vid skolstart och följas upp redan i årskurs ett så att de som behöver får hjälp tidigt
- Elever som inte når målen ska ha rätt till stöd
- Nationella prov ska ges från årskurs 3. Proven ska digitaliseras och rättas externt
- Läxor ska bestämmas av lärare, inte av politiker

Länk »
Partiets text:
Betyg ska visa elevernas kunskaper – inte vara ett konkurrensmedel för att skolor ska kunna locka till sig elever. Du ska kunna lita på betygssättningen, den ska vara likvärdig och inte skilja sig från skola till skola.

Partiet vill:
- göra upp med det system som skapar glädjebetyg och betygsinflation i skolan
- att lärarna ska ges det bedömningsstöd de behöver för att betygen ska vara rättvisa och likvärdiga i hela landet
- att betyg ska ges från årskurs 6
- att de nationella proven digitaliseras och rättas av annan än den undervisande läraren
- att kunskapskraven i läroplanerna ses över.
- stärkt betygens likvärdighet genom att resultaten på de nationella proven särskilt ska beaktas vid betygssättning
- satsat på fortbildning av lärare kring betyg och bedömning
- infört obligatoriskt bedömningsstöd i årskurs 1
- digitaliserat de nationella proven
- ingått en blocköverskridande överenskommelse om att betyg fortsätter ges från årskurs 6.

Länk »
BibliotekPartiets text:
Biblioteken är en viktig part i utvecklingen av kunskapssamhället men förändringarna ställer också nya krav på biblioteken. För att ta tillvara bibliotekens kompetens anser Kristdemokraterna att staten, tillsammans med berörda parter, ska skapa en nationell biblioteksvision. Vi vill också införa ett nationellt lånekortssystem och stärka skolbiblioteken. Biblioteken är tillsammans med museerna viktiga för kulturarvet. Vi vill stärka kunskapen om museernas samlingar genom ett forskningsprogram.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Böcker är dörren till oändligt många världar, platser och människor. De lär oss om vår historia, vår samtid och vår framtid. Framförallt ger böcker oss de verktyg vi behöver för att förstå och kunna tolka världen omkring oss. Varje människa ska ha tillgång till denna fantastiska resurs och få hjälp att utnyttja den. För detta är lugna och rustade bibliotek en grundsten.

Partiet vill:
- Satsa på biblioteken
- Alla skolor ska ha bra bibliotek, med utbildade bibliotekarier
- Alla bibliotek ska vara trygga – lagstifta om biblioteksfrid

Länk »
Bidrag till rikaPartiets text:
Vänsterpartiet arbetar för att ekonomin ska funka för alla – inte bara några få. Idag finns flera avdrag och skattereduktioner som främst utnyttjas av de med höga inkomster. Dit hör RUT- och ROT-avdragen.

Partiet vill:


Länk »
BilPartiets text:
Transporter med bil står för en stor andel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Vårt fokus är att minska utsläppen från bilarna. Det måste göras på flera sätt och i flera steg. Det handlar dels om att effektivisera energianvändningen och dels ställa om så att fler bilar drivs av förnybara drivmedel och el. För oss är det viktigt att det är utsläppen vi ska jaga, inte bilarna. Att kunna transportera sig med bil är många gånger nödvändigt för att människors vardag ska fungera.

Partiet vill:
- Att Sverige år 2030 ska ha en fossiloberoende fordonsflotta, dvs att alla bilar ska köras på förnybar energi
- Öka mobiliteten samtidigt som transporternas klimatpåverkan minskar
- Införa en grön bilbonus när man köper en ny bil där man får upp till 100 000 kronor för de bästa bilarna
- Ersätta fossil bensin och diesel med elbilar och förnybara drivmedel

Länk »
Partiets text:
Beroende av bil ska inte behöva innebära beroende av bensin och diesel. Vi vill att bilar ska köra på förnybara bränslen och el -och att fler väljer bort bilen när den inte behövs.

Partiet vill:
- göra det lättare att leva utan bil,
- att alla barn ska få växa upp med ren luft, även inne i våra städer,
- att sista droppen fossilt bränsle till vägtrafiken ska säljas 2030,
- att det ska vara billigare att köpa en bil som släpper ut mindre och dyrare att köpa en bil som släpper ut mer, och
- fördubbla kollektivtrafikresandet till 2030.

Länk »
Biologisk mångfaldPartiets text:
Skogarna, kusterna, vattendragen och grundvattnet är alla viktiga förutsättningar för livet och en hållbar utveckling. Förlusten av arter, naturtyper och ekosystem är ett av de största miljöproblemen i världen idag.

Partiet vill:
- Ha en internationell panel av forskare som är experter på biologisk mångfald
- Låta markägarna få mer att säga till om i det viktiga jobbet att bevara mångfalden

Länk »
Partiets text:
I dag överutnyttjas och utarmas världens ekosystem. Även i Sverige hotas många ekosystem och arter. Kristdemokraterna vill bryta denna utveckling. Vi vill förbättra ersättningen till markägare som skyddar värdefulla biotoper samt finna nya vägar att kompensera lantbruket för miljötjänster, till exempel bevarande av biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Naturen och den biologiska mångfalden måste skyddas och bevaras. Det är viktigt för allt levande på jorden och för kommande generationer. Vi, liksom växter och djur är beroende av naturen och den biologiska mångfalden för vår överlevnad.

Partiet vill:
- Antalet hotade arter i Sverige ska minska
- Allemansrätten och ett starkt strandskydd ska värnas
- Övergödningen i våra hav och vattendrag ska minska
- Gammelskogarna måste skyddas
- Åtgärder krävs för att skydda våra hav och vattendrag

Länk »
BisfenolPartiets text:
Kristdemokraterna vill att alla varianter av bisfenoler förbjuds i produkter som riktar sig till barn, i livsmedelsförpackningar och i kassakvitton.

Partiet vill:


Länk »
BiståndPartiets text:
Vi tror att beslut blir bäst när de fattas nära människorna som berörs. Det gäller även biståndet. Om biståndet ska göra verklig nytta är det viktigt att man stöder – och har stöd av – människorna på lokal nivå. Vi tror med andra ord mer på att till exempel starta massor av byskolor och uppmuntra småföretagande, än att satsa på ett fåtal, stora statliga industrier.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Svensk utvecklingspolitik ska ha demokrati och mänskliga rättigheter som utgångspunkt och mål. Så länge medmänniskor i vår omvärld tvingas leva under ofrihet och förtryck samt lider av fattigdom, svält och svåra sjukdomar krävs större gemensamma ansträngningar. Demokrati, ekonomisk frihet och rättsstatliga principer möjliggör att fler människor kan resa sig ur fattigdom och förtryck samt känna hopp om en bättre framtid. Ett starkt, långsiktigt och effektivt utvecklingssamarbete som möjliggör ekonomisk tillväxt är nödvändigt för att utrota fattigdomen. Utvecklingsstödet ska främst kanaliseras genom det civila samhället, den privata sektorn och partiknutna organisationer (PAO). Kristdemokraterna stödjer målet att 1 % av BNI ska avsättas för bistånd i statens budget. Tillsammans med ansträngningar för att åstadkomma fri handel kan vi på så vis möjliggöra högre välstånd och en mer rättvis värld.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Sveriges bistånd ska vara hållbart och skapa förutsättningar för fattiga människor att leva bättre liv. Vi ska gå före för att möta klimatutmaningen, utrota fattigdom och driva på för fred och stabilitet i världen.

Partiet vill:
- stärka kvinnor och flickors rättigheter och hälsa i världen,
- att biståndet ska vara hållbart, långsiktigt och lokalt förankrat,
- verka för attden internationella humanitära hjälpen till människor i nöd utökas och gör snabbare insatser möjligt, samt
- motverka skatteparadis och kapital- och skatteflykt från fattiga länder.

Länk »
Partiets text:
Sveriges bistånd ska användas till att minska fattigdomen och orättvisorna i världen. Vi vill arbeta för att fler barn ska kunna gå i skolan, att fler människor ska få tillgång till rent vatten och att kvinnor och flickor ska ha lika möjligheter till utbildning, arbete och inflytande som män och pojkar.

Partiet vill:
- att alla politikområden ska samverka för att nå en hållbar utveckling i världen
- att minst 50 procent av biståndet ska gå till satsningar för kvinnor och barn
- att det ska vara höga krav på ordning och reda samt resultat i biståndsarbetet.
- antagit en feministisk utrikespolitik som bl.a. ska arbeta för att bistånd mer strategiskt ska främja jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter
- satsat 1,7 miljarder i en biståndsstrategi för Syrienkrisen för att bygga framtidstro för de som drabbats med satsningar på skolor, sjukvård och arbetstillfällen
- bidragit till införande av sexualundervisning i skolan i 21 länder i Afrika.

Länk »
Partiets text:
Sverigedemokraterna ser det som viktigt att bidra till andra länders utveckling och bistå med humanitär hjälp i händelser av katastrofer. För att kunna göra det och uppnå goda resultat tror vi på ett bistånd som är inriktat på kvalitet, effektivitet och flexibilitet. Sverigedemokraternas biståndsmål ligger något över FN:s rekommendationer, motsvarande 0,7 % av BNI, vilket innebär att vi möjliggör en besparing på omkring 10 miljarder kronor. Samtidigt som vi vill minska biståndsbudgeten vill vi öka stödet till utsatta flyktingar genom att höja stödet till UNHCR. Totalt anslår vi 8,5 miljarder kronor utöver redan anslagen satsning. Vi har ett bredare och mer flexibelt biståndsbegrepp än regeringen och menar att bistånd kan ta sig olika former beroende på utvecklingslandet. För en mindre kostnad kan man med en sverigedemokratisk biståndspolitik hjälpa fler flyktingar.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet vill se en rättvis och jämlik värld där alla människor har samma möjligheter att leva de liv de vill. Utvecklings- och biståndspolitiken är viktiga medel för att nå dit.

Partiet vill:


Länk »
Bolagsskatt och kapitalskattPartiets text:
För att Sverige ska vara ett tilltalande land att investera och starta företag i måste skattesatsen på företagande och kapital ligga på attraktiva nivåer jämfört med omvärlden. Allt för höga skatter kan leda till att företag och kapital flyttar utomlands. Därför bör bland annat bolagsskatten sänkas och 3:12-reglerna förbättras.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Liberalerna vill ha skatteregler som gynnar strävsamhet och sparande. Om företag och deras nyckelmedarbetare beskattas hårdare i Sverige än i våra konkurrentländer är risken att investeringarna sker utomlands istället.

Partiet vill:
- Bolagsskatt som är konkurrenskraftig mot omvärlden
- Mer attraktiva personaloptioner
- Skattefritt sparande upp till 100000 kronor på investeringssparkonto

Länk »
BostadsbidragPartiets text:
Bostadsbidrag kan sökas av hushåll med barn som bor hemma och hushåll med umgängesrättsbarn samt av personer mellan 18 och 28 år som behöver hjälp med att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende. (Bidraget bestäms av bostadskostnaden, bostadsytan, hushållets inkomst och antalet barn.) Tack vare Kristdemokraterna har ersättningen till de mest ekonomiskt utsatta familjerna och unga vuxna höjts. Vi vill ytterligare höja bostadsbidraget för barnfamiljer med svag ekonomi samt höja inkomsttaket så att fler kan komma ifråga för bidraget.

Partiet vill:


Länk »
BostäderPartiets text:
Det handlar till exempel om strandskyddet och om så kallade riksintressen. För oss är det viktigt att vara rädd om värdefull natur. Mark som är viktig för alla som bor i Sverige behöver också kunna skyddas. Det kan till exempel handla om mark där järnvägar ska byggas eller om värdefull jordbruksmark. Den sortens skydd kallas för riksintresse, men idag är reglerna kring riksintressena för svåra att hantera.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Under många år har det byggts för lite i Sverige, vilket har lett till bostadsbrist. Folk behöver olika boenden under olika delar av sitt liv. Det saknas idag billiga bostäder i Sverige, men vi har också ett kraftigt underskott av villor. Kristdemokraterna vill se fler aktörer på marknaden som pressar priserna tillsammans samt stärka det regionala inflytandet över bostadsplaneringen och förenkla regelkrånglet. Vi vill skapa långsiktiga villkor för såväl byggande som förvaltning och ägande. Vi vill också stimulera andrahandsuthyrning av bostäder. Delar av en villa eller lägenhet ska kunna hyras ut skattefritt. Det skulle snabbt skapa många nya bostäder och inte minst hjälpa unga att få en bostad.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Frihet är att sätta nyckeln i låset till den första egna lägenheten. I dag är det för krångligt och svårt att hitta någonstans att bo. Det saknas bostäder – och marknaden fungerar dåligt. Vi vill förenkla regler och öka konkurrensen i byggsektorn.

Partiet vill:
- Förenkla bostadsbyggandet. Friare regler och snabbare processer leder till fler och billigare bostäder.
- Inför ett skattegynnat bosparande till den som vill spara till sin första egna bostad.
- Slopa de dyra och ineffektiva byggsubventionerna, och ge i stället mer pengar till hushåll med låga inkomster.
- Tillåt fri hyressättning i nybyggda hyreshus. I äldre hyreshus ska läget kunna påverka hyran mer än i dag.

Länk »
Partiets text:
Alla behöver någonstans att bo. Sverige ska fortsätta ha en ambitiös och grön bostadspolitik. Vi vill bygga fler klimatsmarta bostäder, för alla grupper i samhället.

Partiet vill:
- bygga fler bostäder som fler har råd med,
- bygga mer klimatsmart och mer i trä, minst vartannat flerbostadshus,
- bygga bort segregation med blandade upplåtelseformer och mer blandad bebyggelse,
- göra fler områden attraktiva med utbyggd kollektivtrafik.

Länk »
Partiets text:
Den dysfunktionella bostadsmarknaden hämmar tillväxt, jobb och en fungerande integration. Den hindrar människor från att få sin första bostad och företag från att kunna anställa och växa. Bostadsbristen spiller över på i stort sett samtliga samhällsområden och bidrar till trångboddhet och sociala problem.

Partiet vill:
- Det måste tas ett helhetsgrepp om bostadspolitikens alla delar – från rörlighet, hyresmarknad och nybyggnation till finansiering och skuldsättning. Därför vill vi se en blocköverskridande överenskommelse om bostadsmarknadens funktionssätt.
- Öka rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet. Flyttskatterna behöver ses över. I ett första steg vill vi permanent ta bort taket för uppskov efter försäljning av bostad och sänka uppskovsräntan.
- Det behöver bli enklare att hyra ut i andra hand.
- Sänk kostnaderna för att bygga. Vi prioriterar en snabbare plan- och byggprocess, färre överklaganden, regelförenklingar, lägre produktionskostnader och slopat detaljplanekrav.
- Minskade och bättre definierade riksintressen. Bostadsbyggandet bör dessutom upphöjas till ett riksintresse i sig.
- Nya bullerregler för att frigöra mer byggbar mark och underlätta för ökad nybyggnation.
- Reformera strandskyddet i grunden.

Länk »
Partiets text:
Bostadsbristen skapar otrygghet och hämmar tillväxten i hela landet, inte minst i storstäderna. Det finns bara en lösning på detta problem: Bygg mer!

Partiet vill:
- fortsätta att bygga och bygga bostäder som fler har råd att bo i. Vi vill bygga minst 250 000 nya bostäder under åren 2015-2020 och därefter i genomsnitt 45 000 bostäder om året fram till 2030
- vi vill särskilt prioritera satsningar för att fler unga ska kunna flytta hemifrån och få sin första bostad genom enny boendeform – ungdomsbostäder
- minska kraven för studentbostäder och för små lägenheter riktade till unga som arbetar
- kommunerna ska ha möjlighet att i högre utsträckning villkora markanvisningar och få rätt att i detaljplanen ange upplåtelseform som en del i att motverka segregation
- vi säger nej till marknadshyror. Vi vill värna om allas rätt till en bostad, oavsett storlek på den egna eller föräldrarnas plånbok.
- den socialdemokratiskt ledda regeringen har genomfört den största statliga bostadssatsningen på 20 år
- infört ett investeringsstöd för byggande av små hyreslägenheter och studentbostäder
- infört en byggbonus till kommuner som bidrar till ett ökat bostadsbyggande
- genomfört ändringar i plan- och bygglagen för att göra planprocessen snabbare ochmer effektiv.
- förbättrat bostadsbidraget och höjt bostadstillägget.

Länk »
Partiets text:
Alla människor ska ha möjlighet till ett eget hem till en rimlig kostnad. Så är det inte idag i bostadsbristens Sverige. Bristen på bostäder begränsar människors frihet och i förlängningen samhällets utveckling. Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen. Framför allt vill vi bygga hyresrätter med rimliga hyror som folk har råd med. För detta krävs en aktiv statlig bostadspolitik.

Partiet vill:


Länk »
Bredband och digital uppkopplingPartiets text:
Sverige behöver bra mobila och digitala kommunikationer med god geografisk täckning. Bredband och digital uppkoppling är en grundläggande infrastruktur i dagens moderna samhälle. Staten ska inte ansvara för bredbandsutbyggnaden, men underlätta den. Offentliga sektorn ska introducera flera digitala tjänster.

Partiet vill:
- Alla ska ha tillgång till bredband i hemmet, i dagsläget måste glesbygden prioriteras
- Alla hushåll och företag ska ha bra möjlighet att använda elektroniska samhällstjänster
- Digitaliseringen ska bejakas och fler digitala verktyg introduceras i både offentlig och privat sektor
- Staten ska underlätta för bredbandsmarknaden, men inte ansvara för själva utbyggnaden
- Telefoni och postala tjänster ska finnas i hela landet

Länk »
Bromma flygplatsPartiets text:
Det är en livlina för 12 län och regioner och helt nödvändig för företag och besöksnäring, liksom en förutsättning för utveckling i hela landet.

Partiet vill:


Länk »
BrottsbekämpningPartiets text:
Det pågår en mycket negativ brottsutveckling i Sverige just nu. Kristdemokraterna krävde som första parti 10 000 fler poliser. En synlig polis bekämpar brott. Den som begår brott måste få ett kännbart straff, dels för att brottsoffret ska få upprättelse, dels för att vanekriminella som sitter inlåsta inte kan begå nya brott i fängelset och dels för att få en chans att genomgå behandling för missbruk och skaffa en utbildning.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vissa saker måste bara fungera – människors säkerhet till exempel. Polisen ska finnas och fungera överallt, i hela Sverige, för att försvara friheten och tryggheten.

Partiet vill:
- Fler poliser i hela landet, från dagens 20 000 till 25 000 poliser inom sju år
- Minst 2000 fler kommunala trygghetsvakter
- Ge polis och tull bättre redskap mot grov organiserad brottslighet
- Skapa ett europeiskt FBI och en europeisk åklagarmyndighet
- Respekten för den personliga integriteten ska väga tungt i all brottsbekämpning
- Förbättra det brottsförebyggande arbetet
- Alla brott som begås av unga under 15 år ska utredas av polis

Länk »
Partiets text:
Att få känna trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Sverigedemokraterna står upp så väl för den sociala tryggheten i välfärden men även för den direkt fysiska tryggheten. Det brottsbekämpande arbetet har de senaste decennierna varit eftersatt och inte särskilt framgångsrikt. De senaste tio åren har antalet fall av misshandel ökat med över 40 %. Tidigare har det även uppmärksammats att Sverige enligt en studie finansierad av EU-fonden, Daphne II, har flest anmälda våldtäkter i Europa. Endast 13 % av våldtäkterna går dessutom till åtal vilket är sämst i hela Europa. Sverigedemokraterna vill, till skillnad från andra riksdagspartier, se en tydlig inriktning på brottsoffren framför brottslingarna inom den rättsskipande verksamheten.

Partiet vill:


Länk »
BrottsförebyggandePartiets text:
Vi vill också att kunskapen om och användningen av BID-samarbeten (Business Improvement Districts) ska öka. Det är en internationellt etablerad metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor. Metoden har med framgång använts i New York för att få bukt med ökad brottslighet.

Partiet vill:
- Att kommunerna ska ta ett större ansvar för det brottsförebyggande arbetet
- Att företagare, civilsamhälle, kommuner och polis ska samverka om brottsprevention lokalt
- Lägga mer kraft på hur vi utformar samhället till exempel med belysning eller planering för att skapa färre tillfällen som lockar till brott
- Att polisen ska vara närvarande, tillgänglig och synlig för dem som bor i området

Länk »
Partiets text:
Familjens roll i det brottsförebyggande arbetet är central. Det är mindre risk att ett barn som växer upp i trygghet begår brott. Förskolan och skolan har också en viktig roll i det förebyggande arbetet, de kan tidigt upptäcka om barn far illa och behöver stöd. Kristdemokraterna anser att kommunerna i högre grad måste få del av anslaget till brottsförebyggande arbete så att de lokala brottsförebyggande råden kan utvecklas. Även polisen har en viktig brottsförebyggande roll. Det förebyggande arbetet skulle underlättas om sekretessbestämmelser mellan myndigheter bröts. De kommunala socialtjänsterna behöver få nationellt utbildningsstöd och operativt stöd vid särskilt allvarliga händelser.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle där ingen har anledning att se kriminalitet som en lösning. Vi vill ge alla barn en uppväxt som ger dem möjligheter i livet, från förskolan, till skolan och det första jobbet.

Partiet vill:


Länk »
BrottsofferPartiets text:
Den som blivit utsatt för ett brott ska få hjälp och stöd. Det är viktigt att de brottsoffer som så vill får bättre information om hur det går med utredningen. Vi vill ändra skadeståndsreglerna så att staten betalar ut skadestånd direkt till brottsoffret. Idag måste brottsoffret själv kräva in skadeståndsbetalningen av gärningsmannen. Kristdemokraterna tycker att summan om 800 kronor som varje dömd person ska betala till brottsofferfonden när fängelse finns i straffskalan ska höjas till 1 000 kronor.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Att utsättas för brott är en stor kränkning. Vi vill att brottsoffer, särskilt utsatta barn och unga, får bättre stöd genom hela rättsprocessen. Samarbetet med brottsofferjourerna ska öka.

Partiet vill:
- Brottsoffer ska få stöd och skydd genom hela brottsprocessen
- Samarbeta mer med brottsofferjourerna
- Brottsoffer ska få ut sitt skadestånd snabbare än i dag
- Brottsoffer som hotas ska få långvarigt skydd, i vissa fall permanent skyddad identitet
- Brottsoffer ska kunna leva vanliga fria liv. Det är förövarens frihet som ska inskränkas

Länk »
Partiets text:
Ett öppet samhälle bygger på demokrati, frihet och respekt för alla människors rätt att forma sina liv så länge man inte kränker någon annan människas frihet. Våld, övergrepp och andra brott kan aldrig accepteras och måste bekämpas oavsett vilka som är de bakomliggande motiven.

Partiet vill:


Länk »
BuggningPartiets text:
Polisen är idag i starkt behov av möjligheten att använda hemliga tvångsmedel, så som buggning. Idag kan det ske på telefonen, men vi vill utöka möjligheten att också avlyssna kommunikation över nätet. Här behövs en teknikneutral lagstiftning. Brottslingar kan inte tillåtas ligga ett steg före Polisen på grund av den tekniska utvecklingen. Möjligheterna till datalagring måste återinföras.

Partiet vill:


Länk »
BåtlivPartiets text:
Moderaterna värnar båtlivet. Därför kommer vi att fortsätta arbeta för att göra båtlivet mer tillgängligt, så att det kan komma fler till del.

Partiet vill:
- Överreglera inte och höj inte trösklarna till båtlivet. Vi säger nej till båtregister, båtkörkort och båtskatt.
- Det är dags för en översyn och utvärdering av lagen kring sjöfylleri. Lagstiftningen måste vara effektiv och vila på vetenskaplig grund.
- Nej till förbud av tvåtaktsmotorer. Satsa på miljövänliga bränslen istället.

Länk »
CivilkuragePartiets text:
Kristdemokraterna vill införa en civilkuragelag. Det ska vara straffbart att passivt se på när en medmänniska befinner i nöd. Det handlar inte om att man ska vara skyldig att till exempel ge sig in i ett slagsmål och utsätta sig för fara - men kanske ta upp telefonen och ringa polisen, allt efter egen förmåga.

Partiet vill:


Länk »
CivilsamhällePartiets text:
Samhället är så mycket mer än det offentliga, alltså stat, landsting och kommuner. För oss är civilsamhället en av samhällets grundbultar - familjen, ideella organisationer, byalag, kooperativ, stiftelser, fackföreningar, ekonomiska föreningar och politiska partier. De ideella organisationerna är centrala i demokratiarbetet. Genom sitt arbete upprätthåller de demokratiska traditioner, liksom kunskap om förenings- och mötesfrihet och opinionsbildning.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Ett starkt Sverige byggs av olika delar av samhället. Civilsamhället och föreningslivet är avgörande, inte minst i arbetet för att bryta utanförskap, förbättra integrationen och bidra till ett Sverige som håller ihop. Politiken ska skapa goda förutsättningar i stället för att begränsa eller detaljstyra.

Partiet vill:
- Skapa förutsättningar för ett fritt och starkt civilsamhälle.
- Staten ska ta ökat ansvar för skyddsåtgärder för trossamfund runt om i Sverige.
- Föreningar och organisationer som sprider hat och propaganda ska inte få bidrag från stat eller kommun.
- Stärk samarbetet mellan civilsamhället, det offentliga och det privata.

Länk »
Partiets text:
Aktiva folkrörelser bidrar till att utveckla samhällsbygget och den svenska modellen. Socialdemokraterna vill stärka civilsamhället och ge alla möjlighet att engagera sig.

Partiet vill:
- värna civilsamhällets självständighet och särart
- skapa fler fysiska mötesplatser
- öka stödet till civilsamhällets organisationer
- skapa goda förutsättningar för idéburen verksamhet att bedriva offentligt finansierad välfärd
- stimulera tillväxten av civilsamhällets företagande.
- under mandatperioden ökat stödet till idrottsrörelsen med 258 miljoner
- under mandatperioden ökat stödet till friluftslivsorganisationer med 20 miljoner kronor
- satsning på fritidsverksamhet för unga – 50 miljoner kronor 2018
- utvecklat Idéburet-offentligt partnerskap, IOP, för att främja idéburna utförare av offentligt finansierad välfärd
- tagit fram ett Folkrörelsepolitiskt program beslutat av partistyrelsen 2017.

Länk »
CyklingPartiets text:
Vi vet att en tredjedel av alla resor som görs är kortare än fem kilometer och många av dessa sker med cykel. Fler och fler cyklar även på vintern. Det är därför viktigt att skapa bra förutsättningar så att cykeltrafiken fortsätter att öka. Det ställer ökat krav på underhållet av vägar, gång- och cykelbanor. Att göra det möjligt att exempelvis ta med sig cykeln i kollektivtrafiken är ett sätt att förenkla för cyklister. Vi arbetar också för att knyta ihop tätorterna på landsbygden genom bilfria cykelförbindelser.

Partiet vill:
- Bygga fler bilfria cykelvägar för att öka säkerheten för cyklisterna
- Bygga fler cykelparkeringar vid resestationer, arbeten och bostäder
- Att cyklismen ska vara en naturlig del av transportsystemet
- Knyta ihop tätorterna på landsbygden genom bilfria cykelförbindelser

Länk »
Partiets text:
Cykeln är ett självklart alternativ i många människors vardag. Liberalerna vill ha trygga cykelvägar, mer sammanhängande stråk och ökade möjligheter att ta med cykeln i kollektivtrafiken.

Partiet vill:
- Fler sammanhängande stråk för enklare cykeltrafik
- Gör det lättare att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken
- Gör det säkrare att cykla
- Inför ett nationellt cykelkansli som stöd till kommuner
- Gör cykeln till ett eget transportslag
- Låt skatteintäkter från trängselskatter gå till utbyggnad av cykelinfrastruktur

Länk »
DeltidsarbetslösaPartiets text:
Sverigedemokraterna ser ett stort behov i av att förbättra situationen för deltidsarbetslösa, som i dag endast är berättigade till 75 dagars a-kassa. Tidigare hade de, precis som heltidsarbetslösa fortfarande har, rätt till 300 dagars a-kassa. Det av regeringen införda systemet som gör skillnad på del- och heltidsarbetslöshet har lett till att få heltidsarbetslösa vågar ta deltidsjobb, och därmed kvarstår i arbetslöshet. Det är extra problematiskt eftersom deltidsarbete är en bra väg in på arbetsmarknaden då många heltidsarbetslösa har svårt att gå direkt till heltidsarbete. De nuvarande reglerna kom måhända till för att uppmuntra till heltidsarbete, men effekten har paradoxalt nog blivit direkt motsatt. Reglerna uppmuntrar snarare till fortsatt heltidsarbetslöshet.

Partiet vill:


Länk »
DemensvårdPartiets text:
Vi har i riksdagen arbetat för att regeringen ska besluta om nationella riktlinjer för bemanning inom demensvården. Det handlar här om gamla människor som befinner sig i ett mycket skört tillstånd vilket kräver hög personaltäthet och en vård som kännetecknas av värdighet. Det är t ex oacceptabelt att personaltätheten är så dålig att människor måste låsas in nattetid.

Partiet vill:


Länk »
DemokratiPartiets text:
De mänskliga fri- och rättigheterna är centrala för om ett land kan anses vara en demokrati eller inte. En demokratidefinition kan inte utgå enbart från graden av rösträtt, antal politiska partier, fria val, och så vidare. Den måste i lika stor utsträckning beakta graden av yttrande-, press- och rörelsefrihet, liksom tillgång till dessa fri- och rättigheter oberoende av kön, etnicitet, trosåskådning, sexuell läggning, eller funktionshinder.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Liberaler arbetar för demokrati i hela världen och vi tänker aldrig vara tysta när mänskliga fri- och rättigheter kränks. I Sverige vill vi ha en författningsdomstol som ser till att riksdag och regering följer grundlagen.

Partiet vill:
- Vi vill att Sverige ska ha en författningsdomstol för att stärka skyddet för fri- och rättigheterna
- Demokratisering ska vara det övergripande målet i svensk utrikespolitik och i vårt bistånd
- Svenska ambassader ska prioritera demokrati och mänskliga rättigheter i sitt arbete
- Sverige ska inte sälja vapen till diktaturer – inför demokrativillkor i svensk vapenexport

Länk »
Partiets text:
Demokrati ska inte tas för given. Vi måste varje dag skydda och stärka den. Det samma gäller öppenheten i Sverige och Europa.

Partiet vill:
- främja öppenhet och insyn i alla offentliga myndigheter och verksamheter,
- göra det tydligt vem som finansierar politisk annonsering och ger kampanjbidrag till politiker
- att EU ska dra in stöd till medlemsstater som inte respekterar demokratiska principer och har en fungerande rättsstat, press- och organisationsfrihet,
- arbeta aktivt mot korruption genom att skydda så kallade "whistleblowers" och värna meddelarskyddet för alla
- stärka lagstiftningen för att skydda människors privatliv och kommunikation på internet.

Länk »
Partiets text:
Vår politik utgår från allas lika värde och rätt till frihet. Vi arbetar för en levande demokrati och vill stärka de mänskliga fri- och rättigheterna. Ett fritt och öppet meningsutbyte och respekt för den enskildes personliga integritet är grundläggande värden i en demokrati.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Sverigedemokraterna förordar ett starkare inslag av direktdemokrati och ställer oss positiva till fler beslutande folkomröstningar på både lokal, regional och nationell nivå. Den moderna demokratin har vuxit fram i intim symbios med nationalstaten. Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati

Partiet vill:


Länk »
DigitaliseringPartiets text:
Sverige ska fortsätta vara ett ledande land när det gäller tillgång till snabbt bredband. Snabbt bredband och en pålitlig mobiltäckning är ett måste för att människor och näringsliv ska kunna bo och leva i hela landet.

Partiet vill:
- att hela Sverige ska ha tillgång till snabb uppkoppling
- att det ska finnas pålitlig mobiltäckning där människor bor och vistas
- att utbyggnaden av bredband fortsätter i hela landet
- att myndigheter, kommuner, skolor och andra samhällsaktörer drar nytta av digitaliseringens möjligheter.
- vi har ökat satsningarna rejält för utbyggnad av bredband i hela landet
- höjt ambitionen för bredbandstäckning: 99,9 % ska ha minst 100 Mbit/s
- infört en garanti så att alla ska ha möjlighet att få en internetanslutning på minst 10 Mbit/s
- tagit fram en nationell digitaliseringsstrategi
- infört kunskap i programmering i skolan.

Länk »
DiskrimineringPartiets text:
I dag finns lag mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Kristdemokraterna har även varit med och infört "bristande tillgänglighet" som en diskrimineringsgrund.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Varje människa har rätt att bli bemötta som unika individer och bedömda efter sina egna meriter. Vi kan aldrig acceptera diskriminering i någon form. Därför ska det finnas ett starkt skydd mot diskriminering, både i Sverige och i EU.

Partiet vill:
- Det behövs ett starkt skydd mot diskriminering, både i Sverige och i EU
- Den som drabbas av diskriminering ska kunna få hjälp att få upprättelse
- Det ska kosta att diskriminera
- Arbetsgivare ska arbeta aktivt för att motverka all diskriminering

Länk »
Partiets text:
Miljöpartiet vill skapa ett mänskligt och välkomnande EU där alla kan delta på sina villkor. Idag är diskriminering och rasism en del av många människors vardag. Det vill vi ändra på.

Partiet vill:
- att samhället ska vara fritt från diskriminering,
- skärpa sanktionerna mot den som diskriminerar,
- att den som diskrimineras ska få hjälp och stöd från samhället,
- stärka polisens hatbrottsarbete, och
- att alla ska få möjlighet att använda det språk de kan bäst i kontakten med svenska myndigheter.

Länk »
DjurförsökPartiets text:
Kristdemokraterna anser att djurförsök endast ska ske under kontrollerade former för vetenskapliga syften och där de inte kan ersättas med andra metoder.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vi vill begränsa djurförsöken så att det enbart är tillåtet när det handlar om utvärdering och forskning av medicinska preparat.

Partiet vill:


Länk »
DjurrättPartiets text:
För Centerpartiet är det en självklarhet att djur ska må bra. Sverige ska ha välmående djur som får leva ett värdigt liv. Sverige är ett av de få länder i världen som har högst djurskydd och detta bör vi värna om.

Partiet vill:
- Att inga vilda djur ska visas på cirkus
- Begränsa antalet djurförsök
- Stärka det internationella samarbetet för att bekämpa illegal handel av utrotningshotade djur

Länk »
Partiets text:
Inget djur ska utsättas för lidande. Djurskyddet i EU måste skärpas rejält. Miljöpartiet kräver ett verkligt djurskydd och stopp för onödiga djurförsök.

Partiet vill:
- att den svenska djurskyddslagens krav på rätt till naturligt beteende måste följas i praktiken,
- införa en europeisk djurskyddsstrategi för höjda minimikrav på hur djuren behandlas inom EU
- att plågsamma djurförsök försvinner och att pälsdjursindustrin avskaffas,
- skydda hotade arter mot utrotning,
- att användningen av antibiotika till djur i hela EU måste stoppas

Länk »
DjurskyddPartiets text:
För oss är det självklart att de människor som väljer det ska kunna äta kött- och mjölkprodukter. Men lika självklart är det att de djur som ger oss köttet, mjölken och äggen ska ha det bra och tas väl om hand.

Partiet vill:
- Fortsätta sänka avgifterna för svenska bönder
- Ge svenska bönder bra villkor så att de kan producera mat med världens bästa djurskydd

Länk »
Partiets text:
Djur ska alltid behandlas med respekt och omtanke och aldrig utsättas för onödigt lidande, stress eller smärta. Ansvaret för djurens välmående ligger ytterst på djurägaren. Kristdemokraterna vill att EU ska stärka djurskyddslagstiftningen och främja investeringar för förbättrat djurskydd samt att EU ska motarbeta plågsamma men även långa djurtransporter, bland annat genom att utveckla mobila och gårdsnära slakterier.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Djur ska skötas och behandlas väl. Hur vi hanterar våra djur är ett mått på vår civilisation. Det är också en förutsättning för en god folkhälsa. All djurhållning måste se till att djuren har ett värdigt liv och en anständig död.

Partiet vill:
- Djur ska skötas och behandlas väl
- Djurskyddslagstiftningen ska vara skarp och tydlig
- Kontrollen av djurskydd ska vara effektiv och likadan i hela Sverige
- Efterlevnaden av EU:s djurskyddslag måste skärpas
- Antibiotikaanvändningen måste minska
- Djurtransporter ska begränsas – köttransporter istället för djurtransporter
- Fler mobila och mindre slakterier

Länk »
Partiets text:
Att behandla djuren väl är ett etiskt ansvar som vi har. Sverige ska vara världsledande på djurskydd. Vi socialdemokrater vill att svenskt djurskydd ska fortsätta att förbättras.

Partiet vill:
- ha en stark djurtillsyn så att lagar och regler efterlevs
- värna den nya djurskyddslag som slår fast att djur ska kunna bete sig naturligt och ta fram krav på märkning av katter
- göra det obligatoriskt att vid alla offentliga upphandlingar av animaliska livsmedel ställa krav på att produktionen ska ha skett med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – precis som i Sverige.
- agera kraftfullt i EU för att högre krav ska ställas på djurvälfärd och djurhälsa bl.a. hårdare krav i transporter.
- infört en ny modern djurskyddslag skärpa krav på naturligt beteende och att beteendestörningar inte ska förekomma. Förbjudit elefanter och sjölejon på cirkus
- startat ett center för att ta fram alternativ till djurförsök
- tagit strid i EU för ökade djurskyddskrav t.ex. vid transporter och minskad antibiotikaanvändning.

Länk »
Partiets text:
Sverigedemokraterna vill inrätta en särskild djurskyddspolis och kraftigt skärpa straffen för misskötsel av djur. I riksdagen har vi bl a arbetat för att kriminalisera tidelag och för att förbjuda obedövad kastrering av smågrisar. Vår utgångspunkt är att Sverige ska vara ett föredöme inom djurskyddspolitiken. Vår ståndpunkt är att slaktmetoderna ska utgå från vad som är bäst för djuret. Att låta religiösa påbud styra hur djur ska slaktas är i grunden orimligt. Principen vad gäller slakt måste vara att metoden ska vara så väl snabb som smärtfri. All slakt utan bedövning ska därmed vara förbjudet.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet arbetar för att stärka djurskyddet och respekten för djur som kännande individer. Vi anser att Sverige snarast bör införa en ny djurskyddslag så att fler djur får möjlighet till naturligt beteende och utevistelse.

Partiet vill:


Länk »
DubbdäckPartiets text:
Ett sätt är att införa en avgift för bilar med dubbdäck på vissa gator. Därför jobbar vi för att det ska vara möjligt för kommuner att införa just en sådan avgift.

Partiet vill:


Länk »
Dubbel folkbokföringPartiets text:
Efter en separation bor många barn växelvis hos föräldrarna, dock kan de bara vara skrivna på en adress. Det innebär att barnet riskerar att inte få sina behov tillgodosedda. De familjeekonomiska stöden delas ut till den förälder hos vilken barnet är folkbokförd och viktig information kring barnet riskerar att inte nå fram till den andra föräldern. Kristdemokraterna anser att reglerna för folkbokföring och för bidrag där folkbokföringen spelar roll ska ses över för att minska risken för konflikter mellan föräldrarna.

Partiet vill:


Länk »
DödshjälpPartiets text:
Alla människor har rätt att bestämma över sitt eget liv, att få bästa möjliga vård och att få dö under värdiga former. Därför har man också rätt att avstå från behandling och vården ska acceptera det beslutet. Däremot tycker vi inte att patienter ska kunna kräva att vården aktivt ska hjälpa dem att dö. Vårdens uppgift är att bota, lindra och trösta. Att aktivt medverka till en annan persons död går emot all läkaretik och vi tycker att det är fel att kräva av vårdpersonal att de ska behöva göra det. Det kan också vara mycket svårt att avgöra vad som är patientens egen vilja och vad som är en önskan om att lätta på anhörigas börda.

Partiet vill:
- Att alla döende patienter ska ha tillgång till hospice-vård

Länk »
Partiets text:
Sjukvårdens uppgift är att bota, lindra och trösta. Aktiv dödshjälp (eutanasi) och assisterade självmord är, och skall fortsatt vara förbjudet. Att däremot ge en döende patient smärtstillande preparat är inte dödshjälp även om det, som en konsekvens, i vissa fall kan förkorta livet. Detta får dock inte vara syftet. Patientens vilja ska väga tungt och en patient som motsätter sig behandling ska respekteras.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Alla ska ha rätt till en trygg sista tid i livet. Du ska själv få bestämma om du vill ha livsuppehållande behandling eller inte. Vi är dock emot aktiv dödshjälp.

Partiet vill:
- Alla ska ha rätt att skriftligen eller i annan form uttrycka sig hur de vill att vården och omsorgen ska vara när döden närmar sig
- Den enskilde ska få bestämma om hen vill påbörja eller avsluta livsuppehållande behandling
- Vården ska alltid erbjuda palliativ behandling
- Ingen ska behöva dö ensam
- Vi vill inte tillåta aktiv dödshjälp

Länk »
DödsstraffPartiets text:
Dödsstraff är alltid fel. Ingen har rätt att ta någon annans liv, inte heller staten. Det har dessutom förekommit fall där dömda personer senare visats vara oskyldiga. Det är inte heller så att dödsstraff har visat sig vara förebyggande, att färre brott begås i länder som har dödsstraff. Även om det hade varit avskräckande hade det dock ändå varit fel.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Sverigedemokraterna tar avstånd från tanken på att staten ska döda sina egna medborgare. Dödsstraffet strider mot grundläggande mänskliga rättigheter och är ett oåterkalleligt beslut som vid många tillfällen visat sig vara fattat på felaktiga grunder.

Partiet vill:


Länk »
Ekologiskt lantbrukPartiets text:
Det ekologiska lantbruket spelar en viktig roll för att utveckla nya hållbara brukningsmetoder. Kristdemokraterna är positiva till att den ekologiska odlingen ökar och att nya ekologiska metoder kan anammas inom det konventionella lantbruket.

Partiet vill:


Länk »
EkonomiPartiets text:
Arbetslösheten är för hög och utanförskapet för stort. Därför behöver vi göra mer för att få den tillväxt och de jobb vi vill se. Många platser i Sverige har inte tagit tillräcklig del av tillväxt och jobbskapande. Därför är det dags att vända flera decennier av hög ungdomsarbetslöshet där generationer fått en tuff start på en arbetsmarknad med stängda dörrar. Det finns mycket kvar att göra.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Kristdemokraternas ekonomiska politik bygger på det som vi kallar social marknadsekonomi. Det innebär att marknadsekonomin måste kombineras med en socialt ansvarsfull politik för att bidra med välfärd och en rimlig levnadsnivå för alla. Skatte- och bidragssystem ska utformas så att människors egen kraft och engagemang uppmuntras och bidragsberoende motverkas.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Att få jobba och ta ansvar för sin egen ekonomi är grunden för ett självständigt liv. Det är också när människor jobbar och betalar skatt som vi får råd med välfärd av hög kvalitet. En politik för fler jobb är därför den bästa fördelningspolitiken.

Partiet vill:
- Välfärden ska präglas av kvalitet och valfrihet, och ges till alla på lika villkor
- Gör det billigare och enklare att anställa. Inför inträdesjobb
- Sänk skatten för den som går från försörjningsstöd till arbete
- Färre ska betala statlig inkomstskatt, och värnskatten ska avskaffas
- Sänk skatten för äldre som fortsätter jobba
- Ny RUT-reform där taket för avdrag tredubblas, äldre får dra av 60% av arbetskostnaden och fler tjänster ingår
- Höjd garantipension, höjt bostadstillägg och sänkt skatt för pensionärer
- En ny genomgripande skattereform
- Grön skatteväxling med lägre skatt på arbete och högre miljöskatter
- Trappa ner ränteavdragen till 20 procent över tio år
- Sänkta flyttskatter och amorteringskrav. Inför skattegynnat bosparande
- Skattefritt sparande upp till 100 000 kronor på investeringssparkonto
- Bolagsskatt som är konkurrenskraftig mot omvärlden
- Ansvarsfull skötsel av statsfinanserna. Respektera överskottsmålet
- Ja till bankunion, nej till bankskatt

Länk »
Partiets text:
Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi vill ställa om till en ekonomi där vi byter, lagar och återanvänder istället för att slänga och köpa nytt. Vår princip är enkel: högre skatt på miljöförstöring, lägre skatt på det som är bra för miljön.

Partiet vill:
- göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland med cirkulär ekonomi,
- sänka småföretagens skatt på arbete och höja skatten på miljöförstöring,
- sänka kostnaderna på det som är bra för miljön, som reparationer, återvinning och second hand,
- investera i nya stambanor för höghastighetståg, hållbart byggande och förnybar energi samt få bort fossila investeringar och subventioner, och
- främja ekonomisk jämställdhet och jämlikhet.

Länk »
Partiets text:
Skatterna har höjts med 60 miljarder kronor och statens utgifter har ökat med 100 miljarder kronor. Trots detta och en stark högkonjunktur har vi färre poliser och längre vårdköer.

Partiet vill:
- Stärk drivkrafterna till arbete. Att så många som möjligt arbetar är avgörande för vårt välstånd. Skatteintäkterna blir högre och utgifterna lägre. Då finns mer pengar att fördela och mer pengar till vår gemensamma välfärd. För genomsnittliga inkomster innebär det en skattesänkning på cirka 500 kronor i månaden.
- För att ha råd med välfärden behöver bidragskostnaderna minska.
- 10 miljarder kronor för att förstärka välfärden. Redan 2020 satsar vi på att stärka kommunernas och landstingens ekonomi och upprätthålla kvaliteten i välfärden.
- Vi går till val på stora resurstillskott till statens kärnuppgifter. Vi gör den största satsningen på rättsväsendet på 20 år och vi tillför betydande resurser till försvaret.
- Ett av de viktigaste medlen för att säkerställa hållbara offentliga finanser är att behålla överskottsmålet.

Länk »
Partiets text:
Socialdemokraterna vill använda den ekonomiska styrkan till investeringar i jobb, skola, vård och omsorg. Ett starkt samhälle med en trygg välfärd går före stora skattesänkningar.

Partiet vill:
- öka investeringarna i välfärden med minst 30 miljarder nästa mandatperiod
- investera i fler vägar till arbetsmarknaden. Satsningar på lokala jobbspår, bristyrkesutbildningar, validering och språkträning leder till att fler kommer i jobb
- värna det finanspolitiska ramverket som sätter mål för det offentliga sparandet och skapar långsiktig stabilitet i de offentliga finanserna.
- vänt underskott i de offentliga finanserna till överskott
- amorterat på statsskulden som nu är på den lägsta nivån sedan 1977
- nu har 300 000 fler människor ett jobb att gå till, varav över 100 000 i välfärden
- tillsatt en jämlikhetskommitté som ska ge förslag på långsiktiga lösningar för att minska klyftorna Sverige.

Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet vill ha en ekonomi för alla, inte bara för de rikaste. Riksbankens inflationsmål innebär att inflationen ska ligga på omkring 2 procent. Sedan inflationsmålet infördes har arbetslösheten i genomsnitt legat på ca 7,5 procent. Vi menar att detta visar att inflationsmålet bör kompletteras med ett sysselsättningsmål. Detta mål ska inte vara underordnat inflationsmålet.

Partiet vill:


Länk »
Ekonomisk brottslighet riktad mot välfärdenPartiets text:
Vänsterpartiet vill ha en välfärd som är till för alla, inte bara för de rika. Välfärden har genom omfattande privatiseringar genomgått stora förändringar, vilket gjort den sårbar och till en måltavla för oseriösa företagare och ekonomisk brottslighet.

Partiet vill:


Länk »
Ekonomiskt bistånd & SocialbidragPartiets text:
Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, som tidigare kallades socialbidrag, är det yttersta skyddet som samhället kan ge. Människor som får ekonomiskt bistånd befinner sig ofta långt från arbetsmarknaden. En av de viktigaste uppgifterna är därför att hjälpa dem som får ekonomiskt bistånd att komma i arbete eller utbildning.

Partiet vill:
- Att det ska löna sig att gå från bidrag till arbete genom att inkomstskatterna för personer med små inkomster är låga
- Skapa fler jobb genom att göra det billigare att anställa
- Att kommunerna i högre grad ska stötta individer att gå från bidragsberoende till arbete eller utbildning

Länk »
Partiets text:
Den svenska biståndspolitiken ska ha demokrati som överordnat mål. Vi värnar enprocentsmålet, som innebär att en procent av vårt BNP skall gå till internationellt bistånd.

Partiet vill:
- Svenskt bistånd ska vara generöst. Vi värnar enprocentsmålet
- Svenskt bistånd ska vara effektivt och baseras på forskning och erfarenhet
- Demokrati ska vara det övergripande målet för biståndet
- Sverige ska särskilt vara en stark röst i frågor som rör jämställdhet, kvinnors rätt till sin kropp, rätten till fri och säker abort samt HBTQ-personers rättigheter
- Jämställdhet och utbildning ska få ännu större prioritet i biståndet
- Länder som upprepat fortsätter att bryta mot mänskliga rättigheter och motarbetar demokratisk utveckling ska fasas ut från biståndet

Länk »
Partiets text:
I vårt starka samhälle ska tryggheten finnas för alla som behöver den. Alla som kan jobba ska jobba - och med fler i jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över.

Partiet vill:


Länk »
ElcertifikatsystemetPartiets text:
Pengarna kommer från en avgift för varje kilowattimme el som konsumeras. Det gör att producenter för förnybar el får en större ekonomisk trygghet och vågar satsa på ny elproduktion. I slutändan innebär det att elpriserna i Sverige hålls nere eftersom vi får en mer förnybar och ren elproduktion.

Partiet vill:


Länk »
ElevhälsaPartiets text:
måste rustas för att långsiktigt kunna möta och stödja barn och unga med psykisk ohälsa. En väl utvecklad elevhälsovård främjar det förebyggande arbetet med detta. Vi vill ge landstingen/regionerna ett samlat uppdrag för hela barn- och ungdomshälsovården. Det innebär att elevhälsan inte längre får skolan som huvudman. Skolsköterskan, skolläkare, kurator och skolpsykologer bör finnas ute i verksamheterna men bör ha samma huvudman som övrig vårdpersonal. Den samlade barn- och ungdomshälsan ska ha ett nära samarbete med skolledningar, lärare, specialpedagoger och kommunernas socialtjänst. Vi vill även införa en elevhälsogaranti som innebär att en elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan inom ett dygn.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Elevhälsan, med sin närhet till skolan, är viktig för att snabbt hjälpa elever som inte mår bra. Att kunna få stöd och råd är viktigt för att unga ska kunna utvecklas och växa under skoltiden.

Partiet vill:
- En väl fungerande elevhälsa gör att fler elever når kunskapsmålen.
- Skolinspektionen ska granska att skolor lever upp till målen för elevhälsan.
- Elevhälsan ska förbättra samarbetet med sjukvården och socialtjänsten.

Länk »
ElmarknadPartiets text:
Kristdemokraterna vill ha en fri och öppen energimarknad, samtidigt som nätverksamheten och marknadens funktionssätt övervakas av myndigheter. Kristdemokraterna menar att en effektutredning behövs för att elmarknadens utformning ska bidra till ett stabilare elsystem, men också för att säkerställa en tillräcklig utbyggnad av elnätet. Partiet verkar också för en i större grad gemensam nordisk och europisk elmarknad.

Partiet vill:


Länk »
EnergiPartiets text:
I både energiöverenskommelsen och i miljömålsberedningen kunde vi driva svensk klimatpolitik framåt. Sverige har nu som mål att år 2045 vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser. Utsläppen i transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030. För att nå dessa mål krävs en politik som uppmuntrar förnybar energi och minskar utsläppen från transporterna. Då kan Sverige åter bli en ledande kraft i EU och klimatarbetet världen över.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna har tillsammans med moderaterna, centerpartiet och regeringen slutit en energi- och klimatöverenskommelse som syftar till att ge energimarknadens aktörer långsiktiga och stabila spelregler, möjliggöra klimatomställningen och trygga energiförsörjningen för hushåll och företag. Vi vill att befintliga reaktorer ska få ersättas med nya säkrare och mer effektiva reaktorer samtidigt som vi satsar på förnybara energikällor. Det är viktigt att forskningsmedel även kommer kärnkraften till del. Vi förespråkar en svensk färdplan för en ny kärnkraftsgeneration, den så kallade fjärde generationen, som inkluderar frågan om en svensk forskningsanläggning. Marknadens funktionssätt bör ses över. Dagens modell ger betalt för energi, medan det saknas incitament att tillhandahålla kvalitet och effekt. I en ny modell skulle exempelvis planerbara kraftslag som kärnkraft få ersättning för sina bidrag till leveranssäkerheten.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Du ska kunna lita på att elen fungerar årets alla årstider och under dygnets alla timmar. Då behövs en stabil och konkurrenskraftig elproduktion. Vi värnar vår klimatsmarta energimix av vattenkraft, kärnkraft och förnybart. Vi vill ha mer marknad, inte mer subventioner.

Partiet vill:
- 100 procent fossilfri elproduktion
- Mer marknad – inte mer subventioner
- Mer forskning och utveckling
- Stärk konsumentens ställning på elmarknaden
- Export av svensk klimatsmart el minskar våra grannländers beroende av fossil energi och rysk gas
- Stoppa Nordstream II
- Vi står inte bakom energiöverenskommelsen

Länk »
Partiets text:
I vårt Sverige glittrar solceller på taken och till havs står parker med vindkraftverk. Nu är det dags att byta från kärnkraft och fossil energi till hundra procent förnybart!

Partiet vill:
- ha hundra procent förnybar el och värme redan år 2030, genom att:
- satsa stort på solceller och vindkraft,
- ge stöd till alla som vill spara energi, och
- fasa ut all kärnkraft samt fossil olja, kol och gas.

Länk »
Partiets text:
Sveriges välfärd, jobb och konkurrenskraft är beroende av att vi har en fungerande energitillförsel. Den svenska energipolitiken ska värna klimatet, säkra el till konkurrenskraftiga priser och garantera att el finns när vi behöver den.

Partiet vill:
- Energiöverenskommelsen ska fullföljas och viktiga skatteförändringar och lagändringar för att stärka svensk elproduktion genomföras.
- Sverige ska satsa på alla relevanta energislag, inklusive kärnkraft, samt på forskning och demonstrationsanläggningar.
- Kärnkraften ska kunna vara en viktig del av Sveriges energiförsörjning under lång tid.
- Villkoren för svensk vattenkraft ska förbättras, och Sverige ska fortsätta bygga ut den förnybara elproduktionen.

Länk »
Partiets text:
Sverige behöver god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Vårt land har unika förutsättningar för förnybar energi. Energi från vind, vatten och skog har stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla gemensamma lösningar. En stabil energiförsörjning med rimliga priser är viktigt för ett tryggare och starkare samhälle.

Partiet vill:
- uppnå 100 procent förnybar elproduktion till år 2040
- att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp
- ha stabila och konkurrenskraftiga elpriser.

Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiets mål är ett samhälle med 100 procent förnybar energiförsörjning senast år 2040. Genom att satsa på energieffektivisering och förnybar energi som sol-, vind-, bio- och geoenergi skapar vi ett ekologiskt hållbart samhälle.

Partiet vill:


Länk »
EnergiöverenskommelsenPartiets text:
Vi fem partier som står bakom överenskommelsen, har nu fattat flera beslut som är bra för klimatet. Bland annat mer stöd till förnybar el från sol och vind, moderna miljökrav för vattenkraften och mer effektiv energianvändning.

Partiet vill:


Länk »
Ensamkommande barnPartiets text:
Centerpartiets migrationspolitik tar sin utgångspunkt i medmänsklighet och humanism. Vi står upp för en reglerad invandring där man får stanna om man har skyddsskäl, men ska lämna landet om man får avslag. Vi vill hitta konstruktiva lösningar för att hjälpa fler personer i utsatta situationer. Den som sökt asyl som barn ska bedömas som barn.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna anser att ensamkommande barn bör förordnas en god man inom 24 timmar från barnets ankomst. Vidare anser vi att ensamkommande barn och ungdomar i första hand ska placeras i familjehem. Kristdemokraterna har föreslagit att fler familjehem med beredskap att ta hand om dessa barn och unga ska rekryteras och utbildas. För att avlasta kommunernas socialtjänst krävs en förnyad ansvarsfördelning och nya arbetsformer. Vi anser därför att en nationell krissocialjour bör inrättas som kan ge extra hjälp när kommunerna bedömer att de behöver extra hjälp. Detta kan minimera riskerna för att barnens trygghet och rättssäkerheten åsidosätts.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Krig, förföljelse eller bristande framtidstro gör att många barn och unga utan familj söker sig till Sverige och Europa. Alla ska tas emot på ett bra och tryggt sätt. De som har asylskäl ska få stanna men de som saknar asylskäl måste lämna landet.

Partiet vill:
- Ensamkommande unga ska få ett bra och tryggt mottagande
- Värna asylrätten – varje människas skyddsskäl avgör om man får stanna, inte gymnasiestudier
- Barn ska behandlas som barn – medicinska åldersbedömningar behövs
- Alla barn ska skyddas mot barnäktenskap
- Förbättra samhällets stöd till unga asylsökande
- Ensamkommande unga ska få information om svenska lagar och om jämställdhet
- Korta väntan på asylbesked
- Snabbare och bättre integration

Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet vill se en mänsklig, välkomnande och reglerad flyktingpolitik i Sverige och Europa. En sådan politik tar sin utgångspunkt i ett rättighetsperspektiv. Alla ska ha möjlighet att söka skydd undan krig, förtryck och förföljelse och kunna få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt.

Partiet vill:


Länk »
EU – Europeiska unionenPartiets text:
EU är något bra som i grunden handlar om demokrati och fred. EU ska jobba för stora frågor som rör alltifrån fri rörlighet och handel till klimat. Det EU inte ska göra är att detaljstyra människors vardag. Beslut som rör smaker på snus eller detaljer i den svenska skolan ska fattas här. Vi vill se en närodlad politik där makten flyttas så nära människan som möjligt.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna är positiva till det svenska medlemskapet i EU. EU:s föregångare skapades i början av 50-talet för att länder som förut hade krigat mot varandra skulle kunna bevara freden, stärka demokratin och bygga välstånd tillsammans. Dessa grundläggande värden är viktiga också i vår tid. För Kristdemokraterna är det viktigt att EU används på rätt sätt – att gränsöverskridande utmaningar löses tillsammans, att beslut fattas på bästa ändamålsenliga nivå och att nationers olikheter respekteras i samarbetet.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Tack vare EU-samarbetet kan vi resa, jobba, plugga och leva i hela Europa. Dessutom blir vårt hörn av världen fredligare och tryggare. Tillsammans blir vi europeiska länder en stark kraft i världen och en röst att räkna med.

Partiet vill:
- JA till mer samarbete, öppenhet och en gemensam europeisk framtid
- Inför europeisk koldioxidskatt
- Förbjud plast som inte går att återvinna
- Enklare att boka biljetter och åka tåg i hela Europa
- Inför Euron som valuta i Sverige – det tjänar svenska konsumenter och företag på
- Alla EU-länder ska dela på ansvaret för flyktingar som söker sig till Europa
- Samarbete mot brottslighet och terrorism
- Gemensam gränspolis
- Hårdare kamp mot människohandel
- Ökad insyn och mer effektivitet i EU:s arbete
- Hårdare press på medlemsländer som inte följer mänskliga rättigheter

Länk »
Partiets text:
EU är ett viktigt forum för de stora frågorna: miljö, klimat och skydd av mänskliga rättigheter. Vi tycker att EU:s utrikespolitik ska inriktas på miljöarbete, fattigdomsbekämpning och freds- och demokratibyggande.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
EU är vår viktigaste internationella plattform. Samarbetet behöver fördjupas på de områden där bara EU kan spela en avgörande roll: den inre marknaden, migrationen, den gränsöverskridande organiserade brottsligheten, miljö- och klimatarbetet samt skyddet av Europas frihet och säkerhet.

Partiet vill:
- EU:s inre marknad behöver fullt ut förverkligas. Idag flödar varor i hög grad fritt inom EU, men det går trögare för tjänster och information.
- EU-medlemmarna måste samlas kring en gemensam syn på migrationen och hur unionens yttre gränser ska säkras. Sverige ska vara en stark röst för ett nytt, gemensamt, hållbart och humant asylsystem.
- Det behövs ett större svenskt engagemang i det europeiska försvarssamarbetet och ett större svenskt ansvar för Europas säkerhet. Sverige borde fullt ut vara med och utforma det nya säkerhetssamarbetet Pesco.
- EU:s yttre gräns behöver förstärkas. Kontrollen vid yttre gräns och inresa i Schengen måste moderniseras och skärpas.
- EU behöver mer handel, både här hos oss och med andra regioner, i form av nya frihandelsavtal.
- Stärk det europeiska miljö- och klimatarbetet, bland annat genom en gemensam politik för energieffektivisering och bättre handel med utsläppsrätter.
- EU:s budget måste reformeras och användas mer effektivt. Dessutom behövs bättre revision, resultatanalyser och mer öppenhet.

Länk »
Partiets text:
Europeiska unionen är ett projekt för fred och frihet – på mellanstatlig grund. Sverige har dragit nytta av den inre marknaden, handelsavtal och den fria rörligheten – det har lett till fler jobb och en starkare tillväxt. Genom vårt medlemskap kan vi också vara med och påverka utvecklingen för ett mer jämlikt och grönt Europa. Genom samarbete med andra bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Partiet vill:
- att fler européer ska ha ett jobb att gå till
- se ett socialt Europa där alla får ta del av tillväxt och utveckling
- fortsätta riva handelshinder och dra nytta av den fria rörligheten för varor och tjänster samt arbeta för att EU ska bli bäst i världen på digitalisering
- att EU ska ta en ledarroll i världen med en ambitiös klimat- och miljöpolitik
- upprätta en gemensam, ansvarsfull och solidarisk flykting- och migrationspolitik i EU.

Länk »
Partiets text:
Vi är ett EU-kritiskt parti som vill verka för att makten återförs från Bryssel till svenska folket. Vi är öppet inställda till samarbete med andra länder. EU idag handlar enligt vår mening inte längre om ett samarbetsprojekt utan om ett överstatligt organ som allt mer börjar likna en federalistisk stat, en utveckling som vi i Sverigedemokraterna gör allt för att motverka. Sverigedemokraterna vill verka för att Sverige ska omförhandla medlemskapet men behålla ett samarbete inom ramen för EES.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet menar att EU begränsar demokratin. Vi kritiserar EU för att prioritera den inre marknadens intressen framför miljön, arbetsrätten, folkhälsan och konsumentintressena.

Partiet vill:


Länk »
Euron/EMUPartiets text:
Om det ska fungera bra med en gemensam valuta krävs en flexibla löner och priser. Istället byggde låga gemensamma räntor upp ekonomiska bubblor med stora lån för privatpersoner, företag och stater. Om man saknar en egen valuta måste varje stat sätta undan pengar för att klara av kriser. Det har euroländerna inte gjort. Vår åsikt har inte ändrats utan vi säger även i fortsättningen nej till att Sverige ska införa euron. När finanskrisen kom utvecklades ekonomin olika i varje euroland och länderna hamnade i otakt med varandra. Flera euroländer drabbades hårt av krisen. Den centraliserade politiken var dåligt anpassad var varje lands individuella ekonomiska behov. Många grundläggande regler som själva valutaunionen grundades på har satts åt sidan under krisåren. Om det inte hade gjorts hade många länder inte haft möjlighet att hantera finanskrisen överhuvudtaget. I krisens spår ser vi nu bland annat ökande skulder, sänkta löner och en skenande arbetslöshet.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Om Sverige bör gå mot ett fullt EMU- medlemskap och införa euron är upp till det svenska folket att avgöra i folkomröstning. Kristdemokraterna är inte för ett inträde i EMU och ett införande av euron som valuta och ser det inte som aktuellt under överskådlig tid. Innan diskussioner om detta kan föras måste de ekonomiska problem som omgärdar medlemsländerna lösas och överstatligheten motverkas.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Sverige är en liten öppen ekonomi beroende av omvärlden. Det är i eurokretsen alla viktiga ekonomisk-politiska beslut fattas. Därför är ingen annan enskild fråga så avgörande för Sveriges ställning i det europeiska samarbetet. Sverige behöver snarast införa euron för att inte hamna utanför.

Partiet vill:
- Vi behöver införa Euron i Sverige senast 2022
- Sverige måste stå bakom de reformförslag som nu läggs fram för att stärka eurosamarbetet
- Sverige bör omedelbart gå med i eurozonens bankunion
- Sverige ska vara en aktiv röst i EU för mer ekonomiskt samarbete

Länk »
Partiets text:
EU är ett viktigt forum för de stora frågorna: miljö, klimat och och skydd av mänskliga rättigheter. Vi tycker att EU:s utrikespolitik ska inriktas på miljöarbete, fattigdomsbekämpning och freds- och demokratibyggande.

Partiet vill:
- att EU ska driva en stark och ambitiös klimat- och miljöpolitik,
- se ett öppet och humant Europa där människor kan söka asyl utan risk för livet, samt
- att demokratin och det folkliga inflytandet i EU stärks och att lobbyismen regleras.

Länk »
Partiets text:
Vi säger bestämt nej till ett svenskt medlemskap i EMU. Sverige gynnas av att bedriva en självständig penningpolitik. Vi kan idag se allvarliga ekonomiska problem för flera länder som delvis beror på valutaunionen. EMU-området är inte ett optimalt valutaområde och att Sverige idag har sunda statsfinanser kan förklaras till stor del med att vi stått utanför EMU och kunnat bedriva en självständig penningpolitik.

Partiet vill:


Länk »
ExportPartiets text:
Svensk export är en grundbult i vår ekonomi som skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. Det skapar jobb och välfärd i vårt land. Genom att exportera och importera varor och tjänster har Sveriges näringsliv kunnat växa sig starkt långt utanför vårt lands gränser och ta del av den globala marknaden.

Partiet vill:
- öka exporten, både i absoluta tal och som andel av BNP
- öka Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister
- öka andelen exporterande företag
- öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin
- inrätta regionala exportcentra i samtliga län.
- tagit fram en exportstrategi för att öka exporten och utländska investeringar i Sverige
- bildat Team Sweden där vi har samlat alla exportfrämjande myndigheter
- öppnat 10 regionala exportcentra runt om i Sverige.

Länk »
ExtratjänsterPartiets text:
I vårt starka samhälle jobbar alla som kan jobba. Det finns meningsfulla uppgifter i kommunerna och i den ideella sektorn som skapar värde i samhället. Socialdemokraterna har därför infört extratjänster – jobb med riktig lön där den som jobbar gör nytta och bidrar till att bygga ett tryggare Sverige.

Partiet vill:


Länk »
FacketPartiets text:
Fackföreningar är en viktig del av ett demokratiskt samhälle för att tillvarata löntagarnas rättigheter och intressen och skapa effektiva samarbetsformer mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen där arbetsmarknadens parter tar gemensamt ansvar för löner och den huvudsakliga regleringen av villkoren på svensk arbetsmarknad. För att modellen ska fungera krävs starka fackföreningar och hög organisationsgrad.

Partiet vill:


Länk »
FamiljenPartiets text:
För att föräldrar i större utsträckning ska ta gemensamt ansvar för VAB-dagarna behövs ekonomisk uppmuntran att fördela dessa jämställt. Vi vill därför även införa en VAB-bonus. Vi vill också öppna upp barn- och föräldraförsäkringen så att dagar kan nyttjas/överlåtas till max två ytterligare närstående personer. Det skulle modernisera föräldraförsäkringen så att kvinnor inte förväntas ta största delen av föräldradagarna. Det skulle också bättre inkludera fler familjekonstellationer.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Politiken ska därför stödja familjerna och föräldrarna, inte styra. Kristdemokraterna vill möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme, uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi. Alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Familjer kan se ut på olika sätt. Modern familjepolitik bygger på jämställt föräldraskap och lika möjligheter att arbeta. Jobb- och integrationspolitik är viktiga delar för att minska barnfattigdomen.

Partiet vill:
- Modernisera föräldraförsäkringen
- Motverka barnfattigdom genom jobbpolitik
- Ge snabb hjälp till familjer med problem

Länk »
FamiljerådgivningPartiets text:
Kristdemokraterna menar att familjen är den viktigaste enheten i samhället. Alla kommuner är skyldiga att erbjuda familjerådgivning men kostnaden är tyvärr ofta hög. Därför föreslår vi bland annat att alla nyblivna föräldrar ska få en familjerådgivningscheck för två besök samt att kommunerna maximalt ska ta 300 kronor/besök. Vi vill utöka utbudet av föräldrautbildningar och göra det obligatorisk för kommunerna att erbjuda föräldrautbildningar även till tonårsföräldrar.

Partiet vill:


Länk »
FamiljeåterföreningPartiets text:
Vår utgångspunkt är att familjer ska kunna återförenas. Anhöriginvandring ska dock bara gälla för de anhöriga som den asylsökande informerat om vid ankomsttillfället. Ensamkommande barn ska så snart som möjligt återförenas med sina föräldrar. Om det är så att barnet kan återförenas med sin familj i hemlandet ska det ske skyndsamt. Kristdemokraternas har föreslagit ett utökat försörjningskrav för samtliga anhöriga som man vill få till Sverige, utom egna minderåriga barn. Förslaget minskar incitamentet att skicka barn på riskfyllda resor till Sverige i syfte att säkra uppehälle för resten av familjen.

Partiet vill:


Länk »
FAS 3Partiets text:
Sverigedemokraterna är djupt kritiska mot FAS 3 i dåvarande regeringens jobb- och utvecklingsgaranti. Som vi ser det fungerar FAS 3 på ungefär samma sätt som tidigare misslyckade socialdemokratiska arbetsmarknadsåtgärder för långtidsarbetslösa. Man gömmer undan människor i program som inte skapar riktiga jobb. Det den dåvarande regeringen gjort är att man även ser till att dessa människor får leva på en ytterst liten ersättning samtidigt som företaget som tagit emot den arbetslöse får betalt för att göra det. Sverigedemokraterna har i riksdagen verkat för att anvisningarna till FAS 3 ska upphöra. Vi vill istället satsa på jobbskapande åtgärder så som utbildningssatsningarna kombinerat med lönebidragsanställningar för de som fastnat i långtidsarbetslöshet.

Partiet vill:


Länk »
Fastighetsbeskattning och ränteavdragPartiets text:
Kristdemokraterna var starkt pådrivande för att avskaffa den orättvisa och oförutsägbara fastighetsskatten på boende. Skatten gjorde att människor som arbetat och sparat ett helt liv för att bo i sina egna hem på ålderns höst istället tvingades att sälja på grund av skatten. Med den betydligt lägre kommunala avgiften finns i stället en trygghet och förutsägbarhet för boende i egna hem och flerfamiljshus. För att undanröja hotet om framtida ny statlig fastighetsskatt vill vi även avskaffa fastighetstaxeringen av boende.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Reavinstskatten vid fastighetsförsäljningar bör sänkas för ökad rörlighet på bostadsmarknaden, och sänkningen av flyttskatten kompenseras med en stegvis nedtrappning av ränteavdragen. Höjd fastighetsskatt på obebyggd mark stimulerar bostadsbyggandet.

Partiet vill:
- Sänkta flyttskatter och amorteringskrav
- Inför skattegynnat bosparande
- Trappa ner ränteavdragen till 20 procent över tio år
- Höj skatten på obebyggd tomtmark

Länk »
FeminismPartiets text:
Män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Så ser det inte ut idag. Det vill vi ändra på.

Partiet vill:
- Minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor.
- Motverka våld mot kvinnor.
- Att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet.
- Att makt och inflytande ska vara jämnt fördelat mellan kvinnor och män.

Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna är ett parti för full jämställdhet mellan män och kvinnor. Feminismen har många inriktningar och ordet feminist har olika betydelser. Vi ser med oro på den i dag växande vänsterfeminismen, där medborgarnas frihet ska begränsas till förmån för de genusteoretiska visionerna.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Det är du som ska bestämma i ditt liv. Lära dig det du vill, välja ditt yrke, klä dig som du vill och älska den du vill. Du bestämmer över din kropp och har rätt att bli mött med respekt för den du är.

Partiet vill:
- Skärpta straff för hedersbrott och totalförbud mot barnäktenskap.
- Utveckla föräldraförsäkringen så att det blir lättare att både vara förälder och jobba. Behåll tre öronmärkta månader för varje förälder.
- Upp med lönerna i kvinnodominerade yrken. Det ska löna sig att studera – även för kvinnor.
- Öka skyddet för kvinnor som utsätts för våld av sin partner.
- Mer jämställda pensioner genom att en större del av pensionsrätterna delas vid skilsmässa.
- Stora arbetsplatser ska göra lönekartläggningar årligen för att motverka ojämställda löner.

Länk »
Partiets text:
Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Partiet vill:
- att kvinnor ska ha halva makten och hela lönen och pensionen,
- att män tar ut fler föräldradagar,
- att mäns våld mot kvinnor ska upphöra,
- motverka hedersrelaterat våld och förtryck, samt
- fortsätta att föra en feministisk utrikespolitik för klimat, bistånd och fred.

Länk »
Partiets text:
Vi i Vänsterpartiet är feminister. Det innebär att vi ser att män överordnas kvinnor i vårt samhälle. Och framför allt innebär det att vi kämpar för att förändra det.

Partiet vill:


Länk »
FinanspolitikPartiets text:
För att kunna finansiera satsningar på välfärd och trygghet, sänkta skatter på jobb och företagande, och en skola med kunskap för alla är det avgörande att Sverige har ett finanspolitiskt ramverk som för politiken i en stram och ansvarsfull riktning.

Partiet vill:
- Ansvarsfull skötsel av statsfinanserna
- Respektera överskottsmålet och öka det finansiella sparandet
- Trappa ner ränteavdragen till 20 procent över tio år
- Skattefritt sparande upp till 100 000 kronor på investeringssparkonto
- Ja till bankunion, nej till bankskatt
- Stärk Finanspolitiska rådet

Länk »
Partiets text:
Bankerna ska vara till för vanligt folk, inte bara för storföretagen. Därför har Vänsterpartiet lagt en rad förslag för att stärka kundernas ställning gentemot bankerna.

Partiet vill:


Länk »
FiskePartiets text:
Att det finns stora och livskraftiga fiskebestånd är viktigt för den biologiska mångfalden. Det är också viktigt för den som fiskar på fritiden och för den svenska fiskeindustrin. Om vi ska bevara och utveckla fiskebestånden får vi inte fiska för mycket. Vi måste också ha en bra miljöpolitik för våra vatten och fler fiskodlingar. Därför har vi presenterat ett flertal åtgärder för att lyfta landbaserade vattenodlingar. Det finns mycket att göra för fisket. För att nya generationer ska vilja bli fiskare behöver vi göra det lättare för någon att köpa och ta över fiskeföretag. Vi vill också titta på hur man kan utveckla fisketurismen. Det behövs nya lösningar som är bra både för den som är företagare och den som äger fiskevatten.

Partiet vill:
- Att hållbara fiskodlingar ska utvecklas och uppmuntras liksom kustnära och småskalig fiskeföretag.
- Ha mer forskning och rådgivning kring insjöfiske och vattenbruk.

Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna anser att fisk i första hand ska fiskas för människoföda. Fångsternas storlek ska vara hållbara i förhållande till bestånden av respektive art. Ett för stort fiskeuttag gynnar ingen, utan resulterar långsiktigt i att såväl fisken som fisket dör ut. Kristdemokraterna vill minska byråkratin och regelkrånglet för yrkesfiskarna och värna det kustnära fisket.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Fisk är nyttig och bra mat. Fisket är en viktig näring men för att fisken inte ska utrotas måste fisket ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Istället för att omvandla haven till soptippar och fiska upp all fisk måste vi ta hand om våra hav.

Partiet vill:
- Fisket ska vara långsiktigt hållbart för att fisken inte ska ta slut
- Ett hållbart fiske vilar på vetenskaplig grund
- Akuta fiskestopp ska vara möjliga
- Premiera miljövänligt fiske med högre fiskekvoter
- Tydlig miljö- och ursprungsmärkning av fisk underlättar för konsumenter
- Plast, läkemedel och annat som smutsar ner haven måste bort
- EU:s reformerade fiskeripolitik ska införas inom hela EU

Länk »
Partiets text:
Hav och vatten ger mat, luft och en frisk planet. Nu hotas sjöar och hav av plastskräp, gift och överfiske. Vi vill rädda våra vatten, nu.

Partiet vill:
- öka skyddet av hav, kuster, sjöar och vattendrag, i Sverige och hela EU
- rädda våra vatten från plastskräp genom att beskatta engångsartiklar, som kaffemuggar och plastlock, och förbjuda onödiga engångsartiklar,
- rädda hav och vatten från gifter och övergödning,
- göra fisket hållbart i hela världen,
- säkra vårt dricksvatten.

Länk »
FlygPartiets text:
Principen att jaga utsläppen och inte transporterna gäller även flyget. Även flyget måste bättre bekosta sin klimatpåverkan och minska sina utsläpp. Men det är inte flygresan i sig som är problemet utan utsläppen den genererar. Det är därför inte lämpligt att beskatta flygresor utan miljöstyrning, som regeringen förespråkar. För att höja omställningstempot i flygbranschen föreslår vi istället obligatorisk inblandning av förnybart bioflygbränsle för alla flygplan som tankas i Sverige. Det är ett klimat- och kostnadseffektivt sätt att minska flygets klimatpåverkan och samtidigt ställa om till en hållbar flygsektor. Att satsa på grönt flygbränsle gör dessutom att bolagen får större anledning att effektivisera, vilket ger ännu mer miljövinster.

Partiet vill:
- Att flyget, precis som andra transporter, ska betala sina egna miljökostnaderSatsa på bättre teknik och nya bränslen så att flyget blir mer hållbart.
- Att vi ska samarbeta på EU-nivå för ett gemensamt europeiskt luftrum.
- Stärka det internationella arbetet för att minska flygets globala utsläpp.
- Införa ett krav på obligatorisk inblandning av förnybart flygbränsle.

Länk »
Partiets text:
Flyget i Sverige ska vara klimatneutralt senast 2040. Satsningar ska genomföras på biobränsle för flyget och på elflyg. Klimatstyrande start- och landningsavgifter ska införas. Sverige ska ta ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för beskattning av flygbränsle. De regionala flygplatserna ska värnas. Kommuner och regioner bör ha möjlighet att upphandla regional flygtrafik.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Internationellt och regionalt flyg är viktigt för individens och företagens mobilitet och utveckling. Sverige ska driva på för en europeisk flygskatt som beskattar den miljöpåverkan flygplanet har. I Sverige vill vi se differentierade landningsavgifter beroende på flygplanets bränsle. Bromma flygplats bör tillsvidare bibehållas och Arlanda flygplats utvecklas. Marktransporterna till flygplatserna måste bli mer miljövänliga, t ex genom att de flyttas över till järnväg.

Partiet vill:
- Inför en flygskatt på EU-nivå som bygger på flygplanets miljöpåverkan
- Utveckla Arlanda med ytterligare en landningsbana
- Öka det regionala flygets konkurrenskraft genom att tillsvidare behålla Bromma
- Vidta åtgärder för att minska flygets miljöpåverkan
- Gör marktransporterna till flygplatserna miljövänliga

Länk »
FlygskattPartiets text:
Att människor reser är i grunden är positivt. Vi vill inte förhindra resandet i sig utan fokusera på att minska utsläppen som resandet för med sig.

Partiet vill:
- Flyget ska stå för sina klimatkostnader
- Inför en europeisk flygskatt
- Effektivisera systemet med handel av utsläppsrätter
- Mer biodrivmedel i tanken – inför ett reduktionspliktssystem
- Inför differentierade landningsavgifter
- Obligatorisk klimatdeklaration i reklam och vid bokning av flygresor

Länk »
Flykting och asylPartiets text:
Centerpartiet står upp för en reglerad invandring byggd på medmänsklighet och ordning och reda. Man får stanna om man har skyddsskäl, men ska lämna landet om man får avslag. Den reglerade invandringen innebär att vi kan upprätthålla en trovärdighet för asylpolitiken. I en tid då allt fler ifrågasätter att vi ska hjälpa människor på flykt är detta särskilt viktigt för att skapa tolerans och acceptans för en medmänsklig flyktinginvandring.

Partiet vill:
- Införa lagliga vägar för migration, bland annat genom underlättad arbetskraftsinvandring.
- Återinföra särskilt och synnerligen ömmande omständigheter som skäl för uppehållstillstånd.
- Skapa ett bättre mottagande i Sverige som gynnar integrationen.

Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna vill värna flyktingkonventionen och rätten att söka asyl. I dag går det inte att söka asyl från utlandet och det krävs visum för att resa till ett EU-land. Vi anser därför att EU-länderna gemensamt, i samarbete med UNHCR, borde öppna en möjlighet att söka nödvisum före inresa till EU.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Miljontals människor är på flykt. Människor som flyr krig och förföljelse ska få skydd. Asylrätten ska värnas och vi fokuserar på dem som behöver vår hjälp mest. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna här eller inte.

Partiet vill:
- Varje människa har rätt att söka asyl
- Varje människas skyddsskäl avgör om man har rätt att få asyl
- Ventiler behövs som gör att personer utan asylskäl kan få stanna på grund av ömmande omständigheter
- EU:s länder ska ha gemensamma asylregler
- Fler lagliga vägar behövs till EU
- Fler kvotflyktingar måste få skydd
- Splittra inte barnfamiljer
- Korta handläggningstiderna för asylansökningar
- Obligatorisk samhällsinformation och svenskundervisning under asyltiden
- Sverige ska tillsammans med EU och FN underlätta återvändandet

Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet vill skapa en mänsklig, välkomnande och reglerad flyktingpolitik i Sverige och Europa. Alla människor ska ha möjlighet att söka skydd undan förföljelse och förtryck och få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt.

Partiet vill:


Länk »
FlyttskattPartiets text:
Kristdemokraterna vill förändra de så kallade flyttskatterna så att skatten betalas först när man inte längre äger någon bostad. På så sätt flyttas hela vinsten vid en försäljning till en ny ägd bostad. Detta innebär att månadskostnaden för det nya boendet inte belastas, samtidigt får staten in hela skatten på reavinsten men i ett senare skede. Målet är att få ökad rörlighet på bostadsmarknaden.

Partiet vill:


Länk »
FNPartiets text:
FN är en viktig röst när det kommer till att skapa och bygga fred. För att kunna vara en organisation där världens länder kan diskutera också svåra gemensamma utmaningar behöver FN utvecklas.

Partiet vill:
- Att FN:s beslutsfattande reformeras. Det ska vara tydligt och mer förutsägbart vid vilka tillfällen FN:s säkerhetsråd måste agera för att exempelvis stoppa folkmord, brott mot mänskliga rättigheter och krigsbrott. Det är viktigt att obstruerande veton minskar så att FN kan agera handlingskraftigt för global fred, säkerhet och utveckling.
- Att FN ska med kraft intensifiera arbetet att motverka och förebygga att FN-utsända begår sexuella övergrepp i fredsfrämjande och fredsbevarande insatser samt se till att förövarna ställs till svars.

Länk »
Partiets text:
FN är en central aktör i arbetet för en fredligare, säkrare och en mer rättvis och hållbar värld. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Agenda 2030 utgör utgångspunkten i arbetet för att förbättra ofria och fattiga människors livssituation. FN har även en viktig roll i att säkerställa att internationell humanitär rätt liksom principen om skyldighet att skydda efterlevs, så att krigsbrott, etnisk rensning, folkmord och brott mot mänskligheten kan undvikas. För att mer effektivt kunna svara på globala utmaningar bör Sverige verka för att vetorätten i säkerhetsrådet begränsas.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
I en orolig värld spelar Förenta Nationerna, FN, en viktig roll för hela världens fred och säkerhet. Men arbetet är inte effektivt och försvåras av motsättningar mellan demokratier och diktaturer. Vi vill att FN reformeras så att vi snabbt kan ingripa vid krig och mänskliga katastrofer. Världen behöver ett FN som är mer handlingskraftigt och trovärdigt.

Partiet vill:
- Gör FN:s barnkonvention till svensk lag
- Reformera FN – diktaturer ska inte kunna blockera insatser och åtgärder vid mänskliga tragedier och naturkatastrofer
- Ge mellanstatliga regionala organisationer större möjlighet att förhindra folkmord då FN:s säkerhetsråd är lamslaget
- Inför ett demokratikrav för medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter
- Vi vill stärka Internationella brottmålsdomstolens roll för att åtala i brott mot mänskliga rättigheter

Länk »
Partiets text:
FN är navet i det globala samarbetet för internationell fred och säkerhet. Därför vill Socialdemokraterna att Sverige genom sin plats i säkerhetsrådet och sitt långa FN-engagemang arbetar för ett starkare FN som bättre kan hantera kriser, värna folkrätten och mänskliga rättigheter samt främja utveckling.

Partiet vill:
- reformera FN:s säkerhetsråd för att bättre återspegla dagens värld
- begränsa, och på sikt avskaffa, vetorätten i FN:s säkerhetsråd
- arbeta för ett öppet och transparent FN, där ansvar kan utkrävas
- att kvinnor får en mer framträdande roll i det förebyggande, fredsskapande och fredsbevarande arbetet.

Länk »
FolkhälsaPartiets text:
I Västerbotten finns sedan många år ett program med hälsosamtal för alla 40-, 50- och 60-åringar. Hälsosamtalen kan bland annat innehålla motiverande samtal och stöd om sömn, mat, motion, alkohol- och tobaksvanor samt screening för olika hälsotillstånd. Effekterna av det förebyggande arbetet i Västerbotten är goda. Det är bra om fler landsting ger stöd åt människor på detta sätt.

Partiet vill:
- Införa hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar med Västerbottens modell som förebild
- Inrätta nationella riktlinjer för att samordna tidiga insatser av barn och unga och deras familjer på lokal, regional och nationell nivå
- Verka för införandet av ett nationellt äldrehälsovårdsprogram

Länk »
Partiets text:
Folkhälsan påverkas av en lång rad politiska åtgärder inom exempelvis arbetsmarknad, miljö, ekonomi och den enskildes möjligheter att påverka sin egen vardag. Ett stort ansvar för hälsan ligger på den enskilde, men vården, liksom skolan och andra myndigheter, måste i större utsträckning stötta enskilda till bättre levnadsvanor som att sluta röka, minska sitt alkoholintag, äta nyttigare och röra sig mer.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Otrygghet, dålig kost och smutsig miljö försämrar hälsan. Politikens ansvar är att motverka detta genom en samhällsutveckling som främjar allas hälsa.

Partiet vill:
- öka välmåendet genom att bryta segregationen och minska fattigdomen,
- prioritera åtgärder som förebygger missbruk, våld och smittspridning,
- att alla barn ska få växa upp med bra mat, ren luft och i giftfria miljöer, samt
- att Sverige ska få en folkhälsolag.

Länk »
FolkhögskolaPartiets text:
Folkhögskolornas unika roll ligger framförallt i dess pedagogik, dess demokratiska roll och dess kunskapssyn. Folkhögskolorna ska själva bestämma över sin verksamhet och det finns stort utrymme att anpassa studierna efter olika målgrupper.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Folkhögskolans potential att utveckla människor är enorm. Av egen kraft och tillsammans med andra kan folkhögskolan bidra till människors behov av att hitta nya vägar i livet. Utbildning och bildning gör Sverige starkare.

Partiet vill:
- fortsätta att öka antalet platser inom folkhögskolan
- möjliggöra för studieförbund och folkhögskolor att finnas över hela landet
- göra det möjligt att läsa en hel gymnasieutbildning på folkhögskola direkt efter grundskolan.
- byggt ut folkhögskolan med 8000 nya platser
- höjt studiebidraget för studerande på folkhögskolan med 300 kr i månaden
- investerat i studiemotiverande kurser, folkbildningsinsatser och svenskundervisning
- satsat på ”Svenska Från Dag Ett” och ”Vardagssvenska” för att ge asylsökande svenskundervisning under asylprocessen.

Länk »
FolkomröstningarPartiets text:
Kristdemokraternas ideologi utgår från subsidiaritetsprincipen vilket innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Vi tycker att folkomröstningar kan vara en bra form av direktdemokrati och de bör användas när det är lämpligt och praktiskt möjligt.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Sverigedemokraterna vill vitalisera den representativa demokratin med fler inslag av direktdemokrati. Vi tycker även att det ska bli lättare för människor att få till stånd folkomröstningar såväl på lokal- som riksnivå.

Partiet vill:


Länk »
ForskningPartiets text:
På så sätt tror vi att forskningsarbetet leder till nya idéer och sprids även utanför lärosätena. Svensk forskning ska ha hög kvalitet och vara professionell, oavsett var eller av vem den utförs.

Partiet vill:
- Stärka bandet mellan forskning, nya idéer och näringslivet
- Utveckla vassa forskningscentrum som stärker det lokala näringslivet
- Att det som forskare ska bli enklare att gå mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor

Länk »
Partiets text:
Vi värnar akademins autonomi. Forskning kräver integritet och möjlighet att tänka både nytt såväl som fritt och stundtals obekvämt. Etik är en viktig del i den högre utbildningen och i forskningen. Verksamheten måste bedrivas med respekt för vår gemensamma värdegrund.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Om Sverige ska vara en kunskapsnation också i framtiden måste vi satsa på långsiktiga och bra villkor för forskarna. Tydligare karriärvägar och möjlighet att bygga upp egen forskning är några satsningar för bättre resultat.

Partiet vill:
- Mer pengar till forskning. Liberalerna vill fortsätta med alliansregeringens historiskt stora satsningar på forskning
- Våga satsa på de bästa forskarna och den bästa forskningen
- Skapa bättre villkor och tydligare karriärvägar för yngre forskare
- Inför rätt till prövning för tillsvidareanställning efter en meriteringsanställning
- Resursfördelning enligt tydliga kvalitetsindikatorer

Länk »
Partiets text:
Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. Vi ska delta i den främsta internationella kunskapsutvecklingen. Så löser vi samhällets framtidsutmaningar och främjar ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv.

Partiet vill:
- höja den lägsta nivån för forskningsresurser till alla lärosäten
- öka basanslagen till den fria forskningen
- skapa breda 10-åriga forskningspolitiska överenskommelser så att Sverige får en långsiktig forsknings- och innovationspolitik
- förändra styr- och resurstilldelningssystemet för forskning och högre utbildning
- förbättra doktoranders och forskares arbetsvillkor och stärka jämställdheten inom forskningen.
- höjt basanslagen till den fria forskningen
- ökat de ekonomiska incitamenten för forskningssamverkan
- infört 10-åriga nationella forskningsprogram för viktiga näringar och samhällsutmaningar. Två viktiga områden är klimatutmaningen och att förbättra vård- och omsorgssektorn
- investerat i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, jämställdhet och doktoranders villkor.

Länk »
Fossila bränslen i transportsektornPartiets text:
Att ställa om transportsektorn till helt fossilfritt är en utmaning, men det är inte omöjligt. Drygt en tredjedel av alla våra klimatutsläpp kommer från just transporterna. Därför är vår största klimatutmaning att ställa om så att transporter drivs av hållbara energikällor. Det borde vara biobränslen eller el som får bussarna att rulla istället för diesel. Vi vill se att transportsystem som är helt fritt från fossila bränslen inom en generation framåt.

Partiet vill:


Länk »
FrihandelPartiets text:
Vi ser den inre marknaden och den fria rörligheten som EU:s viktigaste styrkor. Men mycket mer kan göras för att underlätta och förbättra frihandel. Både inom EU och i övriga världen.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
En friare världshandel med rättvisa villkor är en förutsättning för att fler människor ska kunna resa sig ur fattigdom. Det är genom handel med andra som välståndet ökar. Handelshinder som tullar och exportsubventioner ska motverkas.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Varje dag går människor från extrem fattigdom till trygghet. Världen har aldrig haft en så liten andel fattiga som idag och det är mycket tack vare globaliseringen. Ökad handel har stärkt både vår egen och andra länders ekonomi, utveckling och välstånd. Vi vill se en utvecklad inre marknad inom EU, en gemensam digital marknad för lättare e-handel samt ett frihandelsavtal mellan EU och USA.

Partiet vill:
- Reformera jordbrukspolitiken inom EU
- Stärk EUs inre marknad, EU ska ha en öppen handelspolitik
- Vi vill stärka världshandelsorganisationen (WTO) och driva på för att handelsförhandlingarna slutförs
- Vi vill ha ett frihandelsavtal mellan EU och USA
- Sverige ska vara och konkurrera som en av världens främsta kunskapsnationer

Länk »
Partiets text:
Vi är i grunden positivt inställda till frihandel. Sverige är ett exportberoende land som har mycket att vinna i att handel mellan människor förenklas.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet vill ha en rättvis handelspolitik som sätter människor, social rättvisa, djur och miljö främst och som fokuserar på samhällsvinster för alla – inte bara på vinster för storföretag. För Sveriges del är handel med omvärlden avgörande för vårt välstånd och vår utveckling. Vi har genom åren stött att Sverige avvecklat tullar och andra formella handelshinder.

Partiet vill:


Länk »
FriskolorPartiets text:
Vi vill att man ska kunna välja skola genom hela skoltiden, från förskola till högre utbildning. Det fria skolvalet och skolpengen som följer med varje elev är ett viktigt verktyg för det. Det ger eleven makt över sin egen skolgång. Dessutom leder den ökade konkurrensen till att kvaliteten i skolan höjs överlag. Det är något som gynnar alla, både elever, föräldrar och lärare.

Partiet vill:
- Inför aktivt skolval så att det blir obligatoriskt att välja skola.
- Att Skolinspektionen ska få kraftfullare verktyg att vidta åtgärder mot skolor som inte lever upp till ställda krav
- Att fristående skolor och kommunala skolor ska ha samma villkor

Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna anser att fristående skolor är en självklar och viktig del av det svenska skolväsendet. De medverkar till att stärka den pedagogiska förnyelsen och utvecklingen inom svenskt skolväsende. Föräldrar och elever ska fritt kunna välja den skola som passar bäst, eller välja bort den som inte fungerar. Vi ser friskolorna som skolor kort och gott, inte som komplement till den kommunala skolan. De är en viktig del av vårt skolsystem som är här för att stanna.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Alla ska kunna välja skola. Liberalerna vill utveckla det fria skolvalet till ett aktivt skolval för alla. Genom bättre information och aktiva åtgärder blir det möjligt för alla elever och föräldrar att själva välja skola. Kvalitetskraven ska höjas och långsiktigheten kring vilka som driver friskolor måste garanteras. Samma regler ska gälla alla skolor oavsett huvudman.

Partiet vill:
- Aktivt skolval där alla föräldrar och elever ges möjlighet att välja skola
- Skolpeng som följer elevens val gör att alla kan välja skola oavsett tjocklek på plånboken
- Vinstdrivande företag ska kunna driva skolor
- Skolor som inte uppfyller lag- och kvalitetskrav ska snabbare kunna stängas
- Kommunerna ska inte kunna hindra etablering av friskolor
- Nyanlända elever ska ges möjlighet att gå i friskolor

Länk »
Partiets text:
Vi värnar rätten att välja skola. Men vi vet också att skolan inte är som vilken annan marknad som helst. Syftet med svensk skola ska varken vara vinst eller religiös påverkan. Därför behöver regelverket kring de fristående skolorna stramas upp.

Partiet vill:
- förbjuda religiösa friskolor
- att skattepengar som är avsedda för skolan stannar i skolan
- ha en gemensam antagning till alla skolor, oavsett driftsform. Kötid ska inte vara ett urvalskriterium
- se krafttag mot glädjebetygen och förbjudaskolreklam
- stoppa överetableringen av skolor och ge kommunerna långsiktiga planeringsförutsättningar.
- infört en ägarprövning, så att kriminella och oseriösa aktörer inte ska kunna få tillstånd att driva skola
- infört meddelarfrihet för alla anställda, oavsett driftsform
- presenterat förslag som skulle stoppa vinstjakten i friskolesektorn
- möjliggjort för fristående skolor att ta emot fler nyanlända elever.

Länk »
Partiets text:
Sverigedemokraterna menar att friskolorna skall fungera som ett komplement till den kommunala skolan, inte minst för att öka utbudet och valfriheten, men också för att sätta press på den kommunala skolan i syfte att öka kvaliteten i densamma. Det är dock viktigt att andelen friskolor inte blir för stor, så att kvaliteten i den kommunala skolan inte blir lidande.

Partiet vill:


Länk »
FritidshemPartiets text:
Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. En trygg plats för kunskap, skapande, musik och idrott. En fritidsverksamhet av hög kvalitet kan både bidra till högre kunskaper och ge alla barn en meningsfull fritid.

Partiet vill:
- höja personaltätheten och stärka kvaliteten i fritidshemmen
- införa nationella riktmärken för elevgruppernas storlek och satsa 500 miljoner/år på mer personal i fritids
- anställa fritidsutvecklare i alla kommuner som ansvarar för att skapa fler meningsfulla fritidsaktiviteter och göra fritidshemsverksamheten mer relevant för mellanstadieelever
- att fritidshemmets lärandeuppdrag synliggörs och att personalen får tid att planera och utveckla verksamheten.
- investerat 500 miljoner per år i mer personal och stärkt kvalitet i fritidshemmen
- tillfört ett särskilt kapitel i läroplanen för att tydliggöra och kvalitetssäkra fritidshemmens verksamhet
- minskat barngrupperna och anställt fler pedagoger
- rustat upp lokaler och utemiljöer
- infört att också fritidspedagoger ska omfattas av lärarlegitimationsreglerna.

Länk »
FrämlingsfientlighetPartiets text:
Varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. På de principerna vilar vårt samhälle. Socialdemokraterna är ett antirasistiskt parti, som strävar efter jämlikhet oavsett hudfärg, etnisk och kulturell tillhörighet eller religion.

Partiet vill:
- utreda ett förbud mot rasistiska organisationer.
- Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har fått särskilda uppdrag för att motverka hatbrott, våldsbejakande extremism och andra former av hot mot vårt öppna och demokratiska samhälle
- antagit en nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott
- inrättat ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet.

Länk »
FTT – finansiell transaktionsskattPartiets text:
Kristdemokraterna säger nej till en finansiell transaktionsskatt då den endast har effekt om alla finansiella marknader i hela världsekonomin är med på den. Att införa FTT gör att stora delar av den finansiella sektorn helt enkelt flyttar till ett annat land. Det är också tveksamt om det finns ett egenvärde i att minska antalet transaktioner på finansmarknaden vilket är en av effekterna med FTT.

Partiet vill:


Länk »
Funktionsnedsättning och LSSPartiets text:
Samhället måste vara tillgängligt för alla och funktionshinder får inte vara ett hinder för människor i vardagen.

Partiet vill:
- Ge människor med funktionsnedsättning ökade möjligheter att bestämma över sitt stöd, sin hjälp och sin service.
- Värna den personliga assistansen
- Att tillgången till den vanliga arbetsmarknaden för människor med funktionsnedsättning ska bli bättre.
- Öka möjligheterna för unga med funktionsnedsättning att arbeta eller studera.

Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna står för en människosyn som utgår från människans okränkbara värde och att alla människor är olika. Utifrån sina egna villkor ska alla ha rätt till full delaktighet i samhället och jämlika levnadsvillkor. Personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till jobb. Det ger livskvalitet, självbestämmande och delaktighet i samhället. Lönestöden måste förbättras ytterligare, trygghetsanställningarna öka och den offentliga sektorn visa vägen för övriga arbetsgivare genom att nyanställa.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Alla människor är olika, och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. En liberal funktionshinderpolitik handlar om att riva hinder, så att alla ska kunna bli sitt bästa jag.

Partiet vill:
- Bristande tillgänglighet är diskriminering
- Myndigheter ska samverka för att ge bästa möjliga stöd
- Bättre stöd i skolan till barn med funktionsnedsättning
- Inför fritt val av hjälpmedel i hela landet
- Återupprätta LSS och personlig assistans

Länk »
Partiets text:
Alla människor, oavsett funktionsvariation eller förmåga, ska ha lika rättigheter och möjligheter.

Partiet vill:
- att LSS-lagen förtydligas så att människor får det stöd de har rätt till,
- att samhället blir tillgängligt för personer med psykisk eller fysisk funktionsvariation,
- motverka diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.

Länk »
Partiets text:
I Sverige ska alla ha möjlighet att delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Den som har en funktionsnedsättning ska kunna vara en del av samhällsgemenskapen genom utbildning, arbete och sysselsättning anpassat efter sin egen förmåga. Det ska finnas tillgång till boendeformer och hjälpmedel som möter varje individs behov.

Partiet vill:
- Den som behöver det ska i större utsträckning ges möjlighet att välja och ha inflytande över vem som ska utföra vård-, rehabiliterings-, och stödinsatser, liksom utformningen av dessa insatser.
- Den som har en funktionsnedsättning ska ges möjligheten att delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar.
- Den som är i behov av vård, stöd eller service bör få större inflytande över sin situation. Utbudet av arbete, sysselsättning, boendeformer och hjälpmedel behöver bli mer varierat och anpassat till de individuella behov som finns.

Länk »
Partiets text:
För Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Partiet vill:
- reformera LSS för att få en tydligare lagstiftning som ger bättre möjligheter till barn och vuxna med funktionsnedsättning att leva självständiga liv och vara delaktiga i samhällslivet
- att människor som behöver hjälp för att leva ett fritt och oberoende liv ska få det – LSS ska även i fortsättningen vara en rättighetslagstiftning
- förbättra och stärka möjligheten till utbildning för personer med funktionsnedsättning
- se en samordnad kraftsamling för att människor med en funktionsnedsättning ska få stöd att komma in på, eller tillbaks till, arbetsmarknaden.
- tillsatt en statlig utredning med uppdraget att se över och stärka lagstiftningen som rörLSS och assistansersättningen
- höjt lönebidraget, vilket är viktigt för att skapa förutsättningar för fler personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden
- höjt grundnivån i sjuk- och aktivitetsersättningen för att minska de ekonomiska klyftorna
- sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. Därmed minskar skatteorättvisan mellan dem som jobbar och dem som uppbär denna ersättning.

Länk »
Partiets text:
Alla människor har lika värde och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Den som lever sitt liv med en normbrytande funktionalitet ska ha samma möjlighet till ett gott liv som alla andra.

Partiet vill:


Länk »
Förbifart StockholmPartiets text:
Förbifart Stockholm är en viktig del i att vidareutveckla infrastrukturen i Stockholm och vi vill att den ska fortsätta att byggas.

Partiet vill:
- Att bygget av Förbifart Stockholm görs miljöanpassat
- Tillsätta en miljörevisor som kontrollerar att byggandet går så miljövänligt till som möjligt

Länk »
FördelningspolitikPartiets text:
Vi vill ha bättre möjligheter för den som har ett sämre utgångsläge. Det viktigaste är bra skola, sjukvård, socialförsäkringar som vi betalar gemensamt. Om fler jobbar minskar fattigdomen och inkomstklyftorna blir mindre.

Partiet vill:
- Alla ska ha rätt till en grundläggande ekonomisk standard.
- Alla ska ha rätt till välfärd med hög kvalitet.
- Vi vill att fler ska jobba så att fler kan försörja sig själva.

Länk »
FöretagandePartiets text:
För att svensk ekonomi och arbetsmarknad ska stå starka även i framtiden krävs att vi erbjuder goda villkor för de människor som vågar lägga den tid, ta de risker och investera de resurser som krävs för att starta företag och bygga en värdeskapande verksamhet ur intet.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Ett starkt företagande är en garant för nya arbetstillfällen och ett ökat välstånd. Det privata näringslivet och enskilda människors innovationer är och kommer alltid att vara grunden för Sveriges framgångar. Kristdemokraterna vill förbättra företagsklimatet bland annat genom en konkurrenskraftig beskattning, minskat regelkrångel och sänkta avgifter för företagen.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Att låta företagen växa betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och ökade skatteintäkter. Onödiga och otidsenliga lagar måste avvecklas. Arbetsrätten måste moderniseras och anpassas till småföretagare. Digital uppkoppling måste införas i hela landet.

Partiet vill:
- Avskaffa onödiga regleringar såsom den otidsenliga hotell- och pensionatslagen
- Förenkla och underlätta upphandlingen av offentliga tjänster genom en gemensam plattform
- Likställ trygghetssystemen mellan företagare och anställda
- Inget vinstförbud för företag inom skola, vård och omsorg
- Modernisera arbetsrätten
- Bygg ut bredband och digital uppkoppling i hela landet

Länk »
Partiets text:
Sverige och Europa behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb både i stad och på landsbygd. Vi vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

Partiet vill:
- att det ska bli enklare att starta och driva företag,
- förbättra tryggheten och minska regelkrånglet för företagare,
- skapa bättre förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag för att skapa jobb för människor som står långt från arbetsmarknaden, och
- skapa fler gröna jobb.

Länk »
Partiets text:
Hela 70 procent av regeringens skattehöjningar slår mot jobb och tillväxt. Nyföretagsamheten är den lägsta på tio år och huvudkontor lämnar landet. Sverige riskerar att tappa mark internationellt.

Partiet vill:
- Genomför regelförenklingar så att det blir lättare att starta och driva företag. Arbetet för regelförenklingar ska även prioriteras på EU-nivå.
- Underlätta generationsväxlingar och ägarskiften genom att bland annat förenkla 3:12-reglerna.
- Reformera reglerna för personaloptioner för att företag ska kunna locka till sig och behålla kompetent personal.
- Företag ska kunna lämna uppgifter till alla myndigheter genom en och samma portal. En uppgift ska bara behöva lämnas in en gång.
- Inför en bortre tidsgräns för handläggning hos myndigheter.
- Sänk gränsen för aktiekapital från 50 000 kronor till 25 000 kronor.
- Sverige ska vara världsledande i arbetet med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Länk »
Partiets text:
För att skapa ett starkare samhälle behöver Sverige ett konkurrenskraftigt näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag som på små och medelstora företag. Vi socialdemokrater vill ta tillvara på växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, exportera och anställa fler.

Partiet vill:
- ge småföretag och entreprenörer bättre förutsättningar att växa och utvecklas
- öka möjligheterna för företagen att finansiera expansion
- förenkla regelverken så att fler företag kan växa och anställa
- att Sverige fortsatt ska vara ett starkt startup-land.
- infört ett växa-bidrag som gör det billigare för småföretag att anställa sin första medarbetare
- genomfört skattelättnader för personaloptioner
- förenklat regelkrånglet genom att ta tillvara på digitaliseringen. Bland annat är det nu möjligt för företagare att lämna in sina årsrapporteringar digitalt, något som tidigare inte varit möjligt.

Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiets mål är full sysselsättning. När alla människor har möjlighet att ha ett arbete fungerar samhället som bäst. Jobb skapas när innovationer och nytänkande omsätts i nya produkter och tjänster, inte genom att konkurrera med lägre löner och sämre villkor.

Partiet vill:


Länk »
FöretagsklimatPartiets text:
För att samhället ska växa och må bra behövs företag. Det är i små och växande företag som nya jobb skapas. Vi vill göra det enklare att starta och driva företag och billigare att anställa. Genom lägre skatter och mindre krångel kan företagen växa. Företagare ska kunna ägna sig åt sin verksamhet istället för att fylla i blanketter.

Partiet vill:
- Göra det enklare att starta företag
- Sänka kostnaderna för att anställa med lägre och enklare skatter, särskilt för små och växande företag
- Särskilt gynna det aktiva och personliga ägandet och företagandet

Länk »
Partiets text:
Onödig byråkrati ska inte stå i vägen för dina drömmar. Vi vill göra det enklare för dig att starta och driva ditt eget företag. Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Fler jobb i växande företag betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och i förlängningen ökade skatteintäkter; vilket i sin tur finansierar den gemensamma välfärden.

Partiet vill:
- Företag ska kunna ha all kontakt med myndigheter på ett ställe, inte behöva rapportera samma sak till flera
- Vi vill förenkla och förtydliga företagens informationslämning enligt miljöbalken och arbetsmiljölagen
- Lagförslag från EU-kommissionen ska konsekvensbedömas när det gäller företag, särskilt de mindre

Länk »
FörfattningsdomstolPartiets text:
Demokratins ramar fastställs genom grundlagarna, författningen. Kristdemokraterna har länge hävdat att vi behöver en författningsdomstol som ska pröva nya lagar mot de grundläggande fri- och rättigheterna. En författningsdomstol ska vara oberoende och pröva lagars och reglers innehåll mot grundlagarnas syfte.

Partiet vill:


Länk »
FörmögenhetsskattPartiets text:
Kristdemokraterna var med och avvecklade förmögenhetsskatten. Det var en godtycklig och omoralisk skatt som drev stora mängder kapital ut ur landet. Den ska inte återinföras i någon form.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Sverige är det land i OECD där den ekonomiska ojämlikheten ökat mest sedan mitten av 1980-talet. En viktig förklaring till den ökade ojämlikheten är den låga kapitalbeskattningen i Sverige. Sverige är ett av få länder inom OECD som varken har förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt eller en fastighetsskatt som är kopplad till fastighetens värde.

Partiet vill:


Länk »
Förnybar energiPartiets text:
I Sverige idag står redan vattenkraft, vindkraft och biokraft för 60% av energiproduktionen. Men det räcker inte. Det kommer att behöva nya smarta tekniska system för att lagra energi. Då blir det möjligt att använda 100% förnybar energi året om, i hela landet.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna har tillsammans med moderaterna, centerpartiet och regeringen beslutat att Sverige år 2045 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Sverige bör 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila drivmedel. För att nå dit krävs en fortsatt omställning till förnyelsebar energi. Forskning, regelverk och skatter måste långsiktigt stödja utveckling och utbyggnad av förnybar elproduktion och förnybara drivmedel till transporterna. Dessutom behöver energiförbrukningen inom industrin och hushåll effektiviseras.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Förnybar energi, liksom all form av fossilfri elproduktion, behövs för att rädda klimatet. Vi vill värna vår klimatsmarta energimix av kärnkraft, vattenkraft och förnybart. Du ska kunna lita på att elen fungerar under årets alla årstider och dygnets alla timmar.

Partiet vill:
- All fossilfri elproduktion behövs för att rädda klimatet
- Mer marknad, inte mer subventioner
- Förnybar energi ska byggas där den behövs och när den behövs
- Förenklade regler för småskalig elproduktion
- Avskaffa solskatten

Länk »
FörskolaPartiets text:
Många föräldrar oroar sig för barnen i förskolan. Det kan handla om stora barngrupper och mobbning, men även långa restider och dålig flexibilitet när det gäller tider för lämning och hämtning. För att fler ska vara nöjda med sin barnomsorg måste föräldrarna få mer att säga till om. Vi tror att det är föräldrarna, inte samhället, som vet vad som är bäst för just deras familj. Det måste finnas större valfrihet i barnomsorgen. Det måste bli lättare att välja en förskola som passar just dig och ditt barn. Den kommunala barnomsorgen behöver utökas med bland annat familjedaghem och kooperativ. Vi vill också ha mer utbildad personal och bättre pedagogik i förskolan. På så sätt lägger vi grunden för fortsatt lärande.

Partiet vill:
- Jobba för ökad valfrihet inom barnomsorg och förskola
- Jobba för mindre barngrupper och mer välutbildad personal i förskolan
- Att det ska bli mer attraktivt att jobba som lärare i förskolan
- Integrationsförskola för att bättre nå barn till nyanlända föräldrar

Länk »
Partiets text:
Barngrupperna i förskolan är för stora. Drygt 55 procent av de allra minsta barnen går i grupper som är långt över Skolverkets rekommendationer. Det är en ohållbar situation för både barnen och personalen. Vi vill införa en lag om max 12 barn i småbarnsgrupperna i förskolan. Det måste bli mer tid för varje barn, fokus på trygghet och anknytning för de minsta barnen, att personalen stannar kvar i yrket och att barn med särskilda behov får stöd.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Förskolan ska vara tillgänglig för alla och ha ett lärande perspektiv. Förskolan ska erbjuda barn en trygg omsorg och är viktig för att stimulera barns utveckling. Förskolans kompensatoriska uppdrag ska stärkas.

Partiet vill:
- Målet ska vara att alla ska kunna läsandets grunder när de slutar förskolan
- Obligatorisk språkförskola för alla barn till nyanlända från tre år, minst 15 timmar i veckan
- Barn till föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till 30 timmars vistelse i veckan
- Alla ska ha rätt att välja förskola för sina barn finansierad med förskolepeng
- Alla förskolegrupper ska ledas av en förskollärare. Det ska finnas karriärtjänster för förskollärare
- En nationell förskoleinspektion ska inrättas

Länk »
Partiets text:
Förskolan och barnomsorgen är första steget i ett livslångt lärande. Här, när nyfikenheten vaknar och de sociala färdigheterna utvecklas, lägger vi grunden för ett aktivt liv.

Partiet vill:
- ge statligt stöd för mindre barngrupper och mer personal på förskolor och fritidshem i hela landet,
- rusta upp skollokaler och skolgårdar,
- stimulera barnens lust att läsa redan i förskolan.

Länk »
Partiets text:
Svensk förskola är ett internationellt föregångsexempel. Förskolan lägger grunden för barns möjligheter att lyckas i grundskolan, och därför är den viktig för att Sverige ska hålla ihop.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Barngrupperna ska fortsätta minska så att barnen erbjuds en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn.

Partiet vill:
- fortsätta minska barngrupperna och införa ett maxtak för barngruppernas storlek
- utbilda och anställa fler förskollärare och barnskötare
- förbättra löner och arbetsvillkor för personalen. Garanterad tillsvidareanställning på heltid till alla som slutförbarn- och fritidsprogrammet som barnskötare.
- att alla som arbetar i förskolanha utbildningför att arbeta med barn
- att allmän förskola införs från två års ålder.
- minskat barngruppernas storlek och återinfört nationella riktmärken
- tillfört särskilda resurser till de förskolor som har störst utmaningar
- byggt ut förskollärarutbildningen med fler platser
- utvidgat fortbildningsinsatser för lärare till att även omfatta förskolan
- påbörjat arbetet med en ny läroplan för förskolan, som bland annat stärker förskolans arbete med språkutveckling och jämställdhet.

Länk »
Partiets text:
Alla barn ska ha rätt till en förskola där den pedagogiska verksamheten håller högsta kvalitet. Vi vill därför att en högre andel av personalen ska vara förskollärare och tycker att det bör bli lättare för barnskötare att vidareutbilda sig.

Partiet vill:


Länk »
FörskoleklassPartiets text:
Alla barn ska få en bra start på sitt lärande. Därför ska förskoleklassen förbättras och likvärdigheten öka.

Partiet vill:
- minska klasstorlekarna och anställa mer personal
- investera i lärarna och deras förutsättningar för planering och kollegialt samarbete
- öka undervisningstiden i förskoleklassen
- öka tillgången till specialpedagogiskt stöd i förskoleklassen
- utveckla förskolepedagogiken och förskoleklassens unika roll som brygga mellan förskola och skola.
- förlängt skolplikten genom att göra förskoleklassen obligatorisk för alla sexåringar
- tillfört ett särskilt kapitel i läroplanen för att tydliggöra och kvalitetssäkra förskoleklassens verksamhet
- minskat barngrupperna och anställt fler pedagoger
- satsat på kompetensutveckling av lärarna i förskoleklassen
- investerat särskilt i de förskoleklasser som har svårast förutsättningar.

Länk »
FörsvarPartiets text:
Sverige behöver ett försvar som kan försvara hela vårt land. För att vårt försvar ska bli så bra som möjligt behöver vi samarbeta med andra demokratiska länder i Norden, EU och med NATO. (Läs gärna mer om vår syn på internationellt försvarssamarbete här.)

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Sverige ska alltid ha ett starkt försvar. Människans ofullkomlighet gör att vi aldrig på förhand kan veta vad omvärlden har för avsikter för oss och Sverige är värt att kunna försvara. Att garantera medborgarnas säkerhet och att försvara de territoriella gränserna är en av statens viktigaste uppgifter och ett starkt försvar av Sverige innebär också ett starkt försvar av friheten, demokratin och respekten för människovärdet. Det kommer att krävas stora resursförstärkningar för att vi ska ha förmåga att försvara hela Sverige. Kristdemokraterna står därför bakom målet att försvarsanslaget ska uppgå till 2 procent av BNP.  Vi vill också gå med i Nato. Detta krävs för att det svenska försvaret ska ha en sådan organisation, omfattning och sammansättning att det kan försvara Sverige, samverka med andra och verka krigsavhållande vid säkerhetspolitiska kriser i närområdet.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Frihet måste försvaras. Världen omkring oss är osäkrare än på länge, med ett aggressivt Ryssland som rustar upp militärt och osäkra signaler om hur USA:s säkerhetspolitik ska se ut framöver. I den nya verkligheten behöver Sverige öka försvarsförmågan rejält.

Partiet vill:
- Stärk försvaret
- Inom tio år ska försvarsanslaget uppgå till minst två procent av BNP
- Sverige ska söka medlemskap i Nato
- Ytterligare förstärka den militära närvaron på Gotland
- Öka antalet bataljoner och flygflottiljer
- Behåll de äldre JAS-planen för att stärka vårt luftförsvar
- Förbättra anställningsvillkoren för soldater
- Anordna en ny storskalig internationell stridsövning 2020-2021
- Utveckla kustartilleri med sjömålsrobotar och luftvärn
- Hemvärnet ska förses med Robot 70 som nu avses avvecklas i den ordinarie krigsorganisationen

Länk »
Partiets text:
Sverige behöver en försvarspolitik som skyddar oss mot många olika hot och risker. Diplomati och dialog ska alltid utgöra vår första försvarslinje.

Partiet vill:
- Bevara Sveriges militära alliansfrihet,
- stå upp för internationella lagar och regler,
- stärka det civila försvaret, och
- stärka Sveriges roll i konfliktförebyggande arbete.
- öka satsningarna på krisberedskap för att kunna möta hot som klimatförändringar, naturkatastrofer, cyberattacker och våldsbejakande extremism.

Länk »
Partiets text:
Sveriges närområde är fortsatt osäkert. Östersjöregionen befinner sig återigen i fokus för en omfattande militär förmågetillväxt som drivs på av Ryssland. Även globalt ökar osäkerheten. USA:s intresse för omvärlden minskar, medan Kina har växande internationella ambitioner. Samtidigt utgör desinformation och cyberattacker ett allt större hot mot vårt samhälle och vår infrastruktur. I detta läge är det avgörande att Sverige stärker sin krishanterings- och försvarsförmåga.

Partiet vill:
- Sverige bör fullt ut gå med i Nato. Medlemskap i Nato är det enda försvarssamarbetet som på allvar stärker Sveriges säkerhet.
- Försvarsanslaget öka till två procent av BNP. Ambitionen är att uppnå målet inom tio år.
- I närtid vill Moderaterna skjuta till 18 miljarder kronor mer är regeringen fram till 2021. Resurserna ska användas till att färdigställa den krigsorganisation som beslutades 2015. Parallellt med detta så ska planering för ökad förmåga efter 2020 påbörjas.
- Inrätta ett riktigt nationellt säkerhetsråd med placering i Statsrådsberedningen.
- Samla kunskapen och förmågan för att skydda Sverige mot digitala hot i ett särskilt operativt center.

Länk »
Partiets text:
Sveriges försvar ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka internationell fred och säkerhet. De nationella behoven ska utgöra grunden för prioritering och utvecklingen – försvaret av Sverige börjar i Sverige. Därför vill vi socialdemokrater ha ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar.

Partiet vill:
- stärka robustheten i totalförsvaret
- öka den operativa förmågan i militärförbanden
- trygga tillgången till personal inom Försvarsmakten
- förstärka och samordna beredskap för att möta nya hot
- stärka det Nordiska totalförsvarssamarbetet och samarbetet i Östersjöregionen
- fördjupa internationella samarbeten med demokratiska stater och organisationer.
- brutit en långs tids nedskärningar i försvaretgenom ett nytt blocköverskridande försvarsbeslut som steg för steg stärker vår egen militära förmåga
- återinfört allmän värnplikt
- arbetat för ett stärkt och inkluderande totalförsvar
- intensifierat samarbeten med andra för att bygga säkerhet
- tillsett att Veterandagen blir allmän flaggdag.

Länk »
Partiets text:
Sverigedemokraterna ser med stor oro på den långa rad av nedskärningar som drabbat det svenska försvaret. Tyngdpunkten i det svenska försvaret måste ligga i att ha en god beredskap för försvarsinsatser i Sverige och i vårt närområde. Sveriges försvarspolitik måste vara långsiktig då omvärldsförhållanden snabbt kan ändras. Sverigedemokraterna aviserar kraftiga satsningar på försvarsmakten, med huvudmålsättningen att Sverige senast år 2025 ska ha 6 mekaniserade brigader att tillgå på kort tid. Vi vill också att den allmänna värnplikten ska återinföras för att trygga försvarsmaktens personalförsörjning. Fram till den tid Sverige återfår ett verkligt existensförsvar anser vi också att en paus från medverkande i internationella insatser är nödvändig.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Svensk säkerhetspolitik ska främst bygga på fredliga lösningar och på att förebygga kriser snarare än att förespråka militära alternativ.

Partiet vill:


Länk »
Försvar - AlliansfrihetPartiets text:
Den militära alliansfriheten ligger fast. Detta är ett ställningstagande som aldrig inneburit passivitet. Tvärtom, det är ett aktivt ansvarstagande för säkerhet i vår del av världen.

Partiet vill:
- utöka och fördjupa internationella samarbeten
- förstärka och samordna internationell beredskap för att möta nya hot
- stärka samarbetet i Östersjöregionen
- att Sverige fortsatt ska vara militärt alliansfritt
- att Sverige fortsätter uppgraderingen av den militära förmågan.
- brutit en långs tids nedskärningar i försvaret av ett nytt blocköverskridande försvarsbeslut som steg för steg stärker vår egen militära förmåga
- arbetat för ett stärkt och inkluderande totalförsvar
- intensifierat samarbeten med andra för att bygga säkerhet.

Länk »
Försvarets personalPartiets text:
Försvarets personal som, inte sällan med sitt liv som insats, försvarar vår frihet förtjänar medborgarnas uppskattning. Förbättrade villkor för anställda inom försvaret gör att fler kan varva arbete och militär tjänst och att vårt försvar också blir bättre förankrat hos medborgarna.

Partiet vill:
- Vi vill återskaffa värnplikten men aktivt arbeta för att maximera antalet frivilligt sökande
- Villkoren för dem som tjänstgjort i utlandet ska förbättras och deras insatser ska uppmärksammas i större utsträckning
- Stödet till veteranorganisationer ska förbättras
- Ansvaret för utlandstjänstgörande personal ska också omfatta vissa lokalanställda, som exempelvis tolkar
- Inrätta en ”riksdagens hedersmedalj för internationell insats” som ges till den som gjort en särskilt ansenlig gärning

Länk »
Försvarets radioanstalt (FRA)Partiets text:
FRA:s signalspaning betyder mycket för Sveriges säkerhet. Men vi ställer höga krav på rättssäkerhet och integritet. Nu finns det tydliga lagar. Signalspaning får inte riktas mot enskilda och den får inte gälla trafik inom Sverige.

Partiet vill:
- Sverige ska ha en effektiv signalspaning som bidrar till ökad säkerhet för oss och våra samarbetspartners.
- Vi ska ha starkast möjliga skydd för den personliga integriteten vid signalspaning.

Länk »
FörsörjningsstödPartiets text:
Kristdemokraterna vill införa en motprestation vid försörjningsstöd, ett arbetskrav motsvarande 20 timmar per vecka för den som mottar försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) i minst 3 månader. Det kan omfatta oavlönat samhällsnyttigt arbete och kan utföras inom ideella föreningar, hjälporganisationer eller kommunal verksamhet. Kravet omfattar inte personer som mottar försörjningsstöd p.g.a. sjukdom eller som uppbär annan aktivitet, exempelvis de som har ett arbete, personer som tar ut föräldrapenning, eller personer som genomgår praktik.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vi utgår ifrån varje människas potential och eget ansvar och att alla vill anstränga sig för att vara en del av vårt samhälle. Samhällets förväntningar ska vara tydliga och varje människa ska ges de verktyg och den hjälp som behövs för att kunna försörja sig själv.

Partiet vill:
- Det ska löna sig att arbeta – även för den som har försörjningsstöd.
- Öka jobbstimulansen i försörjningsstödet
- Socialtjänsten ska kunna ställa krav på motprestation från den som får försörjningsstöd

Länk »
FöräldraförsäkringPartiets text:
Föräldraförsäkringen ska ta hänsyn till att familjer ser olika ut och måste ha frihet att själva bestämma hur de ska fördela föräldradagarna. Dagens modell ger stora möjligheter för familjerna att själva bestämma hur föräldraförsäkringen ska användas. Vi värnar denna valfrihet och vill inte öronmärka fler månader. Vi tycker också att samhället ska ge bättre information om fördelarna med att dela lika på föräldraledigheten.

Partiet vill:
- Se över hur reglerna påverkar hur många föräldradagar varje förälder tar ut
- Ha en enkel, modern och tydlig föräldraförsäkring som fokuserar på barnets bästa

Länk »
Partiets text:
Det är föräldrarna – inte politiker – som bäst kan avgöra hur föräldrapenningdagar ska användas. Vi säger därför nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Vi vill istället göra föräldraförsäkringen mer flexibel. Föräldrar ska fritt kunna överlåta föräldrapenningdagar till varandra eller till andra närstående som exempelvis mor-, farföräldrar eller en bonuspappa. Föräldraledigas inkomst ska skyddas under tre år och rätten till föräldraledighet på heltid utvidgas till tre år. Samtliga föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Sverige har världens mest generösa föräldraförsäkring. Det är vi stolta över. Men dagens system bidrar till att bevara ojämställda mönster. Det är dags att införa en ny modell som ökar valfriheten och jämställdheten.

Partiet vill:
- Inför en helt ny föräldraförsäkring.
- De flesta dagar ska tas ut när det behövs som allra mest – under barnets första två år. Resten ska kunna användas tills barnet börjat skolan.
- Gör det möjligt att välja mellan två spår: färre dagar med 100 procent ersättning av lönen (upp till taket) eller lite fler dagar med 70 procent ersättning.
- Lika många öronmärkta dagar som i dag, 90 dagar till vardera föräldern.
- Familjer ser olika ut – gör det lättare att överlåta dagar till tredje person.
- Höj ersättningstaket för vab (vård av sjukt barn).

Länk »
Partiets text:
Alla barn har rätt till en nära relation med båda sina föräldrar. Varken kvinnor eller män ska behöva välja mellan föräldraskap och arbete. Därför vill Socialdemokraterna förbättra föräldraförsäkringen och införa en familjevecka - en extra veckas ledighet, per år, för alla föräldrar.

Partiet vill:
- införa en extra veckas ledighet per år för alla föräldrar - en familjevecka
- att en successiv höjning av taket i den tillfälliga föräldrapenningen genomförs
- att föräldraförsäkringen moderniseras så att den fungerar för alla familjekonstellationer
- att föräldraförsäkringen individualiseras.
- reserverat ytterligare en månad för respektive förälder
- gjort det möjligt för en bonusförälder att ta ut föräldrapenning
- höjt flerbarnstillägget
- höjt grundnivån i föräldrapenningen
- höjt barnbidraget med 200 kr/månaden.

Länk »
Partiets text:
Sverige har en av världens mest generösa föräldraförsäkringar. Detta ska vi slå vakt om. Sverigedemokraterna ser däremot med stor oro på förslag om att staten i ännu högre utsträckning än idag ska lägga sig i hur föräldrarna väljer att utnyttja föräldraförsäkringen. Enligt sverigedemokraternas synvinkel är det föräldrarna som är bäst lämpade att avgöra hur fördelningen mellan föräldrarna vad gäller föräldraledighet ska se ut. Vi vill att föräldrarna ska ges fullständig frihet att avgöra hur föräldraförsäkringen ska utnyttjas.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Att föräldrar ska fördela ansvar för hem och barn lika är en av de mest centrala jämställdhetsfrågorna. Ett jämnare uttag av föräldraledighet skulle göra att kvinnors inkomster och hälsa ökar och att män tar större ansvar för hem och barn. Alla barn har rätt till en bra relation med båda sina föräldrar.

Partiet vill:


Länk »
Genmodifierade produkter (GMO)Partiets text:
GMO som teknik skapar både möjligheter och utmaningar. GMO kan exempelvis bidra till förädling av grödor som bättre tål ett förändrat klimat. Nya växtsorter bör granskas ur miljö- och hälsosynpunkt, innan de odlas och används. Tydliga regler för märkning och spårbarhet av GMO-produkter ska finnas. Det ska vara praktiskt möjligt för odlare att odla utan inblandning av GMO.

Partiet vill:


Länk »
Giftfri vardagPartiets text:
Förbud och begränsningar av kemiska ämnen styrs på EU-nivå. Därför vill vi se ordentliga skärpningar inom den europeiska kemikalielagstiftningen. På vårt initiativ har Sverige drivit ett förbud mot det hormonstörande ämnet bisfenol A. Tack vare en ny EU-lagstiftning som börjar gälla från hösten 2018 sänks nu gränsvärdena för bisfenol A. Det är glädjande. En annan grupp med ämnen som vi arbetar för att fasa ut i konsumentprodukter är de högfluorerade ämnena, PFAS. De är långlivade i naturen och misstänks vara cancerframkallande och hormonstörande för oss människor.

Partiet vill:
- Snabba på arbetet med att fasa ut farliga kemikalier och hormonstörande ämnen ur vår vardag
- Införa skatt på farliga ämnen i kläder och skor
- Miljömärka läkemedel och utöka miljökraven i hela produktionskedjan
- Införa krav på innehållsförteckning av farliga ämnen i textilier
- Skärpa EU:s kemikalielagar

Länk »
Partiets text:
Vi drabbas alla av de skadliga ämnen som finns i våra kläder, vår mat och vår miljö. Barn är särskilt utsatta. Miljöpartiet driver på för att alla ska få en giftfri vardag.

Partiet vill:
- byta ut farliga kemikalier mot bättre alternativ,
- skärpa reglerna så att farliga ämnen inte hamnar i vår vardag,
- höja skatten på skadliga bekämpningsmedel, och
- förhindra spridning av mikroplaster.

Länk »
GraviditetspengPartiets text:
Kristdemokraterna vill införa en generell graviditetspeng under den sista månaden i graviditeten. Ett stort antal av gravida har sådana besvär i graviditetens slutskede att de inte kan arbeta de sista veckorna. Dagens system med sjukskrivning, graviditetspenning (tidigare havandeskapspeng) och förtida uttag av föräldrapenning blir orättvist och är dessutom administrativt kostsamt. Utformningen bör likna tillfällig föräldrapenning. Dagarna ska inte kunna sparas.

Partiet vill:


Länk »
GrundlagenPartiets text:
Grundlagarna är förutsättningen för vårt öppna samhälle. De garanterar våra individuella fri- och rättigheter. Vi vill ha en författningsdomstol som ser till att inga beslut i riksdag eller regering strider mot grundlagen.

Partiet vill:
- Inför en författningsdomstol, så att beslut som strider mot grundlagarna hindras.
- Gör domstolarna mer oberoende mot politisk påverkan.
- Sänk spärrarna till personvalet.

Länk »
GrundskolaPartiets text:
Alla elever som lämnar grundskolan ska kunna läsa och skriva och ha grundläggande kunskaper i matematik. Skolan ska också sträva efter att alla elever lämnar skolan med godkända betyg. För oss är det viktigt att varje elev blir mött där den står. Den som inte har lika lätt att lära ska få hjälp och stöd att utveckla sina kunskaper. Den som har lätt för sig ska få utmaningar och stöd att fortsätta utvecklas. Det behövs fler lärare med specialpedagogisk kompetens i skolan, som kan se till att eleverna får det stöd de behöver.

Partiet vill:
- Förbättra insatserna riktade till elever som inte når kunskapsmålen
- Att de som har lätt för sig får utmaningar och stöd för att fortsätta utvecklas
- Tioårig grundskola
- Fler lärare med specialpedagogisk kompetens

Länk »
Partiets text:
Grundskolans huvuduppgift är att förmedla kunskap, att stimulera elevernas intellektuella utveckling och att förbereda barn och unga för vuxenlivet. Skolan ska erbjuda den kunskap som behövs för att klara av arbetslivet, men också kunskap för att klara livet som ansvarsfull samhällsmedborgare. Vi anser att läraren är ovärderlig och vi vill därför stärka deras status. Valfrihet och mångfald ökar kvaliteten, därför tycker Kristdemokraterna att fristående skolor är lika självklara som positiva inslag i svenskt skolväsende.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Skolan ska vara en trygg miljö där alla lär sig läsa, skriva och räkna. Många elever sitter dag efter dag i röriga klassrum där kaos råder, och får inte en chans att lära sig det de behöver för att kunna uppnå sina drömmar. Värst drabbade är ofta skolor i utsatta områden. De barn som behöver skolan mest är de som drabbas hårdast när det inte finns någon arbetsro. Alla skolor ska vara mobilfria.

Partiet vill:
- Lärarnas status ska höjas genom karriärtjänster med högre lön och bättre arbetsvillkor
- Krafttag och nolltolerans mot mobbning, våld och skolk
- Återförstatliga skolan
- Ge fler elever möjlighet att gå om
- Betyg från årskurs 4 och nationella prov från årskurs 3
- Nationella proven ska bli digitala och rättas externt
- Förskoleklassen blir årskurs 1 i en tioårig grundskola

Länk »
Partiets text:
Skolan ska vara likvärdig och ge alla elever samma möjligheter till en bra utbildning. Hur mycket elever lär sig beror idag alltmer på vilken skola de hamnar i och vilka föräldrar de har. Så behöver det inte vara.

Partiet vill:


Länk »
GruvnäringenPartiets text:
Gruvnäringen skapar arbetstillfällen och intäkter till statskassan. Det är viktigt med tydliga miljökrav och hänsyn till lokalbefolkningen. För att bevara lönsamhet bör gruvbolagen inte belastas med ytterligare gruvskatter/avgifter. En översyn av minerallagen bör göras i syfte att stärka markägarens ställning vid prospektering.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Den svenska gruvnäringen har en lång tradition och har bidragit till Sveriges välstånd. Näringen upplever nu en stark renässans som Sverigedemokraterna vill att vi ska dra större nytta av. Regeringens passivitet i frågan är oroväckande. Sverigedemokraterna förordar i sin budgetmotion ett flertal åtgärder med satsningar på järnvägar, utbildning samt utökade resurser och arbetsuppgifter åt Sveriges Geologiska Undersökning.

Partiet vill:


Länk »
Grön skatteväxlingPartiets text:
Sverige har ett högt skattetryck på en rad utsläpp, men ändå en förhållandevis låg andel miljöskatter i förhållande till de totala skatterna som tas ut. Det finns fortfarande utrymme att höja miljöskatterna på utsläpp och resursförbrukning.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vi tycker generellt att man ska höja skatten på miljöförstörande verksamhet och sänka skatten på arbete och pensioner, detta kallas för en grön skatteväxling. Kristdemokraterna föreslår att en råvaruskatt införs på icke återvunna textilier, vilket ökar skatteintäkterna och stimulera till ökad återvinning. Vi vill också införa skatt på plastpåsar i detaljhandeln på 1 krona per påse, samt en skatt på förbränning av osorterade sopor. Vi föreslår också höjd skatt på torv och diesel i gruvindustriell verksamhet. Samtidigt sänker vi skatten på arbete och pensioner med väsentligt större belopp.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
En liberal miljöpolitik kombinerar frihet och välfärd med omtanke för vår planet. Grön skatteväxling innebär att den som smutsar ner får betala mer samtidigt som fler tjänar på att jobba och bidra till vår gemensamma välfärd.

Partiet vill:
- Förorenaren ska betala – den som smutsar ner ska betala mer.
- För att minska utsläppen och miljöskadliga verksamheter vill vi höja miljö- och klimatskatterna samtidigt som skatten på jobb sänks.

Länk »
GymnasieskolaPartiets text:
Idag är många unga osäkra på sina studieval. Det är en av anledningarna till varför matchningen på arbetsmarknaden, rätt person till rätt arbete, är låg i Sverige.

Partiet vill:
- Att möjlighet till ungt företagande ska finnas på alla skolor.
- Öka antalet lärlingsutbildningar och skapa bättre kontakt mellan elever och företag.

Länk »
Partiets text:
Gymnasieskolans huvuduppgift är att förmedla kunskap, att stimulera elevernas intellektuella utveckling och att förbereda unga för högre studier eller ett direkt inträde i arbetslivet. Gymnasieskolan ska också föra vidare en bildningstradition och väcka insikt om kunskapens inneboende värde.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Alla elever ska komma väl förberedda från grundskolan till gymnasiestudier. De yrkesförberedande gymnasieprogrammen ska inte automatiskt ge högskolebehörighet. Däremot ska det vara möjligt för alla att välja till det, t ex genom att läsa ett utökat antal teoretiska kurser. Fördjupningskurser inom språk och matematik ska ge extra poäng vid intagning till högre studier. Lärlingsutbildningarna ska byggas ut och branscherna ta ett större ansvar för yrkesutbildning.

Partiet vill:
- Det ska vara höga krav för att komma in i gymnasieskolan och ta examen
- Fler ska stimuleras att läsa moderna språk
- Yrkeseleverna ska inte tvingas läsa in högskolebehörighet, men det ska vara en möjlighet för alla
- Tvåårig yrkesskola ska införas
- Gymnasieskolan ska vara ämnesutformad, inte kursutformad
- Ett avslutande nationellt examensprov ska införas

Länk »
Partiets text:
En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

Partiet vill:
- att gymnasieskolan ska göras obligatorisk och att skolplikten förlängs till 18 år
- att alla elever ska få det stöd som behövs för att nå kunskapsmålen
- att utveckla fler yrkescollege där branscherna bidrar till utbildningens utformning
- att alla gymnasieprogram ska vara minst treåriga och ge grundläggande behörighet till högskolan
- att alla gymnasieprogram ska innehålla ett estetiskt ämne.
- genomfört en rad åtgärder för att få fler att ta en gymnasieexamen, t.ex. rätt till mentor, garanterad undervisningstid och stärkt elevhälsa
- satsat på attraktiva yrkesutbildningar, fler yrkeslärare och yrkescollege
- infört specialiserade branschskolor för bristyrken
- satsningar på introduktionsprogrammen och lovskola så fler elever blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram
- höjt studiebidraget för gymnasieelever med 200 kr/månaden.

Länk »
GårdsförsäljningPartiets text:
Vi vill tillåta gårdsförsäljning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker inom ramen för alkoholmonopolet. För att det ska bli verklighet behöver en politisk lösning åstadkommas som innebär att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker tillåts inom ramen för ett bevarat alkoholmonopol.

Partiet vill:


Länk »
HavsmiljöPartiets text:
Våra hav hotas av övergödning, skadliga kemiska ämnen och plast och annat skräp. Om utvecklingen fortsätter kommer det att vara mer plast än fisk i haven år 2050. Kemiska ämnen som är skadliga för både naturen och människan finns sedan gammalt i haven. Och mer tillförs via våra avlopp. Näringsämnen från åkermark och avlopp når haven, där de rubbar havens ekosystem och leder till algblomning och döda bottnar. Vi vill se en förändring. Vi vill att haven ska vara rena och friska. Därför satsar vi extra mycket på renare hav.

Partiet vill:
- Förstärka det internationella och regionala samarbetet för rena hav och vatten
- Skärpa böterna för nedskräpning
- Förbättra avfallshanteringen längs våra kuster
- Ställa högre krav på förpackningsproducenter
- Förstärka det internationella och regionala samarbetet för rena hav och vatten
- Restaurera våtmarker och vattendrag
- Satsa på tekniker för uttag av näringsämnen ur Östersjön och för minskad bottendöd
- Skärpa böterna för nedskräpning
- Förbättra avfallshanteringen längs våra kuster
- Ställa högre krav på förpackningsproducenter
- Förbjuda mikroplaster i hygienprodukter
- Åtgärda enskilda avlopp med störst miljöpåverkan
- Införa miljöskatt på plastpåsar

Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna medverkade till att avsätta en miljard kronor för att förbättra havsmiljön under 2010-2014. Östersjön är särskilt känslig för syrebrist. Stora resurser har därför satsats på att förbättra situationen. Vattendirektivet har införlivats i svensk lagstiftning för att främja god vattenstatus i allt vatten (inklusive sjöar och åar). Grundvattnet behöver också skyddas då det är vårt viktigaste livsmedel.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Haven är jordens lungor och skafferi. För att bekämpa fattigdom och för att rädda klimatet måste haven må bra. Istället för att omvandla haven till soptippar och fiska upp all fisk måste vi ta hand om våra hav.

Partiet vill:
- Rena hav – plast, läkemedel och annat måste bort från våra hav
- Rena stränder – stränder ska städas från plast och annat skräp
- Marina reservat skyddar fisk och andra djur och växter
- Övergödningen av våra hav måste stoppas – en läckageskatt ska införas
- Östersjön måste räddas
- Stoppa stranderosionen
- Ett hållbart fiske utgår från vetenskapliga rekommendationer
- Akuta fiskestopp ska vara möjligt
- Premiera miljövänligt fiske med högre fiskekvoter
- Enkel och tydlig märkning förenklar för konsumenten att välja bra fisk och skaldjur

Länk »
Partiets text:
Hav och vatten ger mat, luft och en frisk planet. Nu hotas sjöar och hav av plastskräp, gift och överfiske. Vi vill rädda våra vatten, nu.

Partiet vill:
- öka skyddet av hav, kuster, sjöar och vattendrag, i Sverige och hela EU
- rädda våra vatten från plastskräp genom att beskatta engångsartiklar, som kaffemuggar och plastlock, och förbjuda onödiga engångsartiklar,
- rädda hav och vatten från gifter och övergödning,
- göra fisket hållbart i hela världen,
- säkra vårt dricksvatten.

Länk »
Partiets text:
Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden vara hållbara. Vårt rena dricksvatten ska ha ökat skydd.

Partiet vill:
- att kraftfulla åtgärder mot övergödning genomförs
- ta fram nya metoder för att minska läkemedelsresterna i avloppsvattnet
- fortsätta insatser mot överfiske, minska bottentrålning och satsa på mer fiskodling
- skapa fler marina reservat som skyddar haven och fisket.
- kraftigt ökat pengarna i statsbudgeten och skapat flera nya marina reservat
- förstärkt miljöövervakning av hav- och vatten
- infört ett förbud mot mikroplaster i kosmetika och andra åtgärder minskad plastanvändning
- tagit initiativ till en global FN-konferens om havsmiljö.

Länk »
HBTQPartiets text:
Fortfarande utsätts många HBTQ-personer för våld och hatbrott. Det är oacceptabelt. Vi vill se kraftigt ökade resurser till rättsväsendet för att säkerställa att de som begår hatbrott döms för det. Det är också viktigt att vi i Sverige är tydliga mot andra länder i arbetet med att stärka HBTQ-personers rättigheter, och att vi motverkar diskriminering både här hemma och i andra länder.

Partiet vill:
- Värna möjligheterna för personer med olika typer av sexuell läggning att bilda familj
- Att HBTQ-kompetensen inom vården ska öka
- Ha hårdare och tydligare diskrimineringslagar

Länk »
Partiets text:
Kristdemokraternas politik utgår från att varje person är unik och oersättlig. Alla har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Utifrån vår människosyn vill vi värna alla människors liv, frihet och värdighet. Våld, diskriminering och uttalanden som kränker hbt-personers människovärde strider mot vår ideologi. Kristdemokraterna föreslår bland annat att transpersoner som enligt tidigare lagstiftning tvingades till sterilisering vid könskorrigering ska få ersättning av staten då det medfört stort lidande.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Ditt liv och din kärlek är lika mycket värd oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Därför har liberaler länge kämpat för ett samhälle fritt från fördomar och förtryck mot homosexuella, bisexuella och transpersoner. Det fortsätter vi med.

Partiet vill:
- Sverige ska vara världens bästa land för hbt-personer.
- Skolan ska vara en frizon från homo-, bi- och transfobi.
- Öka hbt-kompetensen även i vård, äldreomsorg och andra verksamheter.
- Erkänn den samkönade familjen i EU:s lagar.
- Stärk EU:s diskrimineringsskydd för hbt-personer.
- Öka Sveriges stöd till hbt-rörelsen i länder där rättigheter kränks.
- Förföljda hbt-personer ska ha möjlighet till asyl i Sverige.
- Ja till värdmoderskap där betalning inte är inblandad.
- Skydda transpersoner i lagarna mot hatbrott.
- Gör det lättare för unga transpersoner att ändra sitt juridiska kön och få könskorrigering.
- Utred möjligheten till ett tredje kön i folkbokföringen.

Länk »
Partiets text:
Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker vi aldrig.

Partiet vill:
- att alla människor ska behandlas lika oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning,
- att lagen ska anpassas så att den passar alla familjer, oavsett om barn växer upp med en, två eller fler vuxna,
- anpassa familjepolitiken så att den blir könsneutral och stärka rättigheterna för stjärnfamiljer,
- stärka asylrätten för hbtq-personer,
- stärka insatserna för transpersoners psykiska hälsa.

Länk »
Partiets text:
Sverige ska vara ett land där man kan leva i trygghet och frihet – oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Partiet vill:
- Öka kunskapen om hatbrottslagstiftningen i hela rättsväsendet. Fler hatbrott måste utredas och klaras upp.
- Inför en helt könsneutral familjelagstiftning.
- Tillåt altruistiskt surrogatmoderskap.
- Förtydliga lagstiftningen så att de familjer med barn som tillkommit genom surrogatmoderskap och redan i dag finns i Sverige ska få en bättre rättslig situation och samma självklara trygghet som alla andra familjer.
- Inför hbtq-strategier i fler kommuner och landsting. Ingen ska mötas av ett bristande bemötande i till exempel hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen på grund av sexuell läggning.
- Vi står bakom beslutet att könsuttryck och könsidentitet tydligt bör omfattas av hatbrottslagstiftningen.

Länk »
Partiets text:
Varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem hen är.

Partiet vill:
- att personal i skolan ska ha kunskap och förutsättningar att bättre kunna ge hjälp och stöd åt unga hbtq+personer
- att hbtq+kunskap och normkritik särskilt ska finnas med i vårdutbildningarna samt på barn- och fritidsprogrammet i gymnasiet och i högskoleutbildningar där detta är relevant för det framtida yrket
- genomföra utbildningsinsatser för personal inom människovårdande yrken samt för personal i skolan och inom socialtjänsten för bättre stöd, hjälp och bemötande
- att hbtq+personers hälsa följs upp och belyses när folkhälsoundersökningar görs
- att föräldraförsäkringen moderniseras och anpassas till olika familjekonstellationer
- att det finns mötesplatser i våra kommuner för hbtq+personer.

Länk »
Partiets text:
Ingen människa väljer sin sexuella läggning. Trakasserier och diskriminering mot människor p.g.a. deras sexuella läggning är oacceptabelt och skall rättsligt beivras. Vidare anser Sverigedemokraterna att människors sexuella preferenser primärt är en privat fråga och ingenting partiet fäster någon vikt vid.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Alla människor ska ha samma rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Vänsterpartiet anser att reglerna om föräldraskap ska vara lika oavsett sexuell läggning. Därför vill vi att faderskapspresumtion ersätts av en föräldraskapspresumtion som ska gälla för alla par, oavsett om de är gifta eller registrerade partners.

Partiet vill:


Länk »
HedersbrottPartiets text:
Många kvinnor i Sverige har mördats av familjemedlemmar med hederskulturen som motiv. Pojkar känner sig pressade att kontrollera sina systrar för att bevara en påstådd heder och varje år tvingas unga män och kvinnor, pojkar och flickor in i arrangerade äktenskap. HBTQ-personer hindras att vara sig själva.

Partiet vill:
- Att hedersmotiv ska ses som en försvårande omständighet så att gärningspersoner får ett skarpare straff.
- Införa en skyddslag som hindrar barn under 18 år från att föras ut ur landet mot sin vilja.
- Att vårdnadshavare som misslyckas med att skydda en flicka från könsstympning ska kunna straffas för det.

Länk »
Partiets text:
Hedersrelaterat våld, där kvinnor eller män som inte underordnar sig vissa bestämmelser bestraffas, är en av de mest extrema formerna av förtryck. Det behövs mer resurser till utbildning kring våld och hedersrelaterat våld bland personal inom stat, kommun och landsting. Det behövs även fler skyddade boenden. Kristdemokraterna vill även särreglera hedersbrott i brottsbalken och införa en specialenhet mot tvångsäktenskap hos polisen.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Varje människa har rätt att leva, tro och älska som den vill i Sverige. Ingen ska behöva leva under hedersförtryck. Liberalerna har länge drivit på för att bekämpa hedersrelaterat förtryck för att försvara varje människas frihet.

Partiet vill:
- Varje människas frihet måste försvaras
- Kultur eller religion är ingen ursäkt för att inskränka en persons frihet
- Kunskapssatsningar inom polis, domstolar, vården, skolan och socialtjänsten
- Avsätt ordentligt med resurser för arbete mot hedersförtryck
- Inför Lex Fadime
- Pröva utvisning av dem som begår hedersbrott samtidigt som offret får stanna
- Skärp lagen mot barn- och tvångsäktenskap
- Barn ska inte kunna bli av med sitt medborgarskap för att tvingas till giftermål
- Utreseförbud för att stoppa giftermål av barn och unga
- Bekämpa könsstympning
- Stöd förortens feminister
- Inga pengar till organisationer som motverkar jämställdhet och integration

Länk »
Partiets text:
Hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor i övrigt, generellt sin grund i kön, sexualitet, makt och kulturella föreställningar om dessa.

Partiet vill:


Länk »
Heltid och deltidPartiets text:
Rätten till ett tryggt arbete som det går försörja sig på, det är grunden för vårt starka samhälle. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Alla som vill gå upp i arbetstid ska ha möjlighet att göra det.

Partiet vill:
- heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden
- skillnaden mellan hur mycket kvinnor och män förvärvsarbetar ska minska
- ansvaret för familj och barn ska delas mer lika
- stoppa den allmänna visstiden och hyvlingen samt begränsa delade turer
- individualisera föräldraförsäkringen.
- drivit på för att kommuner och landsting skaerbjuda rätt till heltid genom ett nationellt kollektivavtal
- sagt att vi ärberedda att överväga lagstiftning om inte andra branscher följer efter
- gjort det svårare att stapla visstidsanställingar på varandra
- satsat på att förbättra arbetsmiljön och fler trygga jobb.

Länk »
HemlöshetPartiets text:
Idag är hemlöshet är ett växande problem i Sverige. Det måste motverkas på många olika sätt. Särskilt allvarligt är att det fortfarande finns barn i Sverige som saknar fast bostad.

Partiet vill:
- Att psykiatrin och missbrukarvården inte ska kunna avvisa en person med dubbeldiagnos som är i behov av vård om man inte vet att en annan vårdgivare kan ta emot personen
- Att det ska finnas fler natthärbärgen och andra alternativ, där människor kan få tak över huvudet
- Samordna arbetet mot hemlöshet, psykiskt sjuka och alkohol-/drogberoende mellan kommuner, landsting och frivilligorganisationer.
- Att den nuvarande möjligheten hos Försäkringskassan att öronmärka bostadsbidraget ska slås fast i lag. På så sätt riskerar ingen som tar emot bostadsbidrag att bli vräkt för att man inte har betalt hyran.

Länk »
Partiets text:
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. Den som drabbats av hemlöshet har oftast även andra problem och kommunerna måste bli bättre på att se helheten. "Bostad först" är en metod som visat goda resultat. Vid nyproduktion ska en viss andel av lägenheterna avsättas för sociala bostäder som en nationell standard. I de fallen kan då inte besittningsskyddet vara starkt, utan det ska vara en plattform för att klara ut nästa boende.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Ingen ska behöva vara hemlös. Vi anser att alla människor har rätt till ett tryggt hem. Ett tryggt boende gerförutsättningarna för att kunnata itu med de problem som orsakat hemlösheten.

Partiet vill:
- Hemlöshet hänger oftast ihop med andra problem, och det behövs bättre samverkan för att hjälpa människor ur hemlöshet.
- Vi vill inte förbjuda hemlöshet eller tiggeri. Det är orsakerna till hemlöshet som ska bekämpas, inte människorna.
- Att människor från andra EU-länder tigger i Sverige beror på fattigdom och diskriminering i hemländerna.
- Förbättra det förebyggande arbetet för att undvika vräkning, särskilt av barnfamiljer.

Länk »
Partiets text:
Alla vill avskaffa hemlösheten. Trots det ökar hemlösheten i Sverige. Idag lever 34 000 personer i hemlöshet, varav 400 är barn. Minskad hemlöshet kräver politisk handlingskraft.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Hemlöshet är den yttersta formen av fattigdom och social utsatthet. Rätten till bostad är en grundläggande del av välfärden.

Partiet vill:
- förbättra missbrukarvården och stärka psykiatrin. Ambitionen måste vara att ingen ska vara hemlös
- bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete. Vi har ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU
- bygga fler studentbostäder och små hyreslägenheter.
- inlett en stor byggoffensiv med målet om 250000 nya bostäder till år 2020
- infört ett särskiltstöd för att bygga bostäder åt äldre
- infört investeringsstöd till att bygga nya små, klimatsmarta och billiga hyresrätter
- förbättrat bostadsbidraget.

Länk »
HemtjänstPartiets text:
Vi är alla olika, även när vi är årsrika. Därför ska alla som behöver hemtjänst själva få välja utförare, och få mer makt över innehållet. Vård och hjälp i hemmet är något privat vilket gör att utförare av hemtjänst måste hålla hög kvalitet, oavsett vart i landet den ges.

Partiet vill:
- RUT-tjänster ska i stor utsträckning ersätta hemtjänsten för den som inte behöver hjälp med omvårdnad.
- Den grundläggande kvalitén i den kommunala hemtjänsten bör garanteras.
- Utnyttja ny teknik för mer självständighet.
- Valfriheten måste ökas, en lösning fungerar inte för alla.

Länk »
HjälpmedelPartiets text:
Hjälpmedel är produkter, metoder och ny teknik som är avsedda för människor med funktionsnedsättning. Närmare 10 procent av Sveriges befolkning använder hjälpmedel för att kompensera en funktionsnedsättning och bättre klara det dagliga livet. Allt fler landsting och kommuner väljer nu att införa fritt val av hjälpmedel.

Partiet vill:


Länk »
HyresrätterPartiets text:
Vi vill utveckla hyresrätten och göra den mer attraktiv att investera i. Kristdemokraterna vill att nyproduktion ges fri hyressättning i avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare under förutsättning att besittningsskyddet är starkt och indexeringen av hyran är förutsägbar över tid. Till det krävs också en offentlig hyresstatistik som ger parterna kunskap till vad som är rimlig hyresnivå.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Du ska ha lättare att påverka ditt boende, oavsett om du hyr eller äger din bostad. Med en hyresmarknad som fungerar bättre får du mer att säga till om, fler kommer att vilja bygga hyresrätter och bostadskön kan börja krympa.

Partiet vill:
- Hyresgästen ska kunna påverka sin hyra genom tillval och frånval.
- Ändra systemet för hyressättning så att konsumentens efterfrågan speglas tydligare i hyran.
- Tillåt fri hyressättning i helt nybyggda hus.
- Gör det lättare för konsumenten att jämföra hyresnivåer i olika områden.

Länk »
Partiets text:
Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar på banken. Hyresrätten gör det möjligt för de flesta att flytta dit jobb och utbildning finns. Vänsterpartiet värnar hyresrätten som upplåtelseform.

Partiet vill:


Länk »
hållbar MATPartiets text:
För oss i Centerpartiet är hållbar mat därför helt självklart. Vi vet att det är ohållbart att vi idag slänger mer än en tredjedel av all mat som vi producerar. Vi vet att det är ohållbart att man på vissa håll i världen använder mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. Vi vet att det är ohållbart att de människor som plockar våra bananer blir sterila och dör i förtid av alla gifter som används i produktionen.

Partiet vill:
- Att miljö- och klimatpåverkan från livsmedelskonsumtionen ska minska
- Införa ett mål om minskning av matavfall och svinn
- Underlätta för att ställa krav på miljöhänsyn, djurskydd och antibiotikaanvändning vid upphandling och inköp till offentliga kök
- Underlätta för det ekologiska jordbruket
- Göra det lättare för konsumenter att göra medvetna val

Länk »
HälsovårdPartiets text:
Sjukvården som bedrivs i Sverige betalas med skattepengar, oavsett om vården ges av ett privat företag eller ett landsting. Eftersom det handlar om skattepengar är det viktigt att vården ges efter behov. Det betyder att du ska få den vård du behöver oavsett var du bor, varifrån du kommer, hur mycket pengar du har eller hur gammal du är.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Varje människa ska själv ha frihet att styra sitt liv, sin hälsa och sin framtid. Patienter stärks av makt och kunskap att välja, möjlighet att vara delaktiga och av ett bemötande som gör deras sjukvård personlig och som ser enskilda behov.

Partiet vill:
- Återinför kömiljarden
- Karriärtjänster med högre lön till specialistsjuksköterskor
- Fler enkla jobb i vården
- Valfrihet i vården överallt där det går
- Fast husläkare ska samordna vården
- Alla skall få välja vårdcentral
- Stoppa sjukvårdskarusellen för de mest sjuka äldre
- Modern IT även i vården

Länk »
Partiets text:
Den som söker vård ska få rätt hjälp i rätt tid. Allt vi kan göra för att minska ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut vården.

Partiet vill:
- bryta trenden med en ökande psykisk ohälsa,
- korta vårdköerna och satsa på bättre kvalitet och tillgänglighet i vården,
- sätta hälsan i centrum och minska klyftorna i folkhälsan,
- utbilda fler läkare och specialistsjuksköterskor, samt
- att vård och omsorg inte ska bedrivas i vinstsyfte.

Länk »
Partiets text:
Vårdköerna har fördubblats under mandatperioden. Utvecklingen måste vändas. Svensk vård ska ställa patienten i centrum – inte i väntrum. Ingen ska behöva vänta längre på vård än vad de absolut behöver och alla som vill ska ha rätt till en fast vårdkontakt.

Partiet vill:
- Vi satsar tre miljarder kronor på att korta vårdköerna.
- Av dessa tre miljarder öronmärks 500 miljoner kronor för att korta väntetiderna för barn och unga med psykisk ohälsa. De ska få hjälp i tid.
- En nära tillgänglig sammanhållen vård för de mest sjuka – ofta äldre personer som är multisjuka och kroniker.
- En ny nationell cancerstrategi. Som möter cancerpatienternas behov.
- Stärk vårdkedjan mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård. Det ger ökad trygghet. För detta satsar Moderaterna en miljard kronor.
- Vi stödjer kvinnans rätt att välja. Dagens svenska abortlagstiftning är ifrån 1975 och innebär att den gravida kvinnan kan avbryta sin graviditet upp till den 18:e graviditetsveckan. Vi står bakom denna lagstiftning.

Länk »
Partiets text:
Vi driver för en jämlik vård med kortare väntetider där vi prioriterar investeringar i vården framför skattesänkningar. Stoppa privatiseringar av akutsjukhus och gräddfiler i vården. Engagera dig du med!

Partiet vill:
- Göra så att vården kommer närmare dig genom att utveckla vård- och hälsocentralerna så de kan ge dig mer och snabbare vård. Det gör vi till exempel med en fastläkarkontakt,bokning av tid via 1177ochsnabbare hjälp vid psykisk ohälsa.Läs mer längre ned!
- Införa engeneralplan och satsar 3 nya miljarder för att kapa vårdköerna
- Förstärka ambulanssjukvården och bygga ut verksamheten medambulanshelikoptrar i landet så att ambulansen ska kunna komma i tid i hela Sverige
- Satsa en halv miljard årligen på en utvecklad cancersatsning för att korta väntetiderna och stärka de sex regionala cancercentra
- Införa ett arbetsmiljölöfte.Alla som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge patienter, brukare och klienter en god vård och omsorg av hög kvalitet
- Prioritera investeringar i vårdenframför skattesänkningar. Stoppa privatiseringar av akutsjukhus och gräddfiler i vården.
- En historiskt stor satsning på hälso- och sjukvården genom 13 miljarder kr i ökade satsningar för bland annat fler anställda, bättre arbetsvillkor, kortade vårdköer,stärkt psykiatri och en bättre förlossningsvård
- Investerat välfärdsmiljarder till kommuner och landsting som ökat med fem miljarder per år från 2017. 2020 omfattar välfärdsmiljarderna 20 miljarder
- Satsat på fler sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor samtbyggt ut läkarutbildningen
- Påbörjat ett långsiktigt arbete för att stärka den nära vården, så attdu ska kunna få mer hjälp på din hälso- eller vårdcentral
- Infört avgiftsfri cellprovtagning i hela landetinom ramen för det nationella screeningprogrammet mot livmoderhalscancer.
- Infört avgiftsfria läkemedel för alla barn under 18 år.

Länk »
HästsportPartiets text:
Moderaterna värnar både hästnäringen och hästsporten som bidrar med alltifrån nya jobb till positiva hälsoeffekter och en givande fritidssysselsättning för såväl vuxna som barn.

Partiet vill:
- Det ska vara enkelt att starta och driva företag – det förbättrar villkoren för företagande även inom hästnäringen.
- Fortsätt satsningen på Idrottslyftet som stärker barn- och ungdomsidrott, där hästsporten är av stor vikt.
- Ta tillvara hästsektorn och verka för en jämställd tilldelning av resurser till både flickors och pojkars idrottsverksamhet, såväl nationellt som lokalt.
- Värna ridningens viktiga roll som Sveriges största handikappidrott.
- Hästsektorn ska vara en naturlig del av utvecklingen av landsbygden.
- Sverige ska vara en stark röst för ett bra djurskydd i hela EU.

Länk »
HögskolaPartiets text:
När vi satt i regering med Alliansen gjorde vi stora satsningar på forskning, men en grundutbildning av hög kvalitet är en förutsättning. Det är grogrunden. För att utbildningen ska bli bättre behöver studenter mer lärarledd undervisning. Vi tror att konkurrens ökar kvaliteten och vi vill därför ha en mångfald av små och stora lärosäten i hela landet. Vi välkomnar även etableringen av internationella lärosäten, fler privata initiativ och fler möjligheter att studera på distans. Det ska finnas en högre utbildning som passar just dig och din livssituation.

Partiet vill:
- Att högre utbildning med god kvalitet ska finnas i hela landet
- Samverkan med arbetsmarknad och samhälle som ska stärkas
- Införa en särhögskola så att de elever som gått särskola också ska kunna läsa vidare på högskolan

Länk »
Partiets text:
Liberalerna anser att det övergripande målet för högre utbildning, forskning och innovation ska vara att Sverige ska vara en framstående kunskapsnation, där högre utbildning, forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och effektivitet samt bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft.

Partiet vill:
- Resursfördelningen ska styras av kvalitetskriterier
- Inträdeskraven ska vara höga
- Andel lärarledd undervisning ska öka
- Inrätta ett Nobelstipendium

Länk »
Partiets text:
I ett starkt samhälle finns universitet och högskolor av hög kvalitet i hela landet. En socialdemokratisk högskolepolitik är en regional och nationell tillväxtmotor som bidrar till jobb, bildning och innovation.

Partiet vill:
- möjliggöra för yrkesverksamma att växa och växla genom hela livet
- öka antalet högskoleplatser i hela landet
- förändra styr- och resurstilldelningssystemet för högre utbildning
- höja kvaliteten i den högre utbildningen genom starkare forskningsanknytning, praktikmöjligheter och mer lärarledd tid
- arbeta för att fler mår bra under sina studier
- stärkt kvaliteten och ökat undervisningstiden i humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar samt lärarutbildningarna
- byggt ut antalet högskoleplatser över hela landet
- höjt studiebidragsdelen i studiemedlet med 300 kr/månaden
- Malmö högskola har tillförts resurser och blivit universitet
- tillsatt en omfattande styr- och resursutredning.

Länk »
Partiets text:
Högskolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och bildning. Den är viktig för att skapa välstånd och ett öppet och demokratiskt samhälle.

Partiet vill:


Länk »
Ideella organisationerPartiets text:
Ideella organisationer behöver i många fall pengar för att kunna driva sina verksamheter. Det gäller till exempel föreningar som arbetar med sociala frågor, och som behöver hyra en lokal för att ha sin verksamhet i. Många organisationer får en del av sina pengar genom gåvor från personer som tycker att de gör bra saker. Det vill vi uppmuntra. Därför tycker vi att du som ger gåvor till en ideell organisation ska få dra av det på deklarationen.

Partiet vill:
- Att du som ger gåvor till en ideell organisation ska få dra av det på deklarationen.
- Att ideella föreningar inte ska behöva betala moms.
- Möjliggöra för ideella aktörer att erbjuda vård, skola och omsorg som ett alternativ till kommunernas och landstingens verksamhet.
- Att 1 % av Bruttonationalinkomsten (BNI) ska gå till bistånd
- Att den ideella sektorn ska få mer ansvar för flyktingmottagandet och att man ska få goda ekonomiska förutsättningar för detta
- Möjliggöra för ideella aktörer att erbjuda vård, skola och omsorg som ett alternativ till kommunernas och landstingens verksamhet

Länk »
Partiets text:
Ideella organisationer är en mycket viktig del av samhället. De har ofta viktiga och samhällsnyttiga verksamheter. Det är i ideella organisationer och det civila samhället som människors engagemang på bästa sätt tas tillvara och utvecklas. Kristdemokraterna vill uppmuntra till ökat engagemang i ideella organisationer genom minskad statlig styrning och avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer.

Partiet vill:


Länk »
IdeologiPartiets text:
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet.

Partiet vill:


Länk »
IdrottPartiets text:
Ett idrottsintresse har man ofta kvar genom hela livet. Den möjligheten vill vi ge fler. Därför tycker vi att idrottsklubbar ska få komma till fritids och skolan, så att barn kan få testa många olika idrotter. Då kan fler hitta en favorit och kanske börja med en idrott.

Partiet vill:
- Ha fler platser för spontanidrott
- Satsa lika mycket på flickors som på pojkars idrott
- Bredda definitionen av friskvård så att även till exempel golf och ridning räknas som friskvård

Länk »
Partiets text:
Alla ska kunna motionera och idrotta, för att ha roligt och må bra. Det ska gälla oavsett var du kommer ifrån eller hur mycket pengar du har. Den ideella idrottsrörelsen betyder väldigt mycket för samhället och behöver bra och stabil finansiering från staten.

Partiet vill:
- Vi vill stärka det fria och ideella föreningslivet i Sverige
- Idrottsanläggningar ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning – för både publik och idrottare
- Öka antalet idrottstimmar i grundskolan med 100 timmar
- Det ska vara goda villkor för sponsring av idrott
- Arbetet för jämställdhet måste finnas med i all idrottsverksamhet

Länk »
Partiets text:
Idrotten är Sveriges största folkrörelse. Moderaterna står för en politik som skapar ökade möjligheter för motion, idrott och friluftsliv. Vi värnar särskilt ett idrottsliv där resurser riktas mot barn och unga från miljöer där idrottsaktiviteter inte är ett självklart val.

Partiet vill:
- Verka för fler idrottstimmar i skolan.
- Stärk idrottens roll på fritidshemmen.
- Kartlägg hur socioekonomiska faktorer påverkar barns och ungdomars idrottande.
- Utveckla Idrottslyftet till att även omfatta äldre.

Länk »
Partiets text:
En stark idrottsrörelse är en del av den svenska modellen och skapar ett bättre och tryggare Sverige. De ideella krafterna gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera.

Partiet vill:
- att avgifterna ska hållas låga så att alla har möjlighet att delta
- att tjejer och killar kan utöva idrott på lika villkor
- att alla får 30 minuters daglig fysisk aktivitet i skolan/på fritids
- satsa på idrott och friluftsliv för äldre
- inrätta en s.k. evenemangslista.
- ökat stödet till idrottsrörelsen kraftigt.2018 kommer idrotten ha fått 258 miljoner mer jämfört med 2014
- under mandatperioden ökat stödet till friluftslivsorganisationer med 20 miljoner kronor - från 28 miljoner kronor till 48 miljoner kronor
- särskild satsning för att öka barn och ungas idrottande
- ökat statens insatser så att idrotten kan arbeta med integration och nyanlända
- tagit fram ett idrottspolitiskt program under 2016 med namnet "Fler i rörelse".

Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet vill att det ska finnas tillgång till idrottsplatser, idrottsanläggningar och arenor som inbjuder till idrottsutövande för alla, oavsett om dessa idrotter domineras av kvinnor/flickor eller män/pojkar. För oss är bredd- och ungdomsidrotten den viktigaste delen av den stora idrottsrörelsen.

Partiet vill:


Länk »
Infrastruktur och trafikPartiets text:
Halvlånga resor är bekväma med tåg. Riktigt långa kanske kräver flyg. Och den korta vardagsresan är smidigast med cykel, kollektivtrafik eller bil.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Liberalerna vill rusta upp och bygga ut vägar och järnvägar för att i framtiden kunna möjliggöra för längre och tyngre tåg och lastbilar. Det ger färre transporter och goda miljöeffekter. Satsa på cykelinfrastruktur och erkänn cykeln som eget transportmedel. Digital uppkoppling i hela landet.

Partiet vill:
- Upprusta och bygg ut väg- och järnvägsnätet
- Gynna klimatsmarta transporter. Järnvägsnätet ska rustas upp kraftigt och befintliga banor byggas ut
- Erkänn bilens roll på landsbygden och utveckla klimatsmarta bränslen
- Satsa på cykelinfrastruktur och erkänn cykeln som eget transportmedel
- Rusta upp regionala vägar
- Liberalerna säger nej till kilometerskatt, en straffskatt på företag i glesbygd

Länk »
Partiets text:
Vi vill att du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer - utan att bidra till klimatförändringar. Därför vill vi ställa om trafiken. Vi vill ha helt fossilfria resor och transporter av gods.

Partiet vill:
- rusta upp och bygga ut järnvägen i hela EU,
- förbättra möjligheten att cykla och öka resorna med kollektivtrafik,
- minska flygets klimatpåverkan,
- storsatsa på elbilar och förnybart bränsle så att den sista droppen fossil bensin kan säljas i Sverige senast år 2030, och att EU kan följa samma utveckling,
- flytta mer gods från lastbil och bil till tåg och båt.

Länk »
Partiets text:
Familjer och företag ska kunna lita på att vi har bra och säkra vägar och att tågen kommer och går i tid, oavsett var i landet man bor. Alla trafikslag behövs i ett Sverige som ska fungera. Vi har inte råd att ställa olika trafikslag mot varandra med olika straffskatter på avstånd.

Partiet vill:
- Vi satsar på att bygga ut svensk järnväg och ökar anslagen till järnvägsunderhåll med nästan 50 procent. Moderaterna matchar därmed varenda krona regeringen lägger på järnvägen fram till 2029.
- Moderaterna satsar 500 miljoner kronor mer än regeringen per år på bättre och säkrare vägar.
- Investera i laddinfrastruktur, till exempel för elbilar och vätgasbilar, längs med Sveriges vägar för att minska utsläppen. För detta satsar Moderaterna 100 miljoner kronor.
- Fortsätt utbyggnaden av bredband.

Länk »
Partiets text:
I vårt starka samhälle investerar vi gemensamt i en infrastruktur som fungerar i hela landet. Oavsett var du bor ska det finnas effektiva och hållbara transportlösningar.

Partiet vill:
- byggaen bra infrastruktur i hela Sverige. Vägar, järnvägar, flyg och kollektivtrafik ska fungera i hela landet.
- investera 700 miljarder kronor på infrastrukturen fram till år 2029. Det är 100 miljarder mer än den förra borgerliga regeringen
- satsa 500 miljoner per årpå vägar i landsbygd
- bygga nya stambanor för höghastighetståg
- ha säkrare trafik och schyssta villkor inom transportbranschen.
- satsat miljarder på infrastruktur i hela landet
- gjort riktade satsningar för underhåll av vägar och bättre kollektivtrafik på landsbygden
- storsatsatpå järnvägen ochökat underhållspengarna med 47 procent.Återinfört nattågsavgångar och förbättrat järnvägsunderhållet genomatt staten tagit över besiktning och delar av basunderhållet
- förbjudit handhållen mobil under bilkörning
- mångdubblat antalet laddpunkter för elbilar.

Länk »
IngångsavdragPartiets text:
Vi vill införa ett ingångsavdrag där arbetsgivaravgiften slopas under de två första årens arbete. På så sätt kan många fler komma in på arbetsmarknaden och få ett jobb. Framförallt unga och de många nyanlända flyktingar som idag är arbetslösa.

Partiet vill:
- Slopad arbetsgivaravgift de första två åren. Det gäller för alla, till exempel nyanlända, unga eller långtidsarbetslösa som inte tidigare haft jobb.
- Gäller de första 16 000 kronorna av månadslönen. På så sätt koncentreras sänkningen till de grupper som behöver den bäst.
- Slopar även arbetsgivaravgiften helt för personer under 18 år. Genomförs för att unga ska kunna extrajobba utan att ingångsavdraget påverkas.

Länk »
IngångsjobbPartiets text:
För oss är det självklart att ett jobb är bättre än inget jobb. Bara genom att snabbt få in en fot på arbetsmarknaden kan man börja göra karriär, lära sig språket och bygga en framtid i Sverige. Därför vill vi se fler ingångsjobb för att förbättra chanserna för de nyanlända som har allra svårast att ta sig in på arbetsmarknaden.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
En anställningsreform som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden är nödvändig. Fler måste få chansen till ett arbete. Speciellt lågt utbildade och nyanlända har svårigheter att få sitt första jobb. Höga kostnader för att anställa försvårar inträdet på arbetsmarknaden markant. Därför har Alliansen föreslagit  ny anställningsreform -  inträdesjobb - som riktar sig mot nyanlända, under de fem första åren i Sverige, samt ungdomar upp till 23 år utan fullständig gymnasieutbildning. Lönen uppgår till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, upp till ett tak om 21 000 kronor i bruttolön per månad. 30 procent av arbetstiden anses därmed gå till utbildning eller att lära sig jobbet på jobbet. För att sänka kostnaderna att anställa slopas arbetsgivaravgiften i tre år.    

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Att kunna försörja sig själv är vägen till ett självständigt liv.Ungefär 300000 arbetslösa befinner sig i en utsatt ställning på arbetsmarknaden vilket innebär att de har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden och få ett första jobb. Det är uppenbart att svensk arbetsmarknad behöver nya typer av jobb för att hjälpa människor att få ett första arbete.

Partiet vill:
- Inträdesjobb är en förenklad anställning för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen.
- Lönen uppgår till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, upp till ett tak om 21 000 kronor i bruttolön per månad. 30 procent av arbetstiden anses därmed gå till att lära sig arbetet eller till utbildning.
- Det arbetsrättsliga skyddet motsvarar provanställning i två år som övergår i tillsvidareanställning därefter.
- Anställningen får innehas i maximalt tre år. Om en person byter arbetsgivare fortsätter tiden att räknas ned.
- Arbetsgivaravgiften slopas i tre år inom ramen för anställningsformen.

Länk »
InkomstskattPartiets text:
I Sverige är skatterna på arbete och företagande höga i ett internationellt perspektiv. Det gör Sverige mindre attraktivt för såväl inhemsk som utländsk högutbildad arbetskraft och minskar viljan att utbilda och vidareutbilda sig. Skillnaden mellan beskattning av högre och lägre inkomster är mycket stort i Sverige.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Inkomstskatterna ska utformas så att arbete, utbildning och ansvarstagande lönar sig. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning få behålla sin egen lön. Vårt mål är att ingen ska behöva betala mer än 50 procent i högsta marginalskatt samt att inte fler än 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig inkomstskatt. Vi föreslår breda skattesänkningar på all inkomst och riktade skattesänkningar till särskilda grupper som står långt från arbetsmarknaden. Det gäller långtidsarbetslösa, nyanlända, jobbskatteavdrag för dem som fyllt 64 och unga under 25 år. Föräldrar med barn under 18 år ska därutöver få en skattesänkning på 500 kr/månad och förälder. Kristdemokraterna vill också ta bort hela skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare, vilket minskar skatten väsentligt.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Marginalskatten för medelhöga och höga inkomster måste sänkas. Därför ska brytpunkten för statlig inkomstskatt höjas, värnskatten avskaffas och de högsta marginalskatterna närma sig OECD-snittet. Det främjar arbetslinjen och skyddar därmed välfärden.

Partiet vill:
- Hälften kvar efter skatt för den som går från bidrag till arbete
- Färre ska betala statlig inkomstskatt, och värnskatten ska avskaffas
- Återställ jobbskatteavdraget
- Stärkt jobbskatteavdrag från 63 år och ingen särskild löneskatt för äldre
- Konkurrenskraftig expertskatt
- Sänkt skatt för pensionärer

Länk »
InnovationPartiets text:
Sverige är ett av världens bästa länder på innovation men bland de sämsta på att kommersialisera dessa . Kristdemokraterna vill stärka samverkan mellan universitet, forskningsinstitut och näringsliv och se nya gemensamma forskningsprogram som återspeglar näringslivets behov och där staten deltar som betydande finansiär.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Sverige ska vara världsledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer. Genom innovation stärker företagen sin konkurrenskraft vilket i sin tur stärker hela samhället.

Partiet vill:
- stärka innovationsklimatet, öka konkurrenskraften och utveckla samarbeten
- utveckla fler företagsinkubatorer
- satsa på forskning och högre utbildning i hela landet.
- inrättat ett nationellt innovationsråd
- skapat strategiska samverkansprogram
- höjt basanslagen till forskning och infört 10-åriga nationella forskningsprogram för viktiga näringar och samhällsutmaningar. Två viktiga områden är klimatutmaningen och att förbättra vård- och omsorgssektorn.

Länk »
IntegrationPartiets text:
För att förbättra jobbintegrationen krävs en företagarpolitik som inte bestraffar och krånglar till det. Det måste vara enklare och billigare för företag att anställa. Det behövs en arbetsmarknad som inte stänger ute. Det krävs effektivare och bättre möjligheter till vidareutbildning och svenskundervisning. Det behövs en mer effektiv offentlig sektor som inte fångar nyanlända i byråkrati utan i stället stöttar och hjälper människor att snabbt kunna skaffa sig en egen försörjning. Det är av största vikt att alla som kommer till Sverige får möjlighet att på riktigt komma in i det svenska samhället. Den vägen går genom att snabbare kunna få sitt första jobb

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna vill ge personer som kommer till Sverige möjlighet att vara med och bygga samhället genom arbete, praktik och studier. Vi vill också följa upp de personer som finns i Sverige sedan många år tillbaka. Vi vill att de som kommer till Sverige från första dagen går in i ett asylprogram där sfi-studier i svenska påbörjas. Från början ska också överföringen av våra grundvärderingar påbörjas i form av samhällsorientering. Våra grundvärderingar kommer av den judisk-kristna etiken och kan sägas vara Sveriges etiska modersmål.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Invandringen har berikat Sverige genom århundraden, och vi vill att det ska fortsätta vara så. Då måste invandring bli mer än att resa över gränsen:Nya svenskar ska släppas in i samhället på riktigt, lära sig språket, jobba och bli en del av ett Sverige som växer och utvecklas.

Partiet vill:
- Gör det billigare och enklare att anställa – inför inträdesjobb
- Snabbare validering, inför yrkesskola, mer vuxenutbildning och lärlingsanställningar
- Språk – ökat deltagande i sfi, kombinera sfi med jobb
- Krav på motprestation för att få ekonomiskt stöd
- Mer tid för nyanlända elever i skolan
- Karriärtjänster för lärare i utsatta områden
- Obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända
- Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck
- Stopp för nya religiösa friskolor
- Obligatorisk samhällsinformation
- Inga pengar till föreningar som motverkar jämställhet och integration
- Språk- och samhällsprov vid ansökan om medborgarskap
- Motverka trångboddhet, svartkontrakt och försäljning av fiktiva adresser
- Begränsa EBO (sk. eget boende)

Länk »
Partiets text:
En av sju i arbetsför ålder lever idag av bidrag i stället för att arbeta. Det dröjer i dag 8 år innan hälften av alla nyanlända har ett arbete. Jobbklyftan mellan svenskfödda och utrikes födda har vidgats. Arbetslösheten är nästan fem gånger så hög för en person född utanför Europa som för en person född i Sverige. Finansdepartementets Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi (ESO) har konstaterat att vissa hushåll (till exempel nyanlända) kan förlora ekonomiskt på att någon i familjen faktiskt tar ett jobb. Fler långtidsarbetslösa är inskrivna på Arbetsförmedlingen och färre vuxna studerar nu än 2014.

Partiet vill:
- Sänkt skatt för alla som arbetar, med tyngdpunkt på lägre inkomster. Med vår politik skulle en vanlig barnfamilj få över 1000 kronor mer i plånboken varje månad.
- Inför inträdesjobb, en ny lärlingsanställning för unga upp till 23 år utan gymnasieexamen och nyanlända, som sänker kostnaderna att anställa.
- Inför ett bidragstak, så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till arbete.
- Språkkrav för att få permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.
- Fler enkla jobb genom tredubblat RUT-avdrag.

Länk »
Partiets text:
Det går allt snabbare för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi ska ställa högre krav på språk och utbildning så att alla i vårt starka samhälle har möjlighet att försörja sig själva.

Partiet vill:
- korta vägen till jobb genom språk, utbildning och bostad
- införa en språkplikt för alla nyanlända. Alla som lever i Sverige ska kunna svenska
- att inga områden ska vara särskilt utsatta. Vi ska bland annat rusta upp miljonprogrammen med en miljard årligen
- öka stödet till kommunerna för bra utbildning och socialt stöd för nyanlända barn och ungdomar
- alla kommuner ska bidra i mottagandet och för snabb etablering.
- inrättat ett snabbspår för nyanlända tillsammans med arbetsmarknadens parter så att nyanlända med kompetens inom bristyrken snabbt kan få kompletterande utbildning, praktik eller arbete
- infört en utbildingsplikt för nyanlända. Den som tackar nej till en utbildning som behövs för bli anställningsbar kan få sin ersättning indragen.
- infört moderna beredskapsjobb inom statliga myndigheter
- sett över samhällsorienteringenförmerfokuspå rådande normer och värderingar i Sverige
- en rad riktade insatser föratt få fler nyanlända kvinnor i arbete.

Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet vill ha ett samhälle för alla, inte bara några få. Det kräver en politik som ger alla oavsett bakgrund, religion, hudfärg, kön eller sexualitet samma möjligheter och samma rätt till god utbildning, arbete och bostad. För Vänsterpartiet innebär integration att föra en inkluderande politik som lägger grunden för ett mer jämlikt samhälle.

Partiet vill:


Länk »
Internet och integritetPartiets text:
Rätten till integritet är en mänsklig fri- och rättighet och ska vara garanterad i grundlagen. Kristdemokraterna vill införa en författningsdomstol som bland annat ska kunna pröva om ny lagstiftning riskerar att inskränka integriteten.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vår rätt till integritet och privatliv ska vara mycket starkt även om det ibland måste vägas mot andra viktiga intressen. Det kan t.ex. handla om terrorism eller andra brott. Integritetsfrågor ska alltid analyseras noga innan man stiftar nya lagar.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Istället för att skapa ett övervakningssamhälle behöver vi stärka skyddet för mänskliga rättigheter. Oavsett var, när eller hur vi kommunicerar.

Partiet vill:
- utveckla skyddet för personlig integritet inom såväl FN som EU,
- riva upp och göra om FRA-lagen, och
- göra fildelning för eget bruk laglig.
- skriva in ett skydd för allas rätt till anonymitet i grundlagen,

Länk »
Partiets text:
Alla människor har rätt till en skyddad privat sfär. Skyddet för den personliga integriteten är en grundsten i ett fritt, demokratiskt samhälle.

Partiet vill:


Länk »
InvandringPartiets text:
Vi vill ha en kontrollerad och överblickbar invandring. Den som söker asyl ska få en snabb och rättssäker prövning, och den som får avslag på sin ansökan ska skyndsamt lämna landet. Den som har skyddsskäl ska få tillfälligt uppehållstillstånd i tre år med rätt till familjeåterförening. Reglerad arbetskraftsinvandring är viktig eftersom Sverige behöver god tillgång till kvalificerad arbetskraft. Kristdemokraterna anser också att vi måste bli bättre på att markera vilka värderingar som inte är valbara i vårt samhälle. Exempelvis barnäktenskap och månggifte är grundat i en kvinnosyn som är oförenlig med ett gott samhälle.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Världen blir bättre när människor reser och flyttar mellan länder. Liberaler vill att människor ska kunna forma sina liv och följa sina drömmar. Men om integrationen ska fungera och välfärden hålla, måste flykting- och invandringspolitiken bygga på både humanism och realism.

Partiet vill:
- Öppenhet gör vårt land rikare
- Sverige behöver fler som flyttar hit för att jobba och studera
- Vi vill förenkla för arbetskraftsinvandring både till Sverige och EU
- Människor som jobbar och gör rätt för sig ska inte utvisas
- Människor på flykt måste få stöd och hjälp av omvärlden
- Sverige och Europa ska stå upp för en human och solidarisk asylpolitik

Länk »
Investeringar i nystartade företagPartiets text:
Centerpartiet vill:

Partiet vill:


Länk »
IPREDPartiets text:
Informationsutbyte oavsett var det sker är i grunden något positivt. Sverigedemokraterna ser därför positivt på internets roll i informationsutbytet. Vad gäller frågan om spridande av upphovsrättsskyddat material står Sverigedemokraterna upp för såväl äganderätten som upphovsrätten. Vi anser dock inte att illegal fildelning ska vara en prioriterad fråga för polisen. Vi vänder oss också mot IPRED-lagstiftningen som skapat särrättigheter för en specifik bransch. För att komma tillrätta med den illegala fildelningen är det vår ståndpunkt att bättre lösningar för att ta betalt på internet måste skapas.

Partiet vill:


Länk »
Israel och PalestinaPartiets text:
EU ska inte bara ge bistånd utan också jobba aktivt för fred och försoning och för att bygga upp länderna. Vi vill se en tvåstatslösning med ett Israel och ett Palestina. Det ska finnas erkända och säkra gränser.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Socialdemokraterna tror på en framtid i Mellanöstern med två fria, livskraftiga och demokratiska stater som lever i fred sida vid sida. Samtalen mellan Israel och Palestina måste återupptas och målet vara att de ska leda fram till en varaktig fred.

Partiet vill:
- att de israelisk-palestinska fredssamtalen börjar igen
- se en tvåstatslösning, där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet.
- att ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem samt blockaden av Gaza upphör
- att Israels folkrättsligt illegala bosättningspolitik omedelbart upphör.

Länk »
ITPartiets text:
Sveriges IT-utveckling är något värt att vara stolt över. I internationella mätningar hamnar Sverige regelbundet i topp. Det visar att vår IT- och telekomutveckling verkligen går åt rätt håll. Det visar också att den IT-politik som vi genomförde i Alliansregeringen fungerar mycket bra.

Partiet vill:
- Centerpartiet vill:Fortsätta bygga ut it-infrastrukturen så att fler kan ta del av digitaliseringens möjligheterav bredband på landsbygden
- Fortsätta prioritera utbyggnaden av bredband på landsbygden
- Att alla hushåll och arbetsplatser där efterfrågan finns, ska vara uppkopplade senast 2025

Länk »
Partiets text:
Sverige ska vara en föregångare vad gäller IT-infrastruktur. Vi har idag en stark position inom IT-området, men många som bor i lands- och glesbygd har fortfarande inte bredband eller digital uppkoppling. Staten bör i vissa fall kunna medfinansiera bredbandsutbyggnad och bolagen bör kunna verka över kommungränserna. De digitala offentliga tjänsterna bör utvecklas och datorkunskap bör få utökat utrymme i skolan. Den nya tekniken kräver att upphovsrättslagen moderniseras.

Partiet vill:
- Utveckla IT-infrastrukturen i Sverige
- Staten ska fortsätta medfinansiera bredbandsutbyggnad och digital uppkoppling i hela landet
- Avveckla kopparnätet först när bredband och digital uppkoppling är utbyggd
- IT och datorkunskap ska ha en naturlig roll i skolan
- Det behövs en ny upphovsrättslag för bättre balans mellan upphovsrättshavarens intressen och allmänintresset

Länk »
IT i skolanPartiets text:
Digitala hjälpmedel i klassrummet höjer skolresultatet när de används rätt. Studier visar att elever med de rätta digitala hjälpmedlen fortare kan lära sig att läsa och skriva. De kan även vara till nytta för personer med inlärningssvårigheter. Det digitala lärandet måste bli en naturlig del av elevers undervisning.

Partiet vill:
- Det digitala perspektivet ska inkluderas i alla delar av utbildningsväsendet.
- En tydlig och långsiktig satsning på ett nationellt digitalt lärarlyft för lärare.
- Fjärrundervisning ska tillåtas i alla relevanta ämnen och kommunala och fristående skolor ska ha möjlighet att anordna fjärrundervisning på entreprenad under samma förutsättningar som statliga skolor

Länk »
Jakt och viltvårdPartiets text:
I Sverige finns många olika sorters vilt. Några av de här djurarterna har väldigt många individer och det är ju ofta bra. Men blir det för många av en djurart inom ett visst område kan det skapa problem för både människor och ekosystem. Ett tydligt exempel är vildsvin, som vuxit explosionsartat i antal de senaste åren. Vildsvinen orsakar skador inom både jordbruk och skogsbruk, och orsakar dessutom ibland trafikolyckor.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Jakt är en viktig del av förvaltningen av starka viltstammar. Vi vill att fler ska få möjligheten att bli jägare. Jakten ger dig en möjlighet att komma närmre naturen samtidigt som du gör en viktig insats för naturen.

Partiet vill:
- Jakt är en viktig del av naturvården
- Vi värnar den biologiska mångfalden och livskraftiga viltstammar
- Vi vill både värna biologisk mångfald och minska rovdjursskador
- Vi vill ha en rovdjursförvaltning med bred förankring, särskilt bland boende i rovdjurstäta områden
- Vi ska leva upp till vårt EU-åtagande att skydda hotade djurstammar
- Förvaltningen av våra stora rovdjur ska, så långt möjligt, ligga på nationell nivå
- Fler ska kunna bli jägare
- Förbättrade möjligheter för handel med viltkött

Länk »
Partiets text:
De svenska viltstammarna har under de senaste åren växt kraftfullt. Utvecklingen är förstås positiv. Samtidigt ställer det stora krav på att viltvården tar hänsyn till olika intressen, eftersom de växande viltstammarna också kan orsaka stora skador.

Partiet vill:
- Beslut om rovdjursförvaltningen ska fattas så nära dem som berörs som möjligt.
- Inga försämringar för laglydiga jägare, sportskyttar eller vapensamlare när EU:s vapendirektiv förs in i svensk lag.
- Förkorta handläggningstiden för vapenärenden.
- Se över det samlade regelverket för vapen i syfte att skapa ett regelverk som inte försvårar för jägare och sportskyttar i onödan.
- Förenkla jägarnas möjligheter att själva sälja sitt kött.

Länk »
Partiets text:
Möjligheten till jakt är en viktig del av många människors vardag som stärker landsbygden och håller människor samman. Den kan öka attraktionen att bo på landsbygden och skapa jobb genom kopplingen till besöksnäringen.

Partiet vill:
- att Sverige ska vara ett föregångsland i att förvalta våra naturresurser och viltstammar på ett hållbart sätt
- konflikterna kring jakten på rovdjur måste upphöra och ordning och reda skapas i förvaltningen av dessa
- göra en översyn av älgjakten och en samlad klövdjursförvaltning.
- skapat ett nytt system för snabbare licensjaktsbeslut för rovdjur och kortare ledtider för överklagande
- reglerat den tidigare fria fjälljakten för utländska medborgare
- utvecklat Svenska jägareförbundets allmänna uppdrag.

Länk »
JobbPartiets text:
Människan har ett inre behov att få känna gemenskap med andra, ta eget ansvar och utvecklas som person, att få arbeta 100 procent av sin förmåga. Aktivt arbete och engagemang, oavsett om det är organiserat förvärvsarbete eller annan form av meningsfullt ansvarstagande för familj, vänner eller andra medmänniskor är därför av största vikt.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Att kunna försörja sig själv är vägen till ett självständigt liv. Idag är det alldeles för svårt att komma in på svensk arbetsmarknad, särskilt för nyanlända, funktionsnedsatta och ungdomar. Liberalerna vill göra det enklare för fler att få sitt första jobb.

Partiet vill:
- Inträdesjobb öppnar upp den svenska arbetsmarknaden för fler
- Ökad trygghet för arbetssökande genom obligatorisk a-kassa
- Enklare att anställa – minska administrationen genom att slå ihop anställningsstöden
- Billigare att anställa – inte dyrare. Utveckla RUT
- Lägg ner arbetsförmedlingen och ersätt den med en ny myndighet
- Rätten att behålla sin anställning högre upp i åldern
- Förbättra kvinnors möjligheter till företagsamhet
- Lätta på regelbördan för småföretagare

Länk »
Partiets text:
Vi vill ge människor mer makt över sin tid och framtid. Arbetsmarknaden ska vara jämställd och de som idag, av olika anledningar, inte har ett jobb ska få nya vägar in i arbete.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Ett starkt Sverige börjar med jobben, när fler arbetar läggs grunden för en trygg gemensam välfärd. Därför ska arbetslinjen utvecklas – inte avvecklas. Utanförskapet måste pressas tillbaka och vägen in i samhället går via jobben. Att bryta utanförskapet och se till att fler jobb skapas är avgörande för att Sverige ska fungera för alla, kunna växa och fortsätta vara starkt framöver. Vi vill stoppa utvecklingen mot en alltmer tudelad arbetsmarknad där unga utan utbildning och utrikes födda har svårt att få ett första jobb.

Partiet vill:
- Moderaternas har två jobbmål: att i ett första steg halvera den farliga jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda och att en halv miljon nya jobb ska kunna skapas till år 2025.
- För att fler ska arbeta måste det alltid löna sig att jobba. Vi vill sänka skatten på arbete, särskilt för dem med lägre inkomster.
- Brytpunkten för statlig inkomstskatt bör också höjas för att öka drivkrafterna att jobba mer och utbilda sig – inte minst för att klara våra välfärdsåtaganden.
- Med vår politik får exempelvis bussförare, förskollärare och poliser behålla nära 500 kronor mer varje månad.
- Inför inträdesjobb, en tidsbegränsad lärlingsanställning för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen, för att fler ska få in en fot på arbetsmarknaden och få värdefull erfarenhet som gör det möjligt att gå vidare i arbetslivet.
- Tredubbla taket i rutavdraget till 75 000 kronor per år och utvidga det till fler tjänster.
- Ersätt Arbetsförmedlingen av en mindre och vassare statlig aktör och etablerade matchningsaktörer.
- Ersätta befintliga lönestöd för nyanlända och långtidsarbetslösa med ett nytt som är betydligt enklare för att fler ska kunna få ett första jobb.

Länk »
Partiets text:
I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, känner sig trygga och kan kombinera familj och arbete.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet vill se en ekonomisk politik där full sysselsättning är det viktigaste målet. Vårt mål är att alla som har möjlighet att arbeta ska kunna göra det.

Partiet vill:


Länk »
JobbskatteavdragetPartiets text:
Jobbskatteavdragen gör det mer lönsamt att arbeta och stärker ekonomin för de flesta hushåll, procentuellt allra mest till de med lägre inkomster. Alliansregeringen genomförde fem jobbskatteavdrag vilket inneburit skattesänkningar på en månadslön per år för heltidsarbetande samt att vi i dag har 70 000-100 000 fler som arbetar än vad vi annars hade haft. Kristdemokraterna har även föreslagit dubbelt jobbskatteavdrag för dem som varit sjukskrivna eller arbetslösa under längre tid, för personer under 25 år och nyanlända de fem första åren.

Partiet vill:


Länk »
Jordbruk och djurhållningPartiets text:
Det svenska jordbruket handlar om öppna landskap, god omsorg om djuren och en säker matproduktion. För att svenska bönder ska kunna konkurrera på lika villkor med bönder i andra länder behöver djuren i EU få det bättre. Då kan vi behålla den höga kvaliteten i jordbruk och djurhållning som vi har idag.

Partiet vill:
- Se till att alla djur i EU har det bra så att bonden konkurrerar på samma villkor som bönder i övriga EU-länder
- Förenkla så att varje bonde endast ska behöva ha en tillsynsman som blir deras kontaktväg till myndigheter
- Att lokalproduktion och djurens väl ska vara viktigare än detaljstyrning och standardisering

Länk »
Partiets text:
Jordbruket är av central betydelse för produktionen av livsmedel, för att landsbygden ska vara levande och öppna landskap ska kunna vidmakthållas. Kristdemokraterna anser att Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel ska öka. Därför vill vi förbättra konkurrenskraften i det svenska jordbruket. Vi vill även reformera EU:s jordbrukspolitik så att lika villkor ska råda mellan lantbrukare i de olika medlemsländerna. Regelkrånglet för jordbrukare måste minska betydligt.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Jordbruket ger jobb, mat och biologisk mångfald. Fler människor i världen får bra mat med hjälp av marknadskrafter, frihandel och hållbar produktion. Vi arbetar för bättre djurskydd och höga krav på märkning inom EU.

Partiet vill:
- Jordbruket ger jobb, mat och biologisk mångfald
- Marknadskrafter, frihandel och hållbar produktion ger fler i världen bra mat
- Bioteknik (GMO) kan bidra till bättre skördar och näringsinnehåll
- Förenkla för jordbruket – sänk skatten på jobb och företagande
- Gärna ekologisk mat men konsumenternas efterfrågan ska styra – inte politikers uppsatta mål
- Jordbruket ska stå för sina miljö- och klimatkostnader men också ersättas för bidrag till naturvård och biologisk mångfald
- Matfusket inom EU måste bekämpas – ”matens FBI” behövs
- Det ska vara enkelt att göra bra val – tydlig märkning behövs
- EU:s jordbrukspolitik måste liberaliseras – alla direktstöd ska tas bort
- Landsbygdsprogrammet måste inriktas mer på miljöåtgärder

Länk »
Partiets text:
Vad vi lägger på tallriken spelar roll. Vi vill ha god, näringsrik, ekologisk, giftfri och närproducerad mat, nu.

Partiet vill:
- gynna svenskt eko-jordbruk med dubbelt så mycket pengar,
- sätta en skatt på importerat fulkött,
- göra klimatsmart och ekologisk mat till standard i skola, vård och omsorg,
- förbjuda stora grossister att slänga ätbar mat.

Länk »
Partiets text:
De gröna näringarnas konkurrenskraft behöver stärkas med enklare regler och bättre harmonisering mot EU. Kraven ska fortsatt vara högt ställda, men reglerna måste bli mer resultatstyrda och flexibla.

Partiet vill:
- Lantbruket behöver lägre kostnader för sin produktion, enklare regler och minskad administrativ börda.
- Sänk skatten för diesel som används i jord- och skogsbruket med ytterligare 50 öre per liter.
- Tillsätt en äganderättsutredning med fokus på de gröna näringarna.
- Stärk företagande på landsbygden, bland annat genom att tillåta gårdsförsäljning.
- Upprätta en nationell bioekonomistrategi.
- EU:s utbetalningar av jordbruksstöd ska göras inom utsatt tid.
- Nej till straffskatter på transporter och avstånd.

Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet anser att Sverige ska vara mer självförsörjande på livsmedel. Vi vill stärka stödet till ekologiskt jordbruk och för att produktion, förädling och distribution av mat ska ske närmare konsumenten.

Partiet vill:


Länk »
Jordbruk, jakt och fiskePartiets text:
Centerpartiet införde i Alliansregeringen licensjakt och fortsatt skyddsjakt på varg. Vi ökade också det regionala ansvaret för att ta hand om rovdjur. Vi tycker att rovdjursstammarna ska förvaltas utifrån vad forskningen säger. Jakt är en naturlig del av förvaltningen.

Partiet vill:
- Att den svenska jakten ska fortsätta vara en regional och nationell angelägenhet
- Att Sverige tillsammans med angränsande länder ska ha en livskraftig rovdjursstam

Länk »
JämlikhetPartiets text:
Alla människor har rätt att vara med i samhället och forma sina egna liv. Om fler jobbar minskar fattigdomen och inkomstklyftorna blir mindre. Skolan har också en avgörande roll att tidigt ge unga tillräckliga kunskaper för lika möjligheter i livet.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet arbetar för att skapa ett samhälle för alla – inte bara några få. Det är många som pratar om jämlikhet men vi gör något åt saken. Vi är det parti som driver en politik som faktiskt ökar jämlikheten i vårt land. Ett jämlikt samhälle ger människor möjligheter och kan lösa samhällsutmaningar som barnfattigdom, kriminalitet eller brister i sjukvården.

Partiet vill:


Länk »
Jämställd vårdPartiets text:
Kvinnor får ofta sämre vård än män. Det mesta av forskningen har gjorts på män. Det har gjort att vi har sämre kunskaper om de sjukdomar som är vanligare bland kvinnor och om biverkningar och symptom som kvinnor får. För att få bort skillnaderna behövs mer forskning om kvinnor och kvinnors sjukdomar. Vi behöver också ha statistik som visar skillnaderna mellan den vård som kvinnor och män får.

Partiet vill:


Länk »
JämställdhetPartiets text:
I Sverige är arbetsmarknaden både ojämnt fördelad och orättvis. Anställda i kvinnodominerade branscher har lägre löner och sämre möjligheter till karriär. Svenska ungdomars utbildnings- och yrkesval bidrar till att bevara orättvisa strukturer. Skolan i sig har inte skapat ojämställdheten, men skolan kan vara en del av lösningen. Till exempel genom att bättre informera om jämställdhet och könsdominerade yrken, när de hjälper eleverna med studie- och yrkesvägledning.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Grunden för Kristdemokraternas jämställdhetspolitik är alla människors lika värde. Både män och kvinnor ska ha makt över sina liv och makt att forma sina liv utifrån egna önskemål. Kristdemokraterna vill undanröja strukturella och juridiska hinder men också jobba med attitydförändringar och opinionsbildning. Ett jämställt förhållningssätt grundläggs i familjen. Jämställdhet är viktigt både familjen och i arbetslivet. Därför bör alla beslut analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kvotering och andra tvingande lagstiftningsåtgärder är inte rätt väg att gå, bland annat eftersom de riskerar att befästa betydelsen av kön i stället för kompetens.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Det är du som ska bestämma i ditt liv. Lära dig det du vill, välja ditt yrke, klä dig som du vill och älska den du vill. Du bestämmer över din kropp och har rätt att bli mött med respekt för den du är.

Partiet vill:
- Skärpta straff för hedersbrott och totalförbud mot barnäktenskap.
- Utveckla föräldraförsäkringen så att det blir lättare att både vara förälder och jobba. Behåll tre öronmärkta månader för varje förälder.
- Upp med lönerna i kvinnodominerade yrken. Det ska löna sig att studera – även för kvinnor.
- Öka skyddet för kvinnor som utsätts för våld av sin partner.
- Mer jämställda pensioner genom att en större del av pensionsrätterna delas vid skilsmässa.
- Stora arbetsplatser ska göra lönekartläggningar årligen för att motverka ojämställda löner.

Länk »
Partiets text:
Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Partiet vill:
- att kvinnor ska ha halva makten och hela lönen och pensionen,
- att män tar ut fler föräldradagar,
- att mäns våld mot kvinnor ska upphöra,
- motverka hedersrelaterat våld och förtryck, samt
- fortsätta att föra en feministisk utrikespolitik för klimat, bistånd och fred.

Länk »
Partiets text:
Jämställdhet är en frihetsfråga. Den senaste tidens #metoo-upprop visar att det i samhället finns en brist på respekt för kvinnors och flickors integritet. Det begränsar deras vardag och frihet. Det handlar om till exempel om nedsättande kommentarer, förminskande handlingar och – i sina värsta former – grova kränkningar, sexuellt våld och övergrepp. Det är oacceptabelt.

Partiet vill:
- Motverka kvinnofällorna i försörjningsstödet och etableringsersättningen. Skatter och bidrag får inte utformas så att familjer förlorar på att kvinnor börjar arbeta.
- Skärpa straff för alla våldtäktsbrott och för sexuella ofredanden.
- I varje polisregion ska det finnas särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott. Den som utsatts ska ha rätt till stöd från ett målsägarbiträde som uppfyller särskilda krav på kompetens och lämplighet.
- Krafttag mot hedersförtrycket.
- För att fler utrikes födda kvinnor ska komma närmare arbetsmarknaden vi vill att det ska krävas kvalificering genom arbete för full föräldrapenning, samtidigt som förskolan ska utökas för barn till den som lever på bidrag eller är arbetslös.

Länk »
Partiets text:
Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla livets områden. Män och kvinnor är och ska behandlas som jämlikar.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Det faktum att vi erkänner förekomsten av biologiskt grundade skillnader mellan könen skall dock inte tolkas som att vi tror att alla män respektive kvinnor är stöpta i samma form. Som alltid när man talar i generella termer handlar det om fallande skalor och utrymmet för individuella avvikelser är naturligtvis stort. Erkännandet av olikhet skall heller inte tolkas som en strävan mot ojämlikhet. För oss är det en fullständig självklarhet att män och kvinnor har exakt samma värde och att båda könen skall ha samma rättigheter, vara lika inför lagen och känna sig trygga och respekterade. Inte heller skall det tolkas som att vi som parti har en bestämd uppfattning kring hur kvinnor respektive män bör bete sig eller vad de skall utbilda sig till eller arbeta med. Utgångspunkten att det finns skillnader som gör att kvinnor respektive män ibland kan se saker från olika perspektiv och göra saker på olika sätt förstärker ju, snarare än försvagar, betydelsen av att båda könen finns representerade på alla positioner i samhället. Vår uppfattning är att det är helt upp till individen att välja sin egen väg i livet. Vi förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis av sin könstillhörighet. Om detta sedan skulle visa sig leda till att män och kvinnor inte gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som problematiskt.

Partiet vill:


Länk »
JärnvägPartiets text:
Järnvägen behöver genomgå en verklig upprustning och utbyggnad, i synnerhet de sedan länge eftersatta lokala järnvägsbanorna, och höghastighetsbanorna börja byggas.

Partiet vill:
- Satsa på järnvägen så vi får fler järnvägsspår och avgångar
- Stärka punktligheten på järnvägen och satsa på regionalt viktiga banor
- Jobba aktivt för samordning av den europeiska järnvägen.
- Göra järnvägstrafiken så attraktiv att mer av den långväga godstrafiken söker sig över från väg till järnväg

Länk »
Partiets text:
Järnvägen är ett omtyckt och klimateffektivt transportslag som behöver utvecklas mot större kapacitet och driftsäkerhet. Kristdemokraterna verkar för att en större andel av person- och godstransporter ska gå på järnväg. Vi vill prioritera en fortsatt upprustning av befintliga järnvägar, samt utbyggnad av nya sträckor som behövs för att öka kapaciteten och funktionaliteten.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Järnvägen ökar människors frihet och binder samman oss med miljövänliga transporter. Järnvägens trafikhalsar som stoppar upp trafiken bör byggas bort och vi vill ha en ny fast, avgiftsfinansierad, tåg- och vägförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Liberalerna ställer sig tveksamma till en höghastighetsbana genom södra Sverige p g a de riskabla kalkylerna och att den skulle slå ut andra järnvägsinvesteringar.

Partiet vill:
- Upprusta och bygg ut den befintliga järnvägen i en högre takt än idag
- Investeringen i en höghastighetsbana är för riskabel
- Järnvägens kapacitet ska utvecklas och Nordens storstäder ska knytas samman.
- Vi vill ha en ny fast, avgiftsfinansierad, tåg- och vägförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör
- Konkurrensen på järnvägsnätet bör utökas
- Tillåt längre och tyngre godståg

Länk »
Partiets text:
Att järnvägen fungerar är grunden för att vi ska ta oss till jobbet, hälsa på nära och kära och inte minst att frakta varor och gods på ett miljövänligt och effektivt sätt.

Partiet vill:
- rusta upp järnvägen så att den blir pålitlig och punktlig i hela landet
- bygga nya stambanor för ett bättre järnvägssystem med högre kapacitet och snabbare tåg
- flytta över mer gods från väg till järnväg.
- storsatsatpå järnvägen ochökat underhållspengarna med 47 procent.
- återinfört nattågsavgångar och förbättrat järnvägsunderhållet genomatt staten tagit över besiktning och delar av basunderhållet
- skjutit till extrapengar till järnvägsunderhållet i varje höstbudget.

Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet vill kraftigt öka andelen transporter och resor som är hållbara för klimatet och miljön. Därför driver vi på för ökade investeringar i nya järnvägar och förbättrat underhåll av banorna.

Partiet vill:


Länk »
KemikalierPartiets text:
Farliga ämnen sprids i miljön och i produkter som vi och våra barn kommer i kontakt med. Att minska mängden skadliga kemikalier är en prioriterad miljöfråga för oss socialdemokrater.

Partiet vill:
- att Sverige går före och inför förbud mot farliga kemikalier
- införa skatter som minskar användningen av farliga kemikalier
- driva på EU för skärpta kemikalielagarna
- göra platser där barn vistas dagligen, till exempel förskolor och skolor, giftfria.
- gett mer pengar till Kemikalieinspektionens tillsyn och kraftigt ökade anslag för sanering av förorenad mark
- förbjudit bisfenol A i vattenrör och förbjudit mikroplatser i kosmetika
- infört en skatt på farliga kemikalier i elektronik
- vi har framgångsrikt påverkat EU att förbjuda bly i vissa konsumentprodukter.

Länk »
KlassikerlistaPartiets text:
I en tid av individualiserad mediekonsumtion och ökad kulturell mångfald ökar behovet av gemensamma referenspunkter och gemensamma värden. Kristdemokraterna föreslår att skolan ska införa en klassikerlista. En lista med litterära verk – men också filmer och musik, från hela världen, som alla elever bör ha tagit del av under sin skolgång.

Partiet vill:


Länk »
KoldioxidskattPartiets text:
Koldioxidskatt är en riktad skatt på en rad bränslen. Utifrån principen att förorenaren betalar, stimulerar skatten en övergång från ett fossilberoende samhälle till ett mera hållbart samhälle som använder förnybar energi.

Partiet vill:


Länk »
KollektivavtalPartiets text:
Den svenska modellen bygger på samverkan mellan fack och arbetsgivare som sluter kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor. Det är en framgångsrik modell som bidragit till ordning och reda på arbetsmarknaden och en positiv utveckling för hela landet.

Partiet vill:
- säkerställa goda arbetsvillkor och öka tryggheten på jobbetför alla som jobbar i Sverige. Dåär det avgörande att det finns kollektivavtal som reglerar spelreglerna på arbetsmarknaden
- svenska fackförbund ska alltid kunna kräva ett svenskt kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder (med de begränsningar som följer av EU-rätten).
- stoppatkrav på försämrade anställningsvillkor avseende både lön och trygghet för ungdomar och nyanlända
- stoppat och motverkatlönedumpning och diskriminering av utländska arbetstagare
- tillsammans med arbetsmarknadens parter hittat långsiktiga lösningar som gör att nyanlända kan komma in på arbetsmarknaden fortare
- rivit upp lex Laval
- drivit frågan om kollektivavtal som krav vid upphandling.

Länk »
KollektivtrafikPartiets text:
Hur ska vi komma tillrätta med trängsel, buller, utsläpp och säkerhet? På den frågan svarar vi: Gör det lättare och enklare att åka kollektivt. Och satsa dessutom på bra cykel- och gångvägar, speciellt i städerna.

Partiet vill:
- Utveckla kollektivtrafiken för att öka rörligheten och skapa möjligheter att jobba i ett annat län än där man bor
- Göra kollektivtrafiken bättre med fler och tätare turer där underlaget och efterfrågan finns
- Satsa på järnvägen. Fler järnvägsspår och tågföretag är en förutsättning för fler avgångar
- Att biodrivmedel eller el får bussarna att rulla istället för diesel

Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna vill se en utbyggd kollektivtrafik som möjliggör att fler invånare i mindre orter kan utnyttja den.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
När kollektivtrafik fungerar bra är den fantastisk. Vi vill satsa på ökat utbud, färre förseningar och enklare biljettlösningar, både i Sverige och Europa. Målet är att fler ska välja bort bilen och att kollektivtrafiken ska fördubblas.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Trafiken står för en stor del av vår klimatpåverkan. För att minska trafikens miljö- och klimatpåverkan räcker det inte att bilarnas utsläpp minskar. Vi måste också öka kollektivtrafikens andel av resorna.

Partiet vill:


Länk »
Kommunalt skatteutjämningssystemPartiets text:
För att det ska fungera finns ett skatteutjämningssystem som ser till att det blir rättvis för kommunerna. Det är naturligt att en kommun som får in mycket pengar i skatt också bidrar till de kommuner som får mindre. På så sätt kan vi garantera att du som bor i glesbygd får en bra service från den offentliga sektorn.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Sveriges kommuner har olika förutsättningar när det gäller skattekraft och demografi. Därför behövs ett utjämningssystem som ger alla Sveriges kommuner ekonomiska förutsättningar för att leverera trygg vård och omsorg, en välfungerande skola och trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Dagens utjämningssystem bör ses över i sin helhet för att se hur det kan bli bättre. Utredningen bör se över förutsättningarna för en mer regional modell och att staten tar ett ökat ansvar för utjämningen. Det är också viktigt att systemet tar hänsyn till tillväxtfaktorer.

Partiet vill:


Länk »
Konkurrens och statligt ägandePartiets text:
Kristdemokraterna vill minska det statliga ägandet av bolag som verkar på en konkurrensutsatt marknad. Offentligt ägande innebär att staten sitter på dubbla stolar genom att både vara domare och spelare i näringslivet. Därför bör företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad drivas i privat regi. Företag där det finns särskilda samhällsintressen, till exempel systembolaget, bör fortsätta ägas i statlig regi.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Staten ska bara driva företag i undantagsfall. De offentliga monopolen bör i största möjliga mån avvecklas. När företag konkurrerar på en öppen marknad förbättras kvaliteten och priserna sjunker. Upphandlingsreglerna bör underlätta för flera företag att delta i offentliga upphandlingar. Lagen om valfrihet ska gälla i hela Sverige. Inget vinstförbud ska införas för företag som verkar inom skola, vård och omsorg.

Partiet vill:
- Färre statliga monopol
- Staten bör fortsätta att minska ägandet i företag som drivs bättre privat
- Entreprenörer ska få större möjligheter att verka inom den offentliga välfärdssektorn
- Offentlig upphandling ska ändras så att det blir lättare för mindre företag att delta
- Inget vinstförbud för privata företag som verkar i skola, vård och omsorg
- Lagen om valfrihet (LOV) ska tillämpas i alla kommuner, landsting och regioner

Länk »
KonsumentfrågorPartiets text:
Vi vill därför införa tydliga märkningar, men också öka kunskapen hos konsumenter. Hur gör jag det bästa, miljövänliga valet? Vad innebär just den här etiska märkningen? Svaret på dessa frågor vill vi att var och en bär med sig i butiken. Märkningen innebär extra arbete för alla företag, därför är det särskilt viktigt att små företag, med mindre resurser, enkelt och billigt kan märka sina varor.

Partiet vill:
- Införa tydliga märkningar som anger om produkter är miljövänliga.
- Se ökade krav på skriftlig avtalsbekräftelse av köparen vid telefonförsäljning till konsument.
- Att offentliga tjänster ska omfattas av konsumentskyddet.

Länk »
Partiets text:
Konsumentmakt och valfrihet är mål som bara kan tillgodoses inom ramen för marknadsekonomin. En väl fungerande marknad är den bästa förutsättningen för att tillgodose konsumenternas önskemål om bra produkter till låga priser med god service.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Du ska kunna känna dig trygg när du handlar. Mer kunskap ger dig möjligheten att göra aktiva val och använda din konsumentmakt för att påverka samhället. Lagstiftning och information måste därför vara tydlig och tillgänglig för alla.

Partiet vill:
- Konsumentpolitik handlar om konsumentmakt – inte om pekpinnar.
- Stärk konsumentens rättigheter på nätet.
- Vi vill ha en tydlig märkning av livsmedel och andra varor.
- Det ska finnas god tillgång till konsumentrådgivning i hela Sverige.
- Tillgängligheten för konsumenter med funktionsnedsättning måste förbättras.

Länk »
Partiets text:
Vi socialdemokrater vill stärka konsumentens makt. När företag inte följer regler måste det få tydligare konsekvenser. Samhället får inte svika de som hamnat i skuldfällan.

Partiet vill:
- att det finns konsumentvägledning i samtliga kommuner, mindre kommuner kan samverka med varandra
- det ska vara möjligt att fortsätta använda kontanter, oavsett var i landet vi bor. Övergången till ett samhälle med allt mindre kontanter måste ske på ett sätt så att ingen lämnas efter. I första hand ska detta kunna hanteras av bankerna, men om detta inte fungerar kan införande av lagstiftning inte uteslutas
- kartlägga förekomsten av könsstereotyp och sexistisk reklam och överväga om det finns behov av ytterligare åtgärder i form av utvecklad självreglering och utbildningsinsatser. Om inte detta fungerar är vi beredda att överväga lagstiftning
- se över regler för uppsägningstider för medlems- och abonnemangstjänster
- överväga krav på tillgänglighet på kundtjänst för abonnemang och medlemstjänster.
- åtgärder kring snabblån (sms-lån) som innebär att ett räntetak införs, med en gräns på 40 procentenheter över referensräntan. Även ett kostnadstak införs. Räntor, avgifter och inkassokostnader får aldrig överstiga det ursprungliga kreditbeloppet
- ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning införs
- konsumentombudsmannen har fått möjlighet att under vissa förutsättningar omedelbart (utan att först gå till domstol) förbjuda företag att ägna sig åt otillåtna marknadsföringsmetoder
- en strategi mot överskuldsättning som omfattar bl.a. en ny skuldsaneringslag och satsningar på förebyggande arbete för att motverka överskuldsättning. Den nya lagen ska få fler svårt skuldsatta att ansöka om och genomgå skuldsanering. Detta sker bland annat genom att kravet på överskuldsättning har nyanserats, gäldenärens betalningar underlättats och två betalningsfria månader införts
- det ekonomiska stödet till organisationer på verksamma på konsumentområdet har ökats.

Länk »
KonsumtionPartiets text:
Konsumtion, såväl privat som offentlig, måste ske på ett ansvarsfullt sätt. Kristdemokraterna vänder sig emot de avigsidor i konsumtionssamhället som lett till en materialistiskt inspirerad slit- och slängfilosofi. Ansvarsfull och miljövänlig konsumtion måste därför underlättas. Det försöker vi styra delvis genom höjda skatter på miljöförstörande konsumtion.

Partiet vill:


Länk »
KriminalvårdenPartiets text:
De som sitter i fängelse behöver få arbetsträning, social övning och hjälp för att jobba mot missbruk och kriminellt beteende. Under strafftiden måste det finnas ett fokus på att komma tillbaka till ett liv utan brott, till exempel genom att Kriminalvården arbetar för att minska risken för att den intagnes skulder byggs upp under fängelsetiden. Risken för att en person med stora skulder trillar tillbaka i brottslighet är större än för någon med ordnad ekonomi.

Partiet vill:
- Fokusera på rehabilitering inom kriminalvården så att färre begår brott igen.
- Se mer arbetsträning och social övning för de intagna.
- Att människor som arbetar som kriminalvårdare ska få kontinuerlig vidareutbildning.
- Ha ett prioriterat arbete för att upptäcka och motverka radikalisering inom kriminalvården.

Länk »
Partiets text:
Tiden inom kriminalvården ska användas på ett meningsfullt sätt och bestå av insatser som möjliggör att den dömde kan återvända till ett liv utan brottslighet. Utbildning, arbetsträning och behandling mot alkohol- och narkotikamissbruk bör erbjudas. Att delta i sådana program ska vara ett krav för att bli villkorligt frigiven. Frigivningen måste förberedas i god tid. För att undvika återfall bör den frigivne få hjälp att skaffa bostad, arbete och en meningsfull fritidssysselsättning. Satsningar på kriminalvården bör ses som ett sätt att minska brottsligheten i framtiden. Samtidigt ska fängelsevistelsen vara så pass repressiv att brottet sonas och brottsoffret får upprättelse, det vill säga att rättvisa skipas.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Kriminalvården ska finnas där för människor som vill bryta med en kriminell livsstil. Vi vill satsa på en kriminalvård där arbete, behandling och utbildning lönar sig och där syftet är att motverka återfall.

Partiet vill:
- Villkorlig frigivning ska inte vara en rättighet, utan en möjlighet för den som skött sig bra.
- Fler utländska medborgare ska avtjäna straffet i hemlandet.
- Samarbeta med civilsamhället, till exempel stödorganisationer för före detta kriminella.
- Öka möjligheten till arbete och utbildning i kriminalvården.

Länk »
Krisberedskap och totalförsvarPartiets text:
I Sverige var det länge sedan vi hade en beredskap för krig. Det civila försvaret har nästan helt lagts ner. Nu när säkerheten i vårt närområde är sämre än tidigare, måste vi på nytt bygga upp det civila försvaret. Arbetet måste gå snabbare än vad det gör idag. De som ska arbeta med det civila försvarets uppbyggnad måste få rätt förutsättningar för det – mer pengar men också tydliga krav på förväntningar och vad de ska klara av. Vi vill att krav tas fram på hur länge samhällsviktig verksamhet måste fungera, eller hur långa avbrott max får vara. (Samhällsviktig verksamhet kan exempelvis vara elförsörjning eller vattenförsörjning.)

Partiet vill:


Länk »
KulturPartiets text:
Vi tycker att det är viktigt att det finns lokaler för kultur, till exempel samlingslokaler och biografer, även på mindre orter. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har höjt skatten och därmed kostnaderna, vilket gör att en del biografer nu riskerar att tvingas stänga. Vi vill hjälpa de biograferna, som ofta finns på mindre orter. Vi vill sänka skatten igen. Så att det kan finnas biografer även utanför storstädernas centrum.

Partiet vill:
- Att den offentligt finansierade kulturen ska vara tillgänglig för alla oavsett var i landet man bor
- Att statliga kulturinstitutioner och dess verksamheter ska göras mer tillgängliga över hela landet
- Att det ska finnas tillgång till kulturskolor i alla Sveriges kommuner och att barn ska få ta del av kultur i skolan.

Länk »
Partiets text:
Att värna om människans inre liv är lika självklart för Kristdemokraterna som att garantera hennes materiella behov. Politikens uppgift är inte att styra kulturen utan att ge den möjlighet att växa fritt, både på amatörnivå och på professionell nivå. Vi vill bevara det materiella och immateriella kulturarvet, verka för mer kulturverksamhet i skolan och stärka det civila samhället – till exempel föreningar, organisationer och trossamfund.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Tankens och ordets frihet är grunden i liberal kulturpolitik. Vår uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för den enskildes bildning.

Partiet vill:
- Kulturen ska vara fri – kulturstöd ska gynna kvalitet
- Kulturen ska vara självständig – goda villkor för kulturföretagande
- Stärk kulturen i skolan
- Fler fristadsförfattare

Länk »
Partiets text:
Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Partiet vill:
- att människor i alla åldrar ska kunna ta del av konst, kultur och litteratur i hela landet,
- stärka den ekonomiska och sociala tryggheten för konstnärer och kulturskapare,
- ge estetiska ämnen större plats i skolan,
- stärka journalistiken i hela landet, samt
- värna och vårda kulturarvet samtidigt som vi välkomnar nya kulturyttringar.

Länk »
Partiets text:
Vi lever i en orolig tid och vi ser allt större motsättningar, både här hemma och utomlands. I detta läge behöver vi ett levande kulturliv och ett starkt civilsamhälle mer än någonsin.

Partiet vill:
- Kulturen måste fredas från politisk klåfingrighet. Vi står för en övergripande strategi, där kulturpolitikens värde och innehåll återupprättas.
- Underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till välfärd och social sammanhållning. Det civila samhällets självständighet behöver stärkas och värnas.
- En majoritet av de professionella kulturarbetarna är egna företagare. För att fler kulturskapare skall kunna leva på sin konst behöver vi minska administrationen för egenföretagande och sänka skatter. Vi vill också utbilda fler konstnärer och konststuderande i entreprenörskap och även skapa arbetsstipendier till vissa teater-, dans- och musikändamål samt bild- och formområdet.
- Bygg ut Skapande skola till att omfatta även gymnasieskolan. Skapande skola når barn och unga i den skolmiljö där alla barn befinner sig dagligen.

Länk »
Partiets text:
Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Socialdemokraterna ser kulturen som en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna.

Partiet vill:
- utveckla kulturlivet i hela landet och öka stödet till allmänna samlingslokaler och mötesplatser
- öka anslagen tillkultursamverkansmodellen
- införafri entré till regionala museer
- utveckla konstnärernas villkor
- utveckla kultur- och musikskolan.
- ökat kulturbudgeten med 745 miljoner kronor – den största ökningen någonsin
- återinfört fri entré på statliga museer
- satsat på musik- och kulturskolan för att möjliggöra lägre avgifter
- satsat på den fria konsten och förbättrat de kulturellt yrkesverksammas villkor
- satsat på bibliotek och läsfrämjande insatser
- tagit fram ett kulturpolitiskt program.

Länk »
Partiets text:
Kultur ska vara till för alla, inte bara en lyx för några få. Den ska vara lätt att uppleva och att utöva oavsett var i landet man bor eller vem man är.

Partiet vill:


Länk »
KunskapPartiets text:
Kunskap är biljetten vidare i livet. Det är därför vi liberaler så envist kämpar för en riktigt bra skola: För att varenda människa, oavsett bakgrund, ska få de kunskaper som behövs för att kunna uppnå sina drömmar.

Partiet vill:


Länk »
KvinnojourerPartiets text:
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt problem. Socialnämndens har ett ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, att det alltid finns ett stöd att tillgå för den enskilda kvinnan och barnen, oavsett om kvinnojouren drivs i kommunal eller ideell regi. Samtidigt är det också viktigt att rikta insatser mot våldsutövaren för att förändra beteendet.

Partiet vill:


Länk »
Kvinnors företagandePartiets text:
Att möjliggöra för privat företagande inom kvinnodominerade branscher är ett sätt att påverka möjligheten att som kvinna starta och driva företag. Dessa har traditionellt varit enbart offentligt drivna, vilket Kristdemokraterna har varit med och förändrat genom Lagen om valfrihetssystem. För att komma bort från dagens snedvridna könsfördelning bland företagare är det viktigt att öka satsningarna på affärsrådgivning för kvinnor och göra det lättare för kvinnor att få tag på riskvilligt startkapital.

Partiet vill:


Länk »
KvoteringPartiets text:
Sverige har en könssegregerad arbetsmarknad, där anställda i kvinnodominerade branscher har lägre löner och sämre möjligheter till karriär. Svenska ungdomars utbildnings- och yrkesval bidrar till att bevara orättvisa strukturer. Skolan i sig har inte skapat ojämställdheten, men kan vara en del av lösningen genom mer informerade val i skolan.

Partiet vill:
- Inte använda kvotering.
- Ge kvinnor förutsättningar att starta och driva företag.
- Att svenska företag ska ta ansvar för att skapa en jämn könsfördelning på maktpositioner.

Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna är emot kvotering. Tillsättningar av tjänster och uppdrag ska ske utifrån kompetens, inte utifrån kön, ursprung eller ålder. När det gäller kvotering av föräldraförsäkringen anser vi att familjer själva ska bestämma över sin egen vardag, och att inga dagar därför ska öronmärkas för den ena eller andra föräldern. Att besluta om kvotering till styrelser i bolag strider mot äganderätten. Politiken kan inte bestämma över hur ett företag ska forma sin styrelse.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vi vänder oss mot alla former av kvotering, särbehandling, positiv särbehandling etc. Oavsett vad man kallar det så handlar det om diskriminering och om att sätta andra saker än kompetens i främsta ledet.

Partiet vill:


Länk »
Kyrkor och trossamfundPartiets text:
Sverige är ettland med plats för många olika trosuppfattningar. Kyrkorna och samfunden – en del av det civila samhället – är självklara samlingsplatser i både glädje och sorg.

Partiet vill:
- stödja kyrkor och trossamfund som del av det civila samhället
- värna religionsfriheten - att alla människor ska kunna utöva sin tro
- att kyrkor och samfund ska leva upp till samhällets krav om demokrati, jämlikhet och alla människors lika värde.
- ökat stödet för säkerhetshöjande insatser hos trossamfunden
- infört ett stöd för kompetensutveckling av trossamfundsledare från olika religioner i syfte att värna demokratin och samhällets uppbyggnad
- presenterat utredningen ”Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige, SOU 2018:18, som föreslår ett förtydligat demokratikriterium för att erhålla statligt samfundsstöd. Föreslagit införandet av skärpta krav på demokratisk värdegrund för trossamfund som erhåller statligt stöd i enlighet med förslagen i utredningen
- föreslagit att Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) läggs ner och ansvaret för fördelning av stödet tas över annan myndighet.

Länk »
KärnkraftPartiets text:
Vi har i och med Alliansregeringens energiöverenskommelse 2009, och i den nya överenskommelsen med regeringen 2016, fått igenom att kärnkraften inte ska få statligt stöd för att bygga ny kärnkraft. Varken direkt eller indirekt.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Sveriges behov av elenergi kommer öka om vi ska klara omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Därför behöver vi investera i ny kärnkraft. Morgondagens kärnkraft har potential att vara både säkrare och mer effektiva än dagens. Kristdemokraterna vill därför säkerställa att inte fler reaktorer läggs ner och att investeringar i ny och uppgraderad kärnkraft inte hindras. Utan investeringar i kärnkraft kommer Sverige inom en relativt nära framtid tvingas importera smutsig kolkraft från Tyskland. Vi vill öka stödet till forskning inom kärnkraftsområdet och ta fram en svensk färdplan för en ny kärnkraftsgeneration, den så kallade fjärde generationens kärnkraft.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Du ska kunna lita på att elen fungerar även när solen inte skiner och vinden inte blåser. Kärnkraften är leveranssäker och klimatsmart. Vi vill värna vår klimatsmarta och stabila elproduktion som består av en mix av vattenkraft, kärnkraft och förnybart.

Partiet vill:
- Vi vill ha ett 100 procent fossilfritt elsystem.
- Kärnkraften behövs för klimatets skull
- Gärna förnybart men i kombination med stabil kärnkraft och vattenkraft
- Mer marknad – nej till subventioner
- Forskning och utveckling av nästa generations kärnkraft

Länk »
Partiets text:
Kärnkraftshaveriet i Fukushima 2011 är bara en av många påminnelser om hur osäker kärnkraften är som energikälla och vilka enorma miljö- och hälsoskador den kan ge upphov till.

Partiet vill:
- ersätta kärnkraften med förnybar energi och smartare energianvändning.

Länk »
Partiets text:
Socialdemokraterna vill att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering. Dock är Sverige idag ett av världens mest kärnkraftberoende länder. Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt.

Partiet vill:
- arbeta för en ordnad övergång där kärnkraften successivt ersätts med förnybar energi och energieffektivisering. Vi ska ha ett väl fungerande och konkurrenskraftigt elsystem även när kärnkraften är borta
- att Sverige ska ha god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser.

Länk »
Partiets text:
Kärnkraften står idag för nästan hälften av Sveriges elproduktion och kommer inom överskådlig framtid utgöra grunden för svensk energiförsörjning. En nedläggning av svensk kärnkraft skulle utgöra ett direkt hot mot svensk basindustri och svensk ekonomi. Hushållen skulle dessutom riskera att bli drabbade av än högre elpriser och ökad import av elektricitet som i många fall produceras med fossila energikällor. Kärnkraftverken börjar dock bli ålderstigna och det finns ett stort behov av att ersätta befintliga reaktorer med nya. Sverigedemokraterna ser därför positivt på en satsning i form av forskning och utveckling av svensk kärnkraft. Sverigedemokraterna anser således att vi ska satsa på kärnkraft i den omfattning som krävs för att upprätthålla och säkerställa en trygg elförsörjningssituation för i första hand Sverige. Gränsen på tio kärnkraftverk bör omprövas för att undvika överlappningsproblem mellan gamla och eventuella nya verk

Partiet vill:


Länk »
Lag och ordningPartiets text:
Att den som lever med hot om livet och hälsan i nära relationer lättare ska få byta identitet och att alla sexuella handlingar som inte bygger på samtycke är straffbara. Det tycker vi är självklarheter. Vi har länge strävat efter att rättssäkerheten och integriteten måste prioriteras när människor registreras. Därför vill vi att EU:s datalagringsdirektiv, IPRED och liknande lagstiftning snarast ska rivas upp.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Alla ska kunna känna sig säkra och trygga. Vi vill utbilda fler poliser, jobba förebyggande för att motverka kriminalitet och sätta stopp för den organiserade brottsligheten.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Det grova våldet har nått rekordnivåer. Våldet ökar både i omfattning och grovhet, och det inkluderar ett ökat användande av skjutvapen och sprängmedel. Fler utsätts för brott och fler oroar sig för att utsättas för brott. Samtidigt sjunker förtroendet för rättsväsendet. Polistätheten är den lägsta på 10 år.

Partiet vill:
- Vi satsar de resurser som krävs för att nå målet om 10 000 fler polisanställda till 2024.
- Polisernas löner ska höjas och kunna bli 3 000 kronor mer i lön varje månad.
- Polisens ska fokusera på sin kärnuppgift: att ingripa mot, utreda och klara upp brott.
- Betald och reformerad polisutbildning.
- Dubbla straff för brott som begås av gängkriminella.
- Slopa dagens form av mängdrabatt för de som döms för flera brott samtidigt.
- Mer kameraövervakning – slopa tillståndsplikten för Polisen.
- Skärp minimistraffen för alla våldtäkter och för grovt sexuellt ofredande.
- Fler brott ska leda till utvisning.
- EU-medborgare som begått brott i Sverige ska avtjäna straffet i sitt hemland.
- Inför ett nationellt förbud mot tiggeri.

Länk »
Partiets text:
Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett alternativ. Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker.

Partiet vill:
- Största polissatsningen på 20 år. Vi vill ha 10000 fler polisanställda till 2024. Polisen får 7,3 miljarder kronor extra under perioden 2018 – 2020, varav 2,2 miljarder redan i år.
- Stoppa gängkriminaliteten. Rekryteringen till gängen ska stoppas. Då krävs många olika insatser, tex avskaffad straffrabatt för 18 – 21-åringar, bättre anpassade påföljder för unga och sociala insatsgrupper.
- Bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi vill bland annat höja minimistraffet för våldtäkt, öppna fler våldtäktsmottagningar och skärpa kraven på dömda att delta i behandling. Vi vill ocksåge barn som bevittnar våld status som brottsoffer och att drabbade kvinnor ska få stöd och skydd.
- Mer pengar till polisen. Polisen måste få bättre förutsättningar för att kunna utföra sitt jobb. Därför har polisen fått mer resurser.
- Höjda straff. Vi har bland annat höjt straffet för grovt vapenbrott så att det automatiskt blir häktning.
- Förebygga mäns våld mot kvinnor. Det är oacceptabelt när kvinnor inte kan vara trygga. Vi har tagit fram en heltäckande strategi för att förebygga mäns våld mot kvinnor och infört en samtyckeslagstiftning.

Länk »
LandsbygdPartiets text:
För att svensk ekonomi ska kunna utvecklas måste det vara självklart med frihet och äganderätt. Dessa rättigheter måste respekteras för att skapa tillväxt runt om i landet.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna vill att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. På landsbygdens finns energikällorna, mineralerna som behövs i den hållbara tekniken och den växtlighet som tillhandahåller livsmedel, energi, rekreation och inte minst en livsmiljö för de arter som vi delar vårt land med. Genom att lyfta undan de hinder som idag finns för livet på landet kan vi få en positiv utveckling som gynnar hela vårt land, inklusive städerna.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Sverige är mer än ett fåtal storstäder. Du ska ha möjlighet att bo och arbeta på landsbygden och samtidigt ha tillgång till en grundläggande samhällsservice. Det handlar om saker som att kunna driva företag, utbilda sig och ha tillgång till fungerande infrastruktur. Du ska kunna leva som du vill, var du vill.

Partiet vill:
- Företagande och ekonomisk utveckling i hela landet.
- Satsa på bredbandsutbyggnad i hela landet.
- Vägar, järnvägar och flyg måste fungera
- Nej till kilometerskatt som leder till dyrare transporter
- Reseavdraget måste reformeras

Länk »
Partiets text:
Det ska inte spela någon roll var i landet du bor. Du ska kunna leva, jobba och driva företag i hela Sverige. Vi vill ha en levande landsbygd i hela Europa.

Partiet vill:
- sänka kostnaderna för att driva företag i glesbygd,
- bygga fler laddstationer för elbilar i hela Sverige, och i resten av EU
- skapa fler lokala servicekontor,
- ställa om EU:s jordbruksstöd för att hjälpa bönder att ställa om till giftfri ekologisk produktion, och
- satsa på natur- och ekoturism.

Länk »
Partiets text:
Sveriges lands- och glesbygd – och människorna som bor här – är en viktig del av det som driver vårt land framåt.

Partiet vill:
- Vi vill stärka företagande på landsbygden, bland annat genom att tillåta gårdsförsäljning men också genom att göra det lättare att starta livsmedelsföretag.
- Vi moderater kommer inte att gå med på några försämringar för laglydiga jägare, sportskyttar eller vapensamlare när EU:s vapendirektiv införlivas i svensk lag.
- Det måste bli mer attraktivt att bosätta sig på landsbygden. Bland annat ska det gå att bygga nära vatten. Vi vill därför reformera strandskyddet i grunden.
- Vi vill tillsätta en äganderättsutredning med fokus på de gröna näringarna.
- Lantbruket behöver lägre kostnader för sin produktion, enklare regler och minskad administrativ börda.

Länk »
Partiets text:
Människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. I ett starkare samhälle finns resurser och kraft för en aktiv landsbygdspolitik som utnyttjar hela Sveriges potential. Det skapar ett tryggare Sverige som håller ihop.

Partiet vill:
- stimulera regional tillväxt. Investera i service, statliga närvaro,utbildning, bredband, vägar och järnvägar samt bostäder i hela Sverige
- satsa 2 miljarder kronor årligen på de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning
- utnyttja möjligheten för en ökad svensk livsmedelsproduktion och införa ett Röj-stöd för privata skogsägare så att de kananställa personer för att röja skogsmark
- se till att det ska bli lättare att bygga i attraktiva strandlägen på landsbygden
- satsa 500 miljoner per år på vägar i landsbygd
- öka resurserna till lokala kulturverksamheter, införa fri entré till regionala museer och öka stödet till allmänna samlingslokaler och mötesplatser.
- investerat miljarder i landsbygden t.ex. genom stöd till bredband, lärcentra och utbildningsplatser, väginvesteringar och i den lokala livsmedelsbutiken så att den kan finnas kvar
- flyttat ut myndigheter och byggt ut satsningen på statliga servicekontor på platser annan statlig närvaro inte finns
- mångmiljonsatsning på ökat företagande i de landsbygdskommuner som behöver det mest
- lagt fram en långsiktig livsmedelsstrategi för hur livsmedelsproduktion i Sverige kan öka.

Länk »
Partiets text:
Sverige ska vara ett land som håller ihop. Våra gemensamma rikedomar skapas av hela landets resurser och hela landets arbete. Då ska frukterna av det arbetet också komma hela landet till del.

Partiet vill:


Länk »
Lastbilar och tung trafikPartiets text:
Utsläppen från den tunga trafiken har visserligen minskat de senaste åren. Men jämfört med hur det såg ut 1990, har utsläppen från den tunga trafiken ökat, till skillnad från för persontrafiken. Även om de tunga lastbilarna har blivit mer bränslesnåla och kan drivas av förnybar energi, har det inte räckt. Helt enkelt för att lastbilstrafiken har ökat så mycket.

Partiet vill:
- Införa en klimatbonus för tunga transporter som minskar utsläppen.
- Att fordonsskatten ska vara koldioxiddifferentierad, det vill säga baseras på fordonets utsläpp av koldioxid.
- Införa en miljölastbilspremie för hybrid- och ellastbilar och lastbilar som kan gå på biogas eller etanol.

Länk »
Likvärdig skolaPartiets text:
Det ska inte vara turen att födas av rätt föräldrar eller i rätt kommun, som ska avgöra hur bra det går för en elev. Sverige ska sträva efter hög kvalitet och höga kunskapsresultat. Likvärdighet ska uppnås genom höga ambitioner för varje elev och genom ett skolsystem som erbjuder hög kvalitet i varje klassrum.

Partiet vill:
- Skolan ska ge alla elever en god grund inför resten av livet. Klassresan börjar i klassrummet.

Länk »
LivsmedelsproduktionPartiets text:
Det är viktigt att du ska kunna känna dig trygg i att maten du äter är producerad på ett etiskt och ekologiskt hållbart sätt.

Partiet vill:
- Stödja utformningen av märkningar av livsmedel för både innehåll och ursprung
- Att det satsas på småskaligt och närproducerat
- Låta miljönyttan vara styrande i fördelningen av miljöersättningar

Länk »
Partiets text:
Du ska kunna känna dig trygg med maten du äter och kunna lita på att märkningar och kontroller stämmer. Matfusket ska bekämpas. Det behövs ett hållbart kretslopp där näringen går från jord till bord och sedan tillbaka till jorden.

Partiet vill:
- Bra mat för människa och miljö
- Matfusket ska bekämpas – öka kontrollerna
- Tydlig märkning underlättar bra val när vi handlar
- EU:s veterinärmyndighet ska vara ”matens och märkningens FBI”.
- Höga miljö- och djurkrav är en konkurrensfördel
- Antibiotikaanvändningen inom EU måste minska
- Livsmedelsproduktionen ska styras av marknadsekonomi och konsumenternas efterfrågan, inte av subventioner eller statliga produktionsmål
- Matavfallet måste minska för att få ner utsläppen
- Maträtter och tillagning är en viktig del av vårt kulturarv

Länk »
Lokalt självbestämmandePartiets text:
Det är bra att kommuner och landsting vill jobba för att miljön ska bli bättre. Det arbetet vill vi uppmuntra. Vi tycker att regionerna själva ska kunna ställa hårda lokala miljökrav. På så sätt går utvecklingen snabbare.

Partiet vill:
- Uppmuntra kommuner och landsting att driva på klimatarbetet
- Införa miljözoner för att snabba på utvecklingen med mindre fossila bränslen
- Att det ska finnas lokala regler för exempelvis dubbdäcksförbud

Länk »
Partiets text:
Ditt medbestämmande stärker demokratin. Alla människor ska ha möjlighet att påverka frågor som rör deras närområde. Vi vill införa särskilda valdagar för kommun- och landstingsval, så att de lokala frågorna får den uppmärksamhet de förtjänar.

Partiet vill:
- Skilda valdagar till kommuner och landsting.
- Inga kommun- eller regionsammanslagningar utan att invånarna först fått säga sin mening.

Länk »
LärarePartiets text:
Den framgångsrika skolan börjar i klassrummet. Det är lärarna som gör den stora skillnaden och som är allra viktigast för elevens rätt till kunskap och utveckling. Tyvärr är bristen på lärare stor. För att fler ska vilja bli lärare måste läraryrkets status höjas. För att göra det måste lärarutbildningen vara bra, utmanande och grundas i forskning. Det behövs fler fristående lärarutbildningar för att det ska finnas fler vägar in i läraryrket. Alla lärare måste också få återkommande kompetensutveckling, större inslag av kollegialt lärande samt mindre detaljstyrning. Det behövs även tydliga karriärvägar, skolledare som leder det pedagogiska utvecklingsarbetet, mer klassrumsnära forskning och digitaliserad skola.

Partiet vill:
- Se tydliga karriärvägar för lärare och skolledare
- Att lärare och skolledare ska vara garanterade kvalitativ och relevant kompetensutveckling.
- Att läraren ges tid att vara lärare
- Att duktiga lärare som arbetar på skolor i utanförskapsområden ska ha mer betalt.
- Fler vägar till läraryrket.

Länk »
Partiets text:
Lärarna är skolans viktigaste resurs. Vi vill stärka lärarnas status bland annat genom höjda löner och minskad administrativ börda. Statusen på lärarutbildningen behöver höjas. Därför vill vi höja antagningskraven till lärarutbildningen. Vi föreslår också ett speciallärarlyft som kommer alla elever till del men främst dem som behöver extra hjälp och stöd.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Läraryrket är Sveriges viktigaste, men tyvärr har statusen sjunkit under lång tid. Kommunerna har försämrat arbetsvillkoren. Läraryrkets status måste höjas.

Partiet vill:
- Lärarnas status måste höjas genom högre löner och goda arbetsvillkor
- Lärarna ska ges ökade befogenheter i klassrummet
- Karriärmöjligheterna för lärare ska öka och lärarlegitimationen utvecklas
- Lärarna ska ges ökade möjligheter till vidareutbildning

Länk »
Partiets text:
Lärare ska ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero.

Partiet vill:
- höja lärarlönerna och förbättra arbetsmiljön
- införa ett nationellt professionsprogram och en Läraraspirantmodell, så att fler ska kunna bli lärare genom att arbete i skolan kombineras med studier
- höja kvaliteten i lärarutbildningarna med fler lärarledda timmar och stärkt koppling mellan teori och praktik
- avlasta lärarna med lärarassistenter och minska lärarnas administration
- öka lärares mandat att bidra till trygghet och studiero.
- infört ett statligt Lärarlönelyft som höjt lönen för över 60000 lärare utöver den normala lönerevisionen
- utbildat och anställt fler legitimerade lärare, speciallärare och specialpedagoger
- investerat i fortbildning genom de nationella skolutvecklingsprogrammen
- infört meddelarfrihet för anställda i friskolor
- byggt ut lärarutbildningarna där söktrycket är som högst samt stärkt utbildningens kvaliteten genom mer resurser och mer lärarledd tid.

Länk »
LärarutbildningenPartiets text:
Kraven på lärarutbildningen ska skärpas och intagningskraven höjas. Det skulle höja utbildningens attraktivitet. Det kan också finnas skäl att införa lämplighetstest. Under Alliansens regeringstid reformerades lärarutbildningen och sökandetryckandet ökade under flera år. Sedan förra året har antalet sökande minskat.

Partiet vill:
- Kraven på lärarutbildningen måste skärpas rejält för att höja utbildningens status
- Koncentrera ämneslärarutbildningen till färre orter
- Ämneslärarutbildningen ska motsvara en mastersexamen
- Utöka det internationella utbytet

Länk »
LärlingarPartiets text:
Kristdemokraterna har varit drivande för införandet av lärlingsutbildning som en alternativ utbildningsväg inom gymnasieskolan. Fördelen med lärlingsprogram är att man under sin utbildning får både erfarenheter och kontakter i arbetslivet, vilket kan göra det lättare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Hantverksyrken lär man sig bättre på en arbetsplats än i skolan. Gymnasieutbildning till hantverksyrken ska därför ske som lärlingsutbildning. Ungdomar som vill lära sig ett hantverk ska kunna jobba som lärlingar och gå bredvid någon som redan kan yrket bra.

Partiet vill:
- Fler gymnasieutbildningar till hantverksyrken ska ske i form av lärlingar.
- Utbildningen ska förläggas på hantverksföretag.
- Alla lärlingsutbildningar ska avslutas med ett gesällprov.

Länk »
LäxorPartiets text:
Läxor bidrar till ökad kunskap men kan också tydliggöra ojämlika hemförhållanden. Alla elever ska därför få hjälp med läxläsningen, oberoende av föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska situation.

Partiet vill:
- att alla elever erbjuds läxhjälp oavsett vilken skola du går på
- införa en läxhjälpsgaranti för elever i årskurs 6–9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan. Dessa elever ska vara garanterade minst två timmars läxhjälp i veckan.
- investeratnärmare 400miljoner/år i läxhjälpsstöd i grund- och gymnasieskolan så att alla elever kan få hjälp med läxorna efter ordinarie undervisningstid
- ökat anslagen till ideella föreningar som bedriver läxhjälp
- avskaffat läx-RUT. Skattepengar ska inte gå till privat undervisning.

Länk »
Lönegapet mellan kvinnor och mänPartiets text:
Den ekonomiska makten är ojämställt fördelad. Vi vill att utbildning och erfarenhet ska synas i lönekuvertet för både kvinnor och män. Men det handlar också om att dela ansvaret för hem och barn. Först då kan lönegapet stängas.

Partiet vill:
- Lika lön för lika arbete ska gälla. Diskrimineringslagstiftningen måste fungera.
- Vi accepterar aldrig att kvinnor diskrimineras och får lägre lön än män för samma arbete.
- Upp med lönerna i kvinnodominerade akademikeryrken som lärare och sjuksköterska.
- Sätt press på kommuner och landsting att få bort den ofrivilliga deltiden.

Länk »
MatPartiets text:
Allt från ”Swedish Meatballs” till ”Swedish Fika” – den svenska maten är världsberömd. När du handlar svensk mat hjälper du till med öppna landskap, bättre djurvälfärd, mer miljövänliga livsmedel, kulturvärden och nya jobb. Vi tycker att maten ska vara tydligt märkt, så att blir det lättare för dig att göra bra val när du står i affären.

Partiet vill:
- Att matproduktionen i Sverige håller hög klass, bland annat genom god livsmedelskontroll, livsmedelssäkerhet och bra miljö- och djuromsorg
- Ha tydlig märkning av livsmedel som gör det enkelt att göra medvetna val i affären
- Ta fram en nationell handlingsplan för att minska matsvinnet
- Att kommun och landsting vid upphandling av mat ska ställa samma krav på miljöhänsyn och djurskydd som det är på svensk livsmedelsproduktion
- Säkerställa att målen med den nationella livsmedelsstrategin genomförs.

Länk »
Partiets text:
Vad vi lägger på tallriken spelar roll. Vi vill ha god, näringsrik, ekologisk, giftfri och närproducerad mat, nu.

Partiet vill:
- gynna svenskt eko-jordbruk med dubbelt så mycket pengar,
- sätta en skatt på importerat fulkött,
- göra klimatsmart och ekologisk mat till standard i skola, vård och omsorg,
- förbjuda stora grossister att slänga ätbar mat.

Länk »
Partiets text:
Svensk livsmedelsproduktion ska öka. Vi vill stärka konsumenternas rätt till bra information och stoppa matfusket. Det stärker svenskt jordbruk och ger fler jobb på landsbygden.

Partiet vill:
- öka svensk livsmedelsproduktion och genomföra en offensiv satsning på ekologiskt
- bibehålla och utveckla starkt djurskydd och höga miljökrav som en konkurrensfördel
- göra det obligatoriskt att vid alla upphandlingar av animaliska livsmedel ställa krav på att produktionen ska ha skett med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – precis som i Sverige.
- bättre märkning och ökad information till konsumenterna om matens ursprung, även på restaurang
- fortsätta att stötta Sveriges lantbrukare efter sommarens extrema torka.
- efter torkan tagit fram ett krispaket för svenskt lantbruk som saknar motstycke i modern tid.1,2 miljadertill stöd för våra svenska bönder för att lindratorkans effekter
- tagit fram en långsiktig livsmedelsstrategi för att ökad svensk matproduktionen
- infört strängare straff för matfusk och drivit på för mindre kemikalier och bättre märkning i EU
- gett kommuner möjlighet att köpa mer miljöinriktat och svenskt genom en ny Upphandlingsmyndighet och bättre regler
- inlett en satsning på ökad ekologisk produktion.

Länk »
MatchningsanställningPartiets text:
För att förbättra möjligheten för långtidsarbetslösa att hitta en väg tillbaka till arbete vill Kristdemokraterna införa matchningsanställningar. Det innebär att den arbetssökande får en anställning hos ett av staten upphandlat rekryteringsföretag och stöd genom en kombination av handledning och kompetensutveckling. Det är rekryteringsföretaget som har arbetsgivaransvaret men ska också arbeta aktivt för att den arbetssökande ska få en anställning hos en annan arbetsgivare

Partiet vill:


Länk »
MatsvinnPartiets text:
Matsvinn är ett oansvarigt och ohållbart hanterande av våra resurser. Kristdemokraterna anser att Sverige behöver minska matsvinnet, ur både ekonomisk- och miljösynpunkt. Vi ser behov av en nationell målformulering om att minimera matsvinnet i alla led. Det är också angeläget att det som ändå slängs tas tillvara för växtnäring och energiutvinning.

Partiet vill:


Länk »
Maxtaxan i förskolanPartiets text:
Kristdemokraterna vill se över maxtaxans utformning, inte minst i syfte att minska barngruppernas storlek. Förskolan är kraftigt subventionerad, avgifterna som föräldrarna betalar har inte ökat sedan 2004 trots att kostnaderna per barn har stigit med 25 procent. För att höja kvaliteten i förskolan och minska gruppernas storlek behövs mer resurser. Vi vill därför bland annat höja taket i maxtaxan, för hushåll som överstiger 47 490 kronor i månaden. Kommunerna ska skjuta till motsvarande föräldrarnas prestation och staten skjuter samtidigt till mer än det dubbla för att införa en lag om max 12 barn i småbarnsgrupperna.

Partiet vill:


Länk »
MedborgarskapPartiets text:
Medborgarskapet ger många rättigheter, men också skyldigheter. För att som medborgare kunna delta fullt ut i det svenska samhället behövs grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Vi vill stärka medborgarskapets status.

Partiet vill:
- Medborgarskapet ska inte kunna återkallas
- Medborgarskapet är slutet på integrationsprocessen
- Inför språkkrav för att få bli medborgare
- Inför samhällstest för att få bli medborgare
- Enklare för barn som föds i Sverige att bli svenska medborgare
- Öka skyddet mot barnäktenskap – ändra reglerna för att säga upp svenskt medborgarskap

Länk »
Partiets text:
Kraven för att få svenskt medborgarskap är idag alldeles för lågt satta. I en jämförelse med andra har det visat sig att Sverige märker ut sig med låga krav för att förvärva medborgarskap. Grundläggande krav anser vi ska vara att man varit bosatt i landet i minst tio år och att man under denna tid uppvisat en klanderfri vandel. Likt många andra länder vill Sverigedemokraterna att det ska införas ett obligatoriskt medborgarskapstest. Genom ett sådant får man möjlighet att visa att man har tillräckliga kunskaper i det svenska språket och det svenska samhället. Med medborgarskapet följer så väl skyldigheter som rättigheter och det är av stor vikt att alla svenska medborgare är medvetna om detta. Att vistas i Sverige utan tillstånd är ett brott såvida man inte direkt efter ankomst söker asyl. Vi anser att det ska vara olagligt att hjälpa människor med denna brottslighet. Vidare ser vi med stor oro på att det håller på att bildas ett parallellsamhälle i Sverige för invandrare utan tillstånd där man vill erbjuda dessa grupper fri skolgång, gratis sjukvård, fackligt medlemskap och annan offentlig service. Ska det existera en trovärdighet i svensk migrationspolitik måste samhället tala med en röst i denna fråga. Därför tycker vi det är fel att vissa institutioner i samhället ska förenkla för tillståndslösa invandrare samtidigt som en annan del av samhället försöker bekämpa denna brottslighet.

Partiet vill:


Länk »
MigrationPartiets text:
Vi försvarar rätten att söka asyl, rätten för barn att återförenas med sina föräldrar, trygghet för asylsökande och vi arbetar för en effektiv väg till integration. Vi ser de utmaningar som finns och de stora reformer som krävs. För att värna asylrätten måste vi få ett mer ordnat mottagande, styra om migrationen till lagliga vägar och genomföra reformer som sänker kostnaderna för mottagandet och förbättrar integrationen.

Partiet vill:
- Ha en öppen, generös och human politik som låter människor att komma till Sverige för att uppfylla sina drömmar och bidra med sin arbetskraft och kompetens.
- Jobba för en fri rörlighet så att människor lätt kan flytta mellan länder

Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna vill försvara öppenheten och den fria rörligheten inom EU. Vi vill se fler lagliga vägar in i unionen. Samtidigt ska vi kunna känna oss trygga i att asylprövningen är rättssäker och att den som saknar skyddsskäl och får nej på sin asylansökan också ska lämna landet. Arbetskraftsinvandringen är en annan typ av migration som är viktig eftersom Sverige behöver god tillgång till kvalificerad arbetskraft. Arbetskraftsinvandring bidrar därigenom till att ett land utvecklas och till en växande ekonomi.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vi står upp för en öppen och human flyktingpolitik – och för fred, rättvisa och klimat i världen. Det handlar om medmänsklighet, nu.

Partiet vill:
- värna asylrätten och ge familjer full rätt och möjlighet att återförenas, införa permanenta uppehållstillstånd och särskilt värna sjuka och unga,
- underlätta etableringen för nyanlända och förbättra situationen för ensamkommande unga,
- stå upp för fred, rättvisa och klimatet i världen, så att färre tvingas fly.

Länk »
Partiets text:
Sverige har under flera år tagit emot ett stort antal asylsökande, och Sverige har under flera år varit det land som tagit emot flest asylsökande jämfört med andra EU-länder i relation till befolkningsmängd. I dag tar det åtta år innan ens hälften av de nyanlända har någon form av arbete. Jobbklyftan mellan svenskfödda och utrikes födda har vidgats. Arbetslösheten är nästan fem gånger så hög för en person född utanför Europa som för en person född i Sverige. Uppemot 50 000 personer vistas i Sverige utan tillstånd. Antalet asylsökande som stannar kvar, trots att de fått avslag, väntas dessutom öka kraftigt de kommande åren. Det rör sig om över 40 000 personer på fyra år.

Partiet vill:
- Sverige behöver en stram, genomtänkt och långsiktigt hållbar migrationspolitik.
- Sveriges migrationspolitik ska i huvudsak inte avvika från migrationspolitiken i andra jämförbara länder (till exempel Norge, Danmark och Tyskland).
- En stram migrationspolitik förutsätter tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel, ett skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring och krav på egenförsörjning och godkända språkkunskaper för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.
- Återvändandet av personer som fått avslag på sin asylansökan, eller på annat sätt vistas utan tillstånd i Sverige, måste kraftigt öka. Det innefattar fler genomförda utvisningar, fler inre utlänningskontroller och minskade drivkrafter att stanna i Sverige utan tillstånd.
- Moderaterna vill ersätta dagens asylsystem med ett EU-gemensamt kvotflyktingsystem med asylprövning utanför EU:s gräns, där människor i störst behov av skydd beviljas uppehållstillstånd och en säker resväg in i EU.

Länk »
Partiets text:
Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen. Det är grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. Vi har lagt om lagstiftningen så att fler ska söka sig till andra länder än Sverige. På samma sätt som flyktingmottagandet måste bäras mer solidariskt inom EU, måste vårt flyktingmottagande fördelas i hela Sverige.

Partiet vill:
- att den nya och mer restriktiva asyllagstiftningen ska ligga fast. Vår lagstiftning kan inte väsentligen skilja sig från övriga länders i EU
- fortsätta arbetet inom EU och globalt för att få fler länder att ta sitt ansvar för människor på flykt
- att dagens modell med eget boende avvecklas och ersätts med ett bättre system som motverkar segregation.
- infört en ny stramare asyllagstiftning så att färre söker sig till Sverige
- ökat återvändandet av de som fått avslag på sin asylansökan
- ökat mottagandet av antalet kvotflyktingar från FN:s flyktingläger
- infört en utbildningsplikt för nyanlända
- beslutat att alla kommuner ska ta ansvar för att ta emot nyanlända.

Länk »
MiljonprogrammetPartiets text:
På 1960- och 70-talen byggdes cirka en miljon bostäder runt om i Sverige.Många av dem behöver nu bli renoverade. Miljöpartiet vill rusta upp, skapa nya jobb och sprida de många lokala initiativ som redan finns i miljonprogrammet.

Partiet vill:


Länk »
MiljöPartiets text:
Ingen kan välja att inte påverkas av det som händer med naturen och klimatet. För att vi ska få ett hållbart samhälle måste alla ta ansvar. Men det måste också vara enkelt att återvinna, köra en bil som är miljövänlig eller driva jordbruk.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Kristdemokraternas miljöpolitik utgår från förvaltarskapstanken, den genomsyrar alla våra ställningstaganden. Vårt mål är att världen ska kunna lämnas till kommande generationer i ett bättre skick än vi själva fick ta emot den. Det är viktigt att satsa resurser på forskning och utveckling av förnybara drivmedel och energikällor. Det är också viktigt att bevara och främja den biologiska mångfalden så att våra ekosystem stärks.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Naturen och den biologiska mångfalden måste bevaras. Det är viktigt för allt levande på jorden. För att dina barn och barnbarn ska få växa upp med samma möjligheter som du behöver vi förändra vår livsstil.

Partiet vill:
- Fjäll-, skogs- och kustområden samt sjöar och vattendrag med höga naturvärden ska ha ett starkt skydd
- Allemansrätten ska värnas
- Antalet hotade arter i Sverige ska minska
- Gammelskogarna måste skyddas
- Åtgärder krävs för att skydda våra hav och vattendrag
- EU-samarbetet behövs för miljön

Länk »
Partiets text:
Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Partiet vill:
- bygga ett hållbart samhälle där det är lätt att leva miljövänligt,
- satsa på levande skogar med varsamt skogsbruk samt skydda mer natur, utrotningshotade djur och växter
- satsa på klimatsmart och ekologisk mat, en giftfri vardag och hållbar konsumtion,
- kämpa för friska hav och rent vatten världen över,
- förbjuda fler onödiga engångsartiklar och mikroplaster i produkter.

Länk »
Partiets text:
Sverige är ett miljöland i framkant. I ett starkare samhälle kan vi klara de svenska miljömålen genom investeringar och nya regler som ger minskade utsläpp av växthusgaser, skyddar den biologiska mångfalden, skapar en giftfri miljö och bättre havsmiljö.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet har ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt. För oss är miljöhänsyn viktigare än kortsiktiga vinstintressen.

Partiet vill:


Länk »
Miljö och klimatPartiets text:
Men vi stannar inte där. Vi tycker att tidigare mål har varit för lågt satta. Vi vill snabba på omställningen ännu mer. Redan 2040 vill vi att Sverige ska vara helt förnybart och fritt från nettoutsläpp av växthusgaser.

Partiet vill:
- Att Sverige till år 2040 ska vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser
- Att utsläppen i transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030
- Att Sverige ska ha ett helt förnybart elsystem som är flexibelt och pålitligt
- Skärpa EU:s handelssystem med utsläppsrätter
- Göra klimatsmarta investeringar mer lönsamma
- Öka takten inom EU och i det internationella klimatarbetet så att Parisavtalets mål uppnås.

Länk »
Partiets text:
Arktis isar smälter. Extremt väder påverkar allt liv på jorden. Livsviktig skog skövlas och insekter försvinner. Haven förvandlas till soptippar. För att rädda klimatet och ge våra barn en renare framtid måste vi agera nu.

Partiet vill:
- Parisavtalets klimatmål måste nås
- Kunskap, teknikutveckling, marknadsekonomi och frihandel behövs för att rädda klimatet
- Koldioxidskatt och flygskatt bör införas på EU-nivå
- Grön skatteväxling, höj miljö- och klimatskatterna och sänk jobbskatterna
- Den som smutsar ner ska betala mer
- Utsläppen måste minska inom industrin, energiproduktionen, transportsektorn och jordbruket
- Subventioner till fossilt bränsle måste successivt avskaffas
- Klimatinvesteringar behövs t.ex. i tåg, elbussar, cykelbanor och laddstolpar
- Det ska vara lätt att göra rätt

Länk »
Partiets text:
Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten, i Sverige och EU.

Partiet vill:
- satsa på tåg i tid i hela Sverige, nattåg till Europa, en europeisk tågunion för enklare tågresor i Europa och nya höghastighetståg,
- införa en klimatlag på EU-nivå och lagstifta om en europeisk, bindande utsläppsbudget.
- ersätta fossil bensin och diesel med 100% förnybart bränsle och el i Sverige och EU,
- bygga attraktiva och levande städer med trähus, grönska och kollektivtrafik,
- satsa på klimatsmart, ekologisk och närodlad mat.

Länk »
Partiets text:
Utsläppsminskningarna av växthusgaser har planat ut de senaste tre åren, enligt SCB. Sveriges utsläpp har enligt SCB ökat såväl 2016 som 2017. Naturvårdsverket bedömer att Sverige endast kommer nå två av 16 miljömål inom utsatt tid (till 2020). Den biologiska mångfalden är hotad.

Partiet vill:
- Bygga ut teknikneutral laddinfrastruktur för att snabba på omställningen till en fossilfri fordonsflotta.
- Klimatavdrag för företag som investerar i teknik som kan eliminera eller drastiskt minska den svenska basindustrins utsläpp.
- Rena läkemedelsrester ur avloppsvattnet.
- Kraftigt ökat klimatbistånd.
- Mer än en fördubbling av regeringens satsning på internationella klimatinvesteringar.
- Stärkt äganderätt.

Länk »
Partiets text:
Vi vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera Sverige och ställa om till ett fossilfritt Sverige. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Genom att samla Sverige kan vi bli det första fossilfria välfärdslandet.

Partiet vill:
- att Sverige ska driva på i EU och FN för att världens länder ska öka sina åtagande för att göra verklighet av Parisavtalets ambitioner
- att kollektivtrafiken utökas, mer gods transporteras på järnväg och med fartyg och flygets utsläpp minskas
- öka investeringarna i klimatåtgärder och ge stöd för nya innovationer i industrin som minskar utsläppen
- minskade utsläpp från vägtrafiken genom ytterligare höjda krav på att blanda in förnybart i bensin och diesel, genom en bonus till den som köper miljöbil och att EU sätter ett slutdatum för bensin och dieseldrivna bilar
- få ordentlig fart på återvinning och återanvändning så att vi får en mer hållbar konsumtion och en cirkulär ekonomi.
- nått en bred klimatpolitisk uppgörelse som är en av de mest ambitiösa i världen
- infört ett nytt system med miljöbilsbonusar och infört krav på inblandning av förnybara biobränslen i bensin och diesel vid pumpen
- kraftigt investerat för klimatet, bl.a. lokala klimatinvesteringar över hela landet
- presenterat den största tågsatsningen i modern tid
- anslagit det största stödet per capita i världen till FN:s globala gröna fond för klimatåtgärder i fattiga länder.

Länk »
Partiets text:
Det finns en stark rörelse och folklig opinion för att ta klimatförändringarna på allvar och påbörja en omställning mot ett mer långsiktigt hållbart samhälle.

Partiet vill:


Länk »
MiljöbilarPartiets text:
Bilen betyder frihet för många. Samtidigt måste utsläppen från bilar och andra fordon minska. Fler miljöbilar på vägarna är en viktig del av lösningen men det måste också bli enklare att låta bilen stå och istället välja tåg, buss eller cykel.

Partiet vill:
- Målet är en fossilfri fordonsflotta senast 2030
- Förorenaren betalar – en ny fossilbil ska beskattas högre än en ny elbil
- Fler laddstolpar runt om i landet
- Mer biodrivmedel i tanken är bra för att få ner utsläppen
- Reseavdraget ska begränsas där det finns välutbyggd kollektivtrafik
- Skärp kraven för miljöbilar
- Höj förmånsvärdet för bilar som inte är miljöbilar

Länk »
MiljöbrottPartiets text:
Exempelvis genom specialiserade domare, så att fler kan ställas till svars för de brott de begår. Miljöbrott är ofta både komplicerade och påverkar många länder. Därför vill vi att polisen samarbetar mer med andra myndigheter, i Sverige och internationellt.

Partiet vill:
- Att miljöbrott ska prioriteras högre av polis och åklagare
- Ha ett företagsbotsregister
- Att förorenaren ska betala

Länk »
MinoritetspolitikPartiets text:
Sverige har alltid varit ett land med etnisk mångfald och många språk. Den som tillhör en nationell minoritet har rätt till sitt språk och att kunna vara delaktig i sin kultur. Fördomar mot judar, romer och andra minoriteter ska bekämpas.

Partiet vill:
- Förbättra tillgången till förskola, äldreomsorg och annan service på minoritetsspråk.
- Rätten till modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska stärkas.
- Synliggör de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i grundlagen.
- Bekämpa antisemitism, antiziganism och fördomar mot andra nationella minoriteter.

Länk »
MissbrukPartiets text:
Vi har länge drivit frågan om att sjukvården ska ta över ansvaret för missbruksvården och att missbruksvården i högre grad måste grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. Majoriteten av narkotikamissbrukarna har en bakomliggande psykisk eller fysisk sjukdom. Därför måste missbruksvården utgå från att både behandla sjukdomen och i största möjliga mån lindra symptomen. All annan sjukvård utgår från det perspektivet. Missbruksvården ska inte vara något undantag. Därför ska inte politiken sätta upp några hinder för att sjukvården i större utsträckning ska kunna använda sig av läkemedelsbehandling för personer med missbruksproblem.

Partiet vill:
- Förhindra narkotikamissbruk genom förebyggande insatser
- Att sjukvården tar över ansvaret för missbruksvården
- Att man snabbt ska kunna få behandling om man vill bli fri från sitt missbruk
- Att sprutbytesprogram ska finnas i alla delar av landet där det finns behov
- Förhindra narkotikamissbruk genom förebyggande insatser
- Att barn och unga ska prioriteras i det drogförebyggande arbetet
- Öka samarbetet med ideella organisationer
- Att man snabbt ska kunna få behandling om man vill bli fri från sitt missbruk
- Att de behandlingsmetoder som används ska vara prövade så att man vet att de fungerar
- Att sprutbytesprogram ska finnas i alla delar av landet där det finns behov
- Att landstingen ska få det samlade ansvaret för missbruksvården
- Att lagarna ska ändras så att det går snabbare att narkotikaklassa nya preparat
- Att tullen ska arbeta mer för att förhindra smuggling av droger
- Att polisen ska arbeta aktivt för att bekämpa narkotika, särskilt på internet
- Ha mer internationellt samarbete mot narkotika

Länk »
Partiets text:
Alla har rätt till en bra hälsa och vård. Idag har ungefär 100000 personer ett missbruk av narkotika eller läkemedel. Många våldsbrott begås under påverkan av droger. En utbyggd generell välfärd och en ekonomisk politik för jämlikhet är bland det viktigaste för att motverka missbruk och beroende av såväl alkohol som narkotika och alkohol. Tillgången till droger måste begränsas och det preventiva arbetet stärkas.

Partiet vill:


Länk »
MobbningPartiets text:
Mobbning är ett allvarligt problem. Trots att många skolor arbetar med att upplysa, förebygga och försöka hjälpa dem som drabbas av mobbning räcker det inte.

Partiet vill:
- Att det ställs höga krav på kommunernas skolhälsovård och elevhälsoteam, det är angeläget att tillgången på skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och psykologer är god.
- Att alla skolor inför en hård linje med noll tolerans mot mobbning.
- Att kommuner som inte klarar av att arbeta mot mobbning ska kunna straffas

Länk »
Partiets text:
Att barn mår bra och känner sig trygga i skolan är avgörande för hur de kan lyckas i sitt lärande och sin utveckling. Därför krävs att skolor använder sig av metoder för att hantera mobbning som är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Skolverket bör få i uppdrag att göra en utvärdering av metoder mot mobbning och rekommendera program som kan användas. Kristdemokraterna gör också en stor satsning på elevhälsan, för att en väl utvecklad elevhälsovård förebygger ohälsa hos barn och unga.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan eller jobbet. Den som blir utsatt för mobbning och kränkningar ska aldrig behöva byta skola. Vi ska inte straffa den som redan är utsatt. Istället är det mobbaren som ska flyttas så att andra slipper kränkningar. Mobbning är mer än en konflikt, det är ett övergrepp och ska behandlas som det brott det faktiskt är.

Partiet vill:
- Alla skolor ska ha åtgärdsprogram mot mobbning som bygger på forskning och beprövad erfarenhet
- Mobbning ska kriminaliseras som eget brott
- All mobbning ska polisanmälas
- Rektor ska lättare kunna stänga av och flytta mobbare till andra skolor
- Rektor ska ges rätt att besluta om mobilfri skoldag

Länk »
Mobilfri skolaPartiets text:
Den svenska skolan har stora problem med stök och oro. Om skolan ska vara en plats där barn skapar sin framtid och tack vare kunskap kan få drömmar att gå i uppfyllelse oavsett bakgrund måste undervisningen präglas av studiero. Att ständigt bli störd av klasskamrater som sms:ar, chattar, spelar eller är närvarande på sociala medier försämrar möjligheten att nå kunskapsmålen och det är eleverna med sämst förutsättningar som förlorar mest på stöket i klassrummet.

Partiet vill:
- Alla skolor ska vara mobilfria under lektionerna
- Rektor ska bestämma om mobilfri skola under hela skoldagen
- Elever som behöver digitala hjälpmedel i undervisningen ska kunna ha det

Länk »
MobiltelefoniPartiets text:
Det handlar om så kallade vita fläckar eller överbelastade nät som försvårar den mobila kommunikationen. Det här är något som vi måste göra något åt.

Partiet vill:
- stimulera mobiloperatörerna till ökat samarbete på landsbygden där mobiltäckningen är dålig
- att 700-bandet används för att förbättra mobiltäckningen framförallt på landsbygden.
- Att marknadens aktörer tar ett större ansvar för att minska störningar och leveransproblem för bredband och mobiltelefoni

Länk »
MobiltäckningPartiets text:
Faktum är att Sverige är ett av de länder som har bäst förutsättningar för mobilt bredband och mobil telefoni i Europa. Det har vi bland annat uppnått genom att vi i Alliansregeringen reformerade lagen om elektronisk kommunikation, för att underlätta för nya ekonomiska satsningar.

Partiet vill:
- Att mobiloperatörerna samarbetar för att bygga ut täckningen
- Att 700-bandet används för att förbättra mobiltäckningen framför allt på landsbygden
- Införa en obligatorisk märkning för telefonernas mottagning på EU-nivå

Länk »
ModersmålPartiets text:
Det är viktigt med modersmålsundervisning då forskning visar att goda kunskaper i modersmål underlättar inlärningen av nya språk. Barn och unga med ett främmande modersmål har rätt till modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. Undervisning kan också ges via fjärrundervisning. Eleverna kan även få studiehandledning i andra ämnen på sitt modersmål. För nationella minoriteter gäller utökad rätt till undervisning i modersmål.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vi menar att det viktigaste när man befinner sig i Sverige är att man lär sig svenska. Att lära sig ett annat modersmål motverkar assimileringen in i det svenska samhället. Därför vill vi avskaffa den skattefinansierade modersmålsundervisningen och istället satsa dessa pengar på svenskundervisning. Vill man lära sig sitt modersmål får familjen bekosta denna undervisning på egen hand.

Partiet vill:


Länk »
MomsPartiets text:
Vi har drivit på för sänkt moms på restaurang och cateringtjänster. Reformen har lett till fler jobb och lägre priser. Det är en viktig reform för unga och utlandsfödda som ofta har sitt första jobb i restaurangbranschen.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Nivån på momsen bör i princip vara generell. Men med en hög generell nivå som vi har idag behövs undantag. Exempel på det är livsmedels- och restaurangsektorn. Vi vill också se en sänkning av momsen på exempelvis tjänster som cykelreparationer, skomakeri och skrädderiverksamhet för att stärka tjänstesektorn.

Partiet vill:


Länk »
MonarkiPartiets text:
Kungahusets funktion som representant för Sverige gör att Sverige som land syns i världen och det är något som både industrin och turistnäringen kan dra nytta av. Det finns också ett brett folkligt stöd för monarkin. Vi vill ha kvar monarkin i Sverige som den ser ut idag, där kungahuset inte har någon formell makt.

Partiet vill:
- Bevara monarkin i dess nuvarande form som ett kungahus som endast har en representativ funktion.

Länk »
Partiets text:
Sverige är en av världens äldsta monarkier och bör bevaras. Vår monarki är en viktig symbol för Sverige i omvärlden och något att känna stolthet över. I och med att monarkin står ovanför partipolitiken så kan kungen och kungafamiljen representera hela svenska folket.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vi vill behålla monarkin som den är idag. Kungen ska bara ha representativa uppgifter och inte någon politisk makt.

Partiet vill:
- Vi vill behålla den nuvarande kompromissen om Sveriges statsskick.

Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet vill avskaffa monarkin. Till dess att det sker kräver vi att anslaget till kungahuset minskar, att utgifterna redovisas samt att kungens åtalsimmunitet avskaffas.

Partiet vill:


Länk »
MotorsportPartiets text:
Moderaterna arbetar för att ditt motorintresse ska få finnas kvar.

Partiet vill:
- Vi säger nej till kraftiga skattehöjningar och avgifter såsom höjd bensin ochdieselskatt.
- Vi vill göra det lättare att ha kontakt med Skatteverket, Transportstyrelsenoch fordonsbesiktningen.
- Det ska vara lättare att importera samlarfordon! Vårt mål är att ta borttullförfaranden och regelverk.
- Vi vill behålla de förenklade besiktningsreglerna för amatörbyggda ochombyggda fordon.

Länk »
MångkulturPartiets text:
Mångkulturalism är ideologin om att en stat ska byggas på vitt skilda värderingar som verkar sida vid sida. Det innebär att lagstiftning, seder och bruk samt skyldigheter och rättigheter måste kompromissas i ett försök att tillgodose alla olika kulturer. I praktiken leder det till splittring och segregation då kulturkrockar uppstår. Att eftersträva ett mångkulturellt samhälle leder till en splittringspolitik där olika grupper på ett ogynnsamt sätt ställs mot varandra.

Partiet vill:


Länk »
MänniskohandelPartiets text:
Vi vill stärka fokus på människohandel. Det finns idag stor osäkerhet kring människohandelsfrågor i rättsväsendet. Vi vill därför se ett kunskapslyft hos polisen, Åklagarmyndigheten och domstolarna, så att fler fall kan tas till domstol.

Partiet vill:
- Ha en nationell handlingsplan mot alla former av människohandel
- Se en nationell fristående rapportör som samlar statistik och sprider kunskap
- Att företag i högre grad öppet redogör för hur de arbetar mot människohandel så att konsumenter kan göra bättre val
- Att Sverige ska respektera Europakonventionens krav på 30 dagars reflektionsperiod för vila och återhämtning

Länk »
Partiets text:
Den viktigaste åtgärden för att få bort sexhandeln är att minska efterfrågan. Det behövs mer av samverkan mellan polis och sociala myndigheter liksom samverkan med exempelvis hotell och restauranger. 2011 höjdes maxstraffet för köp av sexuell tjänst från sex månaders till ett års fängelse. Det är något som Kristdemokraterna har arbetat för. Genom detta har polisen fått ökade möjligheter att använda tvångsmedel. Kristdemokraterna tycker att minimistraffet för människohandel ska höjas från två till fyra år.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Över hela världen köps och säljs kvinnor, män och barn av skrupelfria brottslingar. Att bekämpa fattigdom och förtryck i världen gör att människohandeln får mindre spelrum. Vi vill också stärka polisens möjligheter att jobba över gränserna.

Partiet vill:
- Ha ett tydligt barnperspektiv i allt arbete mot människohandel
- Stärk det internationella samarbetet genom ett europeiskt FBI
- Hjälp till fattiga och krigsdrabbade länder bidrar att minska grogrunden för människohandel
- Offer för människohandel ska lättare kunna stanna i EU om de samarbetar med polisen

Länk »
Mänskliga rättigheterPartiets text:
De mänskliga rättigheterna är en del av den så kallade folkrätten (ett internationellt regelverk som gäller länder) och finns med i olika internationella överenskommelser. De är till för att alla ska få leva ett bra liv. De mänskliga rättigheterna handlar om människors möjligheter att överleva. Här finns bland annat rätten till mat och tak över huvudet. Men också rätten till sina egna tankar och trosuppfattningar och skydd till familjen. Även frihet från tortyr och slaveri, rätt till utbildning och yttrandefrihet är mänskliga rättigheter. Rätten till liv, att leva sitt liv i frihet och fritt från tvång är så kallade okränkbara rättigheter. Att kränka dessa rättigheter, så som att förbjuda en viss kärlek, är det grövsta sättet att förtrycka en människa och det kan vi aldrig acceptera.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Det unika, okränkbara och universella människovärdet är den kristdemokratiska ideologins kärnpunkt. Vi menar att det finns en rad rättigheter, som tillkommer alla människor, enbart därför att vi är just människor. Det handlar exempelvis om rätten att få förverkliga värden som rätten till liv, frihet, ägande, religions- och yttrandefrihet. Det är politikens uppgift att respektera och främja människans naturliga rättigheter. Stater som förvägrar sina medmänniskor eller medborgare tillgång till de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna kränker också människovärdet. En stat som inskränker yttrandefriheten, som förvägrar sina medborgare utbildning, som inte låter journalister skriva kritiskt eller som förbjuder människor att organisera sig politiskt kränker de mänskliga fri- och rättigheterna.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Alla människor är födda fria. De mänskliga rättigheterna är grundläggande i den liberala demokratin. Vi vill att EU ska arbeta mer med detta i alla medlemsländer och att svenskt bistånd ska ha tydliga villkor om demokrati och mänskliga rättigheter.

Partiet vill:
- Respekten för mänskliga rättigheter måste stärkas inom EU. Brott mot mänskliga rättigheter ska få konsekvenser
- Svenskt bistånd ska ha tydligare fokus på mänskliga rättigheter
- Stå upp för sexuella och reproduktiva rättigheter i EU och övriga världen

Länk »
Partiets text:
De mänskliga rättigheterna är universella, odelbara och individuella. Därför måste Sverige stå upp för de mänskliga rättigheterna varhelst i världen de inte efterlevs. Kampen mot diskriminering ska föras både nationellt och internationellt.

Partiet vill:
- driver en feministisk utrikespolitik med mål att stärka alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna
- tillsatt en särskild ambassadör för mänskliga rättigheter
- tagit fram en skrivelse, förslag på politik, om mänskliga rättigheter
- ökat stödet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) globalt.

Länk »
MötesindustrinPartiets text:
Den del av besöksnäringen som handlar om när människor reser för att mötas – inom exempelvis yrkeslivet, föreningsliv eller i samband med musikevenemang – växer och är värd att satsa på. Kristdemokraterna vill att myndigheter, högskolor och andra offentliga verksamheter ska stimuleras att bjuda in till internationella möten i Sverige. Vi vill också att Sveriges ambassader och konsulat får bättre förutsättningar att marknadsföra Sverige.

Partiet vill:


Länk »
NarkotikaPartiets text:
Vi vill ha ett narkotikafritt samhälle och arbetar för att stoppa alla tendenser till drogliberalisering. Insatserna ska riktas främst mot de som profiterar på narkotikan, smugglarna och försäljarna. Det behövs ett förebyggande arbete, en bra vård och behandling om man fastnat i missbruk och en brottsbekämpande insats från tull och polis. Polis och tull har rätt att beslagta preparat som man misstänker är farliga. En åklagare kan besluta att varorna förstörs. Folkhälsoinstitutet och Läkemedelsverket kan också snabbt beställa preparat från Internet för att skynda på narkotikaklassningen. Hittills har samhället ofta legat steget efter, men vi ger inte upp kampen mot nätdrogerna. Straffen för den som smugglar och säljer narkotika ska skärpas.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Beroende gör att du förlorar din frihet. För att förbättra varje individs livschanser är det viktigt att bekämpa drogberoende i alla led. De som hamnar i missbruk ska få snabb och bra vård som är lätt att hitta.

Partiet vill:
- Nolltolerans mot drogrelaterat lidande och död
- Nej till avkriminalisering – det ska inte finnas några kryphål där langare kan gömma sig
- Polisen ska fokusera på att hitta langare, smugglare och tillverkare
- Den som döms för bruk av narkotika ska få vård, inte straff
- Skärp straffen för de allra grövsta narkotikabrotten
- Förbättra missbruksvården och gör den lättare att nå. Sjukvården ska ha huvudansvaret
- Ja till möjlighet att byta sprutor
- Det ska bli lättare att få tillgång till överdoshämmande läkemedel som naloxon

Länk »
Partiets text:
Vårt parti står upp för en restriktiv politik gentemot droger och alkohol. Då droghandel bottnar i organiserad kriminalitet skall straffen vara höga i avskräckande syfte. Vi önskar bevara Systembolagets alkoholmonopol men välkomnar gårdsförsäljning av alkohol.

Partiet vill:


Länk »
NationalismPartiets text:
Det är positivt att människor gläds över sitt land och det man har gemensamt. Men Kristdemokraterna är oroade över den inskränkta och extrema form av nationalism som nu ökar i Sverige och Europa. Extremnationalismen kränker det universella människovärdet och hotar demokratin.

Partiet vill:


Länk »
Nationella provPartiets text:
De nationella proven ska utgöra ett stöd vid betygsättningen men läraren ska även fortsättningsvis kunna göra en samlad bedömning. Digitaliserade prov med extern rättning är steg som kan leda till ökad likvärdighet i bedömningen av de nationella proven.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
De nationella proven ska vara rättssäkra för eleverna och stödja lärarna i deras bedömning och betygssättning.

Partiet vill:
- stoppa provfusket och öka rättssäkerheten
- digitalisera de nationella proven
- att de nationella proven ska stödja lärarna och bidra till en likvärdig betygsättning.
- avskaffat de mest kritiserade nationella proven, minskat antalet obligatoriska prov på gymnasiet och infört frivilliga bedömningsstöd
- påbörjat digitaliseringen av de nationella proven
- stärkt betygens likvärdighet genom att resultaten på de nationella proven särskilt ska beaktas vid betygssättning
- infört extern rättning av de nationella proven.

Länk »
NATOPartiets text:
NATO (North Atlantic Treaty Organization) är en försvarsallians med 29 medlemsstater. 22 av dessa är medlemmar i EU. Redan idag är Sverige med i ett samarbete som NATO ansvarar för, ”Partnerskap för fred”. Vi samarbetar också med NATO i olika internationella insatser. Vi samarbetar väldigt nära med NATO på många olika sätt.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna förespråkar ett svenskt Nato-medlemskap. Nato är för västvärlden den främsta garanten för fred, säkerhet och militär förmåga. Sverige hör därför hemma i Nato. Vi kan inte på egen hand trygga vår säkerhet i en situation där våra gränser och intressen hotas av en militär stormakt. Säkerheten måste byggas tillsammans med andra och både EU och Nato är nödvändiga för att bibehålla demokrati och självständighet i Europa. Med ett svenskt medlemskap i Nato skulle vi i Sverige fullt ut kunna planera, synkronisera och öva försvaret av vårt närområde tillsammans med våra grannar. Först då skulle vi kunna få de försvarsgarantier som krävs för att försvara vårt land.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
När omvärlden är osäker måste försvaret stärkas rejält. Tillsammans är vi starkare. Därför tycker vi att Sverige ska gå med i Nato. På så sätt får vi både ett tätt samarbete och möjlighet att påverka.

Partiet vill:
- Sverige ska söka medlemskap i Nato
- Försvarsanslagen måste höjas. Inom tio år ska försvarsanslaget uppgå till minst två procent av BNP
- Fördjupa försvarssamarbetet med andra länder i EU

Länk »
Partiets text:
Sveriges försvarsförmåga måste stärkas. Detta står inte i motsättning till ökat samarbete med andra länder – tvärtom. Den svenska säkerhetspolitiken vilar i mångt och mycket på säkerhet i samverkan. Förmågan att kunna ge och ta emot civil och militär hjälp är central vid en eventuell kris eller konflikt.

Partiet vill:
- Samarbetet med Nato är avgörande för att skapa stabilitet och säkerhet i Sveriges närområde. Men inget samarbete kan ersätta fullt medlemskap, med löftet om hjälp i skarpt läge ifall den skulle behövas. Sverige behöver därför en färdplan för att gå med i Nato.
- Som medlemmar i Nato skulle vi solidariskt dela säkerhetsgarantier med 28 andra länder och ett medlemskap skulle stärka Sveriges försvarsförmåga.

Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet säger nej till ett svenskt Natomedlemskap. Militär alliansfrihet är den bästa grunden för en självständig utrikespolitik för fred och nedrustning.

Partiet vill:


Länk »
NedrustningPartiets text:
Vi socialdemokrater vill fortsätta driva den internationella nedrustningsfrågan och arbeta för en global kärnvapennedrustning. Diplomati måste alltid vara den första försvarslinjen.

Partiet vill:
- att Sverige fortsätter att arbeta för global nedrustning
- att Sverige fortsätter arbeta för en global kärnvapennedrustning
- att Sverige fortsätter vara en stark röst för internationell diplomati.

Länk »
Nyanlända eleverPartiets text:
Den som vill styra över sitt eget liv i Sverige måste kunna språket. Svenska språket behövs i Sverige för att nå kunskapsmålen i skolan, vara en del av samhället och för att kunna förverkliga sina drömmar. Därför är det viktigt att nyanlända elever snabbt ska få lära sig svenska.

Partiet vill:
- Undervisning i svenska språket ska prioriteras för nyanlända elever
- Obligatorisk språkförskola för nyanlända barn och barn till nyanlända
- Nyanlända elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen kan få förlängd skolplikt
- Karriärtjänster för lärare med högre löner i skolor i utsatta områden
- Nyanlända elever ska ges undervisning i alla skolor och kommuner
- Aktivt skolval för alla, också för nyanlända

Länk »
Partiets text:
Alla elever ska nå målen och ges förutsättningar att klara skolan – oavsett hur länge du bott här. På samma sätt som att alla kommuner ska dela på ansvaret för nyanländas etablering behöver alla skolor dela på ansvaret för nyanlända elever.

Partiet vill:
- att alla skolor ska ta emot nyanlända elever
- att ett tak för andelen nyanlända elever införs
- att svensk- och modersmålsundervisningen förbättras
- att mer resurser ska fördelas till de elever som behöver det bäst
- att elevhälsan stärks och utvecklas.
- investerat i de skolorna och förskolorna med tuffast förutsättningar inom ramen för Samverkan för bästa skola
- höjt kommunernas ersättning för asylsökande barns skolgång med 50 procent
- ändrat skollagen så fristående skolor har större möjligheter att ta emot nyanlända elever
- förbättrat kartläggningen av nyanländas elevers kunskaper och samverkan mellan skolenheter
- investerat i gymnasiets språkintroduktionsprogram och lovskola.

Länk »
Nyanländas etableringPartiets text:
Det går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete. Tidigare har det tagit upp till tio år innan hälften etablerat sig på arbetsmarknaden. Nu är tiden för vissa grupper mer än halverad. Nästan 3 av 4 nyanlända är under 40 år. Hela samhället vinner på ökade möjligheter till utbildning så att fler kan ta lediga jobb.

Partiet vill:
- införa en språkplikt för nyanlända
- införa etableringsjobb tillsammans med arbetsmarknadens parter
- se över hur olika bidragssystem samspelar och påverkar utrikes födda kvinnors ekonomiska förutsättningar att studera och arbeta
- satsa på fler snabbspår och bristyrkesutbildningar.
- stora satsningar på utbildning
- den som tackar nej till utbildning som är nödvändig för att få jobb kan bli av med bidrag
- skapat snabbspår tillsammans med arbetsmarknadens parter
- satsat på att få nyanlända kvinnor i arbete
- skolor med tuffast förutsättningar får extra resurser och socialt utsatta områden ska få mer resurser för att motverka segregation.

Länk »
NyindustrialiseringPartiets text:
Sverige ska fortsätta att vara ett av världens ledande länder när det gäller industriell produktion. När vi lägger så stor vikt vid industrins fortsatta utveckling är det utifrån en insikt om dess avgörande betydelse för Sveriges och välfärdens utveckling.

Partiet vill:
- att industrin fortsättningsvis ska vara viktig för svensk tillväxt
- att fler personer i Sverige ska vara sysselsatta inom industrin
- att industrin i hela Sverige ska öka sin konkurrenskraft och sitt deltagande i främst de högkvalificerade delarna av de globala värdekedjorna.

Länk »
Näringspolitik och konkurrenskraftPartiets text:
Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Runt om i världen efterfrågas svenska varor och tjänster. Det är viktigt för fler jobb och en starkare välfärd. Sverige och svenska företag står sig väl i den globala konkurrensen. Svensk export tar världsmarknadsandelar och tillväxten är hög.

Partiet vill:
- att företagsklimatet i Sverige främjar uppstart av nya företag, att företagen växer, att företagen får möjlighet att anställa fler och exporterar sina varor och tjänster i högre grad. På så sätt skapas det fler jobb i Sverige
- att öka samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi och därmed skapa nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften och bidrar till en hållbar utveckling samt skapar fler jobb
- stärka företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft när marknader förändras. Svenska företag ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter
- att kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling och att Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar till att stärka den industriella produktionen av varor och tjänster i Sverige.

Länk »
Offentlig sektorPartiets text:
Den offentliga sektorn är en stor kund och kan utöva ett stort inflytande. Varor och tjänster för inte mindre än 600 miljarder kronor upphandlas varje år. För att leva upp till högt ställda krav måste offentliga verksamheter och statliga bolag styras av mål som går att följa upp. Runt om i hela landet behöver kommuner och landsting jobba hårt för att kunna bli mer miljövänliga. När de upphandlar sådant som exempelvis mat vill vi att det ska ställas krav på att det som köps in är bra för miljön. Det gäller även annat som transporter, planärenden och energifrågor.

Partiet vill:
- Ha höga krav på miljö och hållbarhet i offentlig sektor
- Att den offentliga upphandlingen bidrar till att skapa ett klimatneutralt Sverige
- Se till att den offentliga sektorn blir mer miljövänlig och gör klimatsmarta val

Länk »
Offentlig upphandlingPartiets text:
Upphandling av tjänster för offentlig verksamhet måste ske på ett öppet, rättssäkert och transparant sätt. Det är viktigt att alla aktörer har möjlighet att lämna sina bud i samband med upphandling och att det finns en fungerande konkurrens. Stat, landsting och kommuner måste också få förstärkta förutsättningar för att ta etiska, miljömässiga och sociala hänsyn i upphandlingar. Hinder som höga kostnader och kort tidsram för att ta fram anbud måste motverkas.

Partiet vill:


Länk »
Organiserad brottslighetPartiets text:
De senaste åren har dödsskjutningarna i våra utsatta områden skördat många offer. Vi vill få stopp på skjutningarna genom att de synnerligen grova vapenbrotten straffas hårdare och poliserna blir många fler.

Partiet vill:
- Ha en fungerande polis och en stärkt rättskedja som bättre kan motverka grov organiserad brottslighet
- Se hårdare straff för flera grova brott
- Underlätta för dem som utreder grova brott att utbyta information med varandra
- Se över målvaktsproblematiken inom den ekonomiska brottsligheten
- Att samhället ska hjälpa människor att lämna den organiserade brottsligheten

Länk »
Partiets text:
Den organiserade brottsligheten biter sig fast i Sverige. Det måste stoppas. Fler poliser och större resurser till åklagarna behövs. Det myndighetsgemensamma arbetet där Polis, Skatteverket, Arbetsförmedlingen med flera arbetar tillsammans ska stärkas. Skuggsamhället, där personer lever under falska identiteter måste kontrolleras bättre och ryckas upp med rötterna. Straffen för den som rekryterar unga in i kriminalitet måste vara högt, liksom för den högst upp i näringskedjan hos gängen. Pengar och statussymboler måste beslagtas. Företagande måste uppmuntras och skolorna bli bättre i utsatta områden.

Partiet vill:


Länk »
PapperslösaPartiets text:
Många människor lever utan tillstånd i Sverige, så kallade papperslösa. Den som saknar rätt att vara här ska lämna landet men ska inte stå utan skydd i väntan på hemresan.

Partiet vill:
- Barn till papperslösa ska få gå i skola i väntan på hemresa
- Akutsjukvård ska ges till alla
- Papperslösa ska skyddas mot exploatering till exempel på arbetsmarknaden
- Papperslösa ska kunna få akut hjälp, men inte långvarigt ekonomiskt bistånd

Länk »
PensionPartiets text:
Vi vill höja pensionen för de pensionärer som har enbart garantipension eller låg inkomstpension. Genom att höja lägstanivån på pensionen gynnar vi dem som är mest utsatta ekonomiskt. Samtidigt behåller vi skillnaden till dem som arbetat ett helt yrkesliv.

Partiet vill:
- Införa en riktålder för pensionen som följer medellivslängden i Sverige.
- Att också tjänstepensionerna anpassas till en allt högre medelålder.
- Höja LAS-åldern.
- Höja pensionerna för de pensionärer som är mest utsatta ekonomiskt. Höja lägstanivån på pensionen vilket gynnar de som är mest utsatta ekonomiskt. Samtidigt vill vi behålla skillnaden till dem som arbetat ett helt yrkesliv.

Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna är med i pensionsgruppen, en blocköverskridande arbetsgrupp som består av företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen. Sverige har i dag ett pensionssystem som är långsiktigt hållbart och det vill Kristdemokraterna fortsätta att värna. Det egna ansvaret när det gäller tjänstepensioner och privat pensionssparande måste uppvärderas. Vi har länge arbetat för att skatten för pensionärer ska sänkas så att den hamnar på samma nivå som för löntagare. Vi har varit med och höjt garantipensionen och föreslår ett förbättrat bostadstillägg för pensionärer. Vi vill också införa ytterligare ett barnrättsår och höja jämförelseinkomsten i pensionssystemet.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Ingen ska behöva vara orolig för sin ekonomi när man blir äldre. Vårt pensionssystem är stabilt och bygger på långsiktiga överenskommelser. Det lönar sig att arbeta och betala till pensionssystemet.

Partiet vill:
- Ju fler som jobbar och betalar avgifter till pensionssystemet, desto bättre blir pensionerna
- Avskaffa skillnaden i skatt mellan pensioner och arbetsinkomster
- Gör det lättare för äldre att arbeta. Du ska bestämma själv, och rätten att jobba kvar ska höjas till 71 år
- Höj bostadsbidragen till dem som har låg pension

Länk »
Partiets text:
Den dag man slutar arbeta ska man ha en pension som går att leva på. Systemet ska vara långsiktigt hållbart och vi ska ha jämställda pensioner.

Partiet vill:
- att pensionerna ska bli mer jämställda,
- höja garantipensionen,
- investera pensionspengarna så att de bidrar till hållbar utveckling, och
- ta bort skillnaden i hur pension och arbetsinkomst beskattas.

Länk »
Partiets text:
Sverige har ett i grunden bra pensionssystem, men det finns saker som behöver förbättras. Vi lever allt längre. Det är otroligt positivt, men innebär att pensionerna blir lägre eftersom de måste räcka under en längre tid. För att upprätthålla pensionsnivåerna behöver därför arbetslivet förlängas i takt med den ökade livslängden. Ett längre arbetsliv är också av betydelse för välfärden och därmed för hela samhället.

Partiet vill:
- Grundskyddet ska förbättras och ha särskilt fokus på de ekonomiskt mest utsatta och därigenom minska inkomstgapet mellan kvinnor och män.
- Premiepensionssystemet ska reformeras för att komma tillrätta med de olämpliga och i vissa fall olagliga aktiviteter som förekommit på premiepensionens fondtorg.
- Pensionsåldergränser och motsvarande åldersgränser i trygghetssystemen (exempelvis sjukförsäkring och a-kassa) höjs och kopplas även till utvecklingen av medellivslängden.
- Utöver detta genomförs en stor rad åtgärder för mer jämställda pensioner.

Länk »
Partiets text:
De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Pensionen ska vara hållbar och jämställd. Pensionärsskatten ska avskaffas.

Partiet vill:
- avskaffa pensionärsskatten helt till 2020
- att den samlade pensionen för vanliga löntagare på sikt ska vara 70 procent av slutlönen
- höja pensionen med upp till 600 kr per månad för de som har de lägsta inkomstpensionerna
- förbättra garantipensionen och bostadstillägget för de med allra mest utsatt ekonomi
- förändra premiepensionssystemet.
- fattat beslut som gör premiepensionen bättre och tryggare
- höjt bostadstillägget, ett viktigt tillskott för de med allra lägst pension
- sänkt skatten för 1,7 miljoner pensionärer och tagit bort pensionärs­skatten helt för alla med inkomster upp till 17 000 per månad
- fördubblat detallmänna tandvårdsbidraget för alla över 65 år och gjort besök i öppenvårdenavgiftsfritt för alla över 85 år.

Länk »
Partiets text:
Alla människor ska kunna leva på sin pension, inte bara de som varit höginkomsttagare. Pensionssystemet måste ge alla ekonomisk trygghet och man ska i god tid kunna räkna ut hur stor pensionen blir. Vänsterpartiet vill ha ett nytt pensionssystem som utformas utifrån dessa förutsättningar. Vi vill också ha en öppen och demokratisk process kring pensionerna.

Partiet vill:


Länk »
PensionärsskattPartiets text:
Pensionärer ska inte betala mer i skatt än de som jobbar. Kristdemokraterna har varit med och sänkt skatten på pension flera gånger tidigare. Nu vill vi sänka skatten igen så att skatten för pensionärer och löntagare blir lika. Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som sådan.

Partiet vill:


Länk »
Personlig assistans / LSSPartiets text:
Den som har omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som alla andra. Det är utgångspunkten för rätten till personlig assistans, en av de största frihetsreformerna i svensk historia. Regeringens neddragningar har ryckt undan friheten från alldeles för många, och ännu fler hotas av indragen assistans.Nu måste lagen (LSS) återupprättas så att assistansanvändare och deras anhöriga får friheten tillbaka.

Partiet vill:
- Personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som andra. Det innebär olika saker för olika människor och insatserna kan därför inte standardiseras
- Utred hur rätten till stöd enligt LSS kan avgöras utifrån behov, inte diagnos. Till exempel ska personer med grav synnedsättning kunna omfattas
- Valfrihet och självbestämmande ska vara en självklarhet för alla insatser enligt LSS
- Olika kommuners insatser måste bli mer jämlika så att även personer med funktionsnedsättning utan problem kan flytta från en kommun till en annan
- Avskaffade schablonmässigatvåårsomprövningarna i den statliga assistansersättningen
- Ett beslut om personlig assistans ska grundas på en samlad behovsbedömning. Avskaffa dagens uppdelning i grundläggande och andra personliga behov
- Avskaffa den övre åldersgränsen för att kunna få assistans
- Ersättningsnivåerna i assistansersättningen måste vara tillräckligt höga. Assistansföretag ska erbjuda sina anställda kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor
- Ansvaret för personlig assistans ska helt övertas av staten och Försäkringskassan
- Allt fusk med assistansmedel ska bekämpas. Tillsynen behöver skärpas, och myndigheter behöver få större möjligheter att samverka för att upptäcka och stoppa oseriösa företag
- Se över hur det offentliga kan ge rättslig rådgivning och stöd till personer som söker insatser enligt LSS

Länk »
Partiets text:
Vår gemensamma välfärd ska skapa frihet för alla, ge oss möjlighet att leva goda liv. Alla människor har lika värde och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället.

Partiet vill:


Länk »
personliga ägandetPartiets text:
Det personliga ägandet är en förutsättning för drivkraften att förändra, förbättra och skapa värden som kan föras över till nästa generation. Vi menar att skattesystemet måste gynna det personliga, direkta, arbetande, aktiva ägandet, som har starka positiva effekter för samhället. Det får inte vara mindre lönsamt än det institutionella, indirekta, passiva och anonyma ägandet. Därför måste det personliga, direkta och arbetande ägandets villkor förbättras genom lägre beskattning på delägarskap, så kallade personaloptioner. På så sätt tror vi att drivkraften för att äga och driva företag ökar.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna anser att äganderätten är en grundläggande rättighet. Vi värnar om rätten att få bestämma över, och få avkastning för, sin idé, sin mark eller egendom. Detta är också en av anledningarna till att vi motsätter oss att politiken ska få bestämma över hur den som äger ett företag ska forma sin styrelse. Ägandet främjar förvaltarskapet, ett större personligt ansvarstagande, men ger också en personlig frihet. Därför är det angeläget att det personliga ägandet uppmuntras framför det offentliga och institutionella ägandet.

Partiet vill:


Länk »
PolisenPartiets text:
Vi vill se stora satsningar på polisen för att garantera polisens lokala närvaro i samhällen och kvarter. Vi vill öka antalet arbetade polistimmar, höja de hårt arbetande polisernas löner och skapa förutsättningar för bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö. På så sätt kan vi få poliser att stanna kvar i yrket och locka fler att vilja bli poliser.

Partiet vill:
- Att polisen är närvarande och skapar trygghet oavsett var i Sverige man bor.
- Se stora satsningar på polisen så att vi får fler poliser, den lokala kopplingen stärks och möjligheterna att utreda brott ökar.
- Inrätta en ny beredskapspolis som kan bistå polisen vid exempelvis terrordåd
- Att polisen ska få högre löner och bättre arbetsvillkor så att de som redan är poliser stannar i tjänst och bra nya kollegor kan utbildas i ökande grad.

Länk »
Partiets text:
Polisens uppgift är att förebygga brott, upprätthålla ordningen samt att utreda och beivra brott. Det utåtriktade brottsförebyggande arbetet och samarbetet med socialtjänsten och skolan ska ges en hög prioritet. Kristdemokraterna menar att det behövs fler poliser och föreslår därför 10 000 fler poliser till 2024. Vi vill också att polisen ska få modern utrustning, tillgång till kameraövervakning och andra tvångsmedel och alternativa icke-dödliga vapen för att kunna gripa våldsverkare. Samtliga poliser måste också få personlig skyddsutrustning och förstärkningsvapen för deras säkerhet. Kränkningsersättning ska i högre utsträckning utbetalas till poliser som utsätts för våld och hot i tjänsten. Polisen måste avlastas på en mängd områden. Till exempel handläggande av vapenlicenser, transporter av berusade personer, fångtransporter och larm om psykiskt sjuka. Det sistnämnda bör ersättas av psykiatriambulanser.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Sedan 2014 har Sverige inte fått en enda polis till. Tvärtom har poliserna blivit färre. Många platser på polisutbildningarna står tomma. Vi vill lösa poliskrisen genom högre löner och bättre villkor. Inom sju år ska Sverige ha minst 25000 poliser.

Partiet vill:
- Sverige ska ha minst 25000 poliser inom sju år. Det är 5000 fler än i dag
- Utbyggnaden av polisen måste märkas i hela Sverige, både i storstädernas utsatta områden och på landsbygden
- Höj polislönerna kraftigt, i snitt med 4000 kronor i månaden
- Öronmärk pengar för kommunala trygghetsvakter som kan hjälpa polisen
- Inför en beredskapspolis på 5000 personer som avlastar polisen vid stora händelser
- Rulla tillbaka byråkratisering så att minst 2000 fler poliser kommer ut i yttre tjänst
- Renodla polisens arbetsuppgifter
- Högre polischefer ska vara poliser i grunden
- Skapa ett europeiskt FBI, så att polisen kan arbeta lika internationellt som brottslingarna
- Lagstiftningen ska ha starka garantier för rättssäkerhet

Länk »
Partiets text:
Sverige har en nationell polis- och trygghetskris, och antalet utsatta områden ökar. Nu krävs att Sveriges poliser ges förutsättningar att göra sitt jobb.För att fler brott ska klaras upp krävs det reformer för att stärka svensk polis. Polisens organisation behöver effektiviseras för att stärka polisens fokus på kärnuppgiften att ingripa mot, utreda och klara upp brott.

Partiet vill:
- Polisens organisation ska effektiviseras för att stärka polisens fokus på kärnuppgiften att ingripa mot, utreda och klara upp brott.
- Antalet poliser i Sverige ska närma sig nivåerna i andra europeiska länder. Moderaterna anslår därför de resurser som krävs för att öka antalet polisanställda med 10 000 till år 2024.
- Polisernas löner ska höjas och kunna bli 3 000 kronor mer i lön varje månad.
- Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal. Tydlig lagstiftning som möjliggör generella förordnanden för kommunala ordningsvakter.
- Bredda det område en kommunal ordningsvakt kan arbeta på i en hel kommun samt förstärka kommunala ordningsvakters befogenheter.

Länk »
Partiets text:
Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Polisen ska ha god förmåga att utreda brott och finnas där den behövs som bäst.

Partiet vill:
- ha 10000 fler polisanställda
- starta polisutbildning på två nya orter
- att polisens arbetsmiljö ska förbättras
- öka resurserna till polisen med 7,3 miljarder kronor på tre år, varav 2,2 miljarder redan 2018
- utöka polisens kamerabevakning.
- skjutit till ytterligare 2,2 miljarder kronor till polisen, sammanlagt 7,3 miljarder kronor på tre år
- ett 30-tal straffskärpningar, mot bland annat grova narkotikabrott, grova vapenbrott, våldsbrott och organiserad brottslighet
- tagit fram förslag om hur polisen och annan blåljuspersonal ska kunna få ett bättre straffrättsligt skydd
- gett polismyndigheten i uppdrag att förbättra polisernas arbetsmiljö.

Länk »
Partiets text:
Polisen utgör en viktig del i upprätthållandet av rättsstaten. Därför har det stor betydelse att myndigheten är en attraktiv arbetsplats som tar väl hand om sina anställda. Polisens arbetsförhållanden är en aktuell fråga.

Partiet vill:


Länk »
Politikerarvoden och partiskattPartiets text:
Många politiker har idag inkomster som de flesta i Sverige bara kan drömma om. Till exempel tjänar de flesta partiledarna mellan 70 000 och 150 000 kronor i månaden. För att inte klyftan ska bli för stor mellan de folkvalda och folket de representerar vill Vänsterpartiet att riksdagsledamöternas arvoden sänks.

Partiet vill:


Länk »
PrimärvårdPartiets text:
Vårdcentraler och husläkare är första linjens sjukvård nära patienten och du ska själv få välja vilken mottagning du vill gå till. Genom en väl utvecklad primärvård kortas köerna och minskar belastningen på slutenvården. Vårdcentralerna bör i ännu högre grad utvecklas till hälsocentraler med vägledning och förebyggande insatser mot livsstilsproblem. Med mer specialistkompetens kan de göra färdiga utredningar och trygghet genom kvalitet och patientsäkerhet.

Partiet vill:


Länk »
Privat vårdPartiets text:
Sverige ska ha en solidariskt finansierad jämlik hälso- och sjukvård. Det är välfärdens kärna. Vården ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet och vi anser att vården och omsorgen behöver många olika utförare - för kvalitetsutveckling och valfrihet - och vi välkomnar privata, kooperativa och ideella vårdgivare.

Partiet vill:


Länk »
Privata vårdförsäkringarPartiets text:
Den solidariskt finansierade vården ska hålla en så hög kvalitet att privata vårdföräkringar inte ska behövas

Partiet vill:


Länk »
ProstitutionPartiets text:
Sexköpslagen ska se till att människor som ser prostitution som det enda sättet att försörja sig på inte utnyttjas. Lagen betyder att man inte ska kunna köpa en annan människas kropp.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna är mycket positiva till sexköpslagen, som innebär att det är kriminellt att köpa sex, och vill sprida den inom exempelvis EU. 2011 höjdes maxstraffet för brottet i Sverige. De som säljer sex måste få hjälp att ta sig ur prostitutionen och i de fall de ligger människohandel bakom måste förövarna ställas till svars för sitt brott.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Det ska vara förbjudet att köpa sex. Prostitution är i dag ofta en del av den gränslösa organiserade människohandeln. Den viktigaste insatsen är att få bort efterfrågan. Prostituerade ska få skydd och stöd att gå vidare.

Partiet vill:
- Sexköp ska fortsätta vara förbjudet
- Vi vill förbättra arbetet mot människohandel
- Vi vill bygga ut hjälpen tillde som vill ta sig ur prostitution
- Offer för människohandel ska lättare kunna stanna i EU om de samarbetar med polisen

Länk »
PsykiatriPartiets text:
Andelen personer som upplever psykiska besvär ökar samtidigt som andelen som lider av allvarlig psykisk sjukdom i stort sett är oförändrad. Psykiatrin är ett område där tidiga åtgärder är av avgörande betydelse. Psykiskt funktionsnedsatta och sjuka måste få lika hög prioritet som kroppsliga sjukdomar inom sjukvården. Sysselsättning och meningsfull vardaglig aktivitet är liksom lämpliga boendeformer en förutsättning för rehabilitering och ett liv i delaktighet och gemenskap. Vi vill införa en värdighetsgaranti för psykiskt funktionsnedsatta. Stor medicinsk och psykologisk kompetens ska finnas i primärvården, elevhälsovården och i äldreomsorgen. Vi vill förstärka barn- och ungdomspsykiatri (BUP) genom att korta väntetiderna till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin ytterligare.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Varje människa som mår psykiskt dåligt hindras från att leva som den vill. Psykisk ohälsa hamnar ofta i bakgrunden i debatten, trots det är en av Sveriges största utmaningar. Psykiska diagnoser är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Idag finns det stora skillnader i hur vi behandlar människor med psykisk ohälsa i olika delar av landet.

Partiet vill:
- Unga med psykisk ohälsa ska få vård inom 30 dagar
- Psykiatriambulanser ska finnas i hela landet för att hjälpa människor i kris och självmordssituationer
- Avgifterna för människor i tvångsvård bör avskaffas
- Skolhälsovården ska stärkas

Länk »
Partiets text:
Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det hela samhällets ansvar att minska den psykiska ohälsan och utjämna hälsoklyftorna. Så kan vi skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Partiet vill:
- öka tillgången till snabba insatser så att människor som behöver hjälp, stöd och vård ska kunna få det tidigare än idag
- införa screening av barn och ungas psykiska hälsa i skolan, vård utan väntan för barn och unga som mår dåligt, snabbt stöd i mobilen, och rätt stöd vid självmordstankar
- bygga upp regionala center för kunskapsspridning och utveckling i psykiatrin
- öka möjligheterna att få hjälp med psykisk ohälsa på vårdcentralerna
- motverka stress och psykisk ohälsa i arbetslivet genom att skärpa kraven på arbetsgivare och förbättra arbetsskadeförsäkringen och Företagshälsovården.
- ökade satsningar på skolhälsovård och ungdomsmottagningar så att fler unga kan få hjälp tidigt
- ökat satsningar riktat till den barn- och ungdomspsykiatriska vården (BUP) och på psykisk hälsa med fokus på första linjens psykiatri för barn och unga samt psykiatrisk vård för vuxna samt förbättrat tillgången till vård för att motverka ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända
- förstärkt vårdgarantin som bland annat ska göra att den som behöver träffa en psykolog på vårdcentralen ska få göra det snabbare än idag.

Länk »
Psykisk ohälsaPartiets text:
När människor mår dåligt är det viktigt att de snabbt får hjälp. Trots den ökande psykiska ohälsan är tillgången till stöd för den som drabbats idag alldeles för dålig. Brist på utbildad personal är en starkt bidragande orsak till varför inte tillräckligt många människor får den hjälp de behöver.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vi befinner oss i toppen på en flera år lång ökning av sjukfrånvaron i Sverige men ser samtidigt ett trendbrott där sjukpenningtalet har börjat minska. När det gäller antalet startade sjukfall kan man ännu inte se en minskning, men däremot en stabilisering. Även om trendbrottet är mycket positivt måste man ha med i beräkningen att kostnaderna har ökat kraftigt de senaste åren.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Därför måste alla ges tillgång till en bra vård, inte bara de som har råd att betala psykologsamtal ur egen ficka.

Partiet vill:


Länk »
Public service och kommersiell mediaPartiets text:
Antalet kommuner där det inte finns lokal journalistik har ökat. Det beror på att lokala tidningar inte längre kan tjäna så mycket pengar på reklam. Den lokala journalistiken är väldigt viktig.

Partiet vill:
- Att public service ska behållas men att nuvarande avgiftssystem avskaffas till förmån för en public service-avgift för alla.
- Att privata och kommersiella radio- och TV-företag ska ha möjlighet att verka på en fungerande marknad med långsiktiga och goda villkor.
- Låt presstödet vara kvar.
- Införa en digital allemansrätt så att man kan ta del av media i hela landet.

Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna är för ett oberoende Public service som kan tillhandahålla oberoende och saklig nyhetsförmedling samt ett brett och högkvalitativt kulturutbud. Kristdemokraterna vill att dagens TV-licens ersätts med en individuell avgift som tas in via Skatteverket.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Mediernas oberoende roll och kritiska granskning är grunden i varje demokrati. Public service viktig roll garanteras genom modernare finansiering som säkrar oberoende och kvalitet.

Partiet vill:
- Vi vill ha kvar public service-mediernas oberoende ställning
- Avskaffa tv-licensen och ersätt med en avgift som alla betalar

Länk »
Partiets text:
Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Utbildningsradions fria och självständiga roll ska försvaras och utvecklas. Staten har ett ansvar för att stödja kommersiell media.

Partiet vill:
- fortsatt verka för ett starkt och oberoende public service
- att public service fortsatt ska ha ett brett utbud och spegla hela landet
- att public service fortsatt ska utveckla nya verksamheter med syftet att nå medborgare som idag inte tar del av public services utbud
- utveckla ett nytt plattformsoberoende mediestöd
- inrätta en så kallad evenemangslista.
- lagt en proposition i riksdagen om nytt mediestöd – Journalistik i hela landet, 2017/18:154, beslut i juni 2018.
- lagt en proposition om förändrad radio- och tv-avgift (Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service prop. 2017/18:261) – beslut tas hösten 2018
- utrett förutsättningar för public service inför det kommande sändningstillståndet (presenteras i juni 2018)
- tagit fram ett mediepolitiskt program.

Länk »
Regional tillväxtPartiets text:
En aktiv regional tillväxtpolitik är central för ett starkare samhälle som håller ihop. Vi vill se en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Partiet vill:
- stimulera regional tillväxt. Investera i service, utbildning, bredband, vägar och järnvägar samt bostäder i hela Sverige
- satsa 2 miljarder kronor årligen på de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning
- utnyttja möjligheten för en ökad svensk livsmedelsproduktion
- anpassa närings- och arbetsmarknadspolitiken efter regionala förhållanden förstärka statliga närvaron regionalt
- införa ett Röj-stöd för privata skogsägare så att de kananställa personer för att röja skogsmark.

Länk »
Regionala skattebaserPartiets text:
Med regionala skattebaser, skulle det bli tydligare hur mycket olika landsändar egentligen bidrar.

Partiet vill:


Länk »
RegionalpolitikPartiets text:
Sverige är mer än ett fåtal storstäder. Du ska ha möjlighet att bo och arbeta på landsbygden och i mindre tätorter utan att din vardag blir knepigare. Därför behövs det bra infrastruktur som vägar och järnväg, men också väl utbyggt internet.

Partiet vill:


Länk »
RekryteringsgapPartiets text:
Socialdemokraternas viktigaste prioritering är att sänka arbetslösheten. Vi vill stimulera Yrkesintroduktionsjobb som kombinerar arbete och utbildning för att stärka möjligheterna till ett första jobb. Det är viktigare än skattesänkningar.

Partiet vill:
- skapa fler bristyrkesutbildningar
- ha fler platser på universitet, högskola och yrkeshögskola och investera mer i kvaliteten i utbildningen
- bygga ut vuxenutbildningen genom fler platser inom yrkesvux, komvux och folkhögskola
- göra Arbetsförmedlingen till en matchningsspecialist som kan para ihop lediga jobb med personer som är arbetslösa eller vill byta jobb.
- infört Yrkesintroduktionsjobb som ger unga nyanställda möjlighet att kombinera jobb med utbildning inom yrket
- skapat en 90-dagarsgaranti för unga. Den som är ung och utan arbete ska få stöd direkt och inom 90 dagar erbjudas ett riktigt jobb eller en utbildning som leder till jobb
- infört Utbildningskontrakt för att få unga som saknar gymnasiekompetens att avsluta sin gymnasieutbildning
- genomfört ett Kunskapslyft med 93 000 nya utbildningsplatser till 2021 inom Komvux, yrkesvux, yrkeshögskola, folkhögskola samt universitet och högskola.

Länk »
RektorerPartiets text:
Rektorer och skolledare ska ha tid och kompetens för sitt viktigaste uppdrag – det pedagogiska ledarskapet. Det krävs för trygga och likvärdiga skolor med fokus på kunskap.

Partiet vill:
- att rektorer och skolledarei hela skolsystemetfår kontinuerlig och obligatorisk kompetensutveckling
- förbättra skolledares arbetsmiljö och lön. Rektor ska kunna fokusera på det pedagogiska ledarskapet
- inrätta ett nationellt professionsprogram
- öka rektorers mandat att bidra till trygghet och studiero
- förbättra rektorernas specialpedagogiska kunskap.
- gett rektorer som tar sig an skolor med stora utmaningar högre lön
- påbörjat ett arbete med parterna om ett professionsprogram för att ge rektorer större möjlighet att utveckla sitt pedagogiska ledarskap
- stärkt skolledarskapet i förskolan ochsett till attförskolecheferna blir rektorer
- gett biträdande rektorer och förskolans rektorer tillgång till rektorsutbildningen.

Länk »
ReligionsfrihetPartiets text:
Religionsfriheten är en betydelsefull del av de demokratiska fri- och rättigheterna. Den innebär bland annat att statliga kontroller gentemot kyrkor eller andra religiösa samfund och organisationer inte får förekomma. Religionsfriheten innebär att varje medborgare har rätten att utöva sin religion, och det innebär även att man har rätten att anordna offentliga gudstjänster. Religionsfriheten angår även den som inte har en tro eller som är ointresserade av frågeställningen eftersom den utgör en del av den pluralism som är en del av det moderna demokratiska samhället.

Partiet vill:


Länk »
Religiösa friskolorPartiets text:
Friskolor på religiös grund riskerar att öka segregationen och isolera eleverna från en jämlik, sekulär och mångkulturell skolmiljö. Liberalerna vill att skolan ska vara en oas fri från religiös och ideologisk påverkan.

Partiet vill:
- Reglerna för religiösa förskolor och friskolor ska skärpas.
- Ett stopp för nya religiösa friskolor införs och befintliga religiösa skolor ska inte kunna utökas.
- Religiösa inslag ska vara frivilliga och får inte vara en del av undervisningen.
- Könsuppdelade lektioner kan aldrig motiveras av ideologiska, religiösa eller kulturella skäl.

Länk »
RiskkapitalPartiets text:
Tillgången till finansiering är avgörande för företags möjligheter att starta och växa. Kristdemokraterna och Alliansen införde ett riskkapitalavdrag – ett investeraravdrag – för dem som väljer att investera och satsa kapital i nya affärsidéer. Nu vill vi se över beloppsgränserna för att maximera investeraravdragets möjligheter. Vi vill också att det statliga riskkapitalet stramas upp så att det alltid investeras parallellt med privat riskkapital.

Partiet vill:


Länk »
RUT- och ROT-avdragPartiets text:
Ett sätt att göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden är att utvidga RUT-avdraget för hushållsnära tjänster. RUT-avdraget har tre huvudsakliga fördelar. För det första skapar det arbetstillfällen och möjligheten att starta företag för människor som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. För det andra frigör det tid för köparen som hen kan använda för att öka sitt arbetsutbud och som dessutom underlättar för RUT-köparen i dennes vardag. Sist men inte minst minskar det svartarbetet, vilket bidrar till en högre skattemoral och ökar tryggheten för de som istället kan jobba vitt.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Skatteavdrag för hushållstjänster, som infördes av Kristdemokraterna och alliansregeringen, har skapat många nya arbetstillfällen inom tjänstesektorn. Det har också gett många familjer, och även äldre, mer tid och större möjligheter att få vardagen att fungera och har dessutom minskat skattefusket. Vi vill utveckla RUT-avdraget till att omfatta matlagning i hemmet, flyttjänster, tvätteritjänster utanför hemmet och IT-tjänster i hemmet.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
RUT-avdraget har haft en avgörande betydelse för att öppna svensk arbetsmarknad för fler och göra svarta jobb till vita. Liberalerna vill att taket för avdrag höjs, att subventionsgraden för årsrika utökas och att RUT ska omfatta fler tjänster.

Partiet vill:
- Genomför en ny RUT-reform
- Låt äldre få dra av 60% av arbetskostnaden och utred ett bredare HEM-avdrag för personer över 70 år
- Tredubbla maxbeloppet för RUT-avdrag
- Fler tjänster ska ingå i RUT-avdraget

Länk »
Partiets text:
RUT-reformen har bidragit till att fler kunnat lämna utanförskap för att ta steget in på arbetsmarknaden. Vi vill utveckla RUT ytterligare så fler ges möjlighet till jobb och egen försörjning. Samtidigt blir det lättare att få vardagen att fungera för både familjer och äldre.

Partiet vill:
- Tredubbla taket i RUT-avdraget till 75 000 kronor per år och person för att ta tillvara sysselsättningspotentialen i RUT-sektorn.
- Bredda RUT-avdraget till nya tjänster
- Utred höjd avdragsrätt för äldre personer över 80 år.
- Inför ett bredare hemavdrag för äldre personer över 70 år.
- Förenkla regelverket.

Länk »
RäddningstjänstPartiets text:
På lands- och i glesbygd är räddningstjänsten ofta organiserad i deltidsbrandkår. I många kommuner har det länge varit svårt att hitta folk till deltidsbrandkårerna.

Partiet vill:


Länk »
RättssäkerhetPartiets text:
Det ska gå att säga vilka straff som är resultatet av ett visst brott. Och man ska vara säker på att man inte döms för brott man inte har begått. Självständiga domstolar som dömer, utan påverkan från till exempel riksdag och regering, är en självklarhet. Likaså att de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna garanteras, som exempelvis yttrande-, tryck- och meddelarfrihet.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, oavsett vem man är eller var man bor. Vårt svenska samhälle bygger på demokratiska principer där ett statens viktigaste åtaganden är att genom ett väl fungerande rättsväsende ge medborgarna trygghet.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Du ska kunna veta tryggt att rättssamhället fungerar. Därför vill vi att en författningsdomstol ska kunna stoppa lagar och regler som strider mot grundlagen. När man tar fram nya lagar ska det alltid granskas om de påverkar integriteten.

Partiet vill:
- Skapa en författningsdomstol som bevakar att det inte införs lagar och regler som bryter mot grundlagen.
- Alla lagförslag ska granskas på förhand ur integritetssynpunkt.
- Återinför ämbetsansvaret för offentliga tjänstemän.

Länk »
SamhällsplaneringPartiets text:
På dessa orter på landsbygden vågar få privata bostadsföretag bygga. Och det ställer stora krav på de kommunala bostadsbolagen att hantera de regler som gäller.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vid all samhällsplanering och byggande är det viktigt att hänsyn tas till omgivningen. Vi har viktiga kultur- och naturvärden i vårt land som vi måste värna. Samtidigt måste vi bygga och utveckla våra städer. All samhällsplanering ska alltid ske genom en sund avvägning mellan förnyelse och bevarande, idag balanserar detta dåligt till nackdel för bostadsintresset. För att stärka bostadsintresset, bör det betraktas som riksintresse.

Partiet vill:


Länk »
SamtyckePartiets text:
Sex ska alltid bygga på frivillighet. Därför är vi för samtyckeslagen. Men vi vill också, till skillnad från regeringen, skärpa minimistraffet för våldtäkt av normalgraden, som är 80 procent av fallen, från 2 till 3 års fängelse.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Ett nej ska alltid betyda nej. Du som blivit utsatt för sexualbrott ska inte behöva se gärningsmannen gå fri när hen borde förstått att detsaknades samtycke. Sexualbrottslagen har blivit bättre, men saknar fortfarande krav på samtycke. Vi vill att det ska vara straffbart att genomföra sexuella handlingar utan den andre personens samtycke.

Partiet vill:
- Vi vill att våldtäktslagstiftningen ska ha en samtyckesparagraf.

Länk »
SeparationsstödPartiets text:
Det finns starka skäl att förebygga eller dämpa konflikter som uppstår vid separation eller skilsmässa. Kristdemokraterna har tagit initiativ till en försöksverksamhet med så kallade separationsteam. Dessa ger råd och stöd om exempelvis barns kostnader, föräldrars underhållsskyldighet, familjeekonomiska förmåner, barns behov och rättigheter samt insatser av terapeutisk karaktär för att underlätta samarbetet mellan föräldrarna. Kristdemokraterna vill att denna verksamhet permanentas och sprids till samtliga kommuner om utvärderingarna visar på bättre samarbete mellan föräldrar.

Partiet vill:


Länk »
Sex- och samlevnadsundervisningPartiets text:
Skolans sex- och samlevnadsundervisning måste förstärkas. Att lära sig respekt för andra, att man äger sin egen kropp och att ett nej är ett nej är grundläggande värderingar. Forskning visar att sexualundervisning i skolan leder det till lägre sexuellt risktagande hos ungdomar. Men i dag är skolundervisningen stundtals bristfällig, den utförs i de flesta fall av lärare som saknar relevant utbildning. Därför tycker Kristdemokraterna att barnmorskor eller skolsköterskor ska ansvara för sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Se vidare Ungdomsmottagningar.

Partiet vill:


Länk »
SexualbrottPartiets text:
Lagarna för våldtäkt och andra sexualbrott behöver göras om. Ansvaret borde flyttas från offret till förövaren. Därför vill vi se en samtyckeslagstiftning och ett oaktsamhetsrekvisit för sexualbrott och att sexualbrott mot barn aldrig ska kunna preskriberas.

Partiet vill:
- Ha en samtyckeslag och ett oaktsamhetsrekvisit för sexualbrott
- Ta bort preskriptionstiden för sexualbrott mot barn
- Att fler ska dömas till längre straff för våldtäkt

Länk »
Partiets text:
Straffen för sexualbrott ska skärpas. Sedan regeringen tillträdde har utsattheten för sexualbrott ökat med 300 procent. Det är en obehaglig upplösning av de mest grundläggande kraven på kvinnofrid. De som begår brott ska bli straffade och brottsoffer ska synliggöras så att de kan återvinna tryggheten. Straffen ska stå i proportion till brottet så att brottsoffret får upprättelse. Vi menar att sex alltid ska bygga på frivillighet och är därför för en samtyckeslag. Vi vill också titta på om förövarens oaktsamhet skulle kunna bli straffbar. När det gäller sexualbrott mot barn vill vi att preskriptionstiden avskaffas så att brotten kan åtalas oavsett hur lång tid det gått.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Ett nej ska alltid betyda nej. Du som blivit utsatt ska inte behöva se gärningsmannen gå fri när hen borde förstått att det saknades samtycke. Vi vill också ha mer förebyggande arbete, bättre kunskap i rättsväsendet och vård för dem som döms.

Partiet vill:
- Heltäckande sexualbrottslag med tydlig samtyckesregel.
- Alla sexualbrottslingar ska erbjudas behandling i fängelset.
- Dömda sexualbrottslingar som har hög återfallsrisk ska få vård även efter fängelsetiden.
- Gör hämndporr ska räknas som ett eget sexualbrott.

Länk »
Partiets text:
Rätten att bestämma över sin egen kropp är inte förhandlingsbar. En modern sexualbrottslag måste utgå från att allt sex bygger på frivillighet och samtycke.

Partiet vill:


Länk »
SFI/Svenska för invandrarePartiets text:
Genom svenska språket underlättas integrationen. Kristdemokraterna vill därför införa SFI och samhällsorientering direkt på asylboenden. Vi vill att Sfi med yrkesutbildning stegvis blir huvudalternativet för nyanlända som ska lära sig svenska, samt se en ökad möjlighet att anpassa SFI-utbildningen utifrån den enskildes livssituation och kunskapsnivå. Exempelvis vill vi införa obligatorisk, individanpassad Sfi med baby under föräldraledigheten.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Att kunna svenska handlar om frihet och självbestämmande. Den som kan svenska kan få jobb, prata med barnens lärare eller gå till läkaren på egen hand. På svenska för invandrare, sfi, ska alla nyanlända snabbt få lära sig svenska.

Partiet vill:


Länk »
SjukförsäkringPartiets text:
Idag kan det vara krångligt och stressande att gå tillbaks till jobbet för den som har varit sjukskriven. Tvärtom mot hur det ska vara. Vi tycker att den som är sjukskriven själv ska få bestämma hur man börjar jobba igen. I lugn och ro efter egen förmåga. Det viktiga är att den som är sjukskriven börjar arbeta i någon form och bryter isoleringen. Eller helst aldrig hamnar i isolering. Detta måste även fungera smidigt för arbetsgivaren. Försäkringskassan måste bli bättre på att följa upp sjukskrivningar.

Partiet vill:
- Se över sjukförsäkringen så att de svagaste människorna inte kommer i kläm.
- Ta fram bättre metoder för att bedöma om och hur mycket människor kan arbeta.
- Att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) ses över, särskilt när det gäller studenter, föräldralediga och företagare.
- Införa karensavdrag – procent av inkomsten i stället för karensdag.
- Behålla bortre gränsen i sjukförsäkringen.
- Att det införs snabbare åtgärder och samverkan mellan sjukvården och arbetsgivarna.

Länk »
Partiets text:
Kristdemokraternas utgångspunkt är att sjukförsäkringen ska vara trygg för den som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom. Vi arbetar för ett sjukförsäkringssystem där vi ser till människors möjligheter i stället för att bara se hinder och problem. Det är viktigt med aktiva insatser så att sjukskrivna kan komma tillbaka i arbete. Sjukförsäkringen måste därför ge drivkrafter för att ta till vara individens arbetsförmåga och erbjuda fler vägar tillbaka till arbete.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Alla ska kunna känna sig trygga vid långvarig eller kortvarig sjukdom. Sjukförsäkringssystemet ska se till att alla människor har en försörjning ifall de blir sjuka. Sjukförsäkringen ska vara aktiv och anpassade efter den sjukskrivne så att fler kommer tillbaka till arbetslivet så snabbt som möjligt.

Partiet vill:
- Vi vill att det ska vara tydligt vilka rättigheter avgiften till sjukförsäkringen ger.
- Försäkringsavgifter ska bara betalas på den del av lönen som ligger under taket på sjukförsäkringen.
- Utöka samarbetet mellan Försäkringskassa och vård, så kallas Finsam.
- Gör det enklare för personer med sjukersättning att prova att arbeta utan att ersättningen minskar.
- Unga med funktionsnedsättning som behöver förlängd skolgång ska få studiemedel, inte aktivitetsersättning.

Länk »
Partiets text:
Vi befinner oss i toppen på en flera år lång ökning av sjukfrånvaron i Sverige men ser samtidigt ett trendbrott där sjukpenningtalet har börjat minska. När det gäller antalet startade sjukfall kan man ännu inte se en minskning, men däremot en stabilisering. Även om trendbrottet är mycket positivt måste man ha med i beräkningen att kostnaderna har ökat kraftigt de senaste åren. Anslaget för sjukpenning och rehabilitering uppgår till 42 miljarder kronor i år, vilket kan jämföras med 2010 då motsvarande kostnader var 20,5 miljarder kronor. Samtidigt ser vi en förändring i hur sjukskrivningarna ser ut. Psykiatriska diagnoser är sedan 2014 den vanligaste sjukskrivningsorsaken. De vanligaste psykiatriska diagnoserna är olika typer av depressioner och ångestsyndrom, dessa stod för 95 procent av de startade sjukfallen med psykiatrisk diagnos år 2015. Denna utveckling är bekymmersam inte bara ur ett samhällsekonomiskt perspektiv utan även ur ett individuellt perspektiv eftersom sjukfrånvaro oftast leder till sämre privatekonomi och en lång frånvaro från arbetslivet innebär vanligen färre sociala kontakter i vardagen. Utanförskapet är både ekonomiskt och socialt. Effekterna kan också vara stora i nästa generation: barn till föräldrar som är långtidssjukskrivna tenderar att själva bli sjukskrivna i större grad än andra.

Partiet vill:
- Införandet av en särskild rehabiliteringskedja för lätta psykiska diagnoser med tidigare insatser kombinerat med specialiserade handläggare hos Försäkringskassan och ett särskilt omställningsspår hos Arbetsförmedlingen.
- Vi lyfter vikten av arbetsmiljö och föreslår en riktad tillsyn av den psykosociala arbetsmiljön i grupper med hög risk för sjukfrånvaro. Dessutom föreslår vi utvecklade och förbättrade möjligheter till förebyggande insatser. Till exempel en förebyggande-garanti där en rimlig målsättning är att den som har ett jobb och är i behov av förebyggande insatser ska kunna påbörja detta inom en månad
- Vi menar att det varken är rimligt eller hållbart att svenskar, som är ett av de friskaste folken i världen, har en så jämförelsevis hög sjukfrånvaro. Därför måste alla delar av sjukförsäkringen bättre stödja återgången till arbete. Samtidigt måste sjukförsäkringen kompletteras med bättre förebyggande insatser och rehabilitering.

Länk »
Partiets text:
Vi socialdemokrater vill ha en sjukförsäkring som innebär att den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till snabb rehabilitering och ekonomisk trygghet under den tid det tar. En trygg sjukförsäkring är en del av ett starkt samhälle.

Partiet vill:
- höja taket i sjukförsäkringen så att fler kan få ut 80 procent av inkomsten
- stärka rehabiliteringen och se till att alla har en väl fungerande företagshälsovård.
- avskaffat den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen
- bidragit till att arbetsmarknadens parter har slutet gemensamma avsiktsförklaringar om ett arbete för friskare arbetsplatser
- sänkt skatten för personer medsjukersättning
- höjt bostadstillägget för de som har sjuk- och aktivitetsersättning.

Länk »
Partiets text:
Alla kan bli sjuka och behöva en bra sjukförsäkring. Trygghet ska inte bara vara för de som har råd att skaffa privata försäkringar. Ingen ska behöva oroa sig för vad som händer med ekonomin om man blir sjuk.

Partiet vill:


Länk »
SjuksköterskorPartiets text:
Till skillnad från läkare har sjuksköterskor oftast inte fått betalt under sin vidareutbildning. Samtidigt får färdigutbildade specialistsjuksköterskor sällan särskilt stor löneförhöjning. Många gånger kan det till och med kosta för en sjuksköterska att utbilda sig till specialist. Det tycker vi är fel. Vi vill istället att det ska bli mer lönsamt för sjuksköterskor att vidareutbilda sig. Sjuksköterskor som utbildar sig till specialister måste kunna få lön under tiden, precis som på läkarnas specialistutbildning.

Partiet vill:
- Uppmuntra fler sjuksköterskor att starta egna vårdmottagningar
- Att sjuksköterskor ska tjäna mer på att vidareutbilda sig
- Att utbildningsanställningar till specialistsjuksköterskor inrättas

Länk »
SjukvårdPartiets text:
Att vården finns där när vi behöver den är en fråga om trygghet. Vi vill att alla människor i hela landet ska känna sig säkra på att de får träffa en läkare när de är sjuka. Att de inte ska behöva vänta för länge på att få behandling eller operation. Det kräver att köerna kortas och att fler får chansen till fast läkarkontakt. Det ställer också krav på att det finns tillräckligt med utbildad vårdpersonal.

Partiet vill:
- Öka valfriheten i vården så att alla patienter kan välja var de ska få vård i
- Minska de skillnader i vårdkvalitet som finns i olika delar av landet. Var du bor ska inte avgöra om du får bra vård eller inte
- Skapa en tryggare vård och ge alla patienter rätt till en ansvarig läkare
- Öka tillgången till vård i hela landet

Länk »
Partiets text:
Hälso- och sjukvårdens uppgift är att erbjuda en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Bota, lindra och trösta gäller fortfarande som sjukvårdens huvuduppgift och alla ska kunna känna trygghet och tillit till att den offentligt finansierade vården kan möta behoven. Grundprincipen är att hälso- och sjukvården ska vara solidariskt finansierad och behovsstyrd. Förebyggande arbete, vård på patientens villkor och kvalitet och patientsäkerhet är några för oss prioriterade områden.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Varje människa ska själv ha frihet att styra sitt liv, sin hälsa och sin framtid. Patienter stärks av makt och kunskap att välja, möjlighet att vara delaktiga och av ett bemötande som gör deras sjukvård personlig och som ser enskilda behov.

Partiet vill:
- Återinför kömiljarden
- Karriärtjänster med högre lön till specialistsjuksköterskor
- Fler enkla jobb i vården
- Valfrihet i vården överallt där det går
- Fast husläkare ska samordna vården
- Alla skall få välja vårdcentral
- Stoppa sjukvårdskarusellen för de mest sjuka äldre
- Modern IT även i vården

Länk »
Partiets text:
Sjukvården är en del av det som gör Sverige unikt. Med en sjukvård för alla och med höga medicinska resultat är en hörnsten i välfärden. Genom våra nya förslag skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Alla har rätt till en jämlik och bra sjukvård, inte bara de som har råd med privata sjukförsäkringar. Den grundläggande principen är att vården ska ges utifrån människors behov.

Partiet vill:


Länk »
SjälvständighetPartiets text:
Att få ha en dröm och jobba hårt för att den ska gå i uppfyllelse, att klara sig själv och styra över sitt eget liv – det är en frihet som vi vill att fler ska få uppleva.

Partiet vill:
- Startjobb – fler kan få jobb och egen lön om det blir billigare och enklare att anställa.
- Fler lärlingsplatser blir en snabbare väg in på arbetsmarknaden.
- Ibland är frihet inte gratis. Sluta snåla på den personliga assistansen.

Länk »
SjöfartPartiets text:
Skandinavien och Sverige kan till viss del betraktas som en ö. Det gör sjöfartsnäringen av central betydelse för vårt välstånd och vår handel. Den är en relativt miljövänlig transportform, med en stor potential att ytterligare minska sin miljöpåverkan. Svensk sjöfartstradition är förknippad med hög sjösäkerhet. Genom en stark svenskflaggad handelsflotta kan Sverige påverka utformningen av de internationella reglerna för sjöfarten.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Svensk sjöfart är en mycket viktig näring för Sveriges utveckling samt konkurrenskraft och har stor betydelse för det svenska transportsystemet. En stark handelsflotta behövs av flera skäl, inte minst för att möjliggöra goda förutsättningar för import och export men också utifrån miljösynpunkt och sjösäkerhet. Sveriges inre vattenvägar behöver stärkas. Sjöfartsverket bör i samarbete med berörda kommuner.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Sverige är beroende av en väl fungerande sjöfart. Liberalerna har bidragit till arbetet vad gäller en maritim strategi. Våra vattenvägar är viktiga för att öka andelen hållbara transporter. Ur klimatsynpunkt det bra att det sker en omlastning av gods från exempelvis väg till sjöss.

Partiet vill:
- Vi vill ha rättvisa skattevillkor för svenska och utländska redare.
- Ett system med tonnageskatt ger rederinäringen möjligheter att konkurrera på lika villkor på en global marknad.
- Underlätta för insjöfarten. Vi ska följa EU:s regler utan onödiga särkrav för transporter på de inre vattenvägarna.
- Fler praktikplatser i sjöfartsutbildningen. Praktikplatser bör finnas både internationellt och under svenskt flagg.

Länk »
SkatteflyktPartiets text:
Skatteflykt och skatteundandragande är ett stort samhällsproblem. Stora resurser försvinner och det blir vi andra som får stå för notan. Att inte betala den skatt man ska undergräver också sammanhållningen i samhället och förtroendet för myndigheterna.

Partiet vill:


Länk »
SkatterPartiets text:
Det går bra för många i Sverige, men inte för alla. Vi måste bryta klyvningen på arbetsmarknaden. Gapet växer mellan de som har ett jobb och de som inte har det. Stora grupper får inte jobb trots en brinnande högkonjunktur och är i praktiken helt avskurna från arbetsmarknaden. Samtidigt ligger sjuktalen på höga nivåer, med många som har psykiskt relaterade diagnoser. Långtidsarbetslösheten stiger. Många kommer aldrig in i arbete. Risken finns att en ny bidragsberoende underklass växer fram.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Skatter ska finansiera välfärden och offentliga utgifter samt styra den ekonomiska utvecklingen i en social och ekologisk riktning. Skattesystemet bör utformas så att det stimulerar arbete, hederlighet, sparande och företagande. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning få behålla sin egen lön innan kompletterande bidrag betalas ut.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
För att du ska kunna gå i skolan, få sjukvård och hjälp av polisen behöver vi betala skatt. För att bygga en stark välfärd behöver skattesystemet vara utformat så att det gynnar strävsamhet, flit, ambition och risktagande. Idag är det svenska skattesystemet utformat så att det motverkar det som bygger välstånd.Därför behöver Sverige en ny skattereform.

Partiet vill:
- En ny genomgripande skattereform som gynnar strävsamhet, flit, ambition och risktagande
- Förläng arbetslivet, stärk konkurrenskraften och förbättra företagares frihet och möjligheter
- Öka rörligheten på bostadsmarknaden och trappa ner ränteavdragen
- Grön skatteväxling med lägre skatt på arbete och högre miljöskatter
- Sänkta skatter måste finansieras och alla måste få del av fördelarna med reformen

Länk »
Partiets text:
Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi vill ställa om till en ekonomi där vi byter, lagar och återanvänder istället för att slänga och köpa nytt. Vår princip är enkel: högre skatt på miljöförstöring, lägre skatt på det som är bra för miljön.

Partiet vill:
- göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland med cirkulär ekonomi,
- sänka småföretagens skatt på arbete och höja skatten på miljöförstöring,
- sänka kostnaderna på det som är bra för miljön, som reparationer, återvinning och second hand,
- investera i nya stambanor för höghastighetståg, hållbart byggande och förnybar energi samt få bort fossila investeringar och subventioner, och
- främja ekonomisk jämställdhet och jämlikhet.

Länk »
Partiets text:
Skatten är fortfarande för hög för de med lägre inkomster. Ensamstående har en särskilt dålig skattesituation, bland de högsta av OECD-länderna. Sverige har efter regeringens skattehöjningar återigen världens högsta marginalskatter, vilket försämrar förutsättningar för tillväxt. OECD framhåller det som särskilt prioriterat att Sverige sänker marginalskatterna, men regeringen har i stället höjt marginalskatterna. Finansdepartementets Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi har konstaterat att vissa hushåll (t.ex. nyanlända) kan förlora ekonomiskt på att någon i familjen faktiskt tar ett jobb.

Partiet vill:
- Fullt finansierade skattesänkningar på arbete. I kombination med ett bidragstak ökar drivkrafterna, och det blir lönsamt, att gå från bidrag till arbete.
- Jobbskatteavdrag med tyngdpunkt på de med lägre inkomster. Med vår politik får en vanlig barnfamilj över 1000 kronor mer i plånboken varje månad.
- Höjd brytpunkt på statlig inkomstskatt för ökad tillväxt i en global värld och för att ansträngning ska löna sig.
- Ett förhöjt, bredare och mer fördelaktigt jobbskatteavdrag för äldre.
- Sänkt skatt för pensionärer.

Länk »
Partiets text:
Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och vården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mott brotten och dess orsaker. Framtidsinvesteringar går före stora skattesänkningar. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Partiet vill:
- att nya resurser till välfärden går före skattesänkningar och skattesubventioner
- att progressiviteten i skattesystemet vårdas
- att skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare avskaffas
- att skattefusk och skatteundandragande bekämpas
- att en blocköverskridande skattereform kommer till stånd.
- tagit bort pensionärsskatten för alla med inkomster upp till 17000 kronor i månaden
- sänkt skatten för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning

Länk »
Partiets text:
Sverigedemokraterna har en pragmatisk syn inom skattepolitiken och ser ingen betydelse att låsa sig vid specifika skattenivåer. Stor försiktighet måste råda på skatteområdet då medborgare aldrig ska beskattas högre än nödvändigt. På längre sikt är det eftersträvansvärt att åstadkomma en sänkning av skattetrycket men skattesänkningar får aldrig ske på bekostnad av välfärden. På skatteområdet prioriterar Sverigedemokraterna i dagsläget sänkt skatt för pensionärer samt drivit igenom ett femte jobbskatteavdrag. Det ska löna sig för vanligt folk att jobba och polisen, busschauffören och sjuksköterskan ska alltid känna att deras jobb är viktigt och att vi ser alla de som håller Sverige under armarna. Vi avser inte, att likt allianspartierna komplettera ett femte jobbskatteavdrag med sänkt statlig skatt för de allra rikaste, utan vi vill vara tydliga med att vi riktar skattesänkningarna mot låg- och medelinkomsttagare.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd som förmår att ge alla människor en bra sjukvård, skola och en trygg ålderdom. Vi bidrar alla till att göra det möjligt genom att betala skatt, och den allra största delen av statens och kommunernas inkomster kommer från skatter som betalas av människor med vanliga löner.

Partiet vill:


Länk »
SkogPartiets text:
Skogen är oerhört viktig för svensk ekonomi och skapar jobb på landsbygden. Den ger också förnybar energi, som vi behöver för att möta klimathoten. Därför behöver skogsnäringen få rätt förutsättningar framöver.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Skogsbruket är en av våra viktigaste näringar som ska bedrivas utifrån de två jämställda målen gällande miljö och produktion, detta för att skogsbruket ska vara hållbart över tid samt främja biologisk mångfald.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Skogen är livsviktig för människor, djur och växter. Skogen renar luft och motverkar klimatförändringar. Skogen är avgörande för den biologiska mångfalden. Och skogen spelar en viktig roll för vår ekonomi. För oss är det självklart att värna skogen.

Partiet vill:
- Den svenska skogsindustrin är en av våra viktigare basnäringar
- Skogens potential inom förnybara material, kemiska produkter, textilier och energiproduktion ska tillvaratas
- Den svenska skogspolitiken vilar på två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet
- Miljöhänsynen inom skogsbruket måste öka
- Mer forskning kring frågor om alternativa bruknings- och avverkningsmetoder behövs
- De kvarvarande naturskogarna, gammelskogarna, måste skyddas
- Använd statligt ägd skog som inbyte för privatägd skyddsvärd skog
- Främja internationella samarbetet för att hejda skövling av framför allt regnskog

Länk »
Partiets text:
Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas på ett hållbart sätt. Miljöpartiet vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna.

Partiet vill:
- bevara och utveckla den biologiska mångfalden,
- rädda pollinerande insekter och andra arter,
- skydda mer skog och annan värdefull natur, samt
- hållbart skogsbruk utan kalhyggen.

Länk »
Partiets text:
Den svenska skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

Partiet vill:
- skapa fler jobb och mer hållbar tillväxt i skogsnäringarna
- att fler ska anställas inom de gröna näringarna
- införa ett Röj-stöd för privata skogsägare så att de kananställa personer för att röja skogsmark
- göra Sverige till en ledande nation inom den nya bioekonomin med innovationer kring nya förnybara bränslen och material från skogen
- stimulera ett mer miljövänligt skogsbruk och mer skyddad natur i syfte att bevara den biologiska mångfalden.
- tagit fram det första nationella skogsprogrammet i Sverige
- ökat anslagen för skydd av skog och ersättning för skogsägare
- initierat ett samverkansprogram för innovationer i bioekonomin
- startat utredningar kring artskydd och ersättningar för skydd av skog för att säkerställa balansen mellan äganderätt och bevarande av biologisk mångfald
- gett MSBökade möjligheter att ersätta de drabbade kommunerna för de kostnader som uppstår med anledning av skogsbränder.

Länk »
SkolaPartiets text:
Skolans uppgift är att ge varje elev de kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i ett modernt samhälle och att tillsammans med föräldrarna fostra eleverna till ansvarskännande medborgare. Med en skolpolitik som fokuserar på trygghet, kunskap och arbetsro och där varje skola har stor frihet att utforma sin egen verksamhet vill Kristdemokraterna ge elever, lärare och skolledare förutsättningar för att klara denna uppgift.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut.Kunskap är också grunden för demokratin. Därför sätter liberaler alltid skolan först.Vi vill ha mer lärarledd undervisning och fler lektionstimmar. För det finns ingen genväg till kunskap: det behövs tid och skickliga pedagoger. Och det ska vara lugn och ro i alla klassrum.

Partiet vill:
- Mer lärarledd undervisning – lämna inte eleverna i sticket med projektarbeten och grupparbeten med eget faktasökande.
- Förläng grundskolan till tio år, genom att göra nuvarande förskoleklass till ett första skolår.
- Inför betyg från årskurs 4.
- Mer tid i skolan för alla. Utöka timplanen i viktiga ämnen, börja med matematik och idrott.
- Extra mycket tid för dem som behöver det mest. Gör det enklare att gå om ett år. Nyanlända elever ska få mer tid i skolan, ett extra läsår och sommarskola när det behövs för att komma ikapp.
- Låt lärarna vara lärare. Återinför lärarassistenterna som administrativt stöd, och förstärk elevhälsoteamen som kan jobba utanför klassrummet.
- Ge skolorna möjlighet att trygga sina elever och sin personal. Elever som begår allvarliga brott i skolan ska snabbare kunna stängas av och flyttas om det behövs för att trygga säkerheten.
- Mobiltelefoner är fantastiska, men de hör inte hemma i klassrummet. Lärare och rektorer ska inte behöva argumentera om det, utan lektioner ska vara mobilfria för att skapa studiero.
- I skolor med stora utmaningar behöver de skickligaste rektorerna och lärarna finnas. Där vill vi införa särskilda karriärtjänster och se till att lönerna är snäppet högre.
- Mer måste göras för att elever med olika bakgrund ska hamna i samma klassrum. Låt alla föräldrar ta ställning till olika skolor och göra ett aktivt val. Och alla skolor ska vara med och ta emot nyanlända och asylsökande.
- Lärarlönerna måste höjas rejält.
- Systemet med förstelärare ska byggas ut, och det ska löna sig att ta sig an de största utmaningarna.
- Höj kvaliteten på lärarutbildningen och satsa mer på kompetensutveckling.
- Gör skolan statlig igen.

Länk »
Partiets text:
Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

Partiet vill:
- ta ett statligt ansvar för att bryta ojämlikheten i skolan,
- bryta ungas psykiska ohälsa – alla elever ska ha rätt att må bra,
- att fler ska bli lärare och att alla lärare ska kunna utvecklas i yrket.

Länk »
Partiets text:
Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid. Sverige ska bli tryggare, med en bättre och mer jämlik kunskapsskola.

Partiet vill:


Länk »
SocialförsäkringPartiets text:
Välfärdspolitiken ska vara generell i det avseendet att den ska ge en grundläggande trygghet för alla - vid sjukdom, arbetslöshet, arbetsskada och pension. Fördelningspolitiska åtgärder ska riktas till den som har störst behov av stöd och hjälp och utformas så att människors egen kraft, eget ansvar och engagemang uppmuntras, och att bidragsberoende motverkas.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Alla i Sverige har rätt till en grundläggande trygghet. Socialförsäkringen ska finnas där för dig om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom, är äldre eller hemma med småbarn, och behöverekonomiskt skydd. Vi vill att socialförsäkringarna, exempelvisarbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen, ska vara obligatoriska, gälla alla och ha en tydlig koppling mellan avgifter och utbetalningar.

Partiet vill:
- Du ska bara betala avgift på den del av lönen som ligger under taket.
- Taket bör höjas i takt med vad samhällsekonomin tillåter.
- Vi vill att arbetslöshetsförsäkringen ska vara obligatorisk.

Länk »
SocialpolitikPartiets text:
Alla har rätt till ett skyddsnät som fångar upp oss när sjukdom eller arbetslöshet gör att vi faller. Inte bara de som har pengar eller anhöriga som kämpar för dem. Ett jämlikt samhälle med få människor som lever i utsatthet är bra för alla.

Partiet vill:


Länk »
SocialtjänstPartiets text:
Socialtjänsten har en grundläggande roll i ett vårt välfärdssamhälle. Den är det yttersta skyddsnätet. Socialtjänsten ska bidra till att förebygga, förhindra och bryta utanförskap. Det handlar om att ge stöd till barn och unga som far illa samt vuxna som behöver hjälp för att kunna komma tillbaka, men också om att ställa krav för att var och en ska ta ansvar för sitt eget liv och försörjning.

Partiet vill:
- Nationell handlingsplan för socialtjänsten ska genomföras i syfte att bland annat stärka socialtjänstens medarbetare.
- Socialtjänstens barn- och ungdomsvård ska utvecklas. Den ska vara trygg och byggd på respekt för, omtanke om och helhetssyn på den enskilde individen.
- Stärkta kunskapskrav för att få arbeta med särskilt svårt utsatta barn och unga.
- Stärka arbetet att hjälpa utsatta familjer att kunna fokusera på barnens utbildning och studieresultat.
- Fler socialsekreterare ska ges möjlighet att arbeta i yttre tjänst i samarbete med polisen.
- Skyndsamt ta fram en ny och modern socialtjänstlag.
- Möjliggör förenklade biståndsbedömningar. Som dels underlättar för den som behöver hjälp att snabbt få besked, dels minska socialtjänstens administration.
- Skärpta straff för vård och hot som riktas mot socialsekreterare i deras myndighetsutövning.

Länk »
SolenergiPartiets text:
Solenergi är en av våra renaste energikällor. För att värna utbyggnaden av solel vill Kristdemokraterna se enkla regler för att sälja egenproducerad el till elnätet samt att framställning av el för eget bruk ska vara helt skattebefriat.

Partiet vill:


Länk »
SpelPartiets text:
Vi vill därför ändra reglerna så att fler företag kan omfattas av svenska regler genom ett så kallat licenssystem. Då får alla samma villkor om hur mycket skatt de ska betala och andra regler, som konsumentskydd samt skydd mot spelmissbruk.

Partiet vill:


Länk »
SpråkkravPartiets text:
Att kunna perfekt svenska är överskattat, men att tala begriplig svenska är underskattat. Talar man inte svenska är det mycket svårare att få ett jobb och försörja sig själv. Eget arbete är bästa vägen in i det svenska samhället. Man får arbetskamrater och lär sig hur vårt samhälle fungerar. Svenska språket är nyckeln till en lyckad integration. Vägen från nyanländ till nyanställd och slutligen ny medborgare ska vara tydlig.

Partiet vill:
- Kunskapskrav efter SFI för att få fortsatt ersättning.
- Krav på kunskaper i svenska för att få permanent uppehållstillstånd.
- Krav på kunskaper i svenska för att bli svensk medborgare.

Länk »
Statlig inkomstskattPartiets text:
Skatt är viktigt för att finansiera våra gemensamma angelägenheter som skola och sjukvård, men alltför höga marginalskatter riskerar att försämra arbetsmarknaden och motverkar utbildning och kompetensutveckling. Det är också viktigt att så många som möjligt får behålla så mycket som möjligt av den lön som de tjänar. Vårt mål är att ingen ska behöva betala mer än 50 procent i högsta marginalskatt samt att inte fler än 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig inkomstskatt. Därför vill vi höja brytpunkten för statlig inkomstskatt ytterligare och på sikt ta bort värnskatten.

Partiet vill:


Länk »
Statliga bolagPartiets text:
I en väl fungerande marknadsekonomi ska staten inte driva företag. Vi vill därförsälja SAS och den utländska verksamheten i Vattenfall.

Partiet vill:
- Vi tycker att staten ska sälja sin andel i flygbolaget SAS.
- Sälj Vattenfalls utländska verksamhet.
- Vi vill se över och ifrågasätta statens ägande i andra bolag och att man säljer aktier där det är möjligt.

Länk »
StraffPartiets text:
Att förebygga brott är allra viktigast, men när brott begås måste samhället agera. Straffen för vissa brott behöver bli högre. Tiden i fängelse ska bidra till återanpassning. Fler brott ska leda till utvisning för den som inte är svensk medborgare.

Partiet vill:
- Skärp straffen för organiserad brottslighet, bostadsinbrott och smugglingsbrott.
- Ta bort den så kallade ungdomsrabatten för den som har fyllt 18 år och återfaller i brott.
- Villkorlig frigivning ska inte vara en rättighet, utan en möjlighet för den som har skött sig i fängelset.
- Skärp straffen för hedersrelaterade brott och grov kvinnofridskränkning.
- Fler brott ska leda till utvisning för den som inte är svensk medborgare.
- Livstidsstraff ska bara finnas för de absolut grövsta brotten.
- Vi vill att dödsstraffet avskaffas i hela världen.

Länk »
StrandskyddPartiets text:
Att bygga i strandnära lägen på landsbygden där det finns många stränder är ett sätt att utveckla landsbygden. Vi tycker att perspektivet i strandskyddslagstiftningen bör ändras. Makten över strandskyddet behöver ligga närmare människors vardag, i kommunerna. Vi tror att det är möjligt att skapa en positiv utveckling i hela landet samtidigt som känsliga stränder skyddas och goda livsvillkor för djur och växter bevaras.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna anser att i glest befolkade områden ska byggande vara tillåtet förutom i områden som pekas ut som skyddsvärda. Det måste också bli enklare att bygga bostäder närmare stränderna även i mer tätbefolkade områden. Vi tycker att berörda markägare alltid ska ges möjlighet att yttra sig innan beslut om utökat strandskydd fattas. Nyanlagd våtmark ska inte ge upphov till strandskydd förrän efter 30 år.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Oavsett vem du är eller varifrån du kommer skall du kunna njuta av den fantastiska svenska kusten, havet och våra sjöar. Ett starkt strandskydd behövs för att bevara den biologiska mångfalden och för att alla ska ha tillgång till våra stränder. Samtidigt behövs ett flexibelt strandskydd som gör det enklare att få bygga strandnära i områden med lågt exploateringstryck.

Partiet vill:
- Ett starkt generellt strandskydd för att värna den biologiska mångfalden och allemansrätten
- Ett flexibelt strandskydd som mer styrs av de lokala förutsättningarna.

Länk »
StudiemedelPartiets text:
Vi vill ge fler personer möjlighet att studera. Det ska gå att byta bana på arbetsmarknaden. För att fler ska klara av sina studier och komma ut i arbete vill vi ha ett mer flexibelt studiemedelsystem.

Partiet vill:
- Ha ett mer flexibelt studiemedelssystem.
- Ge möjlighet till att studera högre upp i åldern.
- Höja fribeloppet.

Länk »
Partiets text:
Generösa studiemedel och ett högt fribelopp för den arbetar och samtidigt studerar är en viktig förutsättning för att alla som vill kan läsa vidare efter gymnasiet. I ett förändrat och flexibelt yrkesliv ska alla ha möjlighet att ständigt vidareutbilda sig vilket kräver ett studiestödssystem som tar hänsyn till också äldre studerande.

Partiet vill:
- Nivån på studiemedlen bör höjas och återbetalningskraven skärpas
- Fribeloppet ska vara tillräckligt högt så att det lönar sig att arbeta under studierna
- Den som studerar senare i livet och de som vårdar barn eller anhöriga ska ha goda villkor
- Studier utomlands med studiemedel ska vara möjligt, men det får inte leda till att man slipper återbetalning vid utlandsflytt
- De som på grund av funktionsnedsättning behöver förlängd skolgång ska kunna kombinera studiemedel med aktivitetsersättning.

Länk »
Partiets text:
Ett generöst studiemedelssystem gör att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan utbilda sig. Det är bra för såväl individen som samhället.

Partiet vill:
- utveckla och förbättra studiemedelssystemet så att alla kan växa och växla genom hela livet
- förbättra tryggheten vid studier och möjligheten till deltidssjukskrivning för studenter
- minska snedrekryteringen till högre utbildning.
- höjt bidragsdelen med 300 kr/månaden
- stärkt tryggheten för studenter vid sjukdom
- infört ett rekryterande studiestartsstöd för arbetslösa med stort utbildningsbehov
- ökat studiebidragsdelen för akademiker som läser till lärare samt infört utbildningsbidrag för vissa ämneslärarinriktningar
- infört CSN-lån för körkort.

Länk »
StudieroPartiets text:
För att alla elever ska nå kunskapsmålen behövs lugn och ro i klassrummet. Många elever och lärare anser att de ständigt blir störda på lektionerna och kan inte koncentrera sig på undervisningen. Bristen på studiero påverkar undervisningen mest för de elever som behöver en tydlig struktur och stort stöd. Alla skolor ska vara mobilfria under lektionerna.

Partiet vill:
- Utsatta skolor ska ges stöd för långsiktiga insatser för studiero
- Lärarna ska ges ökade befogenheter i klassrummet
- Ge skolorna möjlighet att införa ordningsomdömen
- I första hand är det mobbaren, inte den mobbade, som ska tvingas byta skola
- Elevhälsan måste byggas ut
- Mobilfri skola under lektionstid

Länk »
SurrogatmödraskapPartiets text:
Idag är surrogatmödraskap inte en tillåten metod i Sverige. Det gör att många par anlitar surrogatmödrar i andra länder. Eftersom tillgången till mödrahälsovård inte alltid är lika bra i andra länder som i Sverige kan surrogatmödraskap utomlands innebära risker för både mamman och barnet. Det vill vi ändra på.

Partiet vill:


Länk »
Svenskar i utlandetPartiets text:
Moderaterna vill underlätta livet för utlandsboende svenskar*. Många utlandssvenskar upplever mycket byråkrati kring kontakt med svenska myndigheter och förnyelse av pass.

Partiet vill:
- Underlätta vid ansökan om nytt pass i utlandet. Detta genom till exempel utökade öppettider för att förnya pass, öppna fler mobila passtationer, se över kostnaden för att förnya pass utomlands samt undersöka möjligheten att förnya sitt pass elektroniskt.
- Vi vill behålla SINK-skatten på 20 procent istället för att höja den till 25 procentsom regeringen vill.
- Införa elektronisk röstning för utlandssvenskar i valet 2022 för att underlätta röstningen.
- Införa en särskild valkrets för utlandssvenskar. En särskild valkrets för utlandsboende kan göra det enklare för politiska partier att nå målgruppen och förhoppningsvis öka valdeltagandet.

Länk »
SystembolagetPartiets text:
Sverigedemokraterna förespråkar en restriktiv alkoholpolitik och ett bevarande av Systembolagets försäljningsmonopol. Vi önskar dock införa tillstånd för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker samt arbeta för att konsumenterna ska ges bra service genom Systembolaget.

Partiet vill:


Länk »
SäkerhetspolitikPartiets text:
Svensk säkerhetspolitik ska vara stabil och långsiktigt. Den ska innehålla: ett militärt alliansfritt Sverige, ett ökat samarbete i Norden, en aktiv Östersjöpolitik, ett stärkt Europasamarbete och ett starkare Förenta Nationerna (FN).

Partiet vill:
- att säkerhetspolitiken ska värna Sveriges självständighet
- att säkerhetspolitiken ska vara stabil och långsiktig
- att säkerhetspolitiken ska bidra till stabilitet i vårt närområde
- att säkerhetspolitiken ska bidra till global fred, säkerhet och utveckling
- att säkerhetspolitiken ska utvecklas för att stå emot de alltmer komplexa säkerhetshoten.

Länk »
SärskolanPartiets text:
Kunskap är biljetten vidare i livet. Vi vill att alla barn ska ha rätt att lära och utvecklas. Särskolan ger elever med utvecklingsstörning möjlighet att studera efter egna förutsättningar. Det ska alltid ske en utredning innan placering på särskola. Vi vill utveckla och förbättra särskolan.

Partiet vill:
- Vi vill behålla särskolan som skolform
- Särskolan ska inte vara en återvändsgränd

Länk »
TandvårdPartiets text:
Länge var tandvården för vuxna personer så dyr att en del människor med låga inkomster – däribland unga vuxna – valde att avstå från tandvård. Därför genomförde den dåvarande Alliansregeringen 2008 en tandvårdsreform med dels ett allmänt tandvårdsbidrag för att fler skulle få råd till regelbundna tandvårdsbesök. Dels innehöll reformen ett högkostnadsskydd, med subventioner för väldigt dyra tandvårdsåtgärder. 2013 genomfördes också ytterligare förstärkningar som stöd till personer som kan få problem med tänderna på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning. Tandvårdsreformen var ett viktigt sätt för att se till att fler människor kan ha råd med tandvård och den vill vi värna.

Partiet vill:
- Satsa extra på patienter med stora tandvårdsbehov som äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning
- Göra det lättare för dig som patient att jämföra priser genom att införa ett system med referenspriser
- Ge dig som patient ökad makt över din tandvård

Länk »
Partiets text:
Det statliga stödet till tandvården ska riktas till att stödja den förebyggande tandvården genom regelbundna besök (tandvårdschecken) och att sänka tandvårdskostnaderna för personer med de största behoven (högkostnadsskyddet). Ingen ska behöva avstå från att gå till tandläkaren för att man har stora problem. Ett särskilt stöd ska införas till dem som på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning får särskilda tandvårdsbehov.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Ingen ska behöva vara orolig för att inte ha råd att laga sina tänder. Tandvårdens finansiering behöver stegvis bli mer lik sjukvårdens. Vi vill satsa på förebyggande tandvård och på dem med allra störst behov.

Partiet vill:
- Stärk högkostnadsskyddet
- Satsa på abonnemangstandvård
- Bättre tandvård för äldre

Länk »
Partiets text:
Alla ska ha råd att ha fungerande tänder, inte bara de som kan betala dyra behandlingar. Tänderna är en del av kroppen och bör på sikt ingå i sjukvården. Idag har tandhälsan blivit en klassmarkör.

Partiet vill:


Länk »
TerrorismPartiets text:
Extremism, terrorism och antidemokratiska strömningar måste motverkas på flera plan. Vi vill kriminalisera samröre med terrororganisation och stödjande av terror. Terrorbrott ska straffas hårt.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Terrorn är ett stort hot mot vårt öppna samhälle. För att förebygga framväxten av miljöer som främjar radikalisering vill Kristdemokraterna motverka segregation och utanförskap. Inga offentliga bidrag ska gå till extremistiska organisationer. Vi menar att staten även måste agera för att stoppa utländsk finansiering av moskéer och islamistiska föreningar som är en bidragande orsak till framväxten av extremism. Det ska vara möjligt att beslagta pass för personer som misstänks ansluta sig till terrororganisationer utomlands och straffen ska vara kännbara om man deltar i terrorverksamhet. Vi anser också att medborgare som strider för terrororganisationer ska kunna dömas för landsförräderi. Säpo, Polisen och andra myndigheter bör ges de resurser och befogenheter som behövs för att kunna upptäcka planer och personer innan terrorbrott begås. Den som begår folkrättsbrott ska kunna fråntas sitt medborgarskap.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Terrorism och våldsbejakande extremism och terrorism hotar både enskilda människor och vår demokratiska samhällsmodell. Luckorna i terroristlagstiftningen ska täppas till. Polisen ska samordna arbetet mot våldbejakande extremism.

Partiet vill:
- Luckorna i lagen ska tätas. Alla former av deltagande i terrorverksamhet ska kriminaliseras.
- Ge Polismyndigheten ansvar för att samordna arbetet mot våldsbejakande extremism.
- Skola, socialtjänst och polis ska samarbeta bättre för att stoppa radikalisering.
- Stärk det europeiska samarbetet för att bekämpa terrorismen.
- Gör inte folkgrupper till syndabockar för enskilda människors brott.

Länk »
Partiets text:
Terrorism är ett hot mot vårt samhälle. Det brutala terrordådet i Stockholm den 7 april 2017 understryker att Sverige inte på något sätt är en fredad plats. Attackerna är slag mot vårt fria och öppna samhälle från krafter som hatar vårt sätt att leva, som vill sprida skräck och skapa splittring. De som planerar och stöder terror ska upptäckas, förhindras och straffas.

Partiet vill:
- Väsentligt skärpta straff för brott med terrorkoppling, såsom finansiering av terroristbrott och resor i terroristsyfte.
- Nationella insatsstyrkan ska ha tillräcklig operativ förmåga och kunna agera i samband med terroristangrepp på flera geografiska platser samtidigt.
- Säkerhetspolisen ska ha möjlighet att få underrättelseinformation från signalspaning parallellt med en pågående förundersökning avseende en viss person.
- Möjliggöra så att Säkerhetspolisen kan kalla återvändare till förhör när förutsättningar att inleda förundersökning inte föreligger.
- Ytterligare kriminalisera samröre med terroristorganisationer.
- Säkerställa att offentliga medel inte tilldelas verksamheter som riskerar att främja eller stödja radikalisering, våldsbejakande extremism eller terrorism.

Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet ser allvarligt på våldsbejakande extremism och terrorism. I båda fallen handlar det om hot mot grundläggande demokratiska värden som vi måste ta på allvar, oavsett om det sker i Syrien, Paris, Trollhättan eller på nätet.

Partiet vill:


Länk »
TiggeriPartiets text:
För många är det svårt att se människor som tigger runtom i Sverige. Insatser behövs som motverkar fattigdomen som är orsaken till tiggeriet. Det behövs också åtgärder för att förhindra olagliga tältläger.

Partiet vill:
- Minska fattigdomen.
- Öppna dörren till arbetsmarknaden för fler.
- Att EU sätter press på medlemsländer som inte tar ansvar för utsatta och fattiga.

Länk »
Partiets text:
Kommuner ska via den kommunala ordningsstadgan kunna förbjuda tiggeri på särskilda platser. Många EU-medborgare, primärt romska, från Rumänien och Bulgarien, lever under svåra förhållanden i sina hemländer och söker sig till Sverige för att tigga. Målsättningen för svensk politik måste vara att situationen i hemländerna förändras. Tiggeri är ingen långsiktig lösning för dessa människor, i stället riskerar det att bidra till att problemen förvärras och permanentas. Vi behöver också via EU sätta press på dessa länder. Samtidigt behöver Sverige återinföra registrering för den som har vistats i landet längre än tre månader, så att personer som bryter mot EU:s regler om fri rörlighet kan avvisas från landet.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vi vill se insatser som gör att färre behöver tigga och att fler ska få hopp om framtiden i sitt hemland. En politik som fokuserar på orsakerna till varför människor tigger – men som samtidigt möter människor här med värdighet och medmänsklighet.

Partiet vill:
- Tiggeri är ingen lösning på fattigdomen, men lösningen ligger inte heller i att förbjuda tiggeri eller förbjuda människor att ge pengar.
- Akut hjälp ska ges, men ska inte bidra till att hålla människor kvar i tiggeri.
- Svensk lag gäller för alla personer som vistas i vårt land. Diskriminering accepteras inte.
- Människor ska inte utnyttjas – människohandel och att tvinga människor till tiggeri måste bekämpas som de grova brott de är.
- Åtgärder krävs för att bekämpa diskriminering, rasism och antiziganism.

Länk »
Partiets text:
Tiggeriet i Sverige har blivit allt mer utbrett. I november 2015 uppskattades antalet utsatta EU-medborgare, som är här för att tigga, till cirka 4 700 personer. Situationen är även allvarlig i deras hemländer. Många av de som tigger i Sverige kommer från Rumänien och Bulgarien – länder där det råder stor fattigdom och social utsatthet. Lösningen på problemen är dock inte tiggeri på Sveriges gator och torg. Att tigga är varken en väg ur fattigdom eller utanförskap.

Partiet vill:
- Ett nationellt förbud mot tiggeri införs direkt i strafflagstiftningen.Enligt Moderaternas mening bör en ny bestämmelse införas i strafflagstiftningen med innebörd att den som gör sig skyldig till tiggeri begår ett brott. I bestämmelsen ska också anges att om brottet är att betrakta som ringa ska inte dömas till ansvar.
- Polisen får möjlighet att avvisa tiggare från platsen.Genom att införa ett nationellt förbud mot tiggeri i strafflagstiftningen skapas vidare en laglig möjlighet för poliser och även ordningsvakter att avvisa tiggare från den plats där tiggeriet äger rum.

Länk »
TobakPartiets text:
Kristdemokraterna vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak måste minska och barn ska skyddas mot skadliga effekter. Missbruksvården måste bli mer tillgänglig och det internationella samarbetet mot ANDT ska fortsatt vara starkt.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Rökning är den enskilt största orsaken till sjukdom och för tidig död världen över. Vuxna har rätt att göra dåliga val, men rökning bland unga ska förebyggas och ingen ska behöva utsättas för passiv rökning.

Partiet vill:
- Stoppa tobaksförsäljning till ungdomar
- Arbeta förebyggande mot rökning
- Satsa på rökavvänjning
- Rökförbud i utemiljöer bör beslutas lokalt

Länk »
Transporter och kollektivtrafikPartiets text:
Centerpartiet tror att fordons- och flygtrafiken kommer vara viktig i framtiden. Därför måste vi ersätta de drivmedel vi tankar med idag med förnybara och hållbara alternativ, som till exempel förnybar el och biodrivmedel. Då kan vi både köra bil och samtidigt vara rädda om miljön.

Partiet vill:


Länk »
TrygghetPartiets text:
Frihet är också att kunna känna sig trygg – där du bor, där du väntar på bussen, går hem från krogen eller tar en löprunda.

Partiet vill:
- Frihet är också att vara trygg där du bor. Det behövs många fler poliser både i storstäderna och på landet, och dessutom trygghetsvakter på gator och torg.
- Socialtjänst och polis ska ingripa snabbt när en ung människa hamnat snett.
- När omvärlden är osäker måste försvaret stärkas rejält. Och ensam är inte stark. Sverige ska bli medlem i Nato.

Länk »
Partiets text:
Det grova våldet har nått rekordnivåer. Våldet ökar både i omfattning och grovhet, och det inkluderar ett ökat användande av skjutvapen och sprängmedel. Fler utsätts för brott och fler oroar sig för att utsättas för brott. Samtidigt sjunker förtroendet för rättsväsendet. Polistätheten är den lägsta på 10 år.

Partiet vill:
- Vi satsar de resurser som krävs för att nå målet om 10 000 fler polisanställda till 2024.
- Polisernas löner ska höjas och kunna bli 3 000 kronor mer i lön varje månad.
- Polisens ska fokusera på sin kärnuppgift: att ingripa mot, utreda och klara upp brott.
- Betald och reformerad polisutbildning.
- Dubbla straff för brott som begås av gängkriminella.
- Slopa dagens form av mängdrabatt för de som döms för flera brott samtidigt.
- Mer kameraövervakning – slopa tillståndsplikten för Polisen.
- Skärp minimistraffen för alla våldtäkter och för grovt sexuellt ofredande.
- Fler brott ska leda till utvisning.
- EU-medborgare som begått brott i Sverige ska avtjäna straffet i sitt hemland.
- Inför ett nationellt förbud mot tiggeri.

Länk »
Partiets text:
Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Det kan inte skapas med skattesänkningar, nedskärningar och sänkta löner. Istället behöver vi samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen i hela landet.

Partiet vill:
- investera i fler jobb, bättre skola och starkare välfärd
- stärka rättssamhället
- bryta segregationen.
- en historiskt stor satsning på polisen
- stärkt rättsväsende genom höjda anslag till Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Tullverket, Statens Institutionsstyrelse och SOS Alarm
- riktat ökade resurser till det skolor som behöver det allra mest.

Länk »
TrängselskattPartiets text:
Att minska trängseln i städerna är något vi tycker är bra. Därför är vi positiva till trängselskatt, så som den ser ut idag.

Partiet vill:
- trängselskatt eller vägavgift är ett bra sätt att finansiera nya satsningar på vägar och infrastruktur
- beslut om att införa trängselskatt ska göras lokalt

Länk »
Partiets text:
Alla har rätt till att andas ren och frisk luft. I många städer har luften blivit så dålig att människors hälsa riskeras, det vill vi ändra på. Vi vill att kommuner och regioner med trafikproblem själva ska kunna besluta om och införa trängselskatter. Avgifterna ska användas lokalt eller regionalt och förbättra infrastrukturen.

Partiet vill:
- Vi tycker att de kommuner som vill ha trängselskatt för bilar ska kunna införa det.
- Intäkterna ska kunna gå till byggnation av cykelinfrastruktur.

Länk »
TurismPartiets text:
Sverige har goda förutsättningar för en växande besöksnäring. Kristdemokraterna vill underlätta för turismföretagen genom att se till att samma momsnivå gäller för hela besöksnäringen och lyfta fram turismnäringens behov i satsningar på trafik- och infrastruktursatsningar.

Partiet vill:


Länk »
TågPartiets text:
Tågen ska gå i tid. Gärna snabbt. Vi vill bygga spår för höghastighetståg och starta nattåg till Europa. Spåren i hela landet ska rustas upp. Det ska vara minst lika lätt att resa inom Europa med tåg som med flyg.

Partiet vill:


Länk »
UngdomsarbetslöshetPartiets text:
Bland annat behöver reglerna som styr jobben ändras. Vi vill ha en trygg arbetsmarknad med riktiga jobb, rörlighet och omställningsförsäkringar som hjälper dig när du slutar eller byter jobb. Din trygghet på jobbet ska ligga i att du är duktig på det du gör, inte hur länge du haft ditt jobb.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Att få in en fot på arbetsmarknaden är helt avgörande för möjligheten att kunna bygga upp ett fungerande liv som vuxen. Utan arbete är det svårt att ordna med ett eget boende, att bygga upp en stabil privatekonomi och att bilda familj. Kristdemokraterna vill satsa mer på lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar. Det är också viktigt att stärka kopplingen mellan skolan och näringslivet. Dessutom föreslår vi dubbelt jobbskatteavdrag för unga under 25 år och ytterligare ett jobbskatteavdrag för den som tagit sin examen före 25-årsdagen.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
År 2012 var ungdomsarbetslösheten i Sverige 24 %. Miljöpartiet vill skapa nya jobb och fler utbildningsplatser. Vi vill också göra vägen till första jobbet enklare, genom startcentraler för unga.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
För Socialdemokraterna är kampen mot arbetslösheten den viktigaste uppgiften.Alla som kan jobba ska jobba. Ingen ung ska gå utan arbete.

Partiet vill:
- ha en 90-dagarsgaranti för unga. Den som är ung och utan arbete ska få stöd direkt och inom 90 dagar erbjudas ett riktigt jobb eller en utbildning som leder till jobb
- införa utbildningskontrakt för att få unga som saknar gymnasiekompetens att avsluta sin gymnasieutbildning
- införa bristyrkesutbildningar som utformas i nära samverkan med näringslivet och fackliga organisationer liksom utbyggd yrkesutbildning
- ha ett kunskapslyft bland annat genom fler platser inom yrkesvux, komvux och folkhögskola samt ha fler högskoleplatser så att unga kan skaffa sig den kompetens som efterfrågas.
- minskat ungdomsarbetslöshetenmed 6,7 procentenheter. Antalet arbetslösa ungdomar har minskat med 52 000 personer
- infört och uppfyllten 90-dagarsgaranti för unga. Den som är ung och utan arbete ska få stöd direkt och inom 90 dagar erbjudas ett riktigt jobb eller en utbildning som leder till jobb
- infört utbildningskontrakt för att få unga som saknar gymnasiekompetens att avsluta sin gymnasieutbildning
- infört bristyrkesutbildningar som utformas i nära samverkan med näringslivet och fackliga organisationer liksom utbyggd yrkesutbildning
- startat ett kunskapslyft bland annat genom fler platser inom yrkesvux, komvux och folkhögskola samt ha fler högskoleplatser så att unga kan skaffa sig den kompetens som efterfrågas.

Länk »
UngdomsbrottslighetPartiets text:
För att ungdomskriminalitet och ungdomsvåld ska minska måste man arbeta förebyggande. Vi för en politik för att föräldrar ska få mer tid med sina barn. Det är brottsförebyggande. När unga ändå begår brott måste de brotten handläggas snabbt och effektivt via särskilda ungdomsdomstolar. Ungas bruk av alkohol och droger är en viktig bakomliggande orsak till våld och bör bland annat därför motverkas. Föräldraansvaret måste särskilt påtalas hos unga som är på in på en kriminell bana. Antingen måste kapabla föräldrar ta tag sina barns problem, eller så måste den omgivande samhället kliva in och ersätta där familjen inte räcker till.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Alla har rätt att växa upp i trygga villkor. Unga som börjar begå brott måste snabbt få hjälp med att bryta ett destruktivt mönster. Oftast behöver även familjen stöd. Ungas brott ska alltid utredas. Polis, skola och socialtjänst ska samarbeta mer.

Partiet vill:
- Barn och unga i riskzonen måste få hjälp tidigt. Skola, polis och socialtjänst ska samarbeta mer.
- Sätt in rätt insatser till den unges familj.
- Polisen ska utreda brott även om den misstänkte är under 15 år.
- Inför en 24-timmarsgaranti i socialtjänsten för unga som begått brott.
- Inför jourdomstolar.
- Ta bort straffrabatten för unga vuxna som återfaller i brott.

Länk »
UpphovsrättPartiets text:
Därför tycker vi att Sverige behöver ta fram ett nytt system. Det behöver både garantera att upphovsrättsinnehavarna får ersättning för sina verk och kunna accepteras av allmänheten. Människor som gör film, skriver böcker eller programmerar dataspel måste kunna få betalt för det de gjort. Därför behövs det en upphovsrättskommission som utreder upphovsrätten. Kommissionen ska också kunna föreslå de nya lagar som behövs. Även patenträtten behöver ses över.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Upphovsrätten måste moderniseras samtidigt som den ska värnas eftersom den är en förutsättning för att kulturskapare ska kunna få betalt och ge konstnären kulturell frihet. Samhället måste följa med den digitala utvecklingen och tillvarata lagliga möjligheter med fildelning och annan digital teknik. En digital allemansrätt måste införas för att göra offentligt finansierad information mer tillgänglig. Lagen om privatkopiering bör ses över.

Partiet vill:
- Värna upphovsrätten och samtidigt modernisera den
- Tillvarata lagliga möjligheter för fildelning och annan digital teknik
- Bromsa utvecklingen mot allt längre skyddstider för konstnärliga verk
- Inför en ”digital allemansrätt” för att göra offentligt finansierad information mer tillgänglig
- Gör en översyn av lagen om privatkopiering

Länk »
UrsprungsmärkningPartiets text:
Därför vill vi ursprungsmärka all mat som har kött som huvudingrediens. Det innebär att korv och skinka, precis som kycklingsallad och lasagne, ska vara ursprungsmärkt.

Partiet vill:
- Ursprungsmärka all mat som har kött som huvudingrediens
- Ursprungsmärka alla mejeriprodukter
- Se mer frivillig märkning

Länk »
UtanförskapPartiets text:
Att bryta utanförskapet och se till att fler jobb skapas är avgörande för att Sverige ska fungera för alla, kunna växa och fortsätta vara starkt framöver. Vi vill stoppa utvecklingen mot en alltmer tudelad arbetsmarknad där unga utan utbildning och utrikes födda har svårt att få ett första jobb. Hela Sverige ska jobba. Våra förslag:

Partiet vill:
- Den farliga jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda måste halveras och en halv miljon nya jobb ska kunna skapas till 2025.
- Det ska alltid löna sig att arbeta – bidragsberoendet måste brytas genom tydliga krav, bidragstak och lägre skatt på låga inkomster.
- Inträdesjobb, en tidsbegränsad lärlingsanställning för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen, bör införas för att underlätta för att fler ska få in en fot på arbetsmarknaden och få värdefull erfarenhet som gör det möjligt att gå vidare i arbetslivet.
- Inför integrationsplikt med obligatorisk samhällsorientering, utbildningsplikt, ökade aktivitetskrav och ansträngningar för att lära sig svenska.

Länk »
UtbildningPartiets text:
Att kunna läsa de första orden, de första meningarna, den första boken. Du kan se det på vilket barn som helst, var som helst i världen. Lyckan och stoltheten. Hur självförtroendet växer.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Friheten att förändra sitt liv börjar med kunskap. Kunskap och utbildning bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att fatta egna självständiga beslut. Därför arbetar liberaler så envist för en bättre skola. Vi vill att ska alla kunna utvecklas i det svenska skolsystemet. Klassresan börjar i klassrummet.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Antalet elever som lämnar grundskolan har ökat under hela mandatperioden. Nästan var femte elev (18 600 elever eller drygt 17,5 procent) lämnade grundskolan utan gymnasiebehörighet våren 2017. Lärarbristen tilltar. Enligt Skolverkets senaste prognos kommer det saknas 80 000 lärare år 2031. Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nära dubblerats sedan 2014.

Partiet vill:
- Skoldagarna utökas med en timme per dag, med start i lågstadiet. Utökningen bör koncentreras till svenska och matematik så att alla lär sig läsa, skriva och räkna.
- Inför obligatorisk läxhjälp, genom en skyldighet att erbjuda läxhjälp från årskurs 4-9.
- Lovskola i fyra veckor i årskurs 6-9 för elever som riskerar att inte komma in på gymnasiet.
- För barn till föräldrar som är beroende av försörjningsstöd eller är arbetslösa bör rätten till allmän förskola utökas till 30 timmar i veckan.
- Skärpt kvalitetskontroll med skräddarsydda åtgärdspaket till skolor med dåliga resultat och ytterst nedläggning av skolor som inte fungerar, oavsett om de är fristående eller kommunala.

Länk »
Partiets text:
Utbildning lägger grunden för vår frihet och välfärd. I vårt starka och trygga Sverige konkurrerar vi med kunskap och innovation, inte låga löner och sämre anställningsvillkor.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Det är vår övertygelse att Sveriges möjligheter att också i framtiden kunna konkurrera i en alltmer globaliserad värld är beroende av förbättringar inom utbildningsområdet i allmänhet och inom den högre utbildningen i synnerhet. Vad gäller Sveriges högskolor och universitet vittnar rapporter 1 om kurser med så få lärarledda lektioner och så pass stora studentgrupper att den viktiga interaktionen mellan lärare och elev i det närmaste är helt eliminerad. Sverigedemokraternas ambition är att tillföra medel som kan förbättra situationen och bidra till kvalitetshöjning inom de högre utbildningarna

Partiet vill:


Länk »
UtrikespolitikPartiets text:
Vår utrikespolitik ska säkra inte bara befolkningens liv och hälsa, utan också grunderna för vårt samhälle. Idag hotas de liberala värdena på många håll i världen. Även på närmare håll ser vi exempel på hur de styrande försöker att lägga sig i domstolsväsendet och hur nationalistiska krafter piskas upp. Allt fler länder sluter sig inåt istället för att vilja samarbeta med andra. Vi måste vara vaksamma och motarbeta allt och alla som hotar den liberala demokratin. Kort sagt, vi måste stå starka i våra värderingar även i utrikespolitiken.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Svensk utrikespolitik ska utgå från värderingar. Sverige ska stå upp för och försvara universella värden såsom mänskliga fri- och rättigheter, demokrati och rättsstatens principer för att stärka fred, frihet och välstånd. Kristdemokraterna arbetar för att ge arbetet för mänskliga fri- och rättigheter ökad tyngd inom Sveriges utrikes- och utvecklingspolitiska arbete. Så länge medmänniskor i vår omvärld lever under ofrihet och förtryck samt lider av fattigdom, svält och svåra sjukdomar så krävs större ansträngningar. För att främja världsfreden, välståndet och ansvarsfullt förvalta våra gemensamma resurser krävs mer av internationellt samarbete, ex. inom EU, Nato, OSSE och FN.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Liberal utrikespolitik ökar människors frihet genomglobalisering, handel och internationellt samarbete.Därför vill vifördjupa samarbetet med andra demokratier och vara en stark röst för mänskliga rättigheter. Sverige behöver en utrikespolitik som står upp för demokratins värderingar.

Partiet vill:
- Sverige ska gå med i Nato.
- Fortsätta reformeringen av FN. Diktaturer ska inte kunna blockera FN:s internationella insatser eller åtgärder vid humanitära och naturkatastrofer.
- Inför ett demokratikrav i svensk krigsmaterielexport. Sverige ska inte sälja vapen till diktaturer.
- Sverige ska nära sig eurozonen.
- Fördjupa liberala samarbeten med EU.
- Svenskt bistånd ska vara generöst. Vi vill att en procent av Sveriges BNI avsätts till bistånd.
- Demokratisering ska vara det övergripande målet i svensk utrikespolitik och i det svenska biståndet.
- Att Sverige ska vara en stark röst för jämställdhet samt HBTQ- personers rättigheter.

Länk »
Partiets text:
Sverige ska vara en stark röst för rättvisa, fred och hållbar utveckling i världen. En grön utrikespolitik är en aktiv utrikespolitik som tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter.

Partiet vill:
- att Sverige och EU ska vara en stark internationell röst för jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter,
- att Sverige ska vara en ledande kraft i den globala klimatomställningen och investera resurser i klimat- och miljöarbete i fattiga länder, samt
- att Sverige och EU ska bedriva en fri, rättvis och hållbar handel.

Länk »
Partiets text:
Vi lever i en orolig och snabbt föränderlig omvärld som oftare bryter sig in i den svenska vardagen. Till exempel har vi har ett krig i vårt direkta närområde, i Ukraina. Sverige behöver rusta sig för att hantera denna omvärld på bästa sätt – själv och tillsammans med andra. En förutsättning för det är en väl definierad utrikespolitisk och säkerhetspolitisk agenda. Flera av hörnstenarna i vår utrikespolitik och i våra samarbeten är under förändring. Det gäller EU-samarbetet, men också den transatlantiska länken. Vi måste driva utvecklingen i en riktning som är gynnsam för Sverige. Samtidigt är den regelbaserade världsordning som rått under efterkrigstiden allt mer utmanad och hotad. Sverige måste vara beredd att stå upp och försvara denna ordning, även då det kostar. Alternativet är en värld utan regler och normer – det är en oerhört farlig utveckling, särskilt för ett litet land som Sverige. Runt om i världen finns det därtill långdragna krig och konflikter som påverkar oss såväl indirekt och direkt. Att hantera världen runt oss kommer att kräva stora resurser över lång tid och fodrar långsiktiga samarbeten med likasinnade.

Partiet vill:
- Utrikespolitikens uppgift att värna Sveriges säkerhet, frihet och självständighet. Det uppnås genom diplomatins dagliga arbete med till exempel förhandlingar, koalitionsbyggande och konfliktlösning. Politiken ska främja och försvara Sveriges olika intressen på den internationella arenan.
- Vi kan inte göra allt och vara överallt samtidigt. Därför behöver vi en strategisk prioritering gällande vilka länder och organisationer vi bör arbeta långsiktigt med för att uppnå våra främsta mål. Våra utrikespolitiska prioriteringar ska också om möjligt stötta våra inrikespolitiska mål.
- Säkerhet byggs bäst tillsammans med andra. Vi gör det multilateralt genom EU och Nato, men också bilateralt.
- EU är vår viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska plattform. Vi ska värna ett EU som håller samman, och vi ska fortsätta verka för ett fritt, demokratiskt, fredligt och enat Europa.
- Våra viktiga bilaterala säkerhetspolitiska samarbeten kan inte ersätta ett fullvärdigt Nato-medlemskap. Ett medlemskap skulle ge Sverige en plats vid bordet där besluten fattas, och säkerhetsgarantier. Det skulle inkludera oss i den planering som är central för att kunna försvara Sverige och även Baltikum. Moderaterna vill fortsätta Sveriges närmande till Nato, med fullt medlemskap som mål.

Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiets utrikespolitik strävar mot att skapa en rättvisare och jämlikare värld. Vi vill jämna ut klyftorna mellan fattiga och rika människor och länder, mellan kvinnor och män genom en mer rättvis global världsordning.

Partiet vill:


Länk »
Utsatta områdenPartiets text:
I en del områden begränsas människors frihet. Många saknar jobb. Skolresultaten är dåliga. Gängkriminalitet får fäste. Hedersförtrycket växer. Människors frihet måste försvaras och parallellsamhällen motverkas oavsett var man bor i Sverige.

Partiet vill:
- Allas frihet måste försvaras
- Fler ska få jobb och en egen lön
- Satsa på skolan i utsatta områden
- Fler närvarande poliser
- Stopp för nya religiösa friskolor
- Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck
- Stötta förortens feminister
- Fler myndigheter och kommunala förvaltningar i områdena
- Tryggare och säkrare bostadsområden
- Öka insatserna mot våldsbejakande extremism
- Inrätta ett nationellt råd för utsatta områden

Länk »
Valfrihet i välfärdenPartiets text:
Idag är köerna inom sjukvården alldeles för långa. Då behövs fler utförare som kan hjälpa till att erbjuda vård till patienterna. Därför vill vi se till att det finns bra villkor för den som vill driva vårdföretag. Vi vill även säkerställa höga kvalitetskrav på alla utförare i välfärden – offentliga, privata och ideella.

Partiet vill:
- Uppmuntra fler att starta företag inom vård och omsorg
- Att det ska finnas goda möjligheter att driva vårdbolag i hela landet
- Öka valfriheten i hela vården

Länk »
Partiets text:
Den vårdsökande ska kunna välja vilken vårdcentral man vill tillhöra och vilken hemtjänstutförare eller vilket äldreboende man vill bo på. Vi välkomnar privata, ideella och kooperativa alternativ som komplement till den kommunala verksamheten. För den som inte vill eller kan välja finns alltid den kommunala omsorgen och den lokala vårdcentralen som är skyldig att ge invånarna erforderlig service. Kommunen och landstinget är alltid ytterst ansvarigt för vården och omsorgen, oavsett vem som utför tjänsten.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Det är du som ska välja förskola och skola till dina barn, din egen vård och vilken äldreomsorg du ska ha. Ingen annan. Den som gör ett bra jobb ska vara välkommen att driva allt från förskolor till äldreboenden. Den som gör ett dåligt jobb ska inte begränsas av ett vinsttak, den ska inte finnas i välfärden alls.

Partiet vill:
- Ja till valfrihet i skola, vård och omsorg
- Nej till vinstbegränsningar
- Höga kvalitetskrav och skarp tillsyn

Länk »
ValsystemetPartiets text:
Liberalerna tycker att du lättare ska kunna välja vem som företräder dig. Därför vill vi sänka spärrarna för personvalet. För att den lokala politiken ska få bättre synlighet vill vi att valen till kommuner och landsting/regioner hålls på egna datum.

Partiet vill:
- Vi vill förstärka personvalet ännu mer.
- Vi vill införa skilda valdagar till kommuner och landsting.

Länk »
VapenPartiets text:
Den legala vapenhanteringen fungerar överlag bra. Lyckligtvis är det få legala vapen som hamnar i fel händer. Det är ganska ovanligt att legala vapen används i brottslig verksamhet och därför ska vi inte krångla till det för sportskyttar och jägare i onödan.

Partiet vill:
- Ha tydliga och förutsägbara regler kring vapen och snabbare tillståndsgivning än idag.
- Se över EU-lagstiftningen om illegala vapen, men samtidigt värna jägares och sportskyttars användning av vapen.
- I vissa delar kritisera EU-kommissionens förslag, utgångspunkten ska vara att inte ändra i befintlig lagstiftning som rör legala vapen.

Länk »
VapenexportPartiets text:
Kristdemokraterna motsätter sig export av krigsmateriel till diktaturer, där grundläggande mänskliga fri- och rättigheter inte respekteras. Efter påtryckningar från bland annat Kristdemokraterna har det införts ett demokratikriterium för prövningen av svensk krigsmaterielexport. Kravet på demokratikriterium innebär inte att vi ställer oss avvisande till svensk krigsmaterielexport i stort. Dock är det säkerhetspolitiska hänsyn – förutsatt att köparlandet är en demokrati som respekterar mänskliga rättigheter - och inte näringspolitiska särintressen, som skall utgöra grunden för vår krigsmaterielexport.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Sverige ska kunna exportera försvarsmaterial till andra länder så länge de respekterar demokrati och mänskliga rättigheter. Men vi vill att insynen blir bättre så att fler känner till mottagarland och material.

Partiet vill:
- Vi vill ha ett demokratikrav i svensk vapenexport. Sverige ska inte sälja vapen till diktaturer.
- Slopa sekretessen hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) om mottagarland och typ av krigsmateriel.
- Upprätthåll EU:s vapenförbud mot Kina.

Länk »
Partiets text:
Svenska vapen ska inte användas i krig eller av länder som kränker de mänskliga rättigheterna. Vi vill stoppa svensk vapenexport till diktaturer.

Partiet vill:
- stoppa EU-ländernas vapenexport till diktaturer,
- att Sverige och EU är ledande i etiska krav på vår vapenexport, både vad gäller krigsmateriel för strid och övrigt krigsmateriel,
- att Sverige verkar för ökade materielsamarbeten och delade utvecklingskostnader med andra länder, samt
- att Sverige inom EU verkar för en gemensam försvarsmarknad, ökad öppenhet och minskad korruption.

Länk »
Partiets text:
Vänsterpartiet vill att Sverige ska vara ett land som konsekvent står upp för demokrati och som aktivt och konsekvent arbetar för fred och nedrustning.

Partiet vill:


Länk »
Varg och andra rovdjurPartiets text:
Centerpartiet införde i Alliansregeringen licensjakt och fortsatt skyddsjakt på varg. Vi ökade också det regionala ansvaret för att ta hand om rovdjur. Vi tycker att rovdjursstammarna ska förvaltas utifrån vad forskningen säger. Jakt är en naturlig del av förvaltningen.

Partiet vill:
- Att den svenska jakten ska fortsätta vara en regional och nationell angelägenhet
- Att Sverige tillsammans med angränsande länder ska ha en livskraftig rovdjursstam

Länk »
Partiets text:
Rovdjurspopulationen i Sverige ska förvaltas på ett sådant sätt så att djur och människa kan leva sida vid sida. I vissa områden behöver vargstammens täthet minskas. Beslut om vargförvaltningen och populationen bör fattas så nära som möjligt av de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. Sverige och Norge bör samarbeta kring förvaltningen av den skandinaviska vargstammen.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Rovdjuren är en viktig del av den svenska naturen. Sveriges rovdjur, som varg, lodjur, björn, järv och kungsörn ska värnas samtidigt som det inte får försvåra tamdjurshållningen.

Partiet vill:
- Sverige ska ha livskraftiga stammar av de fem stora rovdjuren: björn, järv, lo, varg och kungsörn
- Den regionaliserade rovdjursförvaltningen ska fortsätta
- Det är viktigt med dialog särskilt bland människor som lever i rovdjurstäta områden
- Vi är öppna för jakt som bygger på vetenskapligt underlag så att rovdjursstammarna inte äventyras

Länk »
VattenPartiets text:
En mängd olika ämnen når idag naturen via våra avlopp. Rester av läkemedel, kemiska ämnen och mikroplaster från rengöringsmedel, hygienprodukter och tvätt av textilier, når hav och natur via våra avlopp. Mikroplaster och en mängd farliga ämnen från vägar kommer också till naturen. Dessa ämnen hör inte alls hemma där och kan göra stor skada. När vattenlevande djur får i sig mikroplaster kan de kvävas. Farliga ämnen kan förgifta vattenlevande djur, rubba hela ekosystem och hamna i maten vi äter. Att vattnet är rent är med andra ord en fråga om liv och död.

Partiet vill:
- Höja anslagen till lokala vattenvårdsprojekt
- Bygga ut och investera i vattenreningsverk
- Skärpa planeringen för vattenförsörjningen
- Öka samordningen och krisberedskapen
- Effektivisera vattenförbrukningen genom ökad medvetenhet och ny vattensnål teknik
- Förbjuda mikroplaster i hygienprodukter

Länk »
VattenkraftPartiets text:
Sverige har förmånen att ha vattenkraft. Vattenkraften är stabil och klimatsmart och bidrar tillsammans med kärnkraft och förnybart till att du har ljus och värme årets alla timmar och att svensk industri har tillgång till stabil el.

Partiet vill:
- Vattenkraften måste fortsatt vara kronan i vårt energisystem
- Subventioner till andra energislag slår mot vattenkraften
- Nationalälvarna ska fredas
- Småskalig vattenkraft behövs också
- Vattenkraften ska leva upp till dagens miljöregler

Länk »
VeteranerPartiets text:
Sverige har en stolt tradition av att främja fred i operationer utomlands.Kvinnor och män som deltar i utlandsmissioner för att förbättra andra människors liv förtjänar stor uppskattning. Självklart ska de som behöver det få bra stöd och vård när de kommer tillbaka efter sin utlandstjänst. Här måste kunskapen öka.

Partiet vill:
- Villkoren för dem som tjänstgjort i utlandet ska förbättras och deras insatser ska uppmärksammas bättre.
- Vi vill inrätta ett nationellt veterancenter.
- Stödet till veteranorganisationer ska förbättras.
- Vi tycker att hela utredningen om veteranpolitik ska bli verklighet i riksdagen.
- Ansvaret för utlandstjänstgörande personal ska också omfatta vissa lokalanställda, som t ex tolkar.
- Inrätta ”riksdagens hedersmedalj för internationell insats” som ges till den som gjort en särskilt bra gärning.

Länk »
VindkraftPartiets text:
Vindkraft är ett rent och förnybart energislag och andelen el som kommer från just vindkraft ökar snabbt. Under Alliansens tid i regeringen ökade elen från vindkraft tiofalt. Vi kan ändå inte nöja oss, utan måste fortsätta jobba för att den förnybara energiproduktionen ska kunna fortsätta att växa. Det vill vi göra genom tydliga delmål för ökad förnybar energi och energieffektivisering.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vindkraften är en inhemsk förnybar energikälla och fyller därför en viktig roll i Sveriges energiförsörjning. Nationella riktlinjer bör finnas för hur lokalsamhället ska få del av vinsten vid vindkraftsetablering.

Partiet vill:


Länk »
Vinst i välfärdenPartiets text:
Valfrihet och mångfald innebär ökad kvalitet, ökad makt åt den enskilde och fler arbetsgivare att välja på för den anställda. Att förbjuda vinstdrivande företag skulle innebära att utbudet av alternativ minskade, vilket vore en inskränkning i medborgarens valmöjligheter. Den som drivs av ett vinstsyfte har ett incitament att utveckla kvaliteten för att locka till sig fler kunder.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Pengarna vi betalar i skatt ska användas till det de är till för. Det vi investerar i vår välfärd ska gå till människor som behöver det.

Partiet vill:
- att vinster i välfärden ska stanna i välfärden, och
- att de som driver skolor ska ha som huvudsyfte att ge eleverna en utbildning med hög kvalitet.

Länk »
Partiets text:
Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för välfärden ska användas till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre och sjuka en trygg omsorg och vård – inte till stora vinstuttag.

Partiet vill:
- stoppa vinstjakten i skola, vård och omsorg
- stoppa privatiseringar av akutsjukhus,gräddfiler i vård och omsorg
- investera mer och skärpa lagar och regler för att stärka kvaliteten i all välfärd
- att kollektivavtal ska gälla alla anställda i offentligt finansierad välfärdsverksamhet – oavsett om utföraren är privat eller av offentlig
- att offentlighetsprincip och meddelarfrihet ska gälla alla anställda i välfärden.
- införtägarprövning så att oseriösa aktörer inte ska kunna bedriva välfärdstjänster för våra gemensamma skattepengar
- infört meddelarfrihet för all personal i offentligt finansierad verksamhet
- lagtförslag för att begränsa vinster i skola och omsorg
- tillsatt en utredning för att stoppa vinstjakten inom hälso- sjukvården
- lämnat förslag för att underlätta för idéburen verksamhet att bedriva offentligt finansierad välfärd.

Länk »
Partiets text:
Sverigedemokraterna är i grunden positiva till valfrihet och konkurrens även inom välfärdssektorn. Ett brett utbud av utförare stimulerar med stor sannolikhet till ökad kreativitet och effektivitet samt förbättrar möjligheterna för att den enskilde medborgaren skall finna en välfärdstjänst vars utformning och inriktning passar just hans eller hennes individuella behov. Vi kan samtidigt konstatera att processen med privatisering av välfärdstjänster under den borgerliga regeringen har tillåtits att ske på ett alltför ansvarslöst och okontrollerat sätt. Den svenska välfärdssektorn skall inte vara en tummelplats för multinationella riskkapitalbolag med kortsiktiga vinstintressen. Sverigedemokraterna vill slå vakt om valfriheten och de seriösa välfärdsbolagen. Vi anser att samtliga kommuner bör tillåta privata alternativ, men att kommunerna samtidigt skall ha en möjlighet att sätta stopp för överetablering. Vinster inom välfärdssektorn skall inte kunna skapas genom försämrad kvalitet i verksamheten, genom sortering av elever, patienter eller brukare och inte heller genom försämrade arbetsvillkor för personalen. Sverigedemokraterna vill således bevara valfriheten och konkurrensen, men också göra det möjligt att vid behov sätta gränser och bromsa privatiseringsprocessens hastighet och omfattning. Sverigedemokraterna vill också sätta stopp för orimligt höga vinstuttag genom att skärpa kvalitetskraven och kraven på långsiktigt ansvarstagande samt genom att kräva att en högre andel av eventuella vinster skall återinvesteras i verksamheten.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Välfärden är till för oss alla – inte för att ge vinst åt ägare. Frågan om vinster i välfärden handlar om hur vi ser på varandra och på samhället.

Partiet vill:


Länk »
VuxenutbildningPartiets text:
Yrkeshögskoleutbildningarna utvecklas i samarbete med näringslivet. De är anpassade efter de behov som finns på arbetsmarknaden och många får jobb kort efter utbildningen. Vi vill stärka och bygga ut Yrkeshögskolan. Ett sätt att göra detta är genom fler platser på Yrkeshögskolan. Det gör man både genom nya statligt betalda platser, men även genom fler platser som betalas av studieavgifter. Redan idag finns platser på yrkeshögskolan som inte ryms inom ramen för den finansierade verksamheten. Detta borde ses över. Yrkeshögskolan är duktig på att erbjuda kompletterande utbildning inriktad mot ett specifikt yrke. Utbildningarna passar både för personer som precis gått ut gymnasiet och för dem som vill komplettera sin tidigare utbildning efter att ha arbetat i många år.

Partiet vill:
- Att yrkeshögskoleutbildningarna byggs ut ytterligare genom att stärka det regionala inflytandet
- Göra det möjligt att läsa in behörighet till yrkeshögskolan på samma sätt som till högskolan.
- Bejaka värdet av folkhögskolorna som en del av utbildningssystemet
- Underlätta för folkhögskolorna att vara en del i människors livslånga lärande
- Stödja etableringen av fler aktörer inom vuxenutbildningsområdet

Länk »
Partiets text:
Sverige behöver en väl utbyggd vuxenutbildning för de som vill förbättra sina grundkunskaper, specialisera sig inom ett yrke eller förbereda sig för högskolestudier. Liberalerna vill därför fortsätta att satsa på en vuxenutbildning av kvalitet.

Partiet vill:
- Fortsätt att bygga ut den framgångsrika Yrkeshögskolan
- Ge alla rätt att läsa in högskolebehörighet på Komvux
- Låt studiemedelssystemet gälla hela livet
- Inrätta individuella kompetenskonton

Länk »
Partiets text:
Sverige ska vara ett tryggt land där människor genom hela livet kan utbilda sig för att ta de jobb som växer fram. I en allt mer kunskapsintensiv ekonomi ställs högre krav på förnyade kunskaper och färdigheter.

Partiet vill:
- genomföra ett kraftigt kunskapslyft med fler utbildningsplatser inom vuxenutbildning, yrkeshögskola, folkhögskola och högskola och samtidigt investera i kvaliteten i utbildningen
- att det ska gå att växa och växlaunder hela livet, i hela landet
- att en ny kompetensförsäkring mellan staten och parterna på arbetsmarknaden skapas för att garantera återkommande kompetensutveckling för löntagarna
- utveckla en effektivare och mer individanpassad SFI. Det ger bättre förutsättningar att kombineraSFI med annan vuxenutbildning.
- infört en Rätt till Komvux så att alla kan komplettera sin utbildning
- genomfört ett Kunskapslyft med över 93 000 nya utbildningsplatser inom vuxenutbildning, yrkeshögskola, folkhögskola och högskola
- infört yrkespaket inom vuxenutbildningen
- stärkt möjligheten till regionala yrkesvuxutbildningar
- förbättrat studiemedlet så att fler vuxna ges möjlighet att studera.

Länk »
Våld i nära relationerPartiets text:
Största delen av det våld som riktas mot kvinnor sker i hemmet och förövaren är nästan alltid en partner eller ex-partner. Det är viktigt att påminna sig om att det förekommer våld i alla typer av relationer. Sexualiteten eller könsidentiteten spelar ingen roll. Vi tycker att det är viktigt att personer som döms får bra behandling så att det kan förhindras att brottet upprepas. Det är också viktigt att med förebyggande åtgärder för att minska våldet. Det kan bland annat göras genom att erbjuda de som ännu inte dömts, men som har ett våldsamt beteende, behandling.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Det yttersta uttrycket för bristen på jämställdhet i ett samhälle är våld i nära relationer. Det är helt oacceptabelt att behöva leva med risken för att utsättas för våld av sin partner. De som utsätts för våld ska få rätt stöd. Det är viktigt att rättsväsendet tar våld i nära relationer på stort allvar och prioriterar snabb och effektiv handläggning av dessa fall. Vi vill även uppmuntra frivilligorganisationernas arbete med utsatta personer genom att se till att kommunerna säkrar tillgången till lokaler, skyddade boenden och handledare.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Alla ska känna sig trygga i sitt eget hem. Ändå drabbas många kvinnor, män och unga människor av våld i nära relationer. Vi vill skydda offren och sätta elektronisk fotboja på fler gärningsmän. Det är aldrig offret som ska behöva begränsa sitt liv.

Partiet vill:
- Öka användningen av elektronisk fotboja.
- Öka den skyddade zonen vid kontaktförbud – i grova fall ska gärningsmannen inte få vara i samma kommun som offret.
- Ge kvinnojourerna stabilt och långsiktigt stöd.
- Höj straffet för grov kvinnofridskränkning.
- Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.
- Heltäckande sexualbrottslag med tydlig samtyckesregel.

Länk »
Partiets text:
Mäns våld är det grövsta uttrycket för den ojämlika fördelningen av makt mellan könen. Många kvinnor har antingen egna erfarenheter av fysisk, psykisk eller sexuell misshandel, eller känner någon som har det.

Partiet vill:


Länk »
Vår politik i korthetPartiets text:
Det finns ett Sverige som toppar alla listor. Ett Sverige där ekonomin går som tåget och miljontals människor kliver upp och går till jobbet varje dag. Som tävlar i entreprenörskap med Silicon Valley. Där förskolor låter alla barn få en bra start i livet. Ett Sverige som är världens bästa land att vara flicka i.

Partiet vill:


Länk »
Vård till papperslösaPartiets text:
Vi tror på alla människors lika rätt och värde. Den som är sjuk ska få vård. Vårdpersonal ska inte behöva göra bedömningar om någons ursprung gör att de har rätt till vård eller inte. Tvärtom är deras uppgift att följa hälso- och sjukvårdslagen och att alltid vårda, bota och hjälpa. Därför tycker vi att gömda och papperslösa ska ha rätt till vård på samma villkor som alla andra.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vår uppfattning är att alla som befinner sig i vårt land ska ha rätt till grundläggande vård. Många landsting har funnit sätt att ge papperslösa vård, men det behövs en nationell lagstiftning som innebär att landstingen får en lagstadgad uppgift att erbjuda vård också till papperslösa. En sådan infördes på kristdemokratiskt initiativ den 1 juli 2013.

Partiet vill:


Länk »
VårdköerPartiets text:
Människor ska kunna lita på att de får vård i tid, och att vården är den bästa möjliga. Svenska patienter har rätt att förvänta sig mer av hälso- och sjukvården. Du som patient ska få träffa läkaren i tid, både när det handlar om planerad vård och på akuten. Därför vill återinföra en modern kömiljard för att satsningen ska ge både kortare väntetider och bättre samordning i sjukvården.

Partiet vill:
- Återinför en modern kömiljard för att få landstingen att korta väntetiderna i vården.

Länk »
VårdnadsbidragPartiets text:
Barnomsorgspengen innebär att kommunerna också blir skyldiga att godkänna pedagogiska omsorgsformer i enskild regi, inte bara förskolor och fritidshem. Kristdemokraterna vill att det ska finnas möjlighet för föräldrar, som vill vara hemma med sina små barn, att få barnomsorgspeng för omsorg om egna barn i hemmet. Barnomsorgspengen, ska gälla barn 1–3 år, uppgå till 6 000 kronor per barn och månad, räknas som inkomst och vara pensionsgrundande.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Vi vill höja vårdnadsbidraget till 6000 kronor per månad istället för dagens nivå på 3000 kr. En förskoleplats kostar kommunerna mellan 80- och 140 000 kronor per barn och år. Det är därför rimligt att de föräldrar som väljer att ta hand om barnen på annat sätt kompenseras för detta. Vårdnadsbidraget är viktigt eftersom det förstärker valfriheten inom barnomsorgen.

Partiet vill:


Länk »
VägarPartiets text:
Det finns ett stort behov av investeringar i vårt vägnät, för att upprätthålla att man kan åka på dem säkert. Därför vill vi satsa på att underhålla och investera i nya vägar. Alltifrån små enskilda vägar på landet till mötesfria motorvägar.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Bra kommunikationer och ett välrustat vägnät är viktigt för att Sverige ska kunna utveckla välståndet, öka tillväxten och sysselsättningen. Standarden på vägnätet är därför avgörande för att företag ska kunna ha kvar verksamhet även på mindre orter. Det finmaskiga vägnätet är viktigt för en levande landsbygd, därför behöver vägunderhållet på landsbygden öka. Vi vill därför öka stödet till de enskilda vägarna.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Bilen är avgörande för att hela landet ska kunna leva då många måste färdas långa sträckor där det inte finns realistiska alternativ. Liberalerna vill att vägnätet ska rustas upp och förstärkas så att det kan trafikeras av 74-tons lastbilar. Kommuner och regioner ska själva kunna besluta om trängselskatt.

Partiet vill:
- Satsa på infrastrukturen så att 74-tons lastbilar kan trafikera våra vägar
- Inför en dubbdäcksavgift istället för dubbdäcksförbud
- Höj säkerheten på våra vägar. Rattfyllerister ska kunna få alkolås i sina bilar
- Kommuner ska själva kunna välja hur de vill använda intäkter från trängselskatterna
- Uppmuntra forskning kring el-vägar

Länk »
VälfärdPartiets text:
Välfärdstjänster ska finansieras offentligt, men kan gärna utföras av företag. På så vis får vi mer kvalitet och valfrihet i välfärden.

Partiet vill:
- Att du ska ha rätt att välja vård, skola och omsorg var du än bor
- Att det ska vara möjligt att studera med bibehållen aktivitetsersättning
- Att Konkurrensverket ska få ett tydligare uppdrag för att granska och garantera lika villkor mellan privata och offentliga utförare
- Att du ska ha rätt att välja vård, skola och omsorg var du än bor.
- Att du ska ha rätt att välja vård, skola och omsorg var du än bor.
- Att det ska vara möjligt att studera med bibehållen aktivitetsersättning.
- Att Konkurrensverket ska få ett tydligare uppdrag för att granska och garantera lika villkor mellan privata och offentliga utförare.
- Införa en gemensam allmän och obligatorisk arbetslivsförsäkring som ersätter dagens A-kassa och sjukförsäkring.
- Att vården ska vara tillgänglig. Vi vill bygga ut vårdgarantin så att du får rätt till behandling inom en månad efter att läkare konstaterat att du behöver vård.
- Att du själv ska få bestämma om vården ska ske i Sverige eller EU – under förutsättning att behandlingsbehov bedömts föreligga, behandlingen av tillståndet i Sverige bekostas med allmänna medel och att behandlingsmetoden är internationellt vedertagen.
- Att en demokratisk utredning ska ser över hela finansieringsproblematiken på välfärdsområdet.

Länk »
Partiets text:
Moderaternas plan för ett starkare Sverige tar sikte på att bygga Sverige starkare genom fler jobb och en stark ekonomi. Det är också grunden för ett samhälle som håller ihop. När fler jobbar och fler företag startas kan fler vara med och betala för vår gemensamma välfärd. Fler i arbete är därför den bästa garanten för en trygg skola, vård och omsorg.

Partiet vill:
- 33 miljarder kronor i oriktade medel till kommunerna för att stärka välfärden.
- 26 miljarder kronor i riktade satsningar för att stärka den svenska skolan.
- 4 miljarder kronor för att stärka kommunernas arbete med integration. Pengarna ska kunna användas för att stärka kommunerna gällande integrationsinsatser, skola, socialtjänst, välfärd och bostäder.
- Generell tillståndsplikt ska införas för att få bedriva verksamhet enligt skollagen, verksamhet enligt socialtjänstlagen, verksamhet enligt LSS samt verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen. Både fristående och offentligt driven verksamhet omfattas. Ledningsprövningen respektive ägar- och ledningsprövningen består bland annat av allmänna lämplighetskrav, krav på kunskap och kompetens samt krav avseende ekonomisk uthållighet. Kraven vid tillståndsgivningen gäller fortlöpande.
- Nationella kvalitetskrav för de olika verksamheterna inom välfärden ska fastställas. Kvalitetskraven bör framför allt utgå från resultat och utfall.
- Tillsynsmyndigheter ska följa upp kvalitet och redovisa hur väl verksamheterna når kvalitetskraven med en transparent betygsskala. Fokus ska ligga på vad som levereras snarare än hur det levereras och så långt möjligt ställas likvärdigt för både fristående och offentliga utförare. I de fall brister inte åtgärdas ska det finnas tydliga sanktioner.
- Sanktioner vid bristande kvalitet bör förstärkas med en möjlighet till statlig tvångsförvaltning samt en möjlighet till vinstutdelningsbegränsning.
- Statlig tvångsförvaltning. Inom skolans område så ska skolor som, trots tidigare sanktioner, fortfarande brister i kvalitet tvingas teckna kunskapskontrakt med Skolverket. Om skolan uppvisar allvarliga brister ska kunskapskontrakt tecknas direkt. Kontraktet ska innehålla insatser och nationella resurser för att höja resultaten. Om skolan ändå inte lyckas kan statlig tvångsförvaltning och nedläggning bli aktuellt, oavsett huvudman.
- Vinstutdelningsbegränsning. Om en välfärdsverksamhet under längre tid inte når en väsentlig del av de uppställda kvalitetsmålen och inte vidtar nödvändiga åtgärder ska möjligheten till vinstutdelning, på huvudmannanivå, kunna begränsas eller helt upphöra tills bristerna upphört. Den som inte levererar kvalitet bör inte kunna ta ut vinst men vi avvisar förslag om ett generellt vinsttak.

Länk »
Partiets text:
Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården. Sverige ska vara ett modernt välfärdsland som bygger på sammanhållning. Det är så vi skapar ett tryggare Sverige.

Partiet vill:
- investera i en bättrevälfärd. Vi vill anställa fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, så vårdköerna kan kortas. Och fler lärare, så att eleverna lär sig mer
- satsa på enbra vård i hela landet,anställa 14.000 fler i vården och korta vårdköerna med 3 ytterligare miljarder och en generalplan för vård i tid
- införa fast omsorgskontakt i hemtjänsten, mer social samvaro och satsa på idrott och friluftsliv för äldre
- satsa påsnabbare stöd till unga som mår psykiskt dåligt: screening av barn och ungas psykiska hälsa i skolan och en digital vårdtjänst i mobilen
- stoppa vinstjakten i välfärden.
- ökat de generella statsbidragen till kommuner och landsting för att höja kvaliteten i välfärden
- satsat på att öka bemanningen och stärka kompetensen bland personalen inom vård och äldreomsorg
- infört bl.a. gratis mediciner för barn, fördubblat tandvårdsbidrag, kostnadsfri screening för livmoderhalscancer ochavgiftsfri öppenvård från 85 år
- satsat på fler anställda med bättre arbetsvillkor, kortade vårdköer, en bättre förlossningsvård och en stor öronmärkt satsning på en mer jämlik och tillgänglig cancervård
- anställt fler lärare och minskat barngrupperna i förskolan.

Länk »
Partiets text:
Att välfärden fungerar är en förutsättning för många människors frihet. Det ska gå att lita på att ditt barn möter trygghet i skolan, att dina föräldrar får värme och omsorg på äldreboendet och på att du får bästa möjliga vård när du mår dåligt.

Partiet vill:


Länk »
VärnpliktPartiets text:
Värnplikt i kombination med anställda soldater är vägen framåt för att säkerställa försvaret av Sverige. Värnplikt är ett bra sätt att uppnå folklig förankring och fullt bemannade förband. Samtidigt bidrar till värnplikten till att det finns en bred rekryteringsbas för anställning inom försvaret. Det behövs bättre villkor för de anställda yrkessoldaterna i form av skäliga löner och ersättningar, men för att Försvarsmakten ska klara av att växa i volym så kommer det att krävas att de anställda soldaterna kompletteras med fler värnpliktiga. Värnplikt i kombination med kontrakterade soldater ger både yrkessoldaternas professionalitet och fullskaliga förband.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Sverigedemokraterna vill se ett återinförande av värnplikten. Värnplikten bidrar till att stärka landets totala försvarsvilja och försvarskapacitet och har därtill en positiv inverkan på den personliga utvecklingen och den sociala gemenskapen.

Partiet vill:


Länk »
XXX
YrkesutbildningPartiets text:
Vi vill att fler ska söka sig till en yrkesutbildning för att Sverige ska klara kompetensförsörjningen i framtiden. Ett konkurrenskraftigt Sverige kräver skickliga yrkesarbetare vilket i sin tur kräver attraktiva yrkesutbildningar.

Partiet vill:
- stärka branschkopplingen i gymnasiets yrkesprogram och utveckla fler yrkescollege
- att alla program i gymnasieskolan ska ge högskolebehörighet
- att alla elever på yrkesprogram ska få en praktik av hög kvalitet
- att yrkesvux byggs ut
- att yrkeshögskolan utvecklas med fler utbildningsplatser, större flexibilitet och bättre planeringsförutsättningar.
- genomfört ett Kunskapslyft med över 90 000 nya utbildningsplatser inom vuxenutbildning, yrkeshögskola, folkhögskola och högskola
- förbättrat möjligheten till regionala yrkesvuxutbildningar
- infört en rätt till kompletterande vuxenutbildning som även innefattar behörighet till Yrkeshögskolan
- infört specialiserade branschsskolor för vissa yrkesutbildningsinriktningar
- tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv utvecklat WorldSkills Sweden och Yrkeslandslaget.

Länk »
Partiets text:
Vi vill satsa mer pengar på yrkeshögskolorna vars arbete hittills givit ett mycket gott resultat. Av de elever som genomgått en utbildning genom myndighetens försorg har hela sju av tio haft ett faktiskt arbete inom en månad efter examen. Sverigedemokraterna föreslår ökade anslag med 500 miljoner per år för att öka platserna inom yrkeshögskolan med 8000 platser.

Partiet vill:


Länk »
YttrandefrihetPartiets text:
För oss liberaler är yttrandefrihet lika viktigt som luften vi andas. I dag går utvecklingen åt fel håll i många länder, både i Europa och på andra ställen. Vi vill att en större del av biståndet ska gå till att främja yttrandefrihet och pressfrihet.

Partiet vill:
- Öka svenskt bistånd till yttrandefrihet och fria medier.
- Sätt press på EU-länder som inskränker det fria ordet.
- Sveriges grundlagsskydd för fria medier måste fungera i dagens digitala miljö.

Länk »
ÅtervinningPartiets text:
Vi i Sverige har blivit allt bättre på att källsortera, och vi har också blivit bättre på att ta hand om hushållsavfallet. Matrester kan till exempel bli till biogas, som både bilar och bussar kan gå på. För att göra det enklare för dig och alla andra att lämna avfall, vill vi höja målen för insamling och återvinning av förpackningar, tidningar och matrester. Vi tycker att det ska finnas bra service för att ta hand om avfall, i hela landet, under hela året. Vi vill tillåta fler företag att erbjuda sina tjänster för bättre insamling och återvinning. På så sätt skapas fler jobb och bättre service. Dessutom kommer företagen att satsa mer på ny teknik.

Partiet vill:
- Ha fler stationer för källsortering så att du lättare kan återvinna
- Att hänsyn till återvinning tas i produktdesignen
- Införa en skatt på osorterat avfall som förbränns i Sverige
- Märka på medicinförpackningen hur den ska källsorteras

Länk »
Partiets text:
Kristdemokraterna anser att avfall ska ses som en resurs. Vi vill inrätta kretsloppsparker i kommunerna för att öka återbruk och återvinning. Genom att återvinna avfall bidrar vi till hållbarhet inom ramen för kretsloppssamhället. Avfallshierarkin som ska följas, vilket innebär att vi i första hand ska återanvända, därefter materialåtervinna, förbränna med energiutvinning och som sista lösning deponera.

Partiet vill:


Länk »
ÄktenskapPartiets text:
Kristdemokraterna förespråkar en civilrättslig registrering som är lika för hetero- och homosexuella par. Därmed skiljer man på den rättsliga ordning som staten ska reglera och kyrkornas ceremoni. Förslaget har sin grund i förhållandet att kyrka och stat numera är åtskilda och innebär att myndighetsutövningen i detta sammanhang förbehålls staten. Rent praktiskt innebär det att alla par som vill gifta sig går till en myndighet, exempelvis skattemyndigheten, och registrerar det juridiska förbundet. Därefter inramar varje par giftermålet på det sätt som de själva önskar.

Partiet vill:


Länk »
ÄldrePartiets text:
Kristdemokraterna har föreslagit att den som är över 85 år ska ha lagstadgad rätt att flytta till ett anpassat boende när personen själv bedömer att behovet finns. Enligt socialtjänstlagen ska beslut om särskilt boende verkställas direkt, dröjer det mer än tre månader ska det anmälas till IVO, inspektionen för vård och omsorg.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.

Partiet vill:


Länk »
Äldre på arbetsmarknadenPartiets text:
För oss är det självklart att du som är äldre och vill fortsätta förvärvsarbeta ska få göra det. Att du har levt längre ska inte vara något hinder. Vi ska inte slösa bort den kunskap och erfarenhet som äldre i arbetslivet har genom att tvinga dem att sluta jobba vid en viss ålder. Fler ska kunna fortsätta att bidra längre i takt med att vi alla blir äldre.

Partiet vill:
- Rätten att få stanna i arbetslivet ska höjas från dagens 67 till 71 års ålder
- Äldre som arbetar ska betala mindre i skatt

Länk »
Partiets text:
Nästan var sjätte pensionär i Sverige är i riskzonen för relativ fattigdom. Det innebär att det finns cirka 330 000 pensionärer som lever med en disponibel månadsinkomst lägre än fattigdomsgränsen på 11 830 kronor. De kommande åren förutses betydande pensionsavgångar både i välfärden och i privat sektor. Det kommer ytterligare förstärka efterfrågan på kompetenta och erfarna medarbetare.

Partiet vill:
- Sänkt skatt för pensionärer. I vår budget för 2018 föreslog vi att majoriteten av alla över 65 år skulle få en skattesänkning om 5 000 kronor om året. Under nästa mandatperiod vill vi sänka skatten för pensionärer ytterligare.
- Förhöjt jobbskatteavdrag för äldre. Vår höjning skulle innebära att en person som tjänar 20 000 kronor per månad får 1 000 kronor i sänkt skatt varje månad.
- Det förhöjda jobbskatteavdraget ska ges till personer som fyllt 64 år, istället för dagens 65 år.

Länk »
ÄldreboendegarantiPartiets text:
Kristdemokraterna har föreslagit att den som är över 85 år ska ha lagstadgad rätt att flytta till ett anpassat boende när personen själv bedömer att behovet finns. Enligt socialtjänstlagen ska beslut om särskilt boende verkställas direkt, dröjer det mer än tre månader ska det anmälas till IVO, inspektionen för vård och omsorg.

Partiet vill:


Länk »
ÄldreboendemiljardPartiets text:
Det råder brist på särskilda boende i Sverige, vilket innebär att kommunerna tvingas göra allt tuffare biståndsbedömningar och många äldre leva i otrygghet. För att öka byggtakten av äldreboende vill vi införa en äldreboendemiljard för kommuner som lyckas anvisa platser inom tre månader. Det är en stimulans som beräknas på kommunens andel av landets alla 85-åringar.

Partiet vill:


Länk »
ÄldreomsorgPartiets text:
En trygg och tillgänglig vård av hög kvalitet är viktigt för alla patienter, men framför allt för den som är gammal och svårt sjuk. Idag finns stora brister i hur vården fungerar för äldre. Många gamla personer hamnar idag i kläm mellan olika system och får inte den trygga och sammanhållna vård och omsorg som de behöver. Det vill vi ändra på.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
De sista åren i livet ska vara precis lika värdefulla som de första. Ingen ska behöva vara orolig för att inte få den omsorg de behöver. Valfriheten måste ökas och byråkratin måste minskas. Vi är alla olika, även när vi är årsrika.

Partiet vill:
- Mer självbestämmande inom äldreomsorgen
- Mindre byråkrati kring biståndsbedömningen
- Fler platser i vård- och omsorgsboende och trygghetsboende
- Utveckla det sociala innehållet i äldreomsorgen
- Anhöriga ska inte slitas ut

Länk »
Partiets text:
Alla äldre ska kunna må bra så länge som möjligt. Vi vill att fler får möjlighet att leva och bo som de önskar, även på äldre dagar, och att det finns en trygg äldrevård i hela Sverige.

Partiet vill:
- att äldre får fortsätta bestämma över sitt boende och hur man vill leva sitt liv,
- att äldre som behöver det får trygg hjälp efter behov,
- bättre arbetsvillkor för de som jobbar inom äldreomsorgen,
- att den som vill, kan och orkar ska kunna jobba längre än till 67 år.

Länk »
Partiets text:
Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är i dag ungefär två miljoner människor som är över 65 år. Det är positivt och någonting att glädjas åt. Men att åldras innebär ofta ett ökat behov av hjälp i vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten.

Partiet vill:
- Höjt bostadstillägg för pensionärer
- Stärkt kompetensförsörjning och ökad kvalitet i äldreomsorgen
- Bryt ofrivillig ensamhet och öka livskvaliteten för äldre
- Mer mobil vård för de mest sjuka äldre
- Förenkla biståndsbedömningen
- Hög kvalitet i äldreomsorgen genom tydliga och enhetliga kvalitetskrav

Länk »
Partiets text:
Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Partiet vill:
- stoppa vinstjakten i äldreomsorgen och förbättra personalens villkor för att öka tryggheten för de äldre
- införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten och mer social samvaro genom en satsning på idrott och friluftsliv för äldre
- anställa fler inom äldreomsorgen, förbättra arbetsvillkorenoch stärka deras kunskap och kompetens.Avskaffa minutscheman i hemtjänsten och garanterad tillsvidareanställning på heltid till alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor
- ta fram en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen. Vårt mål är en jämlik och jämställd äldreomsorg med hög kvalitet i hela landet
- bygga fler äldreboenden.
- ökat de generella statsbidragen till kommuner och landsting för att höja kvaliteten i välfärden
- satsat på att öka bemanningen och stärka kompetensen bland personalen
- infört ett investeringsstöd för fler äldreboenden
- under 2018 ges kommunerna rätt att ge enklare former av hemtjänst till äldre utan omfattande behovsprövning.

Länk »
Partiets text:
Äldreomsorgen berör oss alla. Antingen är vi själva äldre och befinner oss i äldreomsorgen, vi kanske arbetar där, eller så kommer vi i många fall förr eller senare att hamna där.

Partiet vill:


Länk »
ÖstersjönPartiets text:
är ett världsunikt bräckvattenhav med ett unikt ekosystem. Långsam vattenomsättning gör att kemikalier stannar kvar i stället för att rinna ut i angränsande vatten. Tillförseln av fosfor är ett av Östersjöns största problem, algblomningen anses bero på övergödning av fosfor och kväve. Kristdemokraterna vill därför ytterligare minska övergödningen bland annat genom att införa ett system med överlåtelsebara utsläppsrätter för kväve och fosfor. Strukturkalkning av åkermark bör utökas för att minska näringsläckaget.

Partiet vill:


Länk »
Partiets text:
Östersjön är ett hotat hav. Det påverkar människor, djur och natur. Vårt hav är särskilt utsatt vad gäller utsläpp, övergödning och andra miljörelaterade problem. Nu krävs stora insatser för att rädda havet så att även våra barn och barnbarn ska kunna leva av och vid Östersjön.

Partiet vill:
- Östersjön måste räddas vilket kräver nationella och internationella åtgärder till exempel när det gäller transporter
- Ett rent Östersjön kräver att plast, läkemedel och utsläpp försvinner
- Rena stränder – stränder ska städas från plast och annat skräp
- Övergödningen måste stoppas – en läckageskatt ska införas

Länk »